Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Said Nursî’nin Devlet Yönetimine İlişkin Yaklaşımı: “Öz”e Dönüş – Dr. Ömer ERGÜN

 

Özet

Said Nursî, otoriter yönetimlere karşı, özgürlükçü, şeffaf, denetlenebilir
yönetimleri savunan bir müfessirdir. Özgürlükçü, şeffaf ve denetlenebilir
yönetimlerin, aslında İslam’ın özüne uygun olduğunu, bunun teorik ve pratik
olarak Asrı Saadette uygulandığını, dolayısıyla, bugünkü literatürde ifade
ediliş biçimiyle demokratik cumhuriyetin, İslam’a aykırı olmadığını ifade
etmektedir. Said Nursî içi doldurulmuş, bütün kurum ve kuruluşları ile
uygulanan bir demokratik cumhuriyeti savunmaktadır. Sadece isimden ibaret
olan demokratik cumhuriyetleri otoriter rejimlerle eşit mesafede görmektedir.
Anahtar Kelimeler: Meşrutiyet, Cumhuriyet, Demokratik Cumhuriyet, Otoriter Yönetim, Hukuk Devleti, Seçimler, Muhalefet

 

 

 

Said Nursi’s Approach to State Administration: Return to “essence”

 

Abstract

Said Nursî is an inter preter who defends libertarian, transparentan dcontrollable
government sagain stauthoritarian governments. He states that libertarian,
transparentand control lable government sare in fact in accord ance
with the essence of Islam, thatboth his theory and practic eare practiced in
happiness, therefore, as expressed in today’s literature, democratic republics
do not have any contra dictory aspects to Islam.
Said Nursî advocates a democratic republicthat is filled with all its institutions
and organizations. It equates the democratic republics, which are
only names, with aut horitari an regimes.
Keywords: . Constitutional Monarchy, Republic, Democratic Republic, Aut horitarian Government, state of law, Elections, Opposition