Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Kadın Olmak ve Kadına Dair Yanlış Anlaşılmış Bazı Meseleler – Havva KONUR

 

 

Özet

Kadın ve erkeğin farklılıkları, eksikleri, girinti ve çıkıntıları, zaafları, meyilleri,
coşkunlukları ve heyecanları bir puzzle parçasının birbirini tamamlaması
gibi olmasına rağmen çeşitli nedenlerle tartışma konusu olmaktadır.
Oysa insanlık medeniyetini inşa edenler, kadın erkek farkındalığının
sırlarını kavrayarak işin özünün “birlikte yaşamak” formülünde saklı olduğunu
anlayabilenler olmuştur. Bu noktada insan odaklı yaklaşımıyla asırları
aydınlatan Kur’ân, kadına ve erkeğe fıtratını bulduran bir iklim sunarak
kendini bilen bireyler yetiştirmiş ve insan merkezli medeniyetlerin önünü
açmıştır. Bu çalışmamızda, öncelikle kadının yapısı ve fıtratı üzerinde durulacak,
daha sonra Kur’ân’ın yanlış anlaşılmaya mahal ve öteden beri tartışılagelmiş
bazı ayetlerinin sistematiğine inilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kadın, Erkek, Fıtrat, Kur’ân, İnsan, Tamamlama, Farklılıklar, İnsanlık Medeniyeti

 

 

 

Being A Woman and Some Misunderstood
Issues About Women

 

Abstract

Although the differences, deficiencies, weaknesses, inclinations, enthusiasm
and excitement of men and women complete each other, they have been
the subject of controversies for various reasons. However, those who have
built the civilization of humanity are the ones who have grasped the secrets
of male and female awareness and realized that the essence of the matter is
hidden in the formula of “living together”. At this point, the Qur’an, which
enlightens the ages with its human-oriented approach, has raised self-conscious
individuals and paved the way for human-centred civilizations by presenting
a climate that enables both men and women to find their natures. In
this study, first, we will emphasize the structure and nature of women and
then try to investigate into the systematics of some verses of the Qur’an that
have been subject to misunderstanding and controversy for a long time.
Key Words: women, men, human nature (fitra), human, complementation, civilisation of humanity