051. Sayı | Yaz 1995 | Laiklik ve Sekülerizm

 
 • Sekülerleşme-Laikleşme Süreci ve Gezegen Ölçeğinde Sonuçları

  İlk olarak bu çalışmada inceleyeceğimiz konuların genel portresini çizelim: Sekülerleşme kavramının anlamı ve kapsamı, Batıda sekülerleşme sürecinin mimar kadrosu olan burjuva ve burjuva değerler sistemi; bilimin sekülerleşmesi, kültürün sekülerleşmesi, Batı […]

   
 •  
 • Ayetü’l-Kübra

  Altıncısı: Kur’ân’ın altı ciheti nuranîdir, sıdk ve hakkaniyetini gösterir, Evet, altında hüccet ve bürhan direkleri, üstünde sikke-i i’caz lem’aları, önünde ve hedefinde saadet-i dâreyn hediyeleri, arkasında nokta-i istinadı vahy-i semâvî […]

   
 •  
 • Laiklik ve Sekülarizm

  Modernleşme sürecinin Türkiye’ye taşıdığı "laiklik" toplumumuzda, özellikle devlet-toplum ilişkilerinde sürekli sancılara sebep oldu. Osmanlı devletinin son döneminde başlayan ve Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte ivme kazanan "laikleşme/laikleştirme" çabalarının altında ezilen Müslüman/dindar halk, […]

   
 •  
 • Bir kitap

  Doç. Dr. Bünyamin DURAN İSLÂM TOPLUMLARINDA SOSYO EKONOMİK DERTLEŞMEYE YÖNELİK TEZLER Osmanlı Araştırmaları Vakfı Yayını 188 sf. 1995 Sosyo-ekonomik değişme sorunu, yoğun olarak, sanayi devrimi ve onun bağlamında gelişen büyük […]

   
 •  
 • Külliyatı Anlamaya Dâir

  Yol açma, yön gösterme, hedef tayin etme ve "tecdid" hareketi muvacehesinde "te’lif" edilmiş, daha doğrusu "ettirilmiş" eserleri, "gazete gibi" okumadan, tam bir "külliyat" bütünlüğü içerisinde kalarak-muhafaza etme manasında "tefhim" edebilmek, […]

   
 •  
 • Modern İnsanın Yasam Şartları

  Ortaçağ kapanırken, Batılı insan hayalini kurduğu dünyanın nihaî tahakkukuna ulaşıyor görünüyordu. Totaliter bir kilisenin otoritesine, geleneksel düşüncenin dayanılmaz ağırlığına ve nihayet yarı-keşfedilmiş gezegenimizin coğrafi limitlerine karşı artık özgürlüğünü kazanmıştı. Onu, […]

   
 •  
 • Mehdi Üzerine

  Bir gün Avf bin Malik’e Allah Resulü "Çok karanlıklı ve şiddetli bir kısım fitneler gelir. Derken fitneler birbirlerini takip eder. O kadar ki bu Ehl-i Beytimden Mehdî denilen bir zât […]

   
 •