Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Bediüzzaman’ın müsbet hareket metodu – Mehmet Ali Kaya

 

 

Özet

Müsbet ve menfi hareket, düşünce ve fikirden çok faaliyeti ifade eden bir terimdir.
Müsbet hareket asayişi temin etme, kamu düzenini muhafaza etme gibi
olumlu hareketleri ifade ederken, menfî hareket asayişi ihlâl, kamu düzenini bozma,
toplumu tedirgin ve rahatsız etme gibi davranışları içerir. Risale-i Nur’un hizmet
terminolojisinde önemli bir yer tutan müsbet hareket Bediüzzaman Said Nursî
Hazretlerinin talebelerine verdiği son derslerden biridir. Bu yazıda Bediüzzaman’ın
müsbet hareket metodu onun eserlerinden yola çıkılarak yorumlanmaktadır.
Anahtar Kelimler
Müsbet hareket, asayiş, emniyet, huzur, iman hizmeti, müsbet ve menfi fikir

 

 

 

Abstract

Positive and negative actions are terms that express activities rather than
thoughts. While the positive action designates keeping the public order
and peace, the negative action includes behaviors like violating the public
order and peace, and disturbing the society. The positive action, which takes
a significant place in the terminology of Risale-I Nur Service constitutes
a constant topic of the last lessons of Bediuzzaman Said Nursi to his disciples.
We interpret Bediuzzaman’s positive action method based on the
explanations in his works.
Key Words
Positive action, order, security, peace, service of belief, positive and negative
thoughts

Tesettür, kelime anlamı olarak “örtmek, gizlemek” anlamına gelmekle birlikte, terim olarak
“Vücudun beden kısımlarını bedenen ve ruhen örtmek ve korumak” anlamına gelir.
İslam inancına göre kadın ve erkek örtünmeli ve korunmalıdır. ”
İslam dininde ibadet olarak emredilen örtünün birçok hikmeti vardır.
ve amaçlar. Bu mütevazı çalışma, bilgeliği ve amacı ele almayı planlıyor
kısaca peçe hakkında. Araştırmada peçenin olduğu sonucuna varılmıştır.
insan doğasına uygun; ve ayrıca birçok hikmet ve amaç
Birey, aile ve toplum için örtünmeden kısaca bahsedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: örtünme, hikmet, amaç, İslam