Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Bir Arada Yaşama Projesi olarak Medine Vesikası – Ali Bulaç

 

 

Özet

Medine Vesikası Asr-ı Saadet’in en mucizevî işlerinden biridir. Söz konusu vesika,
Medine’de farklı dinî ve etnik sosyal bloklar arasında imzalanan, zamanın
aktüel şartlarında dönemsel, ancak ruhu ve kurucu ilkeleri yönüyle evrensel ve
zamanlar üstü özelliklere sahiptir. Bu yönüyle Vesika’nın hükümlerinden hareketle
bir takım soyutlama ve genellemeler yaparak bugün için referans olacak bazı kurucu
ilkeler elde edilebilir ve son tahlilde çoğulcu bir toplumsal projeye dayanak
gösterilebilir. Bu çalışmada Medine Vesika’sının tarihi değerinden ve tecrübesinden
hareketle günümüzün çoğulcu toplumsal projelerine nasıl dayanak oluşturabileceği
araştırılmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Medine vesikası, toplumsal sözleşme, çoğulculuk, katılım, hukuk, bir arada yaşama

 

 

 

Abstract

The Document of Medina is one of the miraculous affairs of the Era of
Bliss. That document was agreed and signed among the different religious,
ethnic and social groups in Medina; though it was periodical in the actual
conditions of the time, it has universal and timeless features in terms of its
spirit and founding principles. After doing some abstractions and generalizations
based on the judgments in the document, we may deduce some
founding principles as references for today and manifest it as a basis for a
social and pluralistic project in the final analysis. This study investigates
how the Document of Medina, due to its historical value and experience
can become a basis for the pluralistic social projects of our time.
Key Words
The Document of medina, Societal Contract, pluralism, participation,
law, living together