Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Doğu ve Batı sanatları ortasında Bediüzzaman’ın sanat felsefesine giriş – Caner Kutlu

 

 

Özet

Sanat ve sanatçı ile ilgili tartışmalar yalnızca bugünün konusu değildir.
Sanatın ne olduğu, sanatın ve sanatçının gayesi asırlardır tartışılanlar
arasındadır. Doğu ve Batı’nın farklı açılardan ele aldığı bu tartışmaları
Bediüzzaman’ın sanat felsefesinin farklı mecralara sürükleyeceğini düşünmekteyiz.
Bediüzzaman’a göre sanat algısı ve tatma zevki insan için Yaratıcıya
ulaştıracak başlangıç noktalarıdır. Neticesi ise imandır; çünkü iman,
Bediüzzaman’ın ifadesiyle “bir hüsn-ü münezzeh ve bir hüsn-ü mücerreddir.”
Bu ifade, aynı zamanda, Bediüzzaman’ın sanat düşüncesini özetleyen
iki kavram olacaktır. Bu çalışmada Bediüzzaman’ın sanat anlayışı Doğu ve
Batı sanatlarına ait gelişim ve kavramlar etrafında ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler
Sanat, hüsn-ü münezzeh, hüsn-ü mücerred, Batı sanatı, rönasans, suret,
anlam, iman

 

 

 

Abstract

Discussions concerning art and artist has been a question of all times,
just as the definition of art, and the purpose of art and artist. We believe
that Bediuzzaman’s philosophy of art will carry to different course these
discussions made from different angles by the West and the East. According
to Bediuzzaman the perception of art and the joy of tasting are the
first steps that will lead to the Creator. The consequence of this endeavor is
belief, as belief according to Bediuzzaman is “a pure and abstract beauty”.
This phrase is at the same time two concepts summarizing Bediuzzaman’s
thought of art. We are going to study Bediuzzaman’s understanding of art
around the concepts and development of the Eastern and the Western arts.
Key Words
Art, pure beauty, abstract beauty, western art, renaissance, image, meaning,
belief