Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Fıtrat ve Doğruluk Kavramlarından “Fıtri, Doğru İslâmiyet”e Risale-i Nur Eksenli Bir Bakış – Seyfeddin Demirci

 

 

Özet

Kuran-ı Kerim’de sıdk kelimesiyle karşılanan doğruluk, İslâm’ın ahlaki
düsturlarından en önde geleni, hatta İslâmi değerlerin üzerine tesis edildiği
en esaslı bir temelidir. Doğruluk İslâmiyet’in esası ve imanın hassasıdır.
Doğruluğun zıddı olan kizb ise küfrün göstergesidir. İnsanın yaratılışında
bulunan özellik ve hususiyetleri ifade eden fıtrat ile insan “yaradanını tanıma
ve ona boyun eğme, iyi veya kötüyü yapabilme, iyi özelliklerini koruduğu
ve devam ettiği sürece iyiye; kötü davranışlara devam ettiği sürece
de kötülüğe yakın olabilme” gibi özelliklere sahiptir. Bu çalışmada fıtrat
ve doğruluk kavramları Risale-i Nur eksenli ele alınmakta, buradan doğru
İslamiyet ile ilgi çıkarımlarda bulunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Doğruluk, fıtrat, doğru İslamiyet, hilkat, akıl, nefis, kalp

 

 

 

Abstract

Truth which takes place in the Quran as “sidk” is one of the leading
moral principles of Islam, upon which the Islamic values are based. Truth
is one of the bases of Islam and a property of belief. Its opposite, deceit is
an indicator of disbelief. Man with the natal disposition which expresses all
properties and characteristics found in his creation “can recognize and obey
his Creator; do either good or wrong; be closer to the good as he keeps having
good properties and be closer to the evil as he goes on doing wring.” In
this study the concepts of natal disposition and truth are investigated based
on the perspective of Risale-I Nur and certain conclusions are derived in
relation to the true Islam.
Key Words
Truthfullness, natal disposition, true Islam, creation, reason, soul, heart