Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

İnsanın Terakki ve Tedennisinin Sırları – Doç. Dr. Abdullah Adıgüzel

 

 

Özet

İnsan, tarih boyunca farklı şekillerde anlaşılmış ve tanımlanmıştır. Ne
var ki insanın dünyadaki konumu, kendisine tevdi edilen görev ve sorumluluk
ve onu tanımlama biçimi felsefe, bilim ve din bağlamında çeşitlilik
göstermiştir. Bu çalışmada insan kavramı bütün hak dinleri kapsama özelliğine
sahip olan İslam Dinine göre incelenmiş; insanın mahiyeti, yaradılış
gayesi, terakki ve tedennisinin sırları Said Nursî’nin eserlerinden yola çıkılarak
değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler:
İnsan, felsefe, bilim, yaradılış, ene,terakki, tedenni, esfel-i safilin, ala-yı
illiyyin

 

 

 

Abstract

Man has been understood and defined in different ways. The place of
man in the world, the duty and responsibility given to the man and defining
the man has been considered differently in the contexts of philosophy, science
and religion. In this study we analyze the concept of man according to
Islam which covers all the characteristics of true religions and we discussed
the nature of the man, the purpose of his creation, the secrets of the fall and
the rise of the man based on the views in the works of Said Nursi.
Key Words:
Man, philosophy, science, creation, ego, rise, fall, the lowest, the highest