Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Risale-i Nur açısından itikadî mezheplerin doğru İslâmiyet’e etkileri – Dr. Cafer Kaysıcı

 

 

Özet

Bu çalışmamızda Hz. Peygamber’den (asm) hemen sonra ortaya çıkan
itikadî mezheplerin, o günden bugüne hem İslâm dünyasına yaptıkları
olumlu/olumsuz etkileri, hem de bu etkilerin ve ortaya çıkan görüntünün
doğru İslâmiyet açısından dünya kamuoyuna yansımasını nazarlara sunmaya
çalıştık.
Günümüze kadar gerek ismen, gerekse ismi kalmasa da fikren gelebilen
Hariciler, Şia, Mürcie, Mu’tezile, Cebriye, Vehhabilik gibi ekolleri iki
yönüyle değerlendirirken, bu mezheplerin Ehl-i Sünnet çizgisine uzaklık
ve yakınlığını Bediüzzaman Said Nursî’nin eserlerinden istifade ederek değerlendirmeye
gayret ettik.
Anahtar Kelimeler
Kur’ân, sünnet, doğru İslâmiyet, mezhep, Hariciler, Mu’tezile, Mürcie,
Cebriye, Şia, Vehhabilik, Ehl-i Sünnet.

 

 

 

Abstract

In this work we have tried to present both the positive and negative
effects of the schools of theology appeared after the death of the Prophet
(p.b.u.h.) upon the Muslim world and evaluated the present image of the
Muslim world as a consequence of this influence in terms of the true Islam.
While considering the Islamic schools of theology survived so far inname
or effect such as Kharijites (Dissenters), Mutazilites (Volunteers),
Murjiites (Postponers), Jabriyya (Proponents of Enforcement), Shiites
(Followers) and Wahhabis we tried to evaluate them in terms of their clo
seness and distance from the line of Ahl Al-Sunnah based on the views of
Bediuzzaman Said Nursi.
Key Words:
The Quran, Sunnah, true Islam, madhabs (schools of theology), Kharijites
(Dissenters), Mutazilites (Volunteers), Murjiites (Postponers), Jabriyya
(Proponents of Enforcement), Shiites (Followers), Wahhabis, Sunnis (The
Followers of the Prophetic Tradition)