IInd Table: "The Role of Bediuzzaman at the Meeting of Civilisations"

"Medeniyetler arası diyalog" günümüz dünyasında bir ihtiyaç ve hatta
bir zorunluluktur.

II. Masa’nın katılımcıları:

Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç,

Av. Abdüssamet Demir,

Murat Çiftkaya,

Dr. Mustafa Ulusoy,

Dr. Nejat Aday,

Doç. Dr. Nuri Çakır,

Av. Ömer Faruk Uysal,

Dr. Reha Fırat,

Sadık Yalsızuçanlar,

Av. Safa Mürsel,

Dr. Senai Demirci.

Yaklaşık on seneden bu yana, "Medeniyetler Çatışması" tezinin hayata
geçirilmesine yönelik çabalara şahit oluyoruz. Ancak bugün dünyanın ihtiyaç duyduğu
şey çatışma ve gerilim değil, barış ve diyalog içinde birarada varolmaktır.

Bediüzzaman, eserlerinin pek çok yerinde medeniyetle ilgili tahlillere
yer vermiş, özellikle ilk eserlerinde medeniyetin insanın gelişimi için zaruri olduğunu,
hatta medeniyeti istemenin insaniyeti istemek olduğunu belirtmiştir. Bediüzzaman'ın
"Kur'an medeniyeti" olarak ifadelendirdiği tasavvur, esasen "insan-ı kâmil"i esas
alan mahiyettedir. Yani daha çok tüketen, bedensel esenliği önceleyen bir insan
değil, dünyada ahirete hazırlanmak için yaşayan, hayat standardını değil, hayat
kalitesini arttırmaya, diğer bir deyişle hayatı daha anlamlı ve derinlemesine yaşamaya
çalışan, Rabb'ini tanımaya, O'na kul olmaya çalışan bir insandır.

Bediüzzaman'ın topyekün ve peşinen bir Batı karşıtı olduğunu söylemek
mümkün değildir. Bediüzzaman, Batı medeniyetine iyilikleri ve kötülükleri açısından
bakmış, topyekün reddetmemiş, faydalı kısmının -ki bunlar semavî dinlerin verdiği
derslerle ortaya çıkmıştır- alınmasında sakınca görmemiş, hatta bunun bir görev
olduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte, iki dünya savaşı neticesinde Batı medeniyetinin
zorba ve kan dökücü yüzünün belirgin hale gelmesiyle, sözkonusu medeniyetin günahlarına
ve kötülüklerine dikkat çekmekten geri durmamıştır.

Bugün, öncelikle, medeniyetler arası diyalogda tecavüze, tahakküme
ve üstünlüğe dayalı bir dilin terk edilip, şiddeti dışlayan, ötekini anlamaya çalışan
bir diyalog diline ihtiyaç vardır.

Bediüzzaman'ın "ben ve öteki" ayrımı devlete, ırka veya gruplara
dayalı bir ayrım olmayıp, öncelikle içselleştirilmiş bir "kalb-nefis" karşıtlığı
ve "hidayet-dalalet," "hak-haksızlık", "adalet-zulüm" zıtlığına dayalı bir ayrımdır.
Yani, Müslüman öznenin elinden çıkan her eylem Müslümanca olmayabileceği gibi, Müslüman
olmayan bir kişinin de İslam'a uygun eylemlerde bulunabileceğini kabul etmektir.
Bediüzzaman Müslümanların değil, İslam'ın hakikatlerinin üstünlüğünü gözetir ve
hedefler.

Bugün Müslümanların coğrafi mensubiyetlerinin etkisinde kalarak
Batı karşıtlığı geliştirdikleri gözlenmektedir. Buna karşılık, Bediüzzaman kendisini
böyle bir karşıtlığa mahkûm etmemiş, İslam'ın evrensel ilke ve değerlerini modern
dünya insanının vicdanına ve aklına sunmuştur. Bunu, zorbalığa karşı başkaldırdığını
söyleyen aktüel eylemci Müslümanların hareketleri karşısında özellikle hatırda tutmak
gerekir. Diğer bir ifadeyle, Müslümanlar, İslam'ın reddettiği unsuriyetçilik ve
milliyetçiliği bu kez din temelinde yeniden üretme hatasına düşmemelidir.

Bediüzzaman'ın medeniyetler arası diyalogda gözetilmesi gereken
bir diğer vurgusu, "İsevilik din-i hakikisi"nin mensuplarıyla kurulması gereken
diyalogdur. Bu vurgu, mevcut farklılıkları bir düşmanlık ve çatışma nedeni yapmak
yerine, bir arada yaşamanın yollarını aramak için bir çıkış noktasıdır.

Burada dikkat çekilmesi gereken bir diğer nokta da, Bediüzzaman'ın
"Kur'an medeniyeti"nin ihyasına yönelik çabalarıdır. İslam medeniyetinde Kur'an'dan
kaynaklanan üç ilim anlayışı vardır. Birincisi, vahiyle gelen bilgi anlamında Kur'an
ve hadis. İkincisi, veraset yoluyla nübüvvetten alimlere intikal eden ve burada
tebliğ ilmi olarak adlandıracağımız bilgidir. Üçüncüsü ise, akademik olarak oluşturulan
kâinat, insan ve topluma ait bilgi türüdür. Medeniyetler bu üç bilgi türüyle şekillenir,
bunu medeniyete yansıtan da insandır. Halihazır Batı medeniyetinde vahye dayalı
ilmin ve tefekkürün çok cılızlaştığını, etkisini kaybettiğini, buna karşılık üçüncü
tür, yani seküler bilginin hakimiyet kurduğunu görüyoruz. Bu noktada, Bediüzzaman'ın,
Kur'an medeniyetini ihyayı hedeflerken, üçüncü tür bilgiyi, yani bilimsel bilgiyi
vahiy doğrultusunda dönüştürmeyi amaçlaması, eserlerinde bunun örneklerini vermesi
anlamlıdır. Ve sadece Müslümanlar için değil, vahyin rehberliğine muhtaç bütün insanlar
için altı çizilmesi gereken bir husustur.

Diğer taraftan, Müslümanlar günümüzde Batı medeniyetine karşı takınacakları
tavrı sağlıklı biçimde belirlemek gibi zorlu bir meseleyle karşı karşıyadır. Batı'yı
tamamen dışlamak veya tamamen benimsemek sözkonusu olmayacağına göre, hangi unsurlarının
alınacağı hususunda bir iç muhasebeye ve tartışma zeminine ihtiyaç vardır. Bu açıdan,
"Batının sadece bilim ve teknolojisini alma"nın çıkar bir yol olup olamayacağı tartışmalıdır.
Tam da bu noktada, Bediüzzaman'ın bilim ve teknolojinin hakikatini Peygamber Mucizeleri'ne
dayandırarak ve her bilimin ve teknoloji dalının İlahi bir isme dayandığını belirterek,
pratik olarak hepimizi kuşatan bilim ve teknolojiyi sadece dünyevi bir fayda kaynağı
olmaktan çıkaran, marifet ve kulluğa götüren bir zemine oturttuğu söylenmelidir.
O yüzden, bugün Müslümanların yapması gereken, bilim ve teknolojinin halihazırdaki
dünyevî ve vahiydışı algı ve kullanımının tehlikesini fark etmektir.

Medeniyetler arasındaki gerilim noktalarından birisi olarak "ilerilik-gerilik"
konusunda da Bediüzzaman'ın ilkeleri esas alındığında, Müslümanlar maddi ve dünyevi
kulvarda beyhude bir yarışa girmek yerine, kendileri olmalı, kendi kâinat ve insan
algılarını hayata geçirmeli, bu yolda veri olan bilimsel ve teknolojik kazanımları
kullanmalıdır. Ki, Bediüzzaman bu zaman için Müslümanların en fazla Kur'an'ı örnek
alarak belagat ve söz sanatında ilerlemeleri gerektiğine dikkat çekmektedir. Bu,
modern medeniyetin tadil ve ıslahı için Müslümanların omuzlarına kader tarafından
yüklenmiş bir görevdir. Said Nursi, medeniyetin iyilik ve güzelliklerinin çirkinlik
ve kötülüklerine galip gelmesi için İslamiyet'in kuvvetine ihtiyaç olduğunu belirtir.
Bunun için de Müslümanların kendi insan ve kâinat algılarını anlaşılır ve etkileyici
bir dille muhataplarına anlatabilmesi gerektiğini söylemek yanlış olmaz. Diğer bir
ifadeyle, bugün mevcut medeniyetin yitirdiği manevi bir hayat ve ruhtur. Bu ruhu
da ona üfleyebilecek ancak, saf ve bozulmamış bir geleneğin takipçileri olarak Kur'an'ın
talebeleri olabilir. Bediüzzaman, eserleri ve eylemleriyle bu görevi yerine getirmiştir.

Her medeniyet kâinat ve insan tasavvuruna dayanır. Medeniyet, her
şeyden önce, semboller bütünüdür. Said Nursi'nin, bir semboller sistemi olarak geleneksel
İslami terminolojiyi eserlerinde muhafaza ederek ve yaşatarak fiilen de Kur'an medeniyetinin
ihyasına hizmet ettiği söylenmelidir.

Sonuç olarak anlaşılıyor ki, Bediüzzaman, medeniyetlerin insanlığa
ilahi mevhibe olarak bahşedilen hidayet zemininde oluşturulabilecek müsamaha bağlamında
buluşmasını öngörmektedir. Bu zemin, hayatta dayanak noktası olarak kuvvet yerine
hak ve adaleti esas almaktadır. Hedefi ise menfaat yerine fazilettir. Birlik noktası
etnik milliyetçilik yerine din, vatan, sınıf ve insanlık gibi ortak paydalardır.
Yine, hayat ilkesi olarak, birbiriyle mücadele yerine yardımlaşma kabul edilmektedir.
Toplumsal kurumlaşmada esas aldığı ilke ise, nefsin arzu ve ihtiraslarını teşvik
yerine, ruhun ulvi duygularının doyurulmasıdır.

Sonsözü Bediüzzaman'a bırakacak olursak: “Her kıştan sonra bir bahar,
her geceden sonra bir sabah olduğu gibi, nev-i beşerin dahi bir sabahı, bir baharı
olacak inşaallah. Hakikat-i İslâmiye'nin güneşiyle, sulh-u umumî dairesinde hakikî
medeniyeti görmeyi rahmet-i İlâhiye'den bekleyebilirsiniz." (Hutbe-i Şamiye, s.
41-43.)