Kur’an-ı Kerim’in bu asırdaki en mühim tefsiri olarak kabul edilen ve Kur’an’dan süzülen damlacıklar olarak tarif edilen Risale-i Nur hakikatlerinin an¬laşılması ve herkese ulaştırılması gereği, son günlerde bir çok alanda yaşanan olay¬larla daha da önem kazanmıştır. Bilhassa, Risale-i Nur’un diliyle ilgili yapılan tar¬tışmalar ve sadeleştirme yönündeki teşebbüsler de meseleyi daha önemli kılmıştır. Bu bağlamda, Risale-i Nur gibi orijinal eserlerin temsil ettiği ruh ve karakterinin korunması ve mesajının daha iyi anlaşılabilmesi için, yapılacak çalışma alanlarının ve metodlarının belirlenmesi gerekmektedir .

Risale-i Nur’un taşıdığı karakter özelliklerinin anlaşılamaması farklı prob¬lemleri de beraberinde getirmiştir. Bu nedenle Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş sürecinde kendine özgün ve hususi tefekkür sistematiğini kuran ve bu geçiş sı¬rasında dil, kültür ve medeniyetle ilgili yaşanan bütün kırılmalara da şahit olan Bediüzzaman’ın kullandığı dili bilmek ve korumak, Kur’anî ve Nebevî terminolo¬jiyi konuşma diline aktaran Risale-i Nurların temel hususiyetlerini kavramak, bu eserlerle ilgili yapılacak çalışmaların anahtarı olabilecektir.

Bediüzzaman Said Nursi’nin yol haritasını çizdiği bu çalışmaların hangi alan¬ları ihtiva ettiğini onun “Bu durûs-u Kur’âniyenin dairesi içinde olanlar, allâme ve müctehidler de olsalar, vazifeleri, ulûm-u imaniye cihetinde, yalnız yazılan şu Söz¬lerin şerhleri ve izahlarıdır veya tanzimleridir.” sözlerinde bulmak mümkündür. Risale-i Nur talebelerine tevdi edilen bu görevin sınırlarını belirlemek, yapılacak şerh çalışmalarının metodolojisini ciddi bir usul çalışması ile oluşturmak, Bedi¬üzzaman Said Nursi’nin şerh dışında belirlediği çalışma alanlarını tesbit etmek ve bu yolla Risale-i Nurların orijinal haliyle farklı kesimlere ulaşmasını sağlamak yapılacak çalışmaların özünü ve amacını oluşturmalıdır.

Risale-i Nurlarla ilgili yapılabilecek çalışmalar içinde büyük önem taşıyan şerh ve izah meselesinde bugüne kadar farklı metod ve usullerle çalışmalar yapılmış; ancak bu çalışmalarda bir dil ve metod birliği sağlanamamıştır. Bu nedenle, bu farklılıkların ilmi bir disiplinle giderilebilmesi, bir şerh usulü birliğinin sağlan¬ması, diğer Kuran tefsirlerinden her yönüyle farklı olan Risale-i Nurlar’a ait şerh kriterlerinin ve metodlarının belirlenmesi amacıyla konunun ilmi bir disiplinle ele alınması gerekmektedir. Biz, Risale-i Nur’un şerhinin nasıl yapılacağına dair usul ve prensiplerin de bizzat Risale-i Nur’da bulunduğu tezinden hareketle bu metodolojik çalışmaların yine Risale-i Nur ölçüleri ışığında yapılması gerektiği¬ne inanmakta ve Risale-i Nur kaynaklı bir “şerh yazma klavuzu”nun belirlenmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Bu dosya konusunun bu çalışmalara öncülük etmesini ümit ediyoruz.

Köprü olarak bu sayımızda; “Risale-i Nurların şerhi” olarak belirlediğimiz dosya konumuzu bahsi geçen hususlarla birlikte “Risale-i Nur, Risale-i Nur’un dili, tefsir, şerh, tahşiye, izah, tanzim, tertip, tashih, beyan, ispat, tafsil, sadeleştirme, usul, metod” kavramları etrafında tartışmak ve aşağıdaki sorulara cevaplar aramak istiyoruz.

Şerh nedir? Risale-i Nur’un şerhi hangi konu, kavram ve alanları kapsamak¬tadır? Risale-i Nur’u diğer tefsirlerden farklı kılan özellikler nelerdir? Bu bağlam¬da Risale-i Nur’un şerhinin klasik şerhlerden farkları neler olmalıdır? Risale-i Nur’un sahip olduğu dilin temel özellikleri nelerdir? Risale-i Nurun şerhinde dil açısından dikkat edilecek özellikler neler olmalıdır? Risale-i Nur’un şerhinde be¬lirlenecek temel kriterler nelerdir? Bu şerh çalışmalarının usul ve metodu nasıl olmalıdır? Risale-i Nur’un şerhini yapacak kişilerde aranacak özellikleri nasıl be¬lirlemek gerekir? Şerh çalışmalarını yapacak kişiler için bir dil ve yöntem birliği nasıl oluşturulmalıdır? Risale-i Nur’un anlaşılamadığı tezinde hareketle ortaya çı¬kan sadeleştirme teşebbüslerini nasıl değerlendirmek gerekir? Bu bağlamda şerh çalışmalarının önemi nedir?

Risale-i Nurların kavram haritası nasıl çizilebilir? Kavram çalışmalarında be¬lirlenecek usulün temel kriterleri nedir? Risale-i Nur’da şerh edilmesi gereken konular ve bu konuların sırası ve önceliği nasıl belirlenmelidir?

Sizi dergimizle baş başa bırakırken, bu ve benzeri sorulara cevaplar aradığımız bu sayının Risale-i Nurlarla ilgili çalışmalara öncülük etmesini ümit ediyor ve 122. sayımızda tekrar birlikte olmayı diliyoruz.