Vth National Risale-i Nur Congress Final Declarations

“Çağımız Sorunlarına Çözüm Arayışları ve Said Nursi Modeli”

1. Türkiye’nin her türlü farklılıkları tanıyan, çoğulculuğu bir
zenginlik olarak gören, resmi ideolojiden arındırılmış, anayasal vatandaşlığı esas
alan yeni, demokratik ve sivil bir anayasaya ihtiyacı vardır.

2. Devlet, başta Kürtler olmak üzere mağdur edilmiş bütün toplumsal
kesimlerden özür dilemeli; mağduriyetlerini giderici hukuki düzenlemeler yapılmalıdır.

3. Eğitim demokratik hale getirilmeli; eğitim müfredatı her türlü
ayrımcı ifadeden temizlenmeli ve bu bağlamda “andımız” türü metin ve ritüeller eğitim
sisteminden tamamen çıkarılmalıdır. Bütün olarak eğitim ve öğretim sistemi Türkiye’nin
çok kimlikli toplumsal yapısını yansıtmalıdır.

4. Anadilde eğitim tercihi temel bir haktır; bu hakkın önündeki
tüm engeller kaldırılmalıdır.

5. Eğitimde ve toplumsal pratiklerde köktenci sekülerist yaklaşımlar
gözden geçirilmeli ve toplumun dini duyarlılıkları ve talepleri dikkate alınmalıdır.

6. Bediüzzaman’ın bir akademya projesi olan Medresetüzzehra, hayata
geçirilmelidir.

7. Zorunlu göç uygulamasına tabi tutulmuş insanların zararları tazmin
edilmeli ve geri dönmek isteyenler için kolaylaştırıcı tedbirler alınmalıdır.

8. Toplumsal barışı sağlamak için silahsızlandırmayı kapsayan bir
demokratikleşme programı yürürlüğe konulmalı ve bir toplumsal uzlaşma yasası ile
örgüt mensuplarının dağdan inmesi sağlanmalıdır. Bölgede toplumsal çatışmalara neden
olan ve şiddeti artıran koruculuk sistemi kaldırılmalıdır.

9. Tarihi ve kültürel dokuyu bozan coğrafi birimlerin isimlerinin
değiştirilmesi uygulamasına son verilmeli, halkın benimsediği isimler iade edilmeli
ve bu konudaki yasaklar kaldırılmalıdır.

10. Kürtlerin bilgelik hafızasını oluşturan, Faqeye Teyran, Ahmede
Xani, Ahmede Ciziri gibi müelliflerin eserleri Kültür bakanlığı gibi resmi kurumlarca
yayınlanmalı ve milli eğitim müfredatına girmelidir. İslam düşüncesinin çağımızdaki
en önemli düşünürlerinden olan Bediüzzaman Said Nursi’nin eserlerinin okullarda
okutulması ve yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.