Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Hürriyet-i Şer’î – M. Ali KAYA

 

Özet

Yüce Allah insanı “Ahsen-i Takvim” suretinde yaratmış, kabiliyetlerinin
inkişafı için kainatı insanın hizmetine vermiş ve insana akıl ve irade vererek
hür bırakmış, kainatta ve sosyal hayatta tasarrufa yetkili kılmıştır. İnsanın
insanlığı irade ve hürriyet ile gelişir. Hürriyet zorlamanın olmamasıdır. Bu
sebeple dinimizde de “dinde zorlama yoktur” buyrularak hürriyetin sınırları
oldukça geniş tutulmuştur. Hiç şüphesiz bunların başında inanç ve düşünce
hürriyeti gelmektedir. Bununla birlikte hürriyetin tanımı, çerçevesi ve uygulama
biçimleri ile ilgili tartışmalar İslam dünyasında da yaşanmaktadır.
Bu çalışmada, İslam’ın “Hürriyet ve Hukuk” “Adalet ve Hakkaniyet” konusunda
insanlığa verdiği ders, “Asr-ı Saadet” ve “Hulefa-i Raşidin”in uygulamaları
esas alınarak irdelenmekte ve Bediüzzaman Said Nursi’nin fikirlerinden
yola çıkılarak hürriyet-i şer’î kavramı incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hürriyet, Hürriyet-i Şer’î, Hukuk, İslam Hukuku,
Makasıdu’ş- Şeria, Medine Sözleşmesi

 

 

 

Freedom In Accordance With The Shari‘a

 

Abstract

Allah Almighty created man “in the Most Beautiful Way”, and he gave
the universe to the service of man and left him free by giving reason and
will for his abilities to emerge and develop. Humanbeing has been authorized
to dispose in the universe and social life. Humanity develops with will
and freedom. For this reason, the limits of liberty have been kept quite wide
in Islam that says “there is no coercion in religion”. Undoubtedly, the freedom
of belief and thought comes first among them. However, debates about
the definition, framework and application forms of liberty take place in the
Islamic world as well. In this study, Islam’s lesson on “Freedom and Law”,
on “Justice and Equity” is examined based on the practices in “Golden Age”
and of “The four Rightly-Guided Caliphs” and from the Bediuzzaman Said
Nursi’s thoughts the concept of freedom in accordance with the Shari‘a is
examined.
Keywords: Freedom, Freedom In Accordance With The Shari‘a, Law, Islamic
Law, Medina Agreement