Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Hürriyet ve Terakkî – Doç. Dr. Şevki ADEM

 

Özet

Hürriyet insanî özelliklerimizi ortaya çıkaran, insanın Allah’la arasındaki
bağı kuran ve toplumları da terakki ettiren bir özelliğe sahiptir. İstibdat
hürriyet ilişkisinde tarih boyunca ferdi ve toplumsal gelişmelerin hürriyet
sayesinde ortaya çıktığı görülmüştür. Günümüz dünyasında da mevcut
devletler analiz edildiğinde, hürriyet ve gelişmişlik arasında pozitif bir korelasyon
görülmektedir. Hürriyetlerin geliştiği oranda gelişmişlik kriterlerinde
de bir gelişme olduğu gözlemlenmektedir. Özgürlükler ile mutlu yaşama,
gelir dağılımında eşitlik, hastalıklara karşı korunma vb. arasında doğrusal
bir orantı göze çarpmaktadır. Bu çalışmada hürriyet kavramı çeşitli
yönleriyle ele alınmakta ve hürriyet terakki arasındaki ilişki gözler önüne
serilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hürriyet, İstibdat, İman, Terakki, İnsan İradesi

 

 

 

Freedom and Progress

 

Abstract

Freedom has a feature that reveals our human characteristics, establishes
the bond between man and Allah, and make societies progress. In the relationship
between freedom and despotism, it has been observed that individual
and social developments have emerged throughout history thanks
to freedom. In today’s world, when the existing states are analyzed, a positive
correlation is observed between freedom and development. It is observed
that there is an improvement in the development level as the freedoms
develop. There is a linear proportion between the freedom and happy
life, equality in income distribution, protection against diseases etc.. In this
study, the concept of freedom is dealt with in various aspects and the relationship
between freedom and progress is revealed.
Keywords: Freedom, despotism, Belif, Progress, Human Will