Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

İfade Hürriyeti – Prof Dr. Mehmet TİKİCİ

 

Özet

Hürriyet, çok farklı boyutları ve anlamları olan bir kavramdır. Felsefe tarihi
boyunca filozoflar insanın hürriyetine ilişkin çeşitli problemlerle ilgilenmiş
ve hürriyete farklı muhtevalar kazandırmışlardır. Bu çerçevede hürriyetlerin
tamamını içinde alabilecek tarzda ifade hürriyeti de sözlü ve yazılı
anlatım, sanatsal gösterim, şahsî görünüm ve görüntü tercihi, gösteri, yürüyüş,
toplantı yapma ve örgütlenme gibi hürriyetleri içinde barındırması
bakımından incelenmeye değer bir kavramdır. Bu çalışmada ifade hürriyeti
kavramı çeşitli yönleriyle ele alınmaktadır. Bunun için önce hürriyet kavramı
üzerinde durulmakta, Said Nursî’nin görüşleri ışığında kavramlar açıklanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hürriyet, İfade Hürriyeti, Yönetim, İstibdat, Müsbet Hareket

 

 

 

Religious Wisdoms and Purposes of Veiling

 

Abstract

Freedom is a concept with many different dimensions and meanings.
Throughout the history of philosophy, philosophers have dealt with various
problems related to human liberty and have brought different contents
to liberty. In this context, freedom of expression, which can include all freedoms,
is a concept worth examining in terms of freedoms such as verbal and
written expression, artistic representation, personal appearance and image
preference, demonstration, walking, meeting and organization. In this study,
the concept of freedom of expression is dealt with in various aspects. For
this, firstly, the concept of freedom is emphasized and then this concept will
be explained in the light of Said Nursi’s views.
Keywords: Freedom, Freedom of Expression, Management, Despotism, Positive Movement