Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Laiklik, Din-Devlet İlişkisi, Din ve Vicdan Hürriyeti (I) – Dr. Adnan KÜÇÜK

 

 

Özet

Türkiye’de, uzun yıllardan beri en çok tartışılan ve üzerinde mutabakat
sağlanamayan, uygulamada yaşanan çeşitli sorunlara da kaynaklık teşkil
eden problemli alanların başında “laiklik”, “sekülerleşme”, “din-devlet/
siyaset ilişkisi”, “din ve vicdan hürriyeti” gelmektedir. Laiklik, ülkemizdeki
tarihi geçmişi uzun olmakla birlikte, salt bilimsel kaygılardan ziyade, siyasi-
ideolojik kaygı ve tutumlardan dolayı tartışılmaya devam etmektedir.
Bu tartışmalar gelişmiş ileri demokrasiler de dâhil olmak üzere diğer ülkelerde
de devam etmektedir. Laikliğin tanımı, din devlet ilişkiler, laiklik demokrasi
ilişkisi, din ve vicdan hürriyeti, din eğitimi gibi konularda devam
eden tartışmalar ülkelere, tarihi ve kültürler değerlere, siyasi yapılanmalara
göre değişiklik gösterebilmektedir. Birbirinden farklı laiklik uygulamaları,
din-devlet-siyaset ilişkileri yanında, din ve vicdan hürriyetinin kapsamını
da etkilemektedir. Bazı laiklik uygulamalarında din ve vicdan hürriyetinin
alanı azalmakta ya da bu tür uygulamalar kapsamında bu hakka hiç
yer verilmemekte, bazı laiklik uygulamaları kapsamında din ve vicdan hürriyetinin
alanı maksimum düzeye çıkabilmektedir. Laiklik, din devlet ilişkisi,
din ve vicdan hürriyeti alanlarını kapsayan bu çalışmada öncelikle laiklik
tanımlarına yer verilmekte, din devlet ilişkilerinin mahiyetiyle birlikte
ülkelere göre laiklik uygulamalarına ve anlayışları gözler önüne serilmektedir.
Çalışmanın ikinci bölümünde ise laiklik kavramı etrafında din ve vicdan
hürriyeti incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Laiklik, Din Devlet İlişkisi, Din ve Vicdan Hürriyeti,
Demokrasi, Hürriyet, Kilise, Dini Cemaatler

 

 

 

Laicity, Secularism, Religion and State Relations, Freedom of Religion and Thought (I)

 

Abstract

In Turkey, the issues that most widely debated but can not be agreed
upon such as “laicity, secularization, “religion-state-politics relationship,
freedom of religion and thought are of problematic areas that cause various
problems in practice for many years. The history of secularism in our
country goes back to the past; however, it continues to be discussed in the
form of political-ideological concerns and attitudes rather than purely scientific
concerns. These discussions continue in many countries, including
advanced democracies. The ongoing debates on the definition of laicity, religion-
state relations, the relationship between laicity and democracy, freedom
of religion and thought, and religious education can vary according to
countries, historical and cultural values and political orientations. Different
laicity practices affect the scope freedom of religion and as well as religion-
state-politics relations. In some practices, the area of freedom of religion
and thought is shrinking or is almost not tolerated. Within the scope of
some practices, the area of freedom of religion and thought can be maximized.
In this study, which covers the fields of laicity, religion-state relationship,
freedom of religion and thought, the definitions of secularism are given
primarily, together with the nature of religion-state relations, the practices
and understandings of secularism are revealed according to the countries.
In the second part of the study, the freedom of religion and thought is
examined around the concept of laicity.
Keywords: Laicity, Secularism, Religion and State Relations, Freedom
of Religion and thought, Democracy, Freedom, Church, Religious Communities