Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

İslam’a Hizmette İlmî Metoda Bir Örnek: Bediüzzaman’ın Dünyanın Yuvarlaklığı Meselesine Bakışı – Hakan ÖZLEN

 

 

Özet

“Allahu Teâlâ-Kur’ân-ı Kerim-Kâinat” arasındaki bağıntı son derece
önemlidir. Aralarındaki bu bağıntı, hakkıyla ele alınıp işlenmezse neticede
zarar görecek olan İslâmiyet’in hakikatleri olacaktır. Nitekim bugün
İslâmiyet’in hakkıyla her tarafa yayılmamasının bir sebebi de hassas
olan bazı dinî meselelerin ehli tarafından ele alınmamasıdır. Bu çalışmada
“Dünyanın Yuvarlaklığı Meselesi” başlığı İslam tarihi boyuca tartışılan bir
meseleyle birlikte “Allahu Teâlâ-Kur’ân-ı Kerim-Kâinat” ile ilişkisi, Bediüzzaman
Said Nursî’nin eşsiz izahları ışığında irdelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kâinat, Sanat, Kelâm, Şeriat, Fen ilimleri, Din ilimleri, Kalp, Akıl, Küreviyet-i Arz

 

 

 

An Example of Scientific Method in Religional Service to Islam: Bediuzzaman’s View of the Problem of the Globularity of the Earth

 

Abstract

The relation between “Allah-Quran-Universe” is extremely important.
If this connection between them is not dealt with properly, it will be the
truths of Islam that will suffer as a result. As a matter of fact, one of the reasons
why Islam has not spread rightly to everywhere is that some critical religious
issues are not dealt with by qualified people. In this study, the title
of “The Globularity of the Earth” and its relation with “Allah-Quran-The
Universe” as an issue that has been considered throughout Islamic history
is discussed in the light of Bediuzzaman Said Nursi’s unique explanations.
Keywords: Universe, Art, Kalam, Sharia, Science, Religional sciences, Heart, Mind, Globularity of the Earth