Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

İslâm’da İnanç Kavramı ve Tebliğ – Mustafa GENGEÇ

 

 

Özet

Yirminci yüzyılın başlarında bütün dünyada çığ gibi büyüyen ve temeli
materyalist felsefeye dayalı olan cereyanlara karşı çıkan Bediüzzaman, bu
sahada önemli fikrî mücadele vermiştir. Özellikle komünizm gibi, mukaddes
değerlere savaş açan, ideolojik akımların iddialarını gayet mantıklı yöntemlerle
çürütmüştür. Dünyevileşmenin zirvede olduğu bu asırda, dünyaya
müptela olan insanlara, hayatın dünyadan ibaret olmadığını anlatarak
ahireti kazanmak için tatbiki kolay bir hizmet metodu sunmuş ve nazarları
İslâm’ın temel kaynağı olan Kur’an ve onu tebliğ ile görevli peygamberin
müşfik ve manevi iman iklimine yönlendirmiştir. Bu çalışmada; İslâm’ın
temel inanç kavramından kopuşun meydana getirdiği tahribata karşı,
Bediüzzaman’ın restore edici çözümleri ve onun ideal tebliğ metodu ile insanlığın
aradığı Kur’an’ın mesajını çağımızın anlayışıyla formüle ederek bu
zamanın ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte sunuşu izah edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Kur’an, Elçi, Okumak, İman, Akıl, Tebliğ

 

 

 

The Concept of Faith in Islam and the Proselytise

 

Abstract

At the beginning of the twentieth century, Bediuzzaman, who opposed
the currents that grew like topsy all over the world and whose basis were
based on materialist philosophy, gave an important intellectual struggle in
this field. Using very logical methods, he confuted the claims of ideological
currents like communism, which waged war on holy values. In this age,
while secularization is at its peak, he offered an easy-to-apply method of service
to people who were addicted to the world to win the hereafter by explaining
that life does not consist of this world; he steered the people’s eyes
towards to Quran, which is the main source of Islam, and to the benevolent
and spiritual climate of the prophet. In this study; against the destruction
caused by the disjoining the basic belief concept of Islam, Bediuzzaman’s restorative
solutions and his ideal method of proselytise, formulating the message
of the Qur’an, which humanity seeks, with the understanding of our
age, will be explained.
Keywords: Quran, Messenger, Reading, Faith, Mind, proselytise