EDİTÖR

 

İslamî literatürde “peygamberlerin vahiy yoluyla aldıkları bilgiyi insanlara
ulaştırması” anlamına gelen tebliğ; irşad, hidayet, emr-i bil-ma‘rûf
nehy-i anil-münker gibi kavramlarla birlikte geniş bir anlam ve uygulama
sahasına sahiptir.
Bir dinin, mensupları tarafından anlaşılıp yaşanılmasının yanında başka
insanlara da ulaştırılması dini bir zorunluluktur. Bu bütün dinler açısından
da tarihsel bir gerçekliktir. İnsanın dünya hayatında “doğru yol”u bulması,
dünya ve ahiret saadetini elde edebilmesi, Allah’ın rızasını kazanması
gibi hususlar etrafında dinin dünyevî ve uhrevî esaslarının insanlara hangi
usul ve esaslar etrafında ulaştırılabileceği tarih boyunca önemli bir soru olmuştur.
Bilhassa çağımızdaki teknolojik gelişmelerle birlikte sosyo-kültürel
değişimler dini insanlara anlatma hususunda farklı yöntemleri de beraberinde
getirmiştir. Bu farklılık hangi metotların doğru olduğu tartışmalarını
da beraberinde getirmektedir.
Tarihsel süreç incelendiğinde İslam’ın tebliğ metotlarının da çeşitlilik
arz ettiği görülür. Bilhassa son yüzyılda, İslam dünyasında ortaya çıkan siyasi
hareketler ve şiddet grupları İslam’ın özüne uygun ve en doğru şekilde
nasıl anlatılacağı sorularını sordurmakta, asrın idrakine uygun yol ve yöntem
arayışlarını arttırmaktadır.
Bu noktada, “iman hakikatlerinin inkişafı”na çalışmak, “doğru İslâmiyeti
ve İslâmiyete lâyık doğruluğu göstermek” gayelerini içinde barındıran ve
kendisini doğrudan Asr-ı Saadetle irtibatlandıran Risale-i Nur hareketini
ayrıca incelemek gerektiği kanaatindeyiz. Bu sayımız “İslamî Hizmet Metotları”
başlığı ile günümüz insanı için ideal hizmet metodunun tanımına
ulaşmayı ve “Risale-i Nur’un hizmet metodu”nun bu tanım içindeki yerini
ortaya koymayı amaçlamaktadır. Köprü dergisi olarak daha önce 63. sayımızda
bu konuyu işlemiştik. Konunun önemine binaen aynı sayı etrafında
düzenlediğimiz “Köprü Dergisi Makale Yarışması”nda “İslamî Hizmet
Metotları”nı tekrar ele aldık. Bilhassa akademik alanda çalışma yapmak isteyen
gençlerimize yönelik bu yarışmaya katılanlar ilgili sayıyı inceleyerek
aynı konuda yeni bir makale yazdılar ve yarışmamıza katıldılar. Bu sayıda
yarışmaya gönderilen makalelerin bir kısmını okuyabilirsiniz.
Sizleri dergimizle baş başa bırakırken gelecek sayıda “Aile” konusu ile
karşınızda olmayı ümit ediyoruz.