Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Laiklik, Din-Devlet İlişkisi, Din ve Vicdan Hürriyeti – Dr. Adnan KÜÇÜK

 

 

Özet

Türkiye’de, uzun yıllardan beri en çok tartışılan ve üzerinde mutabakat
sağlanamayan, uygulamada yaşanan çeşitli sorunlara da kaynaklık teşkil
eden problemli alanların başında “laiklik”, “sekülerleşme”, “din-devlet/
siyaset ilişkisi”, “din ve vicdan hürriyeti” gelmektedir. Laiklik, ülkemizdeki
tarihi geçmişi uzun olmakla birlikte, salt bilimsel kaygılardan ziyade, siyasi-
ideolojik kaygı ve tutumlardan dolayı tartışılmaya devam etmektedir. Bu
tartışmalar gelişmiş ileri demokrasiler de dâhil olmak üzere diğer ülkelerde
de devam etmektedir. Laikliğin tanımı, din devlet ilişkiler, laiklik demokrasi
ilişkisi, din ve vicdan hürriyeti, din eğitimi gibi konularda devam eden
tartışmalar ülkelere, tarihi ve kültürler değerlere, siyasi yapılanmalara göre
değişiklik gösterebilmektedir. Birbirinden farklı laiklik uygulamaları, din-devlet-
siyaset ilişkileri yanında, din ve vicdan hürriyetinin kapsamını da etkilemektedir.
Bazı laiklik uygulamalarında din ve vicdan hürriyetinin alanı
azalmakta ya da bu tür uygulamalar kapsamında bu hakka hiç yer verilmemekte,
bazı laiklik uygulamaları kapsamında din ve vicdan hürriyetinin alanı
maksimum düzeye çıkabilmektedir. Laiklik, din devlet ilişkisi, din ve vicdan
hürriyeti alanlarını kapsayan bu çalışmada öncelikle laiklik tanımlarına
yer verilmekte, din devlet ilişkilerinin mahiyetiyle birlikte ülkelere göre laiklik
uygulamalarına ve anlayışları gözler önüne serilmektedir. Çalışmanın
ikinci bölümünde ise laiklik kavramı etrafında din ve vicdan hürriyeti incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Laiklik, Din Devlet İlişkisi, Din ve Vicdan Hürriyeti, Demokrasi, Hürriyet, Kilise, Dini Cemaatler

 

 

 

Laicity, Secularism, Religion and State Relations, Freedom of Religion and Thought

 

Abstract

In Turkey, the issues that most widely debated but can not be agreed
upon such as “laicity, secularization, “religion-state-politics relationship,
freedom of religion and thought are of problematic areas that cause various
problems in practice for many years. The history of secularism in our country
goes back to the past; however, it continues to be discussed in the form of
political-ideological concerns and attitudes rather than purely scientific concerns.
These discussions continue in many countries, including advanced democracies.
The ongoing debates on the definition of laicity, religion-state relations,
the relationship between laicity and democracy, freedom of religion
and thought, and religious education can vary according to countries, historical
and cultural values and political orientations. Different laicity practices
affect the scope freedom of religion and as well as religion-state-politics
relations. In some practices, the area of freedom of religion and thought
is shrinking or is almost not tolerated. Within the scope of some practices,
the area of freedom of religion and thought can be maximized.In this study,
which covers the fields of laicity, religion-state relationship, freedom of religion
and thought, the definitions of secularism are given primarily, together
with the nature of religion-state relations, the practices and understandings
of secularism are revealed according to the countries. In the second part of
the study, the freedom of religion and thought is examined around the concept
of laicity.
Keywords: Laicity, Secularism, Religion and State Relations, Freedom of Religion and thought, Democracy, Freedom, Church, Religious Communities