Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Medya Aracılığıyla Yapılan İslâmî Tebliğde “Popülist İşleyiş” – Netice GÖRENTAŞ

 

 

Özet

Medya ve din ilişkisine tarihsel olarak baktığımızda her dönem farklı
süreçler geçirdiğini görmekteyiz. Bu ilişki tartışma üreten bir konu olarak
var olagelmiştir. Medya küresel ölçekte dinî bilgi edinme, propaganda, dinî
eğitim, ahlaki destek, tebliği yayma gibi birçok avantajı beraberinde getirmiştir.
Bu çalışma, medyada tebliğ boyutuna ilişkin belli başlı sorunları ele
almak, bu konuda farkındalık sağlamak, tebliğin Kur’an-ı Kerim ve Risale-i
Nur düsturları ile yapılıp yapılmadığına dair noktalara dikkat çekmek maksadı
ile oluşturulmuştur. Dinî bilgisi eksik olan bireyler medya aracılığıyla
yapılan tebliğlerden daha fazla etkilenmektedir. Bunun yanında günümüzde
kimi kişiler ve gruplar kendi amaçları doğrultusunda tebliği cazip hale
getirmeye çalışmaktadır. Beraberinde ise popülerlik, kazanç elde etmek,
şöhret, izlenme peşinde olmak vb. amaçlar tebliğin rolünü tartışılabilir hale
getirmektedir. Bunların sonucunda ise İslâm’ın prensipleriyle bağdaşmayan
üslûp ve tavırlar ortaya çıkmaktadır. Medyada İslâmî tebliğin İslâmî değerler
çerçevesinde gerçekleştirilmemesine karşın tebliğin “popülerlik ve kazanç”
sağlamak amacıyla yapıldığı gerçeği ile karşı karşıya kalmaktayız. Sonuç
olarak amaçlanan tebliğ “popülerlik ve kazanç” için feda edilmektedir.
Tüm bunlar ise İslâmî tebliğ sürecine ciddi manada zararlar vermektedir.
Anahtar Kelimeler: Medya, Din, İslâmî Tebliğ, Popülerlik

 

 

 

“Populist Actions” in the Islamic Proselytise through Media

 

Abstract

When we look at the relationship between media and religion from a
historical perspective, we see that they went through different processes in
each period. This relationship has been a controversial issue. The media has
brought many advantages such as obtaining religious knowledge, propaganda,
religious education, moral support, and dissemination of religional
thought on a global scale. This study is written in order to deal with the
main problems of the religional notificatin in the media, to raise awareness
on this issue, and to draw attention to whether the notification was made
in accordance with the Quran and Risale-i Nur principles or not. Individuals
who has a lack of religious knowledge are more affected by the communiqués
made through the media. Besides, some people and groups are trying
to make the communiqués attractive for their own purposes. In the meantime,
the aims like popularity, making profit, seeking fame etc. make the role
of the communiqués debatable. As a result of these, styles and attitudes that
are incompatible with the principles of Islam emerge. We are faced with the
fact that the Islamic communique in the media is not carried out within the
framework of Islamic values but it is made to gain “popularity and profit”.
As a result, the intended communiqué is sacrificed to “popularity and profit”.
All of these cause serious damage to the Islamic teaching process.
Keywords: Media, Religion, Islamic Proselytise, Popularity