Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Bediüzzaman’ın Müdafaalarında Taraflar ve Muhataplar – M. Said ZEKİ

 

 

Özet

Bediüzzaman Said Nursî’nin kendisi, talebeleri ve kitapları hakkında çok sayıda davalar açılmıştır. Bu davaların çoğunda savunmasını bizzat Bediüzzaman yapmış, ilerleyen safhalarda avukatları davaya dahil olmuş, ayrıca son zamanlarında talebelerinin bizzat savunma yapmalarını istemiştir. Bediüzzaman’ın müdafaalarında iki temel husus açıkça göze çarpar. Birisi şahsından ziyade iman-Kur’an davasını savunmasıdır. Diğeri ise; mahkeme heyetinin nezdinde, davasını engellemeye çalışanları muhatap almasıdır. Bu yazıda Bediüzzaman’ın müdafaalarında ortaya çıkan temel hususiyetler ele alınmakta, taraflar ve muhataplar açısından müdafaaların özellikleri Risale-i Nur’dan da alıntılar yapılarak ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Adil Yargılama, Savunma Hakkı, Laiklik, İrtica, Zındıka Komiteleri, Risale-i Nur

 

Parties And Adresee In Bediuzzaman’s Defenses

Abstract

Numerous lawsuits have been filed against Bediuzzaman Said Nursî himself, his students and his books. In most of these cases, Bediuzzaman made his own defense, his lawyers were involved in the later stages, and he also asked his students to make a personal defense in his last days. Two main points clearly stand out in Bediuzzaman’s defenses. One is that he defends the Cause of Faith and the Qur’an rather than his person. The other is; before the court, those who try to prevent his case are addressed. In this article, the main features that emerged in Bediuzzaman’s defenses are discussed; the characteristics of the defenses in the context of parties and adresee are also discussed by quoting from Risale-i Nur.
Key Words: Fair Trial, Right to Defense, Laicism, Reactionary Action, Unbelievers’ Committees, Risale-i Nur