Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Risale-i Nur’da Dava ve Bürhan Kavramı ve Bunun Tazammunları – Av. Ahmet NAZLI

 

Özet

Bediüzzaman Said Nursî’nin eserleri ile ilgili söylediği “…Dâvâ değil, dâvâ içinde bürhandır” sözlerindeki dava ve bürhan kavramları, Nursî’nin mahkeme müdafaaları ve ortaya koyduğu iman hizmetinin çerçevesi açından farklı yönleriyle incelenmeye değer niteliktedir. Bediüzzaman’ın eserleriyle ilgili genel bir değerlendirme sonucunda delil, bürhan, akıl, dava kavramlarına birlikte bakıldığında, ideolojiye dayalı bir Risale-i Nur davasından ziyade, bürhana, delile dayalı bürhan ve ‘nübüvvet mesleği’inden (ekolünden) söz etmek mümkündür. Bu meslek/ekol, içinde tecdid ve ıslahı da barındıran, kendisini sürekli yenileyen (tecdid-i iman) dinamik bir meslektir. Bu yönüyle Bediüzzaman’ı, siyasi iktidarı geçici olarak ele geçiren kuvvetlere karşı, sadece yaptığı savunmalarla anmamak gerekir. O’nun, geçmişi eleştiren, anlamlandıran ve günümüze de ışık tutacak nitelikteki metinlerini, yeniden güncelleyip, yeniden yorumlayıp, güncel sorunlarımıza çözüm bulacak şekilde yeni bir okuma metodu geliştirerek, anlayarak, anmaya çalışmak daha doğru bir okuma biçimi olacaktır. Bu çalışma Risale-i Nur’da geçen dava ve bürhan kavramlarından hareketle Bediüzzaman Said Nursî’nin öncülüğünü yaptığı hareketin Siyasal İslam vb. anlayışlardan farkını ve temel özelliklerini ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dava, Delil, Akıl, Bürhan, Siyasal İslam, Savunma Hukuku

 

Abstract

The concepts of claim and proof in Bediuzzaman Said Nursî’s words about his books “… they are not a claim, they are the proof within the claim” is worth examining from different aspects in terms of Nursî’s court defenses and the framework of the faith service he demonstrated. As a result of a general evaluation of Bediuzzaman’s Works; when the concepts of proof, reason, and litigation are looked at together, it is possible to say that Risale-i Nur Movement is proof-based rather than an ideology-based case. This school is a dynamic movement that constantly renews itself, which also includes tajdid and improvement. In this respect, Bediuzzaman should not be commemorated only for his defenses against the forces that temporarily seized political power. It would be a more accurate way of reading to try to understand his texts, which criticize the past, make sense of it and shed light on the present, by updating, reinterpreting and developing a new reading method to find solutions to our current problems.
This study aims to reveal the difference and basic features of the movement pioneered by Bediuzzaman Said Nursî from Political Islam and similar understandings, based on the concepts of claim and proof in Risale-i Nur.

Key Words: Claim, Testimony , Reason, Proof, Political Islam, Defense Law