Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Said Nursî’nin İfade Özgürlüğüne Yaklaşımının Günümüz İnsan Hakları Metinleri Bağlamında İncelemesi – Ahmet Said AYDİL

Özet

Günümüzde insan hakları sözleşmeleri ve belgelerinde ve birçok ülkenin anayasasında ifade özgürlüğü garanti altına alınmaktadır. Makalemizde Said Nursî’nin ifade özgürlüğüne yaklaşımı günümüz İnsan Hakları metinleri bağlamında incelenecektir. Çalışmanın ilk bölümünde insan haklarıyla ilgili çeşitli belgelerde ifade özgürlüğüne ne şekilde yer verildiği ve bu bağlamda önemli mahkeme kararları ve diğer önemli belgeler incelecektir. İkinci bölümde Said Nursî’nin eserlerinden ve mahkeme savunmalarından ifade özgürlüğüne yaklaşımı analiz edilerek ortaya koyulacak ve günümüz insan hakları metinleri bağlamında mukayeseye tabi tutulacaktır.
Anahtar Kelimeler: İnsan Hakları Metinleri, İnsan Hakları, İfade Özgürlüğü, Basın, Ayrımcılık Yasağı, Çoğulculuk, Demokrasi

An Analysis of Said Nursî’s Approach to Freedom of Expression in the Context of Contemporary Human Rights Texts

Abstract

Today, freedom of expression is guaranteed in human rights treaties and documents and in the constitutions of many countries. In our article, Said Nursî’s approach to freedom of expression will be examined in the context of today’s Human Rights texts. In the first part of the study, how freedom of expression is included in various documents related to human rights and in this context, important court decisions and other important documents will be examined. In the second part, Said Nursî’s approach to freedom of expression in his works and court defenses will be analyzed and compared in the context of today’s human rights texts.

Key Words: Human Rights Texts, Human Rights, Freedom of Expression, Press, Prohibition of Discrimination, Pluralism, Democracy