Gerek Kur’ân’da, gerek Sünnette belli bir yönetim
biçiminin tarif edilmeyip yalnızca genel esasların va’z edilmesini ne
şekilde değerlendirmek gerekir? İslâm’ın şu veya bu sistemi net biçimde
öngördüğü söylenebilir mi?

Kur’ân ve Sünnet bilgisi son derece sınırlı biri olarak,
sorularınıza ancak genel çerçeveler içinde cevap verebileceğim. Ancak, Kur’ân ve
Sünnet çerçevesinde yönetim şekli tarifinin yapılmasının beklenmesini dahi
anlamlı bulmuyorum. Semavî dinler insan hayatı üzerine temel ilkeler
vaz’ederler. Bunları insan hayatı üzerine el kitabı haline indirgemek ciddi
sorunlar doğurur ve doğurmaktadır. Burada hemen bir itirazla karşılaşacağımızı
biliyorum; İslâm Hıristiyanlığın aksine toplumsal bir dindir itirazı, sürekli
karşılaştığımız bir itirazdır. Ben bu itirazı hatalı bulduğumu hem kitabımda,
hem de diğer vesilelerle sürekli belirtiyorum. İncil’de toplumsal hayata ilişkin
doğrudan hükümlerin bulunmaması Hıristiyanlığın toplumsal hayatla ilgili
olmadığı anlamına gelemez. Zira, semavî bir din insan hayatı üzerine genel
ilkelerden bahseder ve bu genel ilkelerin toplumsal hayatı etkilememesi
sözkonusu olamaz. Bu noktada dikkat etmemiz gereken nokta dinin temel
ilkelerinin toplumsal hayattan bağımsız algılanamaması, ancak bunlardan
toplumsal hayata ilişkin kurallar çıkarmakta kolaycı davranılmaması gereğidir.
İslâm’ın toplumsal yönüyle ilgili düşünürken, bu önemli hususun gözönünde
bulundurulması gerekir.

Kaldı ki, siyasal yönetim biçimi daha da karmaşık bir konudur.
İslâm’ın önerdiği siyasal sistem bellidir demek için, bu karmaşıklıktan bîhaber
olmak, dahası, insanlığın tarihsel-siyasî serüveni konusunda son derece cahil
olmak gerekir.

‘İktidar,’ mü’minler için, bir hedef midir; yoksa,
asıl hedef olan rıza-yı ilahî yolunda edinilen bir ‘yan ürün’ müdür?
İktidara ulaşmaya endeksli bir projenin İslâm düşünce geleneğindeki yeri
nedir?

Bundan sonraki tüm sorularınızın cevabı ilk soruda işaret
ettiğimiz hususla bağlantılı düşünülebilir. Tabiî ki, siyasal iktidar mü’minler
için asıl hedef olamaz. Aslolan ahlâkî hedeflerdir. Yani, aslolan, müslümanların
ahlâkî hedeflerine ulaşmalarıdır; müslüman adı altında cereyan eden bir siyasal
iktidar değil. Ancak, siyasal iktidar toplumsal hayat açısından nihaî
belirleyici olduğu için, bazı ahlâkî hedefler açısından siyasî iktidarın
belirleyici rolünü de gözönünde bulundurmak zorundayız.

İslâm âlimlerinin ve tasavvuf ehlinin ‘devlet ve
iktidar’a ilişkin genel tavrının hemen hemen tüm İslâm tarihi boyunca ‘belli
bir mesafeyi koruma’ şeklinde gerçekleşmesi nasıl açıklanabilir?

Siyasal iktidar, tanımı icabı, şu veya bu ölçüde, bir baskı
sisteminin ifadesidir. Siyasal iktidardan uzak durma bu çerçevede anlaşılabilir.

Seküler bir ortamda şekillenen bir siyasal yapıyı
‘iktidar’ aracılığı ile dönüştürme şeklinde özetlenebilecek ‘İslâmcı’
projeler, iktidar yolunda ‘oyunun kuralları’nı uygulamaya çalışırken
bizatihî seküler bir dönüşüme uğrama zaafını aşabilirler mi?

Siyasal yapıların seküler olmayan bir ortamda şekillenmesi zaten
sözkonusu değil. Belki sormak istediğiniz, İslâmcı projelerin kendi
hassasiyetleri açısından memnun olmadıkları mevcut toplumsal ortamı istekleri
doğrultusunda değiştirmek için nasıl bir yöntem uygulamalarının daha doğru
olacağıdır. Bakın, öncelikle şu hususu açıklığa kavuşturalım: Sekülerlik, yanlış
anlaşılmaya çok müsait bir kavram. Bu kavramı kullanırken, bu hususun yete-rince
açıklığa kavuşmadığı yerlerden biri de benim kitabım. O nedenle bu noktada çok
titizlenmek gerektiğini anladım. Siyasal yapıların sekülerliği diye birşeyden
bahsedilemez. Sekülerleşme tarihsel bir süreç içinde toplumlarda hakim olan
dünya görüşlerinin dinsel referansların dışına çıkması sürecine verilen genel
addır. Bu sadece şu demektir: İnsanların hayata ilişkin tanımları dinî
terimlerle ifade edilirken, daha sonra bu terminoloji ve referanslar dünyası
reddedilmiştir. Siyasal otorite kendini dinsel terimlerle meşrulaştırırken, daha
sonra farklı meşrulaştırma biçimleri sözkonusu olmuştur. Yine siyasal muhalefet
kendini dinî terimlerle ifade ederken, bu ifade biçimi değişmiştir. Modernleşme
dediğimiz bu dönüşüm, insanlık açısından çok önemli ve karmaşık bir dönüşümdür
ve her bakımdan tartışılması gerekir.

Ancak bu dönüşümü düz bir şekilde din toplumu ve siyaseti
belirlerken geri plana düştü diye anlamamak lâzım. Din bir toplumsal hayatı
nasıl belirler? Siyasal otorite vasıtası ile değil mi? Çünkü toplumsal hayatı
son kertede belirleyen siyasal güçtür. O halde modern toplum öncesinde dinin
toplumu belirlediğini söylemek için, geleneksel toplumlarda siyasal otoritenin
doğrudan dini temsil ettiğini kabul etmek zorundayız. Bu tür düşünenler olduğunu
biliyorum, ancak ben böyle düşünmüyorum. Ben, geleneksel toplumlarda siyasal
otoritenin dinin bir biçimde yorumlanışını temsil ettiğini düşünüyorum. Böyle
olması tabiîdir, zira bir toplumda siyasal güç büyük ölçüde somut güç dengeleri
üzerine kurulur ve kendini teyid etmek durumundadır. Eleştiriye ise, sadece çok
güçlü olduğu sürece tahammül edebilir. Yani, siyasal iktidar bugünkü anlamı ile
değil, her zaman dinsel açıdan sorun haline getirilmesi gereken birşeydir ve bu
sorunun özü sekülerlik sorunu değildir.

Bu kadar uzun bir girişten sonra asıl sorunuzu cevaplayayım.
İslâmcı projelerden neyi kasdetmek durumunda olduğumuzu bilemiyorum. Kısaca,
İslâmî duyarlılıkların siyasal zor ile topluma dayatılması olarak
tanımlanabilecek, siyasal iktidar yolu ile hayata geçirilme düşüncesini tabiî ki
olumlu bulmuyorum. Ama yukarıda işaret ettiğim gibi, benim kaygım sekülerleşme
kaygısı değil, siyasal zora karşı genel tavrımdan kaynaklanıyor.

Asr-ı Saadette modern anlamda bir devletin sözkonusu
olmadığı; hatta buna dayanarak ‘iktidar-eksenli’ bir program öngören Mevdudî
gibi bir düşünürün bile kitabını ‘İslâm’da Devlet’ değil, ‘İslâm’da Hükûmet’
olarak yazdığı da gözönüne alınarak, dindar kesimin devleti âdeta kutsayıcı
tavrı nasıl yorumlanabilir? Dindar kesimin büyük çoğunluğu ile laik kesimin
önemli bir kısmının, farklı referanslara sahip iseler de, bu konuda aynı
otoriter/devletçi zihniyetin izlerini taşıdıkları söylenebilir mi?

Dindar kesimin devleti kutsayıcı tavrını anlamak hiç zor değil.
Yukarıda işaret et-meye çalıştığım konu, doğrudan bu sorunuzla
ilintilendirilebilir. Geleneksel devleti din ile özdeşleştirmenin doğal sonucu,
devleti kutsamaktır. Bizde dinsel çevrelerde hakim bakış budur. Modernleşme
sorunu, devletin din kaygısı gütmeyenlerin eline geçmesi olarak sorun haline
getirilmiştir. İslâmcılığın devleti hiçbir şekilde sorun haline getirmesi
sözkonusu olmamıştır. İslâmcılık, merkez sağ siyasetin takipçisi olarak
eleştirel düşünce geliştirmekten uzak kalmıştır. Tartışma konusu edilmesi
gereken budur.

Yoksa, siyasal iktidar hakkında söylediklerimizden yanlış bir
sonuç çıkabilir: Müslümanlar veya İslâmcılar siyasetten uzak dursun. Ben
toplumda hiçbir ke-simin, hiçbir düşünce biçiminin siyasetten uzak durması
taraftarı değilim. Siyaset toplumsal hayata ilişkindir ve toplumun en geniş
ölçüde siyasete katılması gerekir. Aksi takdirde toplum kendi hayatını
yönlendirmekten uzak kalır. Sorun, müslümanların siyasete katılmaları değil,
nasıl ve ne talep ederek katıldıklarıdır. İslâmcıların, sadece ve doğrudan
siyasal iktidar talep etmeleri ve (eğer varsa) siyasal projelerini devleti ele
geçirerek hayata geçirmeyi he-deflemeleri otoriter siyasallık anlayışını
benimseme alışkanlıklarından kaynaklanır. Bu alışkanlık, sizin de belirttiğiniz
gibi, sadece İslâmcılara mahsus değil. Siyasal iktidar tabiî ki bir hedeftir,
fakat tek hedef olması sadece siyasal kültürümüzün otoriter yönü ile
açıklanabilir.

Gerek devletçilik gibi bir ifrattan, gerek anarşizm
gibi bir tefritten azade bir şekilde ‘devlet ve iktidar’ konusuna
yaklaşmamız nasıl mümkün olabilir?

Düzen ve özgürlük, insan toplumlarının, siyasal hayatın ve
düşüncenin paradoks-larından biridir. Dirlik ve düzenlik toplumsal hayatın
devamı, bireyin emniyeti açısından önemlidir. Devletin düzenin sağlanmasının
aracı olarak önemi buradan kaynaklanır. Diğer taraftan, ne şekilde kurulursa
kurulsun, her mevcut düzen özgürlükleri çeşitli ölçüde kısıtlar. Bu kısıtlamalar
bir noktadan sonra otoriterlikle sonuçlanabilir. Özgürlükler adına kısıtlamalara
karşı çıkmak tabiîdir, ama bu da bir noktadan sonra karışıklığa, anarşiye
varabilir. Sanıyorum, sorunuzun özü bu.

Bakın, biz hayatın diyalektiğini ve toplumsal hayatın
paradokslarını fazla ciddiye alan bir toplum değiliz, bu nedenle bu konuları
ikilemler şeklinde kavramaya yatkınız. Toplumsal hayat ve siyasal sistemler,
belli paradokslar çerçevesinde düşünülmek zorundadır. Benzer bir paradoks,
eşitlik ve özgürlük paradoksudur. Ya o, ya bu; seçim yapma şansımız yok.

Siyasal tavırlar çok hassas dengeler üzerine kurulur ve zor
seçimlerdir. Devletçilik ve anarşi ikileminden azade bir yaklaşım, ancak devlet,
özgürlük, bunların sınırları gibi konuların kavranılıp ciddi bir biçimde
tartışılması ile mümkün olur. Batı siyasal düşüncesi ve güncel tartışmalar bu
konuların irdelenme örnekleri ile doludur. İslâmcılığın da, diğer siyasal
tavırların da bu tartışma konuları ile irtibatlandırılması gerekir. Batı siyasal
düşüncesi bizi ilgilendirmez diyemeyiz; Batı siyasal düşüncesinin temel
kavramları Batı kültürünün somut meseleleri değil, insanlığın soyut sorunlarına
ilişkindir. İslâmî adalet kavramı nasıl tüm insanlığı konu etme kabiliyetine
sahipse, siyasal özgürlük gibi kavramlar da tüm insanlığı konu etme kabiliyetine
sahiptir. İslâmcılığın Doğu veya Batı insanlığın siyasal düşünce mirasını
gözönünde bulundurarak, siyasal tartışma üretmesi gerekir.

Kısacası, son sorunuzun kısa bir cevabı yok, tek cevap bu ve
benzeri sorulara kısa yoldan cevap aramaya çalışmayın olabilir. Ayrıca,
İslâmcılığın genel siyasal çerçeve arayışları yanısıra, somut meselelere
yoğunlaşması, genel tartışma çerçevelerini somut konularla irtibatlandırması
ihtiyacından bahsedebilirim.

Son olarak, siz sormadan ben birşey söyleyeyim. Sorularınızın
tümünden, müslümanların siyasetle ilişkisi ne olmalı gibi birşey çıkıyor. Bu
sorunun ortaya çıkmasında kuşkusuz son zamanların tartışmaları arka plan
oluşturuyor. Siyasal İslâm tartışmaları ve laiklik tartışmaları genel çerçeveyi
oluşturuyor.

Bakın, sorulara cevap verirken de söyledim, İslâm diğer nedenler
bir yana, sadece bir din olmak dolayısı ile bile toplumsal hayata ilişkin olmak
durumundadır. Toplumsal hayat dediğimiz kamusal alanı kapsar. Müslümanlar
öncelikle dinî inançlarını kamu hayatını da kapsamak üzere toplumsal hayata
yansıtma hakkını siyasal bir dava olarak görebilir ve bu davaları siyasal ifade
bulmak durumundadır. Bu, dinî inançlar adına bir siyasal sistemin topluma
dayatılması projesi değildir; bu, bir inancın mensubu olanların o inancı yaşama
hakkını savunmasıdır.

Diğer bir siyasallık biçimi İslâm adı altında genel bir
toplumsal projenin hayata geçirilme projesi olabilir; ‘siyasal İslâm’dan
kasdedilen bu olmak gerekir. Bu tür bir proje varsa, bunun toplum için ne anlama
geldiğinin netleştirilip toplumun onayına sunulması gerekir.

Demokratik siyasallık içinde, farklı toplumsal projeler
savunulabilmelidir. Ancak, tabiî her zaman belirtildiği gibi, demokratik
sistemlerde demokratik olmayan sistemler önerilemez. Bu sınırlar tanınmak üzere
siyasal İslâm’a da itiraz edilemeyeceğini düşünüyorum.

İslâm adına önerilen toplumsal projelere, her müslümanın
katılması tabiî ki beklenemez. Ama birileri İslâm’ın toplumsal projesinin illa
şu veya bu proje olduğunda ısrar ediyorsa, buna katılmıyorsanız, farklı bir
iddia ile ortaya çıkarsınız. İslâm’ın da başka bir düşünce ve inanç sisteminin
de siyasete yansıması bu demektir. İslâm ve siyaset üzerine tartışmayı
geliştirmek için ise, İslâm ve demokrasiyi öncelikle tartışmak zorundayız.