The Political Direction of Bediuzzaman and Turkey From Oneparty Politics to Multiparty Era

Giriş:

Türkiye'nin son iki yüzyıllık tarihi değişim ve dönüşüm tarihidir. Bu süreç Osmanlı
Devleti'nin kaybettiği gücünü tekrar kazanabilmesi için başlattığı reformlarla birlikte
başlamış, sürecin içerisinde anayasal parlamenter rejim, siyasal örgütlenme özgürlüğü,
milli egemenlik ve hukukun üstünlüğü gibi meyveler vermiştir. Osmanlı Devleti'nin
yıkılmasından sonra kültürel özellikleri ağır basan, bu amaçla devleti ve toplumu
sekülerleştirmeyi öngören değişim anlayışı egemen olmuş, bu dönüşümde Tek Parti
iktidarı doğrudan rol oynamıştır. İkinci Dünya Savaşından sonra değişen bölgesel
ve uluslararası dengelerin Türkiye'yi demokratikleşmeye zorlaması ve Türkiye içinde
Tek Parti iktidarına karşı çıkan toplumsal grupların muhalefeti siyasal anlamda
yeni bir dönemin açılmasına neden olmuş, siyaset ve siyasi iktidar Tek Parti tekelinden
alınarak toplumsal tabana yayılmıştır. Böylece Cumhuriyet çok partili siyasal hayatla
birlikte asli manasına kavuşabileceği bir zemine kavuşmuştur.

Cumhuriyetten sonra Türkiye'ye gerek siyasal gerekse kültürel yönden damgasını
vuran Tek Parti iktidarı, 2. Dünya Savaşını demokrasi cephesinin kazanmasıyla ve
iktidarın karşısına bir güç olarak çıkabilmek için halka dayanmak gerektiğinin farkına
varan sivil muhalefetin etkisiyle çok partili hayatı serbest bırakmak zorunda kalmıştır.
Çok partili hayatın serbest bırakılması, Tek Parti Döneminde izin verilmeyen ve
sindirilen sivil muhalefetin temsil edilmesine imkan sağlamıştır. Diğer yandan II.
Dünya Savaşından sonra dünya genelinde hakim olan demokratikleşme eğiliminin Türkiye'deki
yansıması olmuş ve Türkiye'yi az da olsa içe kapalı bir devlet olmaktan uzaklaştırmıştır.
Ayrıca çok partili hayatın ilk evrelerinde CHP ve DP arasında yaşanan gerginliklerin
dar anlamıyla partiler arası çekişme olmadığı, bunların çok ötesinde modernleşme
anlayışı, devlet-vatandaş ilişkisi, laiklik tanımı, siyasal örgütlenme özgürlüğü
gibi hassas ve derin birçok alanda esaslı fikir ayrılığının siyasal kültürde egemen
olduğu da çok partili siyasal hayatla birlikte ortaya çıkmıştır. Tek Parti iktidarının
seçkinci özelliğine ve kökten modernleşme anlayışına bir tepki olarak da değerlendirilebilecek
olan Demokrat Partinin yükselişi bu yönüyle dikkate değerdir. DP'nin kuruluşundan
yalnızca 4 yıl sonra kazanmış olduğu başarı, CHP'ye muhalefet eden orta sınıfın
sadece ekonomik liberalleşme isteğinin zaferi olarak değerlendirilirse eksik kalacaktır.
Demokrat Partinin arkasındaki milli irade, siyasal liberalleşme arzusunun, köktenci
modernleşme anlayışına ve halktan kopuk siyaset üreten seçkinci geleneğe muhalefetin
simgesi olarak da okunmalıdır.

Bu makalede Tek Partili rejimden çok partili siyasal hayata geçiş süreci ve bu
süreçte Bediüzzaman Said Nursi'nin nasıl bir siyasi çizgi izlediği irdelenecektir.
Bu amaçla öncelikle Tek Parti Döneminin siyasal kültürüne temas edilecektir. Bu
dönem siyasetin, ekonominin ve kültür politikalarının Tek Parti iktidarının tekelinde
olduğu bir dönemdir. Bu dönemi iyice anlamadan Türkiye'nin siyasal kültürünü, çok
partili hayatın siyasete ve modernleşme sürecine ne kazandırdığını kavramak güçtür.
Bu amaçla dönemin anayasası siyasi rejim ve temel haklar yönünden incelenecek, anayasal
hakların pratikte ne ifade ettiği işlenmeye çalışılacaktır. Ardından Türkiye'de
çok partili hayatın serbest bırakılmasına neden olan iç ve dış dinamiklere değinilecek
ve Demokrat Parti'nin hangi toplumsal koşullarda doğduğuna temas edilecektir. Böylece
Demokrat Parti'nin siyasal anlamda ne ifade ettiği, toplumun hangi isteklerine çözüm
getirdiği ortaya konmaya çalışılacaktır. Ardından da bu süreci bizzat yaşayan Bediüzzaman'ın
gerek Tek Partili dönemde, gerekse çok partili hayatta nasıl bir çizgi izlediği
ortaya konmaya çalışılacaktır.

A. Tek Parti İktidarı ve Dönemin Siyasal Kültürü

Türkiye'de değişim, Batının gelişmişlik seviyesine ulaşabilmek amacıyla gerçekleştirilen
siyasi, sosyal ve kültürel hareketleri ifade etmektedir. Osmanlı tarihi içinde "teceddüt",
"ıslahat" ve "Tanzimat" olarak adlandırılan yenileşme hareketleri Osmanlı Devleti'nin
son yıllarında ve Cumhuriyetin ilk yıllarında "muasırlaşma", "muasır medeniyet seviyesine
ulaşma", Tek Parti İktidarı döneminde de "inkılap" terimleriyle ifade edilmiştir.1
Bu kavramların siyasal iktidarın değişim anlayışını, usulünü ve şiddetini yansıtma
gibi bir özelliği vardır. Örneğin, Osmanlı'da ıslahat dediğimizde devletin yetersiz
olduğunu düşündüğü alanlarda yapmış olduğu ideolojik özellik göstermeyen teknik
ve hukuki yenilikler anlaşılır. Aynı şekilde muasırlaşma deyimiyle de teknik, rasyonel
ve ilk bakışta manevi bir anlamı olmayan, ilerlemeyi ve değişmeyi, çağa ayak uydurmayı
öngören hareketler anlaşılır. İnkılap deyimi ise var olan sosyal veya siyasal dokunun
tamamıyla farklı bir başka doku ile yer değiştirmesini anlatır. Modernleşme sürecimizde
yapılan yeniliklerin inkılap veya devrim gibi köktenci kavramlarla karşılanabilmesi,
aynı zamanda da inkılap sözcüğünün siyasal iktidar tarafından bilinçli şekilde kullanılması
Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonraki döneme rastlar. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın
siyasi iktidarı elinde tuttuğu bu devreye Tek Parti Dönemi adı verilmektedir. Tek
Parti Dönemi yalnızca siyasal rejim değişikliği veya siyasi iktidar değişmesi gibi
kısa süreli ve geçici bir süreci ifade etmez. Bu dönem iktidarın toplumsal dönüşümü
bizzat yönlendirdiği, yeni bir siyasal rejimin yanında yeni bir hayat tarzının ve
buna bağlı olarak yeni kimliklerin de inşa edildiği otoriter ve ideolojik bir süreçtir.
Tek Parti ideolojisi iktidarda bulunduğu döneme mahsus kalmamış, Cumhuriyetten sonraki
siyasal kültürümüzün de harcı olmuştur. Mete Tunçay'ın tabiriyle CHP'nin tarihi,
Cumhuriyetin genel siyasal tarihinden ayrılamaz.2 Bu makalede de Tek Parti Dönemi
ile kastedilen 1923 ile 1945 arasında hakim olan siyasal kültürdür.

Gerek Osmanlı Devletinde, gerekse Cumhuriyet döneminde siyasi iktidarın tabana
yayılmadığı, halkla bütünleşmediği bilinen bir gerçektir. Osmanlı Devletinde söz
sahipleri genellikle saray ve çevresiydi. Her ne kadar padişah yönetimde mutlak
otorite sahibi olmasa da "iktidarı" sorgulama özgürlüğüne sahip olan, sivil muhalefeti
temsil eden güçlü siyasi örgütler yoktu. Bu yüzden muhalefet olgusu kurumsal değildi
ve sarayın kendi iç bünyesi ile ilgili bir meseleydi. Bir Osmanlı bürokratının saray
içinde kalmak şartıyla padişaha karşı gelmesine mani olacak kadar baskıcı mekanizma
yoktu veya şeyhülislamlık makamı padişahın tasarruflarının meşruiyetini sorgulayabiliyordu.
Ancak aynı görevlilerin siyasi bir örgüt oluşturup muhalefetini halk tabanına yayması
gibi bir durum söz konusu bile olamazdı. Siyasal alana hakim olan bu düzen, 19.
yüzyıldan itibaren modernleşme süreci içinde ortaya çıkan muhalefet olgusuyla birlikte
aşınmaya başlamıştı. Bölgesel nüfuz sahibi kişilerin padişah tarafından bir güç
olarak tanındığı Sened-i İttifak (1808), belli bir süre sonra da anayasal parlamenter
rejim talebini dile getiren aydınların basın yoluyla muhalefet olgusunu güçlendirmesi
Osmanlı yönetim sisteminin artık eskisi gibi olmayacağının işaretiydi. 1876'da Kanun-i
Esasi'nin ilan edilmesiyle birlikte doğan anayasal parlamenter rejim kısa bir süre
sonra askıya alınmış, 1908'de İttihat ve Terakki Partisi'nin baskıları sonucu Meşrutiyet
tekrar ilan edilmiş ve bir daha parlamenter düzenden dönülmemiştir. Ancak anayasal
parlamenter rejimin varlığına rağmen yönetimin tabana yayılmadığı da görülmektedir.
Bunun anlamı seçkinci yönetim geleneğinin Meşrutiyete rağmen varlığını sürdürdüğüdür.
Bu seçkinci gelenek saltanatın kaldırılmasına ve Cumhuriyetin ilan edilmesine rağmen
ortadan kalkmamış, adeta siyasal bir gelenekmiş gibi Cumhuriyet dönemine de intikal
etmiştir.

İkinci Mahmud döneminden itibaren ıslah edilen ve fen bilimlerine açılan eğitim
kurumlarında yetişen asker ve sivil bürokratların oluşturduğu yeni seçkin sınıf,
aynı geleneğin bir uzantısı olarak Cumhuriyet döneminde de yönetimde etkili olmuştur.
Asker ve sivil bürokratların, tüccarların oluşturduğu Tek Parti iktidarı "ilerlemenin
ve çağa ayak uydurmanın" daha radikal politikalarla gerçekleşebileceğine inanmışlardır.
Yalnızca rejim değişikliğinin yeterli olmayacağına inanan bu yeni seçkin sınıf,
bütün toplumsal yapıyı yeni baştan inşa edecek olan inkılaplara yönelmişlerdir.
Asker ve sivil bürokratların, kısmen de eşrafın oluşturduğu CHP iktidarı toplumsal
dönüşümü tasarlayan, uygulayan ve koruma altına alan politikaların tek uygulayıcısı
olmuştur. Bir başka ifade ile halk iradesi yerine seçkinlerin halkı terbiye etme
ve toplumu dönüştürme ideolojisi devam etmiştir. İnkılaplarla birlikte günlük hayatın
sınırlarına dahil edilen modernleşme projesi sivil muhalefetin doğmasına da fırsat
tanımamıştır. Cumhuriyet döneminde de muhalefet hoş karşılanmamış, zaman zaman rejim
tehlikesi veya karşı devrim hareketi olarak algılanmıştır. Böylece seçkinci gelenek
kendi modernleşme anlayışını tamamıyla gerçekleştirebileceği siyasal zemini oluşturmuştur.
Sosyolog Ali Yaşar Sarıbay Tek Parti iktidarının seçkinci tutumunu, "Halka dayandırılmak
istenen egemenlik anlayışı devlet seçkinlerinin tanımladığı kesimlere inhisar ettirilmiş,
bu da siyaseti dar bir çevrenin işi haline getirmiştir"3 sözleriyle ifade etmektedir.
İşte Tek Parti iktidarı bu dar seçkin çevreyi ifade etmektedir. Sina Akşin'in deyimiyle
CHP, yönetenler sınıfının partisidir.4 Tek Parti iktidarı da Osmanlı siyaset geleneğinden
devralınan seçkinci geleneğin bir devamıdır. Farkı radikal modernleşme siyasetini
benimsemiş sınıfların proje partisi olmasındadır.

Tek Parti Döneminde siyasi iktidar Cumhuriyet Halk Partisi'nin tekelindedir.5
CHP kuruluşundan (11 Eylül 1923) 14 Mayıs 1950'de yapılan genel seçimleri Demokrat
Parti'nin kazanmasına kadarki süreçte egemen parti konumunda kalmıştır. Klasik anlamda
bir siyasal partiden çok devrimci karakteri ağır basan CHP, ideolojik niteliğinden
dolayı Türk siyasal kültürünü derinden etkilemiştir.

Kurtuluş Savaşında silahlı mücadelenin örgütlenmesini ve zaferin kazanılmasını
başarıyla sağlayan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Halk Fırkasına
dönüştürülmesiyle ortaya çıkan CHP, ilerleyen zamanda devlet partisi olmuş, nihayetinde
de devletle ve milletle özdeşleştirilmiştir.6 CHP, 1945 yılında çok partili siyasal
hayata müsaade edilmesine kadarki zaman zarfında Tek Parti olma niteliğinden iki
defa sıyrılmış, iki defa sivil muhalefetle karşılaşmıştır. Bu muhalefet denemeleri
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (1924) ve güdümlü muhalefet örneği olarak bilinen
Serbest Cumhuriyet Fırkası'dır (1930). Her iki partinin de kısa bir süre sonra kapatılması
Tek Parti Döneminde hakim olan siyasal kültürü anlamak açısından önemlidir. Bunun
için kanaatimizce izlenmesi gereken en sağlıklı ve tarafsız yol anayasal düzenin
ne öngördüğü, realitede neyin uygulandığına bakmaktır. Bu amaçla bu bölümde dönemin
anayasası olan 1924 anayasası siyasi rejim, temel hak ve özgürlükler yönünden incelenmeye
çalışılacak ardından da siyasi zeminde uygulanan fiili duruma bakılacaktır.

a. 1924 Anayasası Dönemi ve Uygulanması: Hukukilik ve Fiililik

II. TBMM'nin kabul ettiği 1924 Anayasası sonradan yapılan bazı değişikliklerle
birlikte 1960'da yapılan askeri müdahaleye kadar yürürlükte kalmıştır. 1924 Anayasası
yasamanın üstünlüğü ilkesinin katı biçimi olan güçler birliği sistemi ile, bu ilkenin
yumuşak biçimi olan güçler ayrılığı sistemi arasında bir sistem kurmuştur.7

1923 yılında ilan edilen Cumhuriyet, 1924 anayasasında "Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir"
(m.1) şeklinde anayasal anlamına kavuşmuştur. Bir siyasi rejim olarak Cumhuriyet
103/3. madde ile güvence altına alınmış, hatta değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceği
düzenlenmiştir.8

2. maddedeki "Hakimiyet bila kayd ü şart milletindir" hükmüyle rejimin demokratik
ve katılımcı niteliği vurgulanmıştır. 4. maddede "Türkiye Büyük Millet Meclisi,
milletin yegane ve hakiki temsilcisi olup, milletin namına hak-ı hakimiyeti istimal
eder" hükmüyle meclisin güçlendirildiği görülmektedir. 5. madde ile yasama ve yürütme
yetkisi TBMM'de toplanmış, yani meclis hükümeti sistemine yaklaşılmıştır. Ancak
6. madde ile meclisin yasama yetkisini bizzat kullanacağı, yürütme yetkisinin ise
meclisin kendi seçtiği Cumhurbaşkanı ve onun tayin ettiği icra vekilleri eliyle
kullanacağı düzenlenerek hükümetin öne çıkarıldığı görülmektedir. 44. maddede hükümetin
kurulma usulü düzenlenmiştir. Buna göre hükümet, Cumhurbaşkanının meclis üyeleri
arasından bir Başvekil seçmesi, Başvekilin de meclis üyeleri arasından vekilleri
seçmesi ve Cumhurbaşkanının onayına sunmasıyla kurulacak, hükümet programının güvenoyu
almasıyla da süreç tamamlanmış olacaktı. 7. madde ile hükümetin denetlenmesi yolu
meclise bırakılmış, "Meclis, hükümeti her vakit murakabe ve ıskat edebilir" hükmüyle
hükümetin denetlenebileceği ve düşürülebileceği şeklinde bir düzen getirilmişti.

1924 Anayasasının 8. maddesi ile yargı hakkı usul ve kanunu dairesinde ve millet
namına bağımsız mahkemelere verilmiştir. Yargı organının iktidardan bağımsızlaştırıldığını
gösteren bu madde, mahkemelerin bağımsızlığını ve yargıç güvencesini sağlayacak
hükümler anayasada ayrıntılarıyla gösterilmediği için uygulamada eksik kalmıştır.9
Bu yüzden yargının bağımsızlığı ilkesi sıkça bürokratik baskılara maruz kalmıştır.

1924 Anayasasında temel hak ve özgürlükler "Türklerin Hukuk u Ammesi" başlığı
altında düzenlenmiştir. 68. maddede temel hak ve özgürlüklerin genel sınırı çizilmiştir:
"Her Türk hür doğar, hür yaşar. Hürriyet, başkasına muzır olmayacak her türlü tasarrufatta
bulunmaktır. Hukuk u tabiiyeden olan hürriyetin herkes için hududu başkalarının
hududu hürriyetidir. Bu hudut ancak kanun marifetiyle tesbit ve tayin edilir." Söz
konusu madde içeriği itibariyle doğal hukukçu, liberal karakterli ve ferdiyetçidir.
Prof. Dr. Tanör bu maddenin Fransız İhtilali ilkelerinden etkilenen seçkinlerin
liberal ve bireyci eğilimlerini yansıttığını ifade etmektedir.10 Ayrıca yasa önünde
eşitlik, her türlü zümre, sınıf, aile ve fert imtiyazlarının kaldırılması (m. 69),
kişi dokunulmazlığı, vicdan, düşünce, söz, yayın, seyahat, sözleşme, çalışma, mülk
edinme, malını kullanma, toplantı, dernek ve ortaklık kurma hak ve özgürlükleri
de 70. madde ile güvence altına alınmıştır. 75. maddede felsefi düşünce, din ve
mezhebinden dolayı kimsenin kınanamayacağı, yasalara aykırı olmadığı müddetçe dini
ayinlerin yapılmasının serbest olduğu belirtilmiştir. Basın özgürlüğü konusunda
kanunilik ilkesine uygunluk aranmış, öndenetim yasağı ise kaldırılmıştır: m. 77:
"Matbuat, kanun dairesinde serbesttir ve neşredilmeden evvel teftiş ve muayeneye
tabi değildir."

Görüldüğü gibi 1924 Anayasası hakların kanun dairesinde serbest olduğu şeklinde
genel düzenleme getirmiş, anayasadaki hak ve özgürlüklerin yasama organına karşı
da korunabileceği bir güvence sağlayamamıştır. Özgürlüğün sınırlarını yasaların
çizeceğini belirtmiş, bu alanda yasa koyucu için bir "sınır" öngörmemiştir.11 Bu
eksiklik ilerleyen yıllarda hukukilik ile kanuniliğin aynı olduğu kanaatinin egemen
olmasına sebep olmuş, iktidar partileri çoğunluğu elde etmenin avantajını fazlasıyla
kullanmışlardır.

1924 Anayasasının meclis hükümeti sistemine oldukça yakın bir düzen öngörmesi,
yani meclisin millet adına egemenlik hakkını kullanmaya tam yetkili ve tek organ
olması ilerleyen yıllarda meclisin anayasaya aykırı kanunlar çıkarabilmesini kolaylaştırmıştır.
Bunun temel sebebi kanunları anayasaya uygunluk yönünden denetleyen bağımsız bir
mahkemenin olmamasıydı. 35. madde ile meclisin kabul ettiği bir kanunun Cumhurbaşkanının
uygun bulmaması halinde bir daha görüşülmek üzere meclise geri gönderilebileceği,
meclisin aynen kabul etmesi halinde de Cumhurbaşkanının kanunu zorunlu olarak ilan
edeceği yönünde düzenleme yapılmıştı. Dolayısıyla kanunun anayasaya aykırılığının
denetlenmesinden söz edilemiyordu ve bu boşluk parti iktidarından dolayı pratikte
pek bir şey de ifade etmiyordu. Yani güçlü bir meclis çoğunluğu, ülke üzerinde istediğini
yapabileceği hukuki bir zemin bulabiliyordu. Meclisin toplumsal dönüşümde oynayacağı
rolün anayasal alt yapısı meclisin bu güçlü karakterindeydi. Prof. Dr. Bülent Tanör
milletin hakiki ve yegane temsilcisi olarak tarif edilen meclisin güçlü karakterinin
ilerleyen yıllarda yapılacak olan inkılaplarda meclisin bağımsız karar almasını
kolaylaştırdığını ifade etmektedir.12 Ahmet Mumcu da 1924 Anayasasının devrimci
hareketleri kolaylaştıran niteliğine dikkat çekmektedir: "Meclis karar ve yasalarının
derhal yerine getirileceği, reformların hukuk duvarlarına çarpmayacağı bir anayasal
sistem oluşturmak, devrimci kadroların esas amacıydı. 1924 Anayasası bu esnek çerçeveyi
sağlamıştır."13

Sonuç olarak 1924 Anayasasının tam anlamıyla güçler birliği ilkesinin özelliklerine
sahip olmasa da meclis hükümeti sistemine oldukça yakın bir düzen getirdiği söylenebilir.
Prof. Dr. Orhan Aldıkaçtı, 1924 Anayasasının yasama ve yürütme yetkisini mecliste
toplamasını "meclis hükümeti" sistemine yakın bir sistem öngörüldüğü şeklinde yorumlamaktadır.14
Temel hak ve özgürlüklerin anayasal güvence altına alındığı, kısmen liberal ve özgürlükçü
özellikler gösterdiği görülmektedir. Anayasada kanunların anayasaya uygunluk denetiminin
bağımsız mahkemece denetlenmesinin düzenlenmemesi ilerleyen yıllarda anayasadan
ziyade CHP programlarının ülke yönetiminde etkin olmasını, özellikle siyasal muhalefetler
ortaya çıktıkça CHP'nin meclis üzerindeki egemenliğini arttırmasına neden olmuştur.
Bir başka deyişle anayasadaki boşluk ülke genelinde fiili otokrasinin başlamasına
neden olmuştur. Bu yüzden 1924 anayasası Tek Parti iktidarının genel karakterinden
bağımsız anlaşılamaz. Teori ile uygulama Tek Parti olgusundan dolayı oldukça farklılaşmıştır.
Bülent Tanör hükümet partisinin meclis içindeki egemenliğini "Tek Parti olgusu 1924
Anayasasının kuvvetler birliği ilkesini tersine çevirmiş, hükümetin yasamaya üstün
olduğu bir düzenin ortaya çıkmasına neden olmuştur" sözleriyle ifade etmektedir.15
Bu sebeple hukukilik (de jure) ile fiililik (de facto) arasındaki farkı anlayabilmek,
dolayısıyla egemen siyasal kültürü kavrayabilmek için 1924 Anayasasının Tek Parti
iktidarı tarafından nasıl uygulandığına bakmak faydalı olacaktır.

1924 anayasasının demokrasi ve özgürlük karşıtı olduğunu söylemek mümkün değildir.
Genç cumhuriyetin parlamenter yapı oluşturması, parlamenterlerin farklı siyasi çizgiden
gelen kimseler olması, dolayısıyla meclis içi muhalefetin güçlü bir olgu olarak
ortaya çıkması demokratikleşmeye engel olabilecek yapının olmadığının, meclisin
tek tip parlamenterlerden oluşmadığının işareti olarak görülebilir. Özellikle anayasanın
1. maddesinde devlet şeklinin cumhuriyet olarak düzenlenmesi, 2. maddedeki milli
hakimiyet ilkeleri anayasanın demokratik cumhuriyetçi niteliğini yansıtmaktadır.
Ancak uygulamada bu prensipten sapmalar olduğu, kanunla kısıtlanabilecek temel hak
ve özgürlüklerde demokratik cumhuriyet ruhu yerine kanunilik ilkesinin egemen olduğu
görülmektedir. Bir başka deyişle yeni bir düzen getiren kanunların usulüne uygun
olarak kabul edilmesine bakılmış, kanunların içeriğinin cumhuriyet ve demokrasi
prensiplerine uyup uymadığına itibar edilmemiştir. Ayrıca TBMM'de çoğunluğu elde
edenlerin "milli egemenlik" kavramını kendi partilerinin sayısal çoğunluğu ile özdeş
tutmaları, kendi partilerine muhalif bir siyasi grubun faaliyetlerini ulusun iradesine
yönelmiş bir tehdit olarak görmeleri/göstermeleri gibi tutumlar demokrasinin yerleşmesini
ve sağlamlaşmasını engellemiştir. Sonraki yıllarda Tek Parti iktidarı hakkında yapılan
hukuki incelemelerde bu durum Tek Partinin vesayet partisi özelliğine bağlanmış
olsa da ortada farklılıklara müsamaha göstermeyen otokratik bir rejimin varlığı
söz konusudur. Bu olgu Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (TCF) ve Serbest Cumhuriyet
Fırkası örnekleriyle birlikte daha iyi anlaşılabilir.

1924 Anayasanın yürürlükte olduğu dönemde ilk örgütlenmiş muhalefet örneği TCF
olmuştur. TCF'nin kurulmasıyla birlikte Türkiye'de iki partili bir siyasal düzen
ortaya çıkmıştır. CHP'den istifa eden milletvekilleri tarafından 17 Kasım 1924 yılında
kurulan TCF, iktidar partisi tarafından İttihat ve Terakki hareketinin canlandırılması
olarak nitelendirilmiş, kurulmasından itibaren sert şekilde eleştirilmiştir.16 Kurulmasından
kısa bir süre sonra Anadolu'da örgütlenmeye başlayan TCF yerel örgütlenme ile birlikte
değişik kesimlerden birçok kişiyi bünyesine katmıştı. TCF'nin kurulmasından çok
kısa bir süre sonra partinin kaderini de etkileyecek olan Şeyh Said isyanı başladı.
İsyanın başlamasından sonra meclisteki CHP'liler TCF'li parlamentere yüklenerek
TCF'nin isyanla ilgisi olduğunu ileri sürmüşlerdi.17

Şubat 1925 yılında başlayan Şeyh Said isyanından sonra Takrir-i Sükun Kanunu
kabul edilmiştir. Mete Tunçay'a göre CHP'nin Şeyh Sait isyanını ulusal-ayrılmacı
yerine dinsel-karşı devrimci nitelikte görmesi Türkiye'nin siyasal yaşamını altüst
edecek olaylara neden olmuştur. Böylece hükümet ülke çapında uygulanan genel bastırma
politikasına meşruiyet kazandırmıştır.18 Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra CHP
iktidarını eleştiren bazı yayın organları İstiklal Mahkemeleri kararıyla kapatılmıştır.
Daha sonra muhalefet partisi olan TCF programında yer alan "efkar ve itikadat-ı
diniyeye hürmetkar" ilkesi irtica kışkırtıcılığı olarak yorumlanmış 3 Haziran 1925'te
de Bakanlar Kurulunun Takrir-i Sükun Kanununa dayanarak aldığı karar sonucunda TCF'nin
her türlü siyasi faaliyetine son verilmiştir. Şevket Süreyya Aydemir TCF'lilerin
isyanla uzaktan veya yakından ilgisini gösteren hiçbir ilişkinin tespit edilemediğini,
ancak parti programındaki "Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası efkar ve itikadat-ı
diniyeye hürmetkardır" maddesinin CHP'liler tarafından irtica kışkırtıcılığı olarak
yorumlanmasının partinin kapatılmasında etkili olduğuna dikkat çekmektedir.19

Takrir-i Sükun Kanunu ile ülke genelinde Tek Parti otoritesi artmış, bu durum
inkılapların muhalefetsiz yapılabileceği uygun siyasi zemini de ortaya çıkarmıştı.
Toktamış Ateş'e göre bu köklü reformlar Takrir-i Sükun ile sağlanan otoriter rejim
sayesinde yapılabilmiştir.20 Prof. Dr. Orhan Aldıkaçtı'ya göre Takrir-i Sükun Kanununa
dayanılarak kapatılan TCK'den sonra Türkiye'de otokratik rejim "fiilen" başlamıştır.21
Bülent Tanör, Takrir-i Sükun Kanununun işlevsel ve ileriye dönük özelliğine dikkat
çekmiş, Takrir-i Sükun Kanunu ile birlikte isyanı başlatanların cezalandırılmasının
yanında İstanbul basınında iktidara karşı gelenlerin faaliyetlerinin yasaklanması
ve TCF'nin kapatılması gibi hedeflerin de yerine getirildiğini ifade etmiştir.22

Takrir-i Sükun Kanunu ile birlikte iktidar partisi kendi ideolojisini topluma
rahatlıkla benimsetebileceği yumuşak bir siyasi zemine kavuşmuştur. Bundan sonraki
süreçte geleneksel modernleşme sürecinden radikal kopuşlar başlamış, iktidar partisi
günlük hayatın en mahrem alanlarında bile etkisi hissedilecek olan inkılap kanunlarını
uygulamaya geçirmiştir. Ahmet İnsel, Kemalist modernleşmenin Osmanlı modernleşme
geleneğinin bir devamı olmakla birlikte, daha radikal, bütüncül ve otoriter özellik
gösterdiğini şöyle ifade etmektedir: "Kemalizm, hem Osmanlı Devleti'nin son döneminin
medeniyetçi reformculuğunun bir devamcısıdır, hem de önemli bir kopuşun simgesidir.
Cumhuriyetin ilk yıllarında, diğer rakip reformist yaklaşımlardan çok daha radikal
bir dikey müdahale taraftarıdır. Bu müdahalede, muasır medeniyet seviyesini yakalamak,
bunun için her şeyden önce medeni görünmek önemli ve gerçekten inanılan bir saiktir.
Toplumun yaşam tarzını, dış görünümünü, dilini, alfabesini, dinlediği müziği değiştirmeye
yönelik bu dikey müdahaleye ilaveten, dinin bütünüyle devlet denetimine alınarak
dini kurumların özerkliğine son verilmesi ve adı konmamış bir 'milli din' yaratılması
ideali, Kemalizm'i jakoben gelenekle yakınlaştırır."23

İnkılaplardan en fazla etkilenen değer İslam dini olmuştur. İslam dininin geleneksel
Osmanlı düzeni ile özdeşleştirilmesi, geçmişe ait bütün olumsuzlukların dine mal
edilmesi, modern Türkiye'nin bile halen çözemediği derin bir toplumsal-siyasal problemin
ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu süreçte Tek Parti iktidarı geçmişi çağrıştıran
kurum ve değerleri ortadan kaldırırken ve geri kalmışlık Osmanlılığa bağlanırken,
üst değer ve üst kimlik öğesi olan ve tamamıyla bağımsız bir değerler bütünü olan
din de Osmanlılılık içinde eritilmiştir. Böylece İslam ve Osmanlılılık aynı imiş
gibi bir düşünce yerleşmiş, din inanılmaz bir kolaylıkla Osmanlının başarısızlığının
nedeni gibi gösterilmiştir. Tek Parti iktidarı da tasarladığı yeni toplumsal kimliği
ve devlet kurumlarını Osmanlılıktan uzaklaştırma iddiasını taşımış ancak dinin toplum
üzerindeki değerlerinden uzaklaşmanın da öncülüğünü yapmıştır. Cumhuriyetten sonra
resmi ideolojinin tasarladığı yeni Türk kimliğinin öteki imgesi "eski Türkiye, yani
Osmanlı"dır. Bu öteki imgesi de dini dünya görüşünün çevrelediği eski medeniyeti
ifade etmektedir.24 Ayşe Kadıoğlu, Cumhuriyetin ilk yıllarında geçmişten kopma arzusunun
iyice netleşmesini ve geçmişten duyulan kompleksi "Cumhuriyet dönemi aydınları yerel
bir oryantalist tavır ile kendi benliklerinden kopmaya, kendilerini sevmemeye ve
özellikle de Müslüman kültürden pek hazzetmeyen bir tavır takınmaya başlamışlardır"25
şeklinde ifade ederek, dinin modernleşme sürecinde nasıl ve niçin ihmal edildiğine
ve ortaya çıkan yeni aydın tipine de ışık tutmaktadır. Cumhuriyet aydının en büyük
handikaplarından birisi Osmanlı'nın kültürünü, siyasi ve ekonomik başarısızlığını
"İslam" ile aynı kategoride değerlendirmesi ve İslam'dan uzaklaşmanın öncülüğünü
yapmasıdır.

Takrir-i Sükun Kanunu'nun uygulanması için kurulan İstiklal Mahkemelerinin yurt
genelinde muhalefetin ortadan kalkmasına neden olması, toplumsal tepkilerin önünün
kesilmesine de neden olmuştur. Prof. Dr. Kemal Karpat, Takrir-i Sükun döneminin
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yeni bir devrenin başlangıcı sayılabileceğini ifade
etmektedir. Bu kanunun uygulanmasıyla birlikte nüfuzunu memleketin her köşesine
yaymış, teşkilatlı muhalefeti ortadan kaldırmış olan hükümet bundan böyle bütün
kuvveti elinde tutarak iş görebilecek duruma gelmiştir.26 Taner Timur da Takrir-i
Sükun Kanunu ile birlikte iktidarın sosyal tabanının belli olduğunu söylemektedir.27
Tek Parti iktidarı bundan sonraki süreçte sivil muhalefetin susturulmasının da etkisiyle
toplumsal yapıyı dönüştürecek olan inkılap kanunlarını uygulamaya başlamıştır. Kılık
kıyafet devrimi, hukuk reformları, Latin Alfabesinin kabul edilmesi gibi inkılaplar
Takrir-i Sükundan sonraki dönemde yapılmıştır. Bu inkılaplar yeni Türkiye'nin Avrupai
(!) yüzü olmuştur. İnkılapları Avrupalılaşma ile ilişkilendiren Cemil Meriç'e göre
"Avrupalılaşmanın gerçek zaferi Kemalist inkılaplarla yaşıttır. On yıl içinde yaşayış
şartları bakımından komşusu Bulgarlar gibi baştan aşağı Avrupalılaşmış yeni bir
Türkiye doğmuştur."28 Kanunlarla birlikte yaptırım gücüne kavuşan inkılapların kanunilik
ilkesine uygunluk içinde yapıldığı görülmektedir. Ancak bu hukukilik meclis hakimiyetini
elinde bulunduran Tek Parti iktidarının ilgili inkılap için kanun çıkarmasından
ibarettir. Bülent Tanör bu süreci "İnkılaplar muhalefetsiz ve otoriter siyasal rejim
koşullarında ama hukuki kurum ve usuller büyük çapta gözetilerek yasallaştırılmıştır"29
şeklinde özetlemektedir. Kısaca belirtilmek gerekirse, Takrir-i Sükunun siyasal
muhalefetin ve toplumsal tepkinin önünü kesmesi inkılapların uygulanmasını kolaylaştırmıştır.
Bu durum CHP'nin siyasi iktidarını daha da güçlendirmesine, dolayısıyla Tek Parti
olma özelliğini sağlamlaştırmasına, uzun vadede de CHP ideolojisinin devlet politikası
ile özdeşleşmesine neden olmuştur.

Türkiye'de Takrir-i Sükun Kanunu'nun uygulanmasından sonra hukuki anlamda siyasal
örgütlenme konusunda herhangi bir yasak söz konusu olmamasına rağmen, uzun süre
yasal siyasi örgütlenmenin yapılamadığı, siyasi örgütlenme özgürlüğünün fiiliyatta
bir şey ifade etmediği görülmektedir. Oysa söz konusu özgürlük derneklerin ve siyasi
partilerin kuruluşunda "serbestlik ilkesi"ni getiren ve 1926 yılında yürürlüğe giren
Medeni Kanun ile sağlanmıştı. Bu serbestlik ilkesi 1938 yılında kabul edilen Cemiyetler
Kanunu ile "müsaade sistemi"nin getirilmesine kadar devam etmiştir. Cemiyetler Kanunu
(1938) ile birlikte getirilen "müsaade sistemi" ile ülke genelinde siyasi parti
kurmak iktidarın müsaadesine tabi kılınmıştır. Yani çok partili siyasal hayatın
vücut bulabilmesi iktidar partisinin müsaadesine bırakılmıştır.

Takrir-i Sükunla birlikte sindirilen ve uzun süre sessizliğe gömülen muhalefet
Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulmasıyla birlikte tekrar ortaya çıkmıştır. 1930
yılında bizzat Atatürk'ün yönlendirmesiyle Ali Fethi Okyar'ın öncülüğünde kurulan
SCF genel itibariyle liberal ekonomi taraftarı olan CHP'li milletvekillerinden,
CHP kararlarına karşı çıkan yerel eşraftan ve demokratik özlemlerle daha sivil bir
toplumun oluşumunu özleyen aydınlardan oluşmaktaydı.30 SCF'nin kuruluşu önceden
gizli olarak tasarlanmış, ama halka gerçek bir muhalefet partisi gibi gösterilmişti.31
Bu yüzden SCF genellikle "güdümlü muhalefet partisi" olarak adlandırılmaktadır.

Bünyesinde CHP'li milletvekilleri de taşımasına rağmen CHP'lilerin sert eleştirilerinden
ve ithamlarından kurtulamayan SCF kısa süre içinde hiç de küçümsenemeyecek bir toplumsal
taban oluşturmayı başarmıştır. Yoksulluk ve ağır bürokratik baskıdan bunalan insanların
SCF'ye olan teveccühü 1930 yılının Ekim ayında yapılan belediye seçimlerinde meyve
vermiştir. Bazı yörelerde SCF adaylarının seçimi kazanması CHP'lileri endişelendirmiştir.
SCF'nin başarıları karşısında gerek mecliste gerek basında SCF'liler aleyhine eleştirilerin
ve ithamların dozu artmaya başlamış, zaman zaman iftiralara kadar uzanmıştır. Tabiri
caizse CHP'li bürokratlar, milletvekilleri ve gazeteciler belden aşağı vurma siyasetini
tercih etmişler, siyasetin gerginleşmesine neden olmuşlardır. SCF'nin gelmiş olduğu
nokta CHP'liler tarafından yalnızca kendi parti iktidarlarına yönelik bir tehdit
olarak değil, doğrudan doğruya rejime yönelik bir tehlike olarak yorumlanmıştır.
Bu algılama SCF ve taraftarlarının resmi ağızlarca "mürteci", "serseri", "saltanatçı",
"rejim düşmanı", "vatan haini" gibi kavramlarla tanımlanmasına neden olmuştur.32
Basının da SCF aleyhine tavır almasıyla birlikte SCF rejim muhalifi bir parti konumuna
düşmüş ve kendi kendini feshetmek zorunda kalmıştır.

SCF bizzat CHP iktidarının izniyle kurulduğu, yani "güdümlü muhalefet" niteliğine
sahip olduğu için gerçek anlamda bir muhalefet hareketi olarak kabul edilemez. Her
ne kadar yurt genelinde büyük bir coşku ile desteklenip sosyal tabanını oluşturmayı
başarmış da olsa partinin kaderinin iktidarın ağzından çıkan cümlelere bağlı olması,
muhalefet olgusunun anayasal güvence altında olmadığını, partinin geçici ve işlevsel
nitelik taşıdığını göstermektedir. SCF, iktidarın siyasal nabzı tutmasını ve muhalefeti
kontrol altına almasını sağlamıştır. Bu yönüyle Tek Parti iktidarının rakiplerini
ortaya çıkarmış, yani iktidar lehine işlevsel bir rol oynamıştır. SCF'nin önde gelenlerinden
birisi olan Ahmet Ağaoğlu'nun partinin kapatılmasından sonra yaptığı şu değerlendirme
siyasal konjonktür hakkında aydınlatıcıdır: "Ondan evvel (SCF'nin kapatılmasından
önce) gerek Mecliste ve gerek Fırkanın içinde ve dışında az çok söz söylemek, yazı
yazmak ve kontrol yapmak imkanı vardı. Şimdi bunlar da kalktı."33 SCF'nin kendi
kendini feshetmesi üzerine CHP yeniden 1925'te kazandığı Tek Parti kimliğine dönüşmüş
ve bu niteliğini çok partili hayatın serbest bırakıldığı 1945 ortalarına kadar sürdürmüştür.34

SCF'nin kapatılmasından sonra CHP'nin parti-devlet bütünleşmesini sağlamaya yönelik
politika takip ettiği, parti ilkelerinin giderek devlet ilkeleri haline geldiği
görülmektedir. Bu dönemden sonra CHP artık başka bir siyasal örgütlenmenin vücut
bulmasına müsaade etmemiştir. Kendisinden farklı düşünen veya kendisine alternatif
olabileceğini düşündüğü dernekleri, CHP politikalarını eleştiren basın-yayın organlarını
ve CHP çatısı dışında faaliyet gösteren sivil örgütleri kapatma yoluna gitmiştir.
Mahmut Goloğlu'nun deyimiyle, çok örgütlü sosyal düzen anlayışının yerine Tek Partiye
bağlı, tek örgütlü sosyal düzen anlayışının getirilmesi yoluna gidilmiştir.35

Bu amaçla kapatılan derneklerden birisi olan Türk Ocakları için Yunus Nadi'nin
yapmış olduğu yorumda CHP'nin çok seslilik yerine türdeşleştirme politikasını benimsediğini
ve bunun CHP'nin ulusçuluk anlayışının bir uzantısı olduğunu görmek mümkündür. Yunus
Nadi söz konusu Vakit Gazetesinde 13 Nisan 1931 tarihinde "Fesih mi, İlhak mı" isimli
makalesinde Türklerin ulusal bir toplum olduklarını, bu yüzden vatandaşların ayrı
ayrı kuruluşlarda toplanmalarının ulusal bütünlük kavramına aykırı olduğunu vurgulamaktadır.36
Bu yorumuyla ulusallığı yalnızca CHP'nin tekeline vermekte, CHP dışında herhangi
bir düşüncenin veya hareketin ulusallığa aykırı olduğunu düşünmektedir.

3. Dönem TBMM seçimlerine CHP'nin Tek Parti olarak katılması ve milletvekili
adaylarının CHP yöneticileri tarafından seçilmesi iktidar partisine muhalefet edebilecek
kişilerin meclis dışında kalmasına neden olan önemli olaylardan birisidir. Bu seçimlerle
birlikte eski SCF'liler meclis dışında kalmıştır. Böylelikle yeni meclisteki bütün
milletvekilleri siyasal iktidarın eğilimlerini taşıyan kimselerden oluşmuştur.37

Bu dönemde basın-yayın organlarına getirilen kısıtlamaların, gazeteciler aleyhine
verilen tevkif ve para cezalarının da Tek Parti iktidarı ile doğrudan alakalı olduğu
görülmektedir. Bu dönemde hükümet aleyhine yazan birçok gazeteci ya tevkif edilmiş
ya da para cezasına çarptırılmıştır. Ayrıca 1931 yılında kabul edilen Matbuat Kanunu
(Basın Yasası) ile "hükümet politikaları aleyhine yayın yapıldığında hükümet kararıyla
gazetenin kapatılabileceği" şeklinde sübjektif hukuki düzenlemeler yapılmıştır.
Çetin Yetkin basın hürriyetine yönelik bu düzenlemelerden sonra tüm basının CHP'nin
sözcüsü durumuna getirildiğini ifade etmektedir.38

1930'ların ortalarına doğru Tek Parti iktidarının ülke üzerindeki egemenliği
CHP tüzüklerine de yansıtılmış, hükümetle partinin ayrılmaz parçalar olduğunu düzenleyen
madde ilan edilmiştir: "Parti, kendi bağrından doğan hükümet örgütü ile kendi örgütünü
birbirini tamamlayan bir birlik tanır."39 İsmet İnönü'nün 1 Haziran 1936 günlü genelgesiyle
İçişleri Bakanı parti genel sekreteri, illerin valileri de parti il başkanı yapılmıştır.40
Böylelikle parti ve devlet iç içe geçmiş, siyasi iktidar aynı şeyi ifade eden parti-devletinin
tekeline tabi kılınmıştır. 13 Şubat 1937 tarihinde CHP ilkelerinin (6 Ok) anayasaya
girmesiyle birlikte de parti-devlet bütünleşmesi en yüksek seviyeye çıkarılmıştır.

Mustafa Kemal'in ölümünden sonra "Milli Şef Dönemi" (1938-1945) olarak adlandırılan
süreç başlamıştır. İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı ve CHP genel başkanlığı görevini
yürüttüğü bu dönemin ilk yıllarında siyasette değişen pek bir şey olduğu söylenemez.
CHP çatısı dışında politika üretebilmek, muhalefette bulunmak yine mümkün olmamıştır.
26 Aralık 1938 tarihinde gerçekleştirilen CHP tüzük değişikliğiyle "partinin değişmez
Genel Başkanı" ilan edilen İsmet İnönü siyasette doğrudan etkili bir role sahipti.
İsmet İnönü'nün Milli Şef olduğu bu dönemde Türkiye'nin siyasi durumunu CHP'nin
şu sloganı özetlemekteydi: "Tek Parti, tek millet, tek lider."

Milli Şef döneminde siyasal kültürün "şefe itaat etme, şefin göstermiş olduğu
yoldan ilerleme" gibi antidemokratik ilkeler tarafından kuşatılmıştır. Bu dönemde
CHP propagandalarıyla "Milli Şef"e itaat etmenin bir vatandaşlık borcu olarak sunulduğu,
ilerlemenin ve ulusal bütünlüğün tek şartının şefin göstermiş olduğu yolda ilerlemek
olduğu, milli şefin bütün ulusu temsil eden insanüstü bir karakter taşıdığı vurgulanmak
istenmiştir. Bu siyasetin yine CHP'nin tekelinde olduğunu, siyasi iktidarın ise
Milli Şef'in kutsallaştırılmış karakterinde toplandığını göstermektedir. Halktan
talep edilen Milli Şef'e kayıtsız ve şartsız teslim olunmasıdır. Muhalefet rejim
düşmanlarının, zararlı insanların işidir, milli şef olduktan sonra özgürlüğe ve
demokrasiye ne lüzum vardır.

Ülkü dergisinde "Dünden Bugüne" isimli makalede Milli Şefin kutsallaştırıldığını,
milleti tek başına temsil etme ve iktidarı elinde bulundurma hakkının meşrulaştırıldığını
görmek mümkündür: "Milli Şef demek, milli hayatımızın uyanık başı demektir. O, maddi
ve manevi cepheleriyle milli hayatı bir bütün olarak yalnız temsil etmez, güder,
peşinden sürükler…"41 Aynı şekilde "Milli Şef İnönü'nün emrinde olmak gerekir,
çünkü İnönü'nün emrinde olmak demek, Türk ulusunun emrinde olmak demektir",42 "Milli
Şef ulusun babasıdır",43 "O bir mürebbidir, onun gerçek özelliği budur, tüm çabası
ulusu yetiştirmek içindir."44

Dönemin karakteristik özelliğini ve iktidarın İsmet İnönü'nün kutsallaştırılmış
şahsında nasıl toplandığını Metin Toker'in şu gözlemlerinde görmek mümkündür: "Meclis,
hükümet hukuken vardılar. Fakat politikayı bizzat ve doğrudan doğruya İsmet İnönü
idare ediyordu… Milli Şefin mahzurlu saydığı her şey Türkiye'de yasaktır… Bundan
dolayıdır ki, gazetelere gelen emirler arasında bazen nasıl yorumlar da yazılması
gerektiği bildiriliyordu… Başka emirlerde ise Milli Şef ile hatta Milli Şefin
ailesiyle ilgili haberlerin büyük verilmesi bildiriliyordu. Bu mutlak hakim İsmet
İnönü'nün kudretini (!) dosta düşmana gösterecekti…"45 Milli Şeflik dönemini siyasal
rejimler ve özgürlükler açısından değerlendiren Çetin Yetkin, Milli Şef kavramının
faşist ve nasyonal sosyalist kurumlardan esinlenerek ortaya atıldığını, lider tipi
olarak Milli Şefliğin totaliter-diktatör tiplerle ortak noktalara sahip olduğunu
vurgulamaktadır.46 Ayrıca Milli Şef göreve getirilişi, görevde kalışı ve uygulama
açısından da anti-demokratik bir olgudur.

B. Türkiye'de Çok Partili Siyasal Hayat

Milli Şeflik rejimi II. Dünya Savaşının başlamasıyla birlikte ortaya çıkan yeni
uluslararası dengelere kayıtsız kalamamış, ülke içi muhalefetin uluslararası gelişmelerden
-özellikle İkinci Dünya Savaşını demokrasi cephesinin kazanması ve Birleşmiş Milletler
Antlaşmasının TBMM tarafından onaylanmasından- cesaret alarak etkili muhalefet yapmasıyla
birlikte çözülme sürecine girmiştir. Ayrıca Türkiye'nin siyasi ve ekonomik problemlerle
iç içe olan toplumsal yapısı da zaten uzun yıllardan beri Tek Parti iktidarının
yıpranmasına neden olmakta, dolayısıyla alternatif bir siyasi partinin varlığını
gerektirmekteydi. Türkiye'de çok partili hayatın serbest bırakılmasına neden olan
koşulları anlayabilmek için iç ve dış politikadaki gelişmelere kısaca değinmek yerinde
olacaktır.

II. Dünya Savaşının ilk yıllarında tarafsız bir politika takip ederek savaşa
girmeme konusunda başarılı olan Türkiye'nin, savaşın sonlarına doğru Batı ittifakının
bir parçası olabilme ümidiyle hareket ettiği, dış politikasının temeline "Batı ittifakına
üye olma" stratejisini yerleştirdiği görülmektedir. Dış politikadaki bu dönüşüm
savaş sonrasında ortaya çıkan "Sovyet Tehdidi" karşısında Batılı ülkelerle özellikle
ABD ile sıkı dostluk ilişkileri kurmayı da beraberinde getirmiştir. Bu ilişkiler
Türkiye'nin yalnızca dış politikasını değil, iç politikasını ve siyasal yapısını
da önemli oranda etkilemiştir. Tek Parti yönetiminin aşınması, sivil muhalefetin
örgütlenmeye başlaması ve nihayet çok partili siyasal hayatın serbest bırakılması
bu etkileşimin ürünüdür. Kemal Karpat, savaş sonrası Tek Parti rejiminin zor duruma
düşmesini şu sözlerle ifade etmektedir: "İtalya ve Almanya'da iktidarı elinde bulunduran
tek-parti yönetimlerinin son bulması, Türkiye'nin Birleşmiş Milletlere üye olması
ve Batılı devletlere yakınlaşması, Türkiye'de Tek Partili rejimin temellerini sarsan
gelişmelerdendi."47 Burada Batı ittifakına üye olma çabasının demokratikleşmenin
tek öncüsü olduğu şeklinde bir düşüncenin yanlış olduğuna değinmek gerekmektedir.
Her ne kadar büyük savaştan sonra Türkiye'nin Batı ile olan ilişkileri -özellikle
ABD ile olan ilişkileri- Türkiye'yi siyasi ve ekonomik yönden yeni bir mecraya yönlendirmiş
olsa da Türkiye'nin kendi iç dinamikleri de İkinci Dünya Savaşından sonra canlanmış,
Tek Parti iktidarı ciddi şekilde sorgulanmaya başlanmıştır. İkinci Dünya Savaşından
sonra özellikle ABD ve Birleşmiş Milletler ile olan ilişkileri siyasi rejimi de
etkilemiştir. Bu dönemde ABD'nin Sovyetler Birliği'nin yayılmasını önlemeye yönelik
bir politika takip etmiş, bu maksatla dünyanın çeşitli bölgelerindeki ülkelerle
siyasi, ekonomik ve askeri içerikli ittifaklar kurmuştur. ABD bu politikası ile
dünya barışını korumayı amaçlıyor görünmesine rağmen bu siyasetin uzun vadede ABD'nin
uluslararası çıkarını korumaya yönelik adımlara dönüştüğü görülmektedir.48 Sovyetler
Birliği'nin genişlemesini önlemek amacıyla başka ülkeleri güçlendirmiş, ama kendi
politikasının dışına çıkılmasına müsaade etmemiştir. ABD'nin Türkiye'nin demokratikleşmesinde
oynadığı rol de bu politikası ile doğrudan ilgilidir. Siyasi iktidarın güçlü ve
istikrarlı olduğu bir Türkiye, Sovyet yayılmacılığı karşısında daha sağlam durabilecek,
bölgesel barışta daha etkin rol oynayabilecektir. Yoksa hiç yoktan bir demokrasi
icat edilmiş değildir. Türkiye'nin o dönemdeki toplumsal yapısına baktığımız zaman
CHP'ye muhalif bir siyasi partinin ortaya çıkmasını gerektiren birçok nedenin olduğunu
rahatlıkla görebiliriz. Özellikle büyük savaşın ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri
ve CHP'nin kolluk kuvvetleri vasıtasıyla iktidarını meşrulaştırabilme çabası muhalefetin
hangi ortamda doğduğunu göstermesi bakımından önemlidir: Bu dönemde savaş sürecinde
alınan zorunlu ekonomik tedbirlerin sermaye birikimini belli ellerde toplanmasını
netice verdiği görülmektedir. Ayrıca savaşın bazı mallarda yarattığı arz daralması
sonucu karaborsacılık başlamış, böylece ticaretle uğraşanların eline büyük paralar
geçmiştir. Ekonomiyi denetleyebilmek amacıyla çıkarılan Milli Korunma Kanunu'nun
sadece sanayi ve ticaret burjuvazisinden yana yorumlanarak uygulanması bu kesimlerin
ellerindeki fonların büyüme hızını arttırmıştır. Bu durum savaş ekonomisinin kendi
zenginlerini ortaya çıkarmasına neden olurken işçi, küçük üretici, küçük esnaf ve
memurların iyice yoksullaşmasına da neden olmuştur. Yoksulluk hızla şekilde yayılırken
hükümetin kolluk kuvvetleri ile baskısı devam etmiş, savaş döneminin hassasiyetinden
de istifade edilerek hürriyetler kısıtlanmıştır. Tevfik Çavdar jandarma zulmünün
o dönemin adeta "alamet-i farikası" olduğunu ifade etmektedir.49 Ayrıca halk yaklaşık
20 yıldan beri Tek Parti iktidarının kökten reformlarıyla muhatap olmaktadır. Özellikle
kültürel alanda uygulanan politikalar iktidarla mahrem alanı bile karşı karşıya
getirmiştir. Buna bürokratların baskısı, seçkinci yönetim geleneği gibi etkenler
de katılmıştır. Bu toplumsal şartlar CHP'nin karşısına çıkma cesareti gösterecek
örgütlü sivil muhalefetin doğmasını fazla geciktirmeyecektir. Netice itibariyle
Türkiye'de Tek Parti iktidarının sona ermesi yalnızca Batı ittifakına üye olabilmenin
zorunlu bir sonucu olarak değerlendirilmemelidir. Bu meselenin yalnızca dış politik
dayatma sonucu olduğu anlamına gelir ki, bu Türk toplumunun demokratikleşme ihtiyacını
ve iradesini görmezden gelme olur. Oysa uzun yıllardan beri CHP baskısı altında
yaşayan insanların "Yeter, Söz Milletindir" sloganıyla ortaya çıkacak olan Demokrat
Parti'yi desteklemesi ve kısa sürede iktidara taşıması toplumun demokratikleşme
eğiliminin ve iktidara katılabilme arzusunun da bir neticesidir. DP'nin kısa sürede
kazandığı olağanüstü başarıdaki temel unsur bizce CHP'yi iktidardan indirmeyi tercih
eden "milli irade"dir.

Cumhuriyet tarihinde TCF ve SCF gibi başarısız demokrasi deneyimlerinden sonra
ilk defa toplumsal bir taban oluşturarak siyasi iktidarı CHP'den devralan DP, CHP
içinden çıkan muhalefet grubunun öncülüğünde kurulmuştur. Adnan Menderes, Celal
Bayar, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü'nün öncülüğünü yaptığı bu muhalefet grubunun
7.6.1945 tarihinde CHP Meclis Grup Başkanlığına sunmuş olduğu önerge ile CHP iktidarının
temel hak ve özgürlükler üzerindeki baskısının sona erdirilmesi, parti içi demokrasinin
hayata geçirilmesi ve Türkiye'nin anayasanın ruhuna ve Batılı ülkelerin demokrasi
modellerine uygun şekilde yeniden yapılanması gerektiği öne sürmüşlerdi.50 Ancak
CHP grubu bu önergeyi, önerge sahibi 4 milletvekili dışında oy birliği ile reddetti.
Önergenin reddedilmesinden sonra Adnan Menderes ve Fuat Köprülü Vatan gazetesinde
oldukça sert üsluplu yazılar yazmaya başladılar. Bu yazılardan dolayı Adnan Menderes
ve Fuat Köprülü 21 Eylül 1945 tarihinde parti disiplinini bozdukları gerekçesiyle
partiden ihraç edildiler. Refik Koraltan'ın da arkadaşlarını desteklemesi O'nun
parti ile olan ilişkisinin kesilmesine neden oldu. Celal Bayar da önce milletvekilliğinden,
sonra da partiden istifa etti. Böylece DP'nin kurucusu olacak olan bu milletvekilleri
CHP ile olan ilişkilerini bitirmiş oluyorlardı. 7 Ocak 1946 tarihinde de bu 4 milletvekili
öncülüğünde DP kuruldu.

DP kuruluşundan yaklaşık iki ay sonra 63 ilin ancak 16'sının il merkezinde örgütlenmeyi
başarmıştı. DP'nin kurulması ilk anda tereddütle karşılanmıştı. Birçok kimse 1930'daki
SCF tecrübesinden dolayı DP'yi de gerçek bir muhalefet partisi olarak görmüyordu.
Nitekim Celal Bayar da DP'nin kurulduğu günde yapmış olduğu bir açıklamada "DP'nin
muvazaa partisi olmadığını" ifade etme ihtiyacı hissetmişti.51 Bu Türkiye'deki Tek
Parti iktidarının egemenliğinin ve CHP dışında siyaset yapabilmenin imkansızlığının
net bir ifadesidir.

CHP, DP'nin ilk günlerinde dostluk ve hoşgörü çizgisinde bir politika takip etmiştir.
Bunda DP'nin yurt genelinde çok fazla örgütlenmemiş olması ve CHP iktidarı için
fazla bir tehlike hissettirmiyor olması önemli rol oynamıştı. Gerek CHP'li parlamenterlerin
söylemlerinde, gerekse basında DP'yi CHP ile özdeşleştiren, her iki partinin aynı
değerleri benimsemiş parti oldukları vurgulayan beyanlara rastlanılmaktaydı. Böylece
DP'nin CHP'ye esaslı bir muhalefet yapması engellenmek isteniyor, dolayısıyla DP'ye
göstermelik bir rol biçiliyordu. Akşam gazetesinde 9 Ocak 1946 tarihinde neşredilen
"Demokrat Partiye Hoşgeldin Deriz" başlıklı makalede Halk Partisi'nin 6 Okunun DP
tarafından da benimsendiği, DP'nin CHP'ye aykırı bir sosyal ve politik mezhep gütmeden,
tatbikatta bir kontrol vazifesi görmek gibi bir milli kaygı ile doğduğu ileri sürülüyordu.52
Dönemin Başbakanı Şükrü Saraçoğlu da DP'nin sosyal tabanını kendi politik görüşlerine
şekillendiriyor, dolayısıyla CHP politikası dışında bir muhalefete kolay kolay izin
verilmeyeceğini ima ediyordu. Saraçoğlu DP'nin "irtica"ya karşı CHP ile aynı safta
yer almalarının tabii olduğunu vurguluyor ve DP ile dış politikada ortak hareket
etmeyi umduklarını ifade ediyordu.53 Şüphesiz yaklaşık olarak yirmi yıl boyunca
iktidarı elinde bulunduran CHP'nin muhalefeti birden bire içine sindirmesi kolay
değildi. Bu yüzden basın ve CHP'li parlamenterler DP'yi CHP çizgisine yakınlaştırmaya
gayret ediyorlardı. CHP'li parlamenterler de demokrasi karşıtı bir imaja bulaşmamak
için DP'lilere hoşgörü ile yaklaşıyorlardı. Bu hoşgörü politikası DP'nin halk desteği
kazanmaya başlamasıyla birlikte yavaş yavaş ortadan kalkmıştır. İlk anda demokratik
bir ortamın varlığından rahatsız olmadığını ispatlamaya çalışıyormuş gibi bir izlenim
veren CHP, halkın DP'ye olan teveccühünden sonra hoşgörü politikasından vazgeçmiştir.

DP, örgütlenme ve sosyal taban oluşturma yönünden durgun geçen ilk üç ayından
sonra yurt genelinde hızlı şekilde örgütlenmeye başlamıştır. Kasaba ve köylerde
vatandaşlar bir araya gelip, DP şubelerini açmaya başlamışlardı. Kemal Karpat, kısa
sürede halk desteği ile örgütlenmenin halkın DP'nin gerçek bir muhalefet partisi
olduğuna inanmaya başlamasından kaynaklandığını ifade etmektedir.54 Böylece muhalefet
sanal olmayan bir zeminde gelişmeye başlamış, DP de gerçek anlamda bir siyasal parti
niteliğine kavuşmuştu. DP'nin hızlı şekilde güçlenmesinden endişe eden CHP, DP'nin
örgütlenmeyi tam anlamıyla gerçekleştirememesinden ve meclis egemenliğini elinde
bulundurmasından faydalanarak tek dereceli seçim yasasını ve genel seçimlerin 21
Temmuz 1946'da yapılmasını kabul etmiştir.55 Böylece şok bir genel seçimle DP'yi
meclisten uzak tutmayı hedeflemiştir.

21 Temmuz 1946 tarihinde yapılan genel seçim DP'nin katıldığı ilk sınavdır. DP'nin
merkez karar organları başlangıçta CHP'lilerin genel seçimleri erkene almasından
dolayı seçimleri boykot etme taraftarı görünmüştür. Ancak partinin taşra örgütlerinin
seçime girilmesi yönünde baskı kurması, mecliste temsil edilmeme korkusu ve hükümetin
seçimlerin tarafsız yapılacağı yönünde güvence vermesiyle seçimlere katılma kararı
almıştır. Birçok tartışmalara konu olan bu seçimler sonucunda CHP 395, DP 64 milletvekili
kazanmıştı. 6 da bağımsız milletvekili meclise girmeyi başarmıştı. Seçim sonuçları
DP cephesi tarafından gerçeği yansıtmadığı, hükümetin ağır baskısı altında gerçekleştiği
için milli iradeden uzak olduğu şeklinde değerlendirildi. Celal Bayar, seçim sonucunda
seçimlere fesat karıştırıldığını, milli iradeyi yansıtmayan bir sonucun ortaya çıktığını
ifade etmiştir. Bayar, hükümeti sahte evrak basmak ve oy pusulalarında tahrifat
yapmakla suçlamış, halkın baskıya uğradığını ileri sürmüştür.56 Seçimden sonra DP
taraftarları birçok yerde gösteri düzenleyerek durumu protesto etmişlerdir. CHP
seçim sonuçlarını eleştiren gazetelere savaş açmış, İstanbul merkezli gazeteler
İsmet İnönü'nün emriyle susturulmuştur.57 Bütün tartışmalar bir yana, seçim sonucunda
DP 64 milletvekili ile meclise girmeyi başarmıştı. Böylece meclis sandalye sayısının
yaklaşık olarak % 15'ine sahip olarak daha etkili muhalefet yapabilme imkanına kavuştu.

Seçimlerden sonra DP'nin seçimlerdeki baskı ve hilelerden, seçim kampanyası boyunca
görülen yüksek halk desteğinden de cesaret alarak giderek daha cesur ve etkin muhalefet
yaptığı görülmektedir. Bunda CHP iktidarının ekonomik başarısızlığı ve yasakçı zihniyetinde
ısrar etmesi de önemli rol oynamıştır. CHP'nin tasarı olarak meclise sunduğu Basın
Kanunu ile basın-yayın organlarını denetim altına alma isteği bu yasakçı zihniyetin
bir devamı olarak yorumlanabilir. Aynı şekilde 7 Eylül 1946'da alınan kararla Türk
parasının kıymetinin düşürülmesi, ithalatın serbest bırakılması da ekonomik başarısızlığı
ortadan kaldırmamıştır. Serbest rekabet yoluyla iç fiyatları dünya piyasasına uydurarak
ekonomiye istikrar vermeyi amaçlayan bu kararın ardından bazı malların fiyatlarına
yapılan zamlar dar gelirli vatandaşların yoksulluğunu daha da arttırmış, şikayetler
daha da fazla yükselmeye başlamıştır.58 Ayrıca Başbakan Recep Peker'in otoriter
şahsiyeti CHP'nin hürriyet ve siyasi örgütlenme konusundaki görüşlerinin sertleşmesine
de neden olmuş, CHP'nin Tek Partici niteliğini öne çıkarmıştı. Bu şartlar hürriyet
savunuculuğu yapan DP'nin güçlenmesine neden olurken, otoriter özelliklerinden bir
türlü sıyrılamayan CHP'nin zayıflamasına neden oluyordu.

DP, 7 Ocak 1947 tarihinde 1. Kurultayını gerçekleştirmiştir. Bu kurultayda DP
siyasi çizgisini net bir şekilde ortaya koymuş, CHP'ye karşı yapmış olduğu muhalefeti
özellikle hürriyet, demokrasi ve fiili otoriterlik gibi kavramlar üzerine bina etmiştir.
Kurultayın açılış konuşmasını yapan Celal Bayar, Türkiye'de demokrasinin gerçek
anlamda yerleşebilmesi için üç şartın varlığının gerekli olduğunu vurgulamıştı.
Buna göre kişi hürriyetini sınırlayan anti-demokratik kanunların kaldırılması, oy
güvenliğini sağlayacak yeni bir seçim kanununun kabul edilmesi ve Cumhurbaşkanlığının
parti başkanlığından ayrılması gerekli görülüyordu. Bayar bu önerisiyle hukuki olarak
var gözüken demokratik rejimin fiiliyatta egemen olan CHP olgusundan ötürü gerçekleşmediğini
ima ediyordu. Kurultayda yapılan görüşmeler de aşağı yukarı bu konular etrafında
dönüyordu. Hürriyet meselesi, hükümetin kanunlarla ya da kolluk kuvvetleriyle temel
hak ve özgürlükleri kısıtlaması, yoksulluk gibi konular DP'nin iktidarı eleştirdiği
başlıklardı. Kurultayın sonunda "Hürriyet Misakı" olarak adlandırılan program kabul
edildi. Bu misak Celal Bayar'ın açılış konuşmasındaki üç şartı içeriyordu: Anti-demokratik
kanunların değiştirilmesi, mahkemeler tarafından uygulanacak bir seçim kanununun
kabulü ve Cumhurbaşkanlığının parti başkanlığından ayrılması.59 DP muhalefetinin
ana temasını Hürriyet Misakı'nda ele alınan bu başlıkların oluşturduğu ifade edilebilir.
Nitekim bu Kurultay’dan sonraki parti propagandalarında hükümetin genellikle Hürriyet
Misakı'nda kabul edilen ilkeler çerçevesinde eleştirildiği görülmektedir. Özellikle
Recep Peker hükümeti ile oldukça sert tartışmalar gerçekleşmiştir. DP Hürriyet Misakı'ndaki
ilkeleri hükümete kabul ettirmeye çalışırken, Recep Peker, DP'yi zaman zaman devlet
düşmanlarını tahrik eden bir siyasi oluşum olarak göstermeye çalışmıştır. İki parti
arasındaki bu gerginlikler İsmet İnönü'nün 12 Temmuz Beyannamesini yayınlamasıyla
bir süre askıya alınmıştır. Siyasi partilerin Türk demokrasisinin olmazsa olmaz
şartı olduğunu ifade eden bu beyanname ile iki parti arasında karşılıklı güven ilişkisi
temin edilmeye çalışılmış, muhalefet partisinin faaliyetleri güvence altına alınarak
siyasi istikrar sağlanmaya çalışılmıştır. Bu beyannameden sonra ülke yönetiminde
tek söz sahibi olan CHP, muhalefete tahammül göstermeyen geleneksel politikasından
uzaklaşmaya başlamıştır. Partinin otoriter niteliği Türkiye'nin iç dinamiklerinin
zorlaması ile aşınmaya başlamış, demokratikleşme eğilimi artmıştır. Bu dönüşümde
DP'nin ülke genelinde etkili muhalefet yapması da önemli bir etkendir. DP'nin milli
irade ile buluşarak hürriyet ve demokrasi eksenli bir politika geliştirmesi ve bunda
başarılı olması otoriter CHP olgusunu da değişime zorlamıştır. Şüphesiz bu değişimde
İkinci Dünya Savaşından sonra Türk dış politikasının Batı ittifakına üye olabilme
şeklinde tecelli etmesi de bir hayli etkili olmuştu. Özellikle Birleşmiş Milletler
Antlaşmasındaki demokratik, özgürlükçü hükümler bu dönüşüme neden olan dış nedenler
arasında sayılabilir. Kısaca belirtmek gerekirse Soğuk Savaş dönemiyle birlikte
ortaya çıkan iki kutuplu dünyada Batı ittifakının bir parçası olabilme politikasının
benimsenmesi ve DP olgusu CHP'yi de demokratikleşmeye zorlamıştır. Bu dönemde yüzeysel
de olsa CHP'nin kitlelere sevimli görünmeye çalıştığı, otoriter özelliklerinden
sıyrılma gayretine giriştiği görülmektedir. CHP teşkilatları da seçkinci özelliğinden
uzaklaşarak tabana eğilme yönünde adımlar atmaya başlamıştır. Bu değişim parti içinde
otoriterlikte ısrarcı olan siyasilerin etkisinin azalmasına da neden olmuştur. Nitekim
partinin otoriter niteliğinde direten ve DP muhalefetini bir türlü içine sindiremeyen
Recep Peker bir süre sonra istifa etmek zorunda kalacak, yerini daha ılımlı olan
Hasan Saka'ya bırakacaktır. Hasan Saka hükümetinin istifasından sonra da Şemsettin
Günaltay Başbakan olmuştur. Güvenoyu aldığı gün yapmış olduğu konuşmada, "Bir tarihçi
sıfatıyla sizi temin ederim ki, bu milletin istikbali için yegane çare, sağlam esaslara
müstenit bir demokrasinin kurulması ve işlemesidir" şeklinde konuşarak hem DP'ye
güvence veriyor, hem de demokratikleşme sürecinin artık geri döndürülemez bir olgu
olduğunu ima ediyordu. CHP milletvekili ve Başbakan olan Günaltay'ın bu görüşü CHP'nin
kısa süre içinde nasıl dönüşüme uğradığının çarpıcı bir örneğidir. Bu dönüşüm yüzeysel
ve yetersiz de olsa demokrasi rüzgarının kısa sürede neler yapabileceğini göstermesi
bakımından anlamlıdır.

1948 yılı içinde DP içinde yeni bir siyasi partinin kurulmasına neden olacak
olan bir kırılma gerçekleşti. Bu grup parti politikasını benimsemeyen kimselerden
oluşmaktaydı. Grubun önderi toplum üzerinde önemli ağırlığı olan asker kökenli bağımsız
milletvekili Fevzi Çakmak'tı. Partinin kurucuları DP listesinden bağımsız milletvekili
adayı olup seçilemeyen Hikmet Bayur, DP İstanbul İl Başkanlığından ayrılan Kenan
Öner, DP'den ihraç edilen İstanbul milletvekili Osman Nuri Köni, yine DP'den ihraç
edilen Afyon milletvekili Sadık Aldoğan ve DP müfettişi olan Osman Bölükbaşı idi.
Partinin genel başkanı Hikmet Bayur 20.7.1948'de MP'nin resmen kurulduğunu ifade
etmiş, partisinin temel özelliğini devletçilik yerine ekonomik liberalizmi benimseyen
bir parti şeklinde duyurmuştur. Onursal başkan Fevzi Çakmak da DP'nin etkili muhalefet
yapamadığını, halkı oyaladığını bu boşluğu doldurabilmek için MP'yi kurmaya karar
verdiklerini vurgulamıştır.60 Partinin amacını dürüst bir seçimle iktidarı yeni
bir hükümete devretmek, devleti vatandaşın hizmetine koymak, devlet kapitalizmine
son vermek, vatandaşa çalışma ve ticari teşebbüs imkanları sağlamak, hayat seviyesini
yükseltmek, aile bağlarını kuvvetlendirip gençliğe milli ve dini eğitim vermek suretiyle
ahlak seviyesini yükseltmek şeklinde özetlemiştir.61 Millet Partisi her ne kadar
yeni bir ümitmiş gibi ortaya çıkmış olsa da CHP ve DP kadar geniş bir sosyal taban
oluşturamamıştır. Ancak çok partili hayata geçiş sürecinde CHP ve DP politikaları
üzerinde önemli etkileri olmuştur. Kemal Karpat, MP'nin varlığının DP'yi ekonomik
ve kültürel meselelerde daha ihtiyatlı ve ılımlı politikaya yönelttiğini ifade etmektedir.62
CHP üzerindeki etkisi de olumludur denilebilir. Her ne kadar CHP politikalarını
eleştiren bir çizgide dursa da MP aslında CHP'nin işine yarıyordu. Çünkü muhalefeti
parçalıyordu, bu da güçlü bir DP muhalefetinin önünü kesiyordu.

DP'nin ikinci kurultayı 20 Haziran 1949 tarihinde yapıldı. Genel seçimlerden
yaklaşık 1 yıl önce yapılan bu kurultayda DP, o dönemki genel siyasi çizgisini ve
hedeflerini ortaya koymuştur. DP Genel Başkanı Celal Bayar'ın kurultayda yaptığı
konuşma ve kurultay sonunda kabul edilen "Milli And" DP'nin siyasetteki hedeflerini
ve çizgisini göstermesi bakımından mühimdir. Celal Bayar kurultayda yaptığı konuşmada
DP'nin hedefinin şiddete ve kavgaya bulaşmadan demokratik usullerle iktidara gelmek
olduğunu vurgulamış, her türlü aşırı akıma mesafeli durduklarını, parti olarak aşırılıklara
izin vermeyeceklerini ifade etmiştir. Temel hak ve hürriyetlerin güvence altına
alınmasının DP'nin ana hedeflerinden birisi olduğunu söyleyen Bayar, din özgürlüğünün
de diğer özgürlükler gibi kutsal olduğunu vurgulamıştır.63 Bayar'ın din özgürlüğüne
ayrı bir parantez açması ilginçtir. Bilindiği gibi 1924 Anayasası din ve inanç özgürlüğüne
aykırı herhangi bir hüküm taşımamaktadır. Ancak uygulamada egemen olan Tek Parti
olgusu laikliğin tanımını genişletmiş, laiklik İslam'ın toplum üzerindeki etkisini
de ortadan kaldırmaya yönelik politikaya dönüşmüştür. Bu da Tek Parti Dönemi'nde
egemen olan modernleşme anlayışının ana dinamiklerinden birisi olmuştur. Bu politikayı
modernleşme süreci ile birlikte değerlendiren Ali Yaşar Sarıbay laikliğin modernleşme
ile olan ilişkisini şu sözlerle ifade etmektedir. "Türk Devrimi ile radikal bir
boyut kazanan modernleşme siyasaları İslam'ın öncelikle siyasal hayatta, o arada
toplumsal yapıdaki rehberlik görevini ortadan kaldırmayı öngörmekteydi."64 Celal
Bayar'ın kurultayda din ve inanç özgürlüğüne kasıtlı olarak değinmesi ve bunu laiklik
politikası ile ilişkilendirmesi CHP'nin laiklik politikasına, dolaylı olarak da
kökten modernleşme anlayışına bir tepki olarak yorumlanabilir. Ayrıca DP'nin kökten
modernleşme politikası ile iktidar ve kişisel vicdanı karşı karşıya getiren bir
çizgi yerine halkın değerleriyle barışık bir politika takip edeceğinin de bir işareti
olarak yorumlanabilir. Nitekim Celal Bayar konuşmasının devamında laikliğin dinsizlik
demek olmadığını, Türklerin Müslüman olduğunu ve bunun zorla değiştirilemeyeceğini
vurgulamıştır. Kurultay sonunda demokrasiye aykırı yasaların değiştirilmesi, seçimlerin
hakim güvencesine dayanması ve partinin oylarına vatandaşların katılımıyla birlikte
sahip çıkılması kararlılığını gösteren maddelerin bulunduğu "Milli And" kabul edildi.65

1950 genel seçimleri öncesinde Seçim Kanunu üzerinde önemli tartışmalar yaşanmıştır.
Bunda DP'nin şaibeli geçen 1946 seçimlerinden edinmiş olduğu tecrübe önemli rol
oynamıştır. DP muhalefetinin ve kamuoyu baskısının etkisi ile gizli oy ve açık tasnif
ilkelerini getiren, partilere radyodan propaganda amacıyla eşit ölçüde yararlanma
hakkı sağlayan Seçim Kanunu kabul edilmiştir. Ayrıca seçimlerde mahkemelerin en
yüksek denetleme organı olarak görev yapacağı da kanun ile getirilen düzenlemelerdendir.66

14 Mayıs Genel seçimleri öncesinde CHP, devletçiliğin sınırlandırılacağını, özel
teşebbüsün teşvik edileceğini, kredilerde kolaylık sağlanacağını, yabancı sermayeye
uygun ekonomik adımların atılacağını, vergi sisteminin ıslah edileceğini ve Türk
parasının kıymetinin korunacağını vaat ediyordu. Köylünün yaşam koşullarını düzeltecek
toprak dağıtımı, okul, su, kredi ve ziraat aletleri temini gibi adımlar atılacağı,
Cumhurbaşkanın yetkilerinin yeniden düzenleneceği ve partinin 6 Okunun anayasadan
çıkarılacağı sözü veriliyordu. Buna mukabil DP üretimi arttırıp vergileri indirme,
devlet tekellerini ortadan kaldırma, özel ve yabancı sermaye için siyasi ve mali
güvenliği sağlama sözü veriyordu. Siyasi yönden ise demokratik ilkeler ışığı altında
rejimi yeni baştan düzenlemeyi, anayasayı demokratik ilkeler ışığı altında tadil
etmeyi vaat ediyordu.67 14 Mayıs 1950 tarihinde yapılan seçimleri DP ezici bir çoğunlukla
kazandı. DP oyların yaklaşık olarak % 53'ünü alarak 408 milletvekili çıkarmayı başarırken,
CHP 69 milletvekili çıkarabildi. Millet Partisi 1 milletvekilliği kazanırken, bağımsız
milletvekillerinin sayısı 7 idi. Bu netice ile Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir
siyasi parti milli irade ile iktidara gelmiştir. Yaklaşık çeyrek yüzyıllık Tek Parti
hakimiyetini milli irade ile iktidardan düşürülmüştür.

DP'nin kurulması ve kısa bir süre sonra iktidara gelmesi Türk siyasetinin bu
yıllarda iki kutuptan oluştuğunu, CHP ve DP dışındaki partilerin tali parti niteliğinden
kurtulamadığını ortaya koymuştur. Her ne kadar Millet Partisi gerek CHP'ye, gerekse
DP'ye alternatif olabilme iddiası ile siyasete katılmışsa da geniş bir toplumsal
taban oluşturamamış, halka yeterince inandırıcı görünememiştir. Seçimlerde almış
olduğu netice de bunun bir ifadesi olarak yorumlanabilir. Bu yüzden 1950'li yıllarda
Türk siyasetinin Cumhuriyetin ilk çeyrek yüzyılında siyasi iktidarı elinde bulunduran,
kökten reformlarla ülkeye yeni bir kimlik dayatan ve ekonomik kalkınma konusunda
sınıfta kalan otoriter bir parti ile, bu otoriterliğe karşı çıkarak demokratikleşmenin
ve özgürlüklerin savunuculuğunu yapan, halkın değerlerine yakın ve nispeten demokrat
olan bir partiden oluştuğu, bunun dışındaki siyasi oluşumların itibar göreceği toplumsal
tabanın olmadığı söylenebilir. Bunun yanında DP iktidarı siyasette egemen olan seçkinlerin
yetkisinin halkın seçtiği parlamenterlere devredilmesine neden olmuştur. Böylece
Tek Parti iktidarı içinde asker ve sivil bürokratların ve sayısı sınırlı girişimcilerin
tekelindeki iktidar az da olsa tabana yayılmıştır. Devleti baba olarak gören zihniyet,
merkezden kontrol, yukarıdan aşağıya dayatılan reformculuk reddedilirken pazar ekonomisinin
önündeki engeller de kaldırılsın istenmiştir.68 Ayrıca DP, CHP içinden çıkan milletvekilleri
tarafından kurulan bir siyasi parti olduğu için CHP içindeki bir kırılmanın da ifadesidir.
Özellikle SCF ile siyasete atılan liberal eğilimli milletvekilleri -örneğin Adnan
Menderes- CHP'nin siyasi ve ekonomik yönden toplumun taleplerini karşılamada yetersiz
kaldığını fark etmişler ve DP'yi kurmuşlardır.

DP iktidara geldikten sonra Celal Bayar Cumhurbaşkanı olmuş, Adnan Menderes'in
Başbakanlığında da hükümet oluşturulmuştur. DP iktidar partisi olmasına rağmen CHP'ye,
dolayısıyla İsmet İnönü'ye bağlı olan ordudan çekinmekteydi. Bu yüzden iktidarının
ilk aylarında orduda önemli bir tasfiye hareketine girişmiş, askerler içinde seçilmiş
iktidara problem çıkarmayacak bir kadro oluşturmuştur. Tevfik Çavdar bu aşamayı
DP iktidarının kesin başlangıcı olarak yorumlamaktadır.69 DP'nin ilk olarak ordudaki
CHP kökenli askerleri tasfiye etmesinin nedeni CHP'nin askeri DP aleyhine kışkırtması,
dolayısıyla hükümeti tedirgin etmek istemesiydi. DP'nin yasal düzeyde yaptığı ilk
icraat, ezanın Arapça okunmasını serbest bırakmak olmuştur. Tek Parti iktidarı döneminde
Türkçe okunmaya zorlanan ezan böylece asli şekline kavuşmuştur. CHP'liler ve bazı
aydınlar tarafından irticaya cesaret verme olarak yorumlanan bu düzenleme halkın
takdirini toplamıştır. Arapça ezanın serbest bırakılmasının simgesel anlamı DP iktidarının
laiklik anlayışının CHP'ninkinden farklı olduğudur. DP bu düzenlemesiyle siyasi
iktidar ile ibadet alanı arasında bir çatışma yanlısı olmadığını, laikliğe ideolojik
bir anlam yüklemediğini göstermiştir. Böylece dinin ve dini hayatın bürokratların
kontrolüne alındığı, devletin dine müdahale ederek alternatif bir sentez meydana
getirmeye çalıştığı laiklik politikalarına din ve inanç özgürlüğü güvencesiyle birlikte
yeni bir açılım kazandırmıştır. Bu laiklik anlayışının temel özelliğinin din ve
devlet işlerinin ayrılması ile din ve inanç özgürlüğünün aynı oranda güvence altına
alınması olduğu söylenebilir. Ancak bu sentez CHP'lilerin ve aydınların yoğun "irtica"
ithamından dolayı sağlıklı bir şekilde gelişememiş, DP laiklik ilkesini ihlal etmekle
suçlanmıştır. CHP'nin irtica konusunda çıkardığı gürültü DP merkezli bir değişimi
yavaşlatmak yani statükoyu olabildiğince uzun süre korumak arzusundan kaynaklanıyordu.70
CHP'nin bu siyaseti yaklaşık 10 yıl süren DP döneminin siyasal gerginliklerin üst
düzeyde olduğu bir dönem olmasını da kaçınılmaz kılmıştı. Her ne kadar DP'nin de
zaman zaman demokrasiden saptığı, basın, fikir ve ifade özgürlüğü konularında temel
politikası ile çelişen icraatlara imza atmış olduğu görülse de bu sapma CHP'nin
statükocu siyasetinden bağımsız değerlendirilmemelidir. Ayrıca 1945'ten sonra izin
verilen çok partili siyasal hayatın sağlam bir demokratik zeminden yoksun oluşu
ve yıllardan beri CHP'ye karşı biriken siyasi öfkenin payı da gözden uzak tutulmamalıdır.

DP iktidarının ilk yılları kalkınma ve refah payını yükseltme yönünden oldukça
parlak geçmiştir. DP, geçmişin devletçilik politikasının sıkı denetimini gevşeterek
ve özel girişimciliği özendirerek başarılacak hızlı bir ekonomik büyüme öngörmüştü.
İktidarının ilk yıllarında da bunu büyük ölçüde başardı. Engellerin kaldırılması
ile birlikte yatırımlar artmaya başladı, ekonomi hızlı bir büyüme sürecine girdi.
Tarım sektörüne traktörlerin ve makinelerin girmesiyle birlikte toplam tarım üretimi
iki katına çıktı. Karayolları kısa sürede gelişti, kömür üretimi arttı, küçük kent
ve kasabalarda fabrika, konut ve diğer bina sayılarında büyük artışlar yaşandı.71
Okulların sayısında görülen artış okuma-yazma oranlarının da yükselmesine neden
oldu. Bu büyük canlanmada Marshall Planı çerçevesinde alınan dış yardımlar ile borçlanma
imkanının genişlemesi önemli rol oynamış, hükümetin rahat hareket etmesine imkan
sağlamıştır. DP'nin ilk 4 yıllık dönemindeki bu başarılar 1954 seçimlerine DP'nin
daha da güçlenmesi şeklinde yansımıştır. Seçimlerin sonucunda DP % 56.6 oy oranıyla
541 milletvekilliğinin 505'ine sahip olmuş, böylece 1950'lerdeki başarısının bile
üzerine çıkmayı başarmıştır. DP'nin en büyük rakibi olan CHP'nin oy oranı ise %
34.8 idi. Meclis sandalye sayısı ise 31'di.

DP, 1954 seçimlerinden sonraki dönemde ekonomik açıdan oldukça büyük sıkıntılarla
karşılaşmıştır. Geniş ölçüde ithalata dayanan ilk dönem DP ekonomi politikası ikinci
döneminde birçok dezavantajla yüzleşmek zorunda kalmıştır. Bu düşüşte dış finansman
kaynaklarının azalması ve dış borçlanmanın üst sınıra dayanması önemli rol oynamıştı.
Ancak bu dönemde hizmet ve sanayi sektöründe önemli büyümelerin olduğu da bir gerçektir.
DP'nin ilk iktidar döneminde attığı tohumlar büyük ölçekli fabrikaların ortaya çıkmasına,
inşaat sektöründe büyük canlanmanın yaşanmasına neden olmuş, şehirleşmede gözle
görülür bir artış yaşanmıştır. Nitekim 1950'lerde DP iktidarı ile birlikte başlatılan
hareketlilik bugün Türkiye'nin en nüfuzlu sanayicilerinin iş dünyasına adım atmalarına
veya temel birikimlerini bu dönemin iktisadi şartları altında elde etmelerine neden
olmuştur.72

Bu dönemde CHP'nin üniversite ve basın-yayın organlarının da desteğini arkasına
alarak geniş çaplı muhalefet yaptığı, DP hükümetini oldukça zor durumlara düşürdüğü
görülmektedir. Shaw'un da belirttiği gibi üniversiteler CHP politik çalışma ve propagandasının
eylem merkezi oldular.73 Hükümetin buna tepkisi ise bazı öğretim üyelerinin görevden
alınması, kısıtlamalar ve hapis cezası oldu. Bu dönemin fikir ve ifade özgürlüğü
yönünden problemli olduğu, hükümetin temel hak ve özgürlükleri kısıtlayan kanunları
uygulamaya koyduğu muhakkaktır. Bu biraz siyasi düzenin çoğunlukçu yapıdan oluşması,
biraz da demokratik kültürün zayıf olmasından kaynaklanıyordu. Ancak CHP'nin bu
süreçte askeri hükümete karşı kışkırtma çabaları, üniversitelerin ve basın-yayın
organlarının desteğiyle DP iktidarının gözden düşürülmesi ve iktidardan uzaklaştırılması
gibi sert muhalefet izlemesi demokrasinin zayıflığına neden olan önemli bir olgu
idi. Yoksa DP'nin tek başına demokratik yapılanmaya, fikir ve ifade hürriyetine
karşı bir oluşum olduğunu iddia etmek mümkün değildir. Zira DP'nin çıkış noktalarından
birisi Tek Parti iktidarı döneminde fiili olarak kullandırılmayan temel hak ve hürriyetlerin
devlet güvencesi altına alınması ve ülkenin demokratik Batılı devletler gibi yüksek
yaşam standartlarına kavuşturulması idi. İktidarının ilk döneminde de bu çizgide
ilerlemiştir.

Bu siyasal kargaşa içinde yapılan Ekim 1957 seçimlerinde DP % 47.2 oy oranı ve
424 milletvekiliyle yine birinci parti olmayı başardı. Ancak CHP'nin oy oranında
eski seçimlere göre bir artış olduğu görülmektedir. % 40.6 oy oranıyla ikinci parti
olan ve 178 milletvekili çıkaran CHP ümit ve cesaret bulmuş oldu. Seçim sonuçları
siyasi kargaşayı ve partiler arası çekişmeyi daha da yükseltti. CHP tekrar iktidar
olabilme umuduyla sert muhalefetine devam etti. DP de bu tutuma karşılık verdi.
CHP'nin üniversitedeki öğretim üyelerini ve öğrencileri hükümet aleyhine örgütlemesi,
askeri kışkırtarak DP iktidarını zayıflatma çabası yavaş yavaş etkisini göstermeye
başlamıştı. 10 yıllık DP dönemi antidemokratik ve dramatik şekilde sona erdi. 27
Mayıs 1960 tarihinde yapılan askeri darbe ile milli irade sonucu iş başına gelen
iktidar partisi devrildi. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes ve
hükümetin diğer üyeleri ile DP'li milletvekillerinin çoğu tutuklandı. Yassıada'da
yargılanan Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye
Bakanı Hasan Polatkan idam edildi.74 Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın idam cezası Milli
Birlik Komitesi tarafından ömür boyu hapse çevrildi. Birçok DP'li de ömür boyu hapse
mahkum edilmekten kurtulamadı.

Yaklaşık olarak 10 yıl süren DP iktidarının askeri darbe ile son bulması şüphesiz
Türk demokrasisi açısından büyük bir ayıp olarak tarihe geçmiştir. Bu süreçte CHP'nin
oynadığı negatif rol de gözden kaçmamaktadır. CHP'nin askeri siyasetin içine çekmesi,
üniversitelerin CHP'nin arka bahçesi haline getirilmesi, basında DP aleyhine başlatılan
yoğun saldırılar, üniversite gençliğinin hükümet aleyhine örgütlenmesi, DP'nin özellikle
din özgürlüğünü düzenleyen politikalarının rejim tehdidi varmış gibi çarpıtılması
siyasal gerginliklerin tırmanmasına yol açan CHP merkezli gelişmelerdi. Bu muhalefetin
karşısında DP politikaları da sertleşiyor, ülke sürekli gergin kalıyordu.

Bütün bunlara rağmen DP, Türk demokrasi tarihinde geri döndürülemeyecek bir sürecin
öncülüğünü yapmıştır. Kurulmasından kısa bir süre sonra elde ettiği büyük başarı
Tek Parti iktidarının sona ermesine neden olmuş, Cumhuriyet tarihimizde ilk defa
milli iradeyi temsil eden bir parti iktidar olmayı başarmıştır. DP, doğuşu, faaliyeti
ve ruhu bakımından başlangıçta halkın isteklerine cevap vermiş ilk partidir, bunu
da kamuoyunu daima dikkate alarak yapmıştır. Ancak CHP'nin sorunlu muhalefeti DP'nin
halkçı politikasından sapmasına neden olmuştur. DP döneminde Tek Parti Döneminde
radikal şekilde uygulanan laiklik, din ve inanç özgürlüğü ile birlikte değerlendirilmiş,
devletin dine müdahalesi olarak görünüm kazanan laiklik politikaları biraz olsun
demokratikleşmiştir. Ayrıca Türk demokrasisinin önemli zaaflarından birisi olan
"seçkinci gelenek" DP iktidarı ile birlikte sarsılmış, halk kendi değerlerine yakın
gördüğü DP'lileri destekleyerek modernleşme konusundaki tercihini de yapmıştır.
Türk halkının kendi değerlerine sırt dönen ve toplum mühendisliği taslayan seçkinlere
pek fazla itibar etmediğini ortaya koymuştur. DP iktidarı ekonomik yönden de Türkiye'nin
yeni bir açılım, yeni bir vizyon kazanmasına sebep olmuştur. Partinin dinamik ruhu
ve halkla bütünleşmesi bu başarıda önemli rol oynamıştır. Ayrıca tarımda makineleşme,
sanayi hamleleri, karayollarının geliştirilmesi yeni bir sosyal yapı, yeni bir şuur
da doğurmuştur. Kemal Karpat'ın sosyolojik tespitinde ifade ettiği gibi "daha iyi
bir hayat, hür olmak ve ilerlemek artık bir hayal olmaktan çıkmış, her kuşağın kendi
hayatı esnasında elde edebileceği birer gerçek olmuşlardır."75

Bunların yanında DP'nin soğuk savaş döneminin bir partisi olduğu da unutulmamalıdır.
İkinci Dünya Savaşına kadar tarafsızlık ilkesi üzerine hareket eden Türkiye, büyük
savaştan sonra Sovyetler Birliği'nin yayılmacı siyaseti karşısında taraf tutma mecburiyetini
hissetmişti. İkinci Dünya Savaşının müttefikler tarafından kazanılması ile, Batının
yeni gelişen siyasi felsefesi ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletlere üye olması, Türk
devletinin daha liberal ve demokratik olmasını gerektiren bir eğilimi doğurdu.76
İşte DP bu eğilimin Türkiye'deki yansımasıdır. Batı bloğunda meydana gelen demokratikleşme
Türkiye'deki demokratikleşme talepleri ile birleşmiş, DP de bu değişimin uygulayıcısı
olmuştur. Batı ittifakına üye olabilme stratejisi de büyük oranda Türkiye-ABD ilişkileri
çerçevesinde gelişmiştir. Bu yüzden DP ABD ve NATO ile ilişkilerinin yönlendirmesiyle
Sovyetler Birliğinin Ortadoğu'daki siyasal oluşumlarda belirleyici faktör olmasını
önlemeye yönelik bir politikanın uygulayıcısı olmuştur.77

DP Türk siyaset tarihinde yalnızca dar anlamda bir siyasi parti olarak değerlendirilemez.
Siyasi çizgisi itibariyle kendisinden sonra kurulan Adalet Partisi ve Doğru Yol
Partisi gibi merkez sağ oluşumları da etkileyerek Türk siyasetine damgasını vurmuştur.
Bugün Adalet ve Kalkınma Partisinin de zaman zaman kendisini DP ile kıyaslaması,
kendisine DP'nin devamı imiş gibi bir izlenim vermeye çalışması DP'nin siyasal kültür
üzerindeki büyük etkisinden kaynaklanmaktadır. Aşağı yukarı bütün merkez sağ partilerin
gerek ekonomik, gerekse siyasi programları DP çizgisinden büyük ölçüde etkilenmiştir.
Partinin halk tabanı ile bütünleşen bir niteliğe sahip olması, halkın değerlerine
saygı duyarak seçkinci gelenekten uzaklaşması ve özel girişimciliği cesaretlendirmesi
partinin Türkiye'deki sivilleşmeye yaptığı büyük katkılar arasındadır. Devlet merkezli
yönetim yerine toplum ağırlıklı siyasetin öncülüğünü yapmış, CHP'nin jakoben ve
otoriter özelliklerinin alternatifinin olabileceği aynı laik ve demokratik sistem
içinde ortaya koymuştur.

C. Çok Partili Dönemde Bediüzzaman'ın Siyasal Çizgisi

Bediüzzaman'ın siyasi çizgisinin irdeleneceği bu bölümün iki başlık altında toplanmasını
faydalı buluyoruz. Bu sebeple ilk olarak Bediüzzaman Said Nursi'nin Osmanlı Devleti'nin
son yıllarında takip ettiği siyasal çizgi ortaya konmaya çalışılacaktır. Böylelikle
Bediüzzaman'ın hürriyet ve parlamenter rejim konularındaki görüşlerinin temelinin
Meşrutiyet döneminde ileri sürdüğü fikirlerinden kaynaklandığı, bu görüşlerinin
DP olgusuyla birlikte ortaya çıkmadığı, temel fikirlerinin Meşrutiyet döneminde
oluştuğu gösterilmeye çalışılacaktır. İkinci başlık altında ise Bediüzzaman'ın CHP
ve DP ile ilgili görüşleri incelenecektir. Her türlü sivil muhalefetin yasaklandığı,
devletin CHP ile özdeşleştirildiği Tek Parti iktidarı döneminde kolluk kuvvetlerinin
ve bürokratların inanılmaz tazyikine maruz kalan, göz hapsi altında tutulan, hapishanelere
atılan Bediüzzaman'ın Tek Partili rejim karşısında kendisini nasıl tanımladığı somutlaştırılmaya
çalışılacaktır. Ardından da siyasal örgütlenmenin serbest bırakıldığı çok partili
dönemde Bediüzzaman'ın siyasi çizgisi ortaya konmaya çalışılacaktır. Bu amaçla CHP'den
beklentileri, DP'ye yaklaşımı ve DP'yi niçin desteklediği belirlenmeye çalışılacaktır.
Özellikle CHP karşında açıkça destek verdiği DP'nin Bediüzzaman için ne ifade ettiği
irdelenecektir.

a. Osmanlı Devleti Döneminde Bediüzzaman'ın Siyasal Çizgisi: Meşrutiyet ve Bediüzzaman

Osmanlı Devleti'nin son yılları meşrutiyet, hürriyet, kanunun üstünlüğü, fikir
ve ifade özgürlüğü, siyasal örgütlenme gibi kavramların sıkça tartışıldığı bir zeminden
oluşuyordu. Osmanlı yönetim sisteminden duyulan rahatsızlık iyice zirveye çıkmıştı.
1876 yılında ilan edilen ancak kısa bir süre sonra askıya alınan Kanun-i Esasinin
tekrar yürürlüğe girmesi, dolayısıyla da meclisin tekrar çalışmaya başlaması isteği
ciddi bir toplumsal taban bulmuştu. Özellikle İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin gayretleriyle
ve baskısıyla Sultan Abdülhamit anayasayı, dolayısıyla iki meclisli parlamentoyu,
temel hak ve hürriyetleri halkın büyük coşku ve sevinç gösterileri arasında yürürlüğe
koydu.78 Bediüzzaman siyasi görüşlerini ifade ettiği ilk eserlerini de bu zeminde
yazmıştır. Bu eserlerinde İkinci Meşrutiyet döneminde tartışılan olaylar, devletin
ve toplumun karşılaştığı yeni gelişmeler önemli yer tutmaktadır. Meşrutiyetin ilan
edilmesinden bir süre sonra yazmış olduğu Münazarat adlı eseri, Bediüzzaman'ın Meşrutiyet
dönemindeki genel siyasi çizgisini anlamak için açısından faydalı olacaktır.

Bediüzzaman'ın Meşrutiyet ile ilgili görüşlerine geçmeden önce Bediüzzaman'ın
Meşruti yönetimin tam karşıtı olarak yorumladığı "istibdat yönetimi" hakkında ne
düşündüğünü belirtmekte fayda var. Bediüzzaman, Meşrutiyet ile istibdadın birbiriyle
hiçbir şekilde bağdaşmayan iki ayrı yönetim modeli, hatta iki ayrı zihniyet olduğunu
ifade etmiş, istibdat modelinin özelliklerini şu şekilde sıralamıştır:

 • İstibdat en genel anlamıyla iktidarın tahakkümünü ifade eden siyasi rejimdir.

 • Keyfi muamelelere müsait bir zemindir, bu yüzden iktidar da keyfileştirilmiştir.
  Bu yüzden iktidara bağlı diğer kurumların da keyfi davranışı mümkündür.

 • Siyasi iktidarın yaptırım gücü "kuvvet"e dayanır. İktidar başka bir meşruiyet
  kaynağı aramaz.

 • Siyasi iktidar kişiselleştirilmiştir.79

İstibdat modelinin temel özelliklerini bu şekilde sıralayan Bediüzzaman siyasi
rejim ile ahlak arasında bir ilişki olduğunu vurgulamıştır. "İstibdadın zulmün temeli
ve insanlığın mahisi (mahveden) olduğu[nu], insanı esfel-i safiline yuvarlayan bir
rejim"80 olduğunu ifade etmiştir. Böylelikle istibdadın insanı yaratılış amacından
uzaklaştıran, insanı metalaştıran ve köleleştiren neticeler verdiğini, ahlaki gelişimi
engelleyen bir siyasi rejim olduğunu savunmuştur. İstibdadın güçlünün zayıfı ezdiği
bir sistem olduğunu ifade eden Bediüzzaman, bunun İslami hükümlerle ortadan kaldırıldığını,
ancak hilafetin saltanata dönüşmesiyle birlikte tekrar canlandığını ifade eder.
Bu bağlamda siyasi iktidar hırsının istibdada can veren önemli bir saik olduğuna
dikkat çekerek istibdadın tarihsel kökenlerine dikkat çeker.81 İstibdadın esası,
kuvvetin şahısta olması, kanunların iktidarın keyfine tabi kılınması, hakkın kuvvet
karşısında mağlup olmasıdır.82

Bediüzzaman, Meşrutiyetin ilan edilmesini istibdadın parçalanmasına sebep olacak
bir gelişme olarak yorumlamaktadır.83 Bu, Bediüzzaman'ın halk katılımına ve anayasaya
müsait olmayan Osmanlı yönetim modelinin karşısında olduğunu, bu modeli üstten aşağıya
değiştirebilecek olan Meşrutiyete büyük beklentilerle sahip çıktığını göstermektedir.
İktidarın kişiselleştirilmesi, asker ve sivil bürokratların keyfi davranışlarının
önüne geçilememesi, iktidarın seçkinci özelliğinin toplumdan kopuk yönetimi doğurması,
iktidarın yetkilerinin denetime tabi olmaması bu karşıtlığın nedenleri arasında
gösterilebilir. Bunların ötesinde Bediüzzaman'ın siyasi rejim ile insanlık değerleri
arasında kurmuş olduğu ilişki de O'nun niçin şiddetli bir istibdat aleyhtarı olduğunu
anlamamızda faydalı olacaktır. Nitekim Meşruti yönetim modelinin istibdadı parçalayacağını
ifade ederken Meşrutiyet konusunda bir ayrım yaptığı görülmektedir. Birinci Meşrutiyet
tanımı fiili duruma, siyasi konjonktüre işaret etmektedir. Bu bürokratların ve memurların
suiistimallerinden, siyasi partilerin kavgalarından doğan istikrarsız ve hoşgörüsüz
siyasi ortamdır. Avamın zihninde bu karmaşa Meşrutiyetin tehlikeli bir yönetim olduğu
zehabını uyandırmaktadır.84 Bediüzzaman bu fiili olgunun dışındaki Meşrutiyeti "Meşrutiyet-i
Meşrua" olarak isimlendirmiş ve bunun ahlak prensipleriyle ilişkisine temas etmiştir.
Meşrutiyetin "Ve işlerden onlarla istişare et"85 ve "Onların aralarındaki işleri
istişare iledir"86 ayetlerinin bir tecellisi olduğunu ifade etmiştir. Meşrutiyet-i
Meşrua tanımıyla da ideal anlamda bir yönetimin nasıl olması gerektiğine işaret
etmiştir. Bu tanımda istibdat modelinin tam karşıtında yer alan değerlerden bahsedilmekte;
meşrutiyet, hak ve muhabbet gibi ahlaki ilkelerle birlikte izah edilmektedir:

 • Meşrutiyet-i Meşrua kuvvet yerine "hak"ka dayanır.

 • Meşrutiyet-i Meşrua'nın kalbi marifet, lisanı muhabbettir.

 • Meşrutiyet-i Meşrua'nın aklı kanundur, şahıs değildir.87

Bediüzzaman bu tespitiyle "adalet" prensibine bağlı olmanın Meşrutiyetin meşruluk
şartı olduğuna işaret etmiştir. Bu sistemde kuvvete değil, hakka dayanılmalı, "adalet"
prensibinden sapılmamalıdır. Adalet de kanunlarla güvence altına alınıp sübjektiflikten
uzak tutulacaktır. Yönetimin aklı kanun olacağı için iktidar kişiselleşmekten ve
dolayısıyla keyfilikten kurtulacaktır. İktidarın sorumluluğu kanunlarla ortaya konulacak,
bütün yetkiler kanunlarla tayin edilecektir. Bir başka anlatımla siyasi iktidarın
neyi yapabileceği, neyi yapamayacağı önceden belirlenmiş olmalıdır. Meşrutiyet-i
Meşrua yönetiminde devlet, toplum problemlerini yakından bilen, bundan ızdırap duyan
ve çözüm üreten sorumlu bir kurumdur. Adeta insanın kalbi gibidir. Devlet toplumla
olan ilişkilerinde ise tek tipleştirici, farklılıkları bastırıcı ve hizaya getirici
olmak yerine toplumu olduğu gibi kabul eden yapıcı ve şefkatli bir üslup benimsemelidir.
Bu devletin iktidar yetkisini belirleyen ve kısıtlayan kanunların özgürlükçü ve
farklılıklara saygılı olmasını gerektirir. Çünkü Meşrutiyet-i meşruanın lisanı muhabbettir.
Muhabbet bütün kanunların ruhuna egemen olmalıdır.

Bediüzzaman siyasi iktidar ile toplumsal yapı arasındaki karşılıklı etkileşime
işaret etmiş, Meşruti yönetimin Osmanlı toplumuna kazandırdığı "vatandaşlık statüsü"nün
toplumda yeni bir anlayışın doğmasına ve toplumsal hareketliliğe neden olabileceğine
dikkat çekmiştir. Bu değerlendirmesinin Osmanlı siyasi yapısındaki değişimin toplumsal
yapıyı da olumlu anlamda etkileyeceği anlamına geldiğini savunmak mümkündür. "Meşveret
perdeyi attı; milliyet göründü, harekete geldi"88 sözleriyle devletle toplum arasındaki
uçurumun anayasal parlamenter rejimle birlikte ortadan kalktığına, vatandaş statüsüne
yükselen tebaanın yönetime katılmanın verdiği olumlu hava ile bilinçleneceğine işaret
etmiştir. Bu her vatandaşın "herkesi bir padişah hükmüne getiren"89 meşrutiyete
hürriyet şuuruyla sahip çıkmasıyla mümkün olacaktır. Bunun anlamı Meşruti sistemin
varlığının "hür insanlar ve hür toplum" için tek başına yeterli olmayacağıdır. Bireysel
anlamda da güçlü bir hürriyet şuuru yerleşmelidir. Meşruti sistem bu hürriyet şuuruna
katkıda bulunabilecek bir geçiştir, devletin demokratikleşmesidir.

Özetle belirtmek gerekirse, Bediüzzaman'ın Meşrutiyete Kur'an ve ahlak namına
sahip çıktığını söylemek mümkündür. Siyasi otorite ile insan ahlakı arasında kurmuş
olduğu ilişki bunu göstermektedir. Bediüzzaman toplumun otoriter yönetimler altında
ahlaksızlaşacağını ve insanlıktan uzaklaşacağını savunmuş, insanın özünde bulunan
girişimcilik ve üretkenliğin istibdat altında inkişaf edemeyeceğini ifade etmiştir.
Bu sebeple Bediüzzaman'ın Meşrutiyeti siyasi bir yönetim sisteminden ziyade ahlaki
anlamıyla ve insan ekseniyle değerlendirdiğini söylemek mümkündür. Meşrutiyet Kur'an'ın
emrettiği ahlak prensiplerin kazanılabileceği hür bir toplum gerekli siyasi rejimdir.
Kur'an ahlakına bağlılık arttıkça hürriyet şuuru da artacaktır. Zira iman ne kadar
mükemmel olursa, o derece hürriyet parlar. İşte Asr-ı Saadet…90

b. Cumhuriyet Döneminde Bediüzzaman'ın Siyasal Çizgisi

Bediüzzaman'ın Cumhuriyet dönemindeki siyasal çizgisini ortaya koyabilmek için
Tek Parti iktidarı dönemi ile çok partili siyasal hayatın serbest bırakıldığı dönemi
ayırt etmek gerekmektedir. Bu ayrım bizi iki olgu ile karşı karşıya bırakır. Birincisi
CHP egemenliğindeki Tek Parti olgusudur. CHP yaklaşık olarak çeyrek yüzyıl boyunca
iktidarı elinde tutmayı başarmış olan siyasi partidir. Ancak klasik anlamda bir
siyasi partiden öte anlamlar taşımaktadır. Makalenin ilk bölümünde de işlendiği
gibi toplumsal dönüşüm, siyasal kültür bu partinin kontrolü altındadır. Siyasal
muhalefete izin verilmediği, verilse bile kısa bir süre sonra bu muhalefet yasaklandığı
için CHP adeta devletleşmiştir. İkinci olgu ise DP'dir. Cumhuriyet tarihinde halk
iradesiyle iş başına gelen ilk hükümet olan DP, klasik seçkinci yönetim geleneğinin
aksine iktidarın tabana yaklaşmasını amaç edinmiş, hataları ve sevaplarıyla demokratikleşmenin
öncülüğünü yapmış siyasi oluşumdur. Bediüzzaman birlikte yaşayan bu iki olgu karşısında
tercihini açıkça DP'den yana yapmıştır. Bediüzzaman'ın DP'yi niçin desteklediğine
geçmeden önce CHP karşısındaki tavrını incelemek gerekmektedir.

1. Tek Parti Dönemi ve Bediüzzaman

Bediüzzaman'ın Tek Parti Dönemi ile ilgili değerlendirmelerinde Batılılaşma anlayışı,
din, vicdan ve ibadet özgürlüğünün öne çıktığı, Tek Parti Döneminde uygulanan modernleşme
politikalarının özellikle bu kavramlar çerçevesinde eleştirildiği görülmektedir.
Ancak Bediüzzaman bu dönemde hiçbir siyasi oluşuma destek vermemiş, "siyaset üstü
muhalefeti" tercih etmiştir.

Bediüzzaman'ın siyasetle ilgilenmemesi, iktidara talip olmaması ve hatta gazeteleri
bile takip etmemesi Onun bütün gayretini ve hizmet metodunu Kur'an hakikatlerini
tefsir etmeye hasretmesinden dolayıdır. Ancak Bediüzzaman'ın kolluk kuvvetlerinin
ve CHP'li bürokratların yoğun baskısına maruz kalması, göz hapsinde tutulması, iftiralara
maruz kalması ve tevkif edilmesi onun zaman zaman siyasi beyanlarda bulunması sonucunu
doğurmuştur. Bu, Bediüzzaman'ın Tek Parti Döneminde maruz kaldığı uygulamaların
hukuki değil, siyasi kaynaklı olmasından dolayıdır.

Bediüzzaman, Tek Parti Döneminde siyasetten uzak kalmasını, hatta hiç ilgilenmemesini
Kur'an hakikatlerinin insanlara anlatılmasının önemine değinerek izah eder. İnsanların
dinin toplumsal rehberliğine şiddetli şekilde ihtiyaçları olduğunu ifade eden Bediüzzaman,
bu vazifeyi yaparken siyasetin dinin önüne geçmesi halinde Kur'an hakikatlerinin
tali ve araçsal olacağını ifade eder.91 Bu olgu dinin toplum katındaki itibarını
kullanarak siyasi iktidara talip olma gibi bir yanlış anlamaya neden olabilir. Bu
yolun alternatifi olan diğer yol ise Kur'an hakikatlerinin hiçbir siyasi oluşuma,
iktidar hırsına veya menfaate alet edilmemesidir. Kur'an hakikatlerinin siyasetin
çok üstünde bir makama sahip olması ve kendisinin asıl amacının da bu esasları insanlara
ulaştırmak olduğunu ifade eden Bediüzzaman, siyasetsiz olan ikinci yolu tercih ettiğini
ifade eder. Çünkü hedef iktidar değil, Kur'an hakikatlerinin bir bütün olarak insanlara
anlatılmasıdır. Bediüzzaman, bu tercihine rağmen, hâlâ dini siyasete alet etmekle,
gizli faaliyetlerle iktidara talip olmakla ithamda bulunuluyorsa bunun, dinsizliğin
siyasete alet edilmesinden kaynaklandığını söylemektedir.92 Bediüzzaman'ın bu çizgisi
onun Kur'an'ı insanlara anlatma faaliyetleri ile siyaseti birbirinden tamamıyla
ayırdığını, ikisinin bir arada bulunamayacağını düşündüğünü göstermektedir. Bunu
bir mektubunda "maksad-ı asli siyasetini yapanlarda din, ikinci derecede kalır,
tebei hükmüne geçer. Hakiki dindar ise bütün kainatın en büyük gayesi ubudiyet-i
insaniyedir" şeklinde ifade etmektedir.93

Bediüzzaman'ın bu dönemde iç karışıklıkları ve anarşiyi önlemeye yönelik bir
yol takip ettiği de görülmektedir. Çevresindeki insanları siyasi olaylar karşısında
soğukkanlı olmaya teşvik etmiş, asayişin muhafazasına çalışmıştır.94 Buna rağmen
hükümetin baskılarından kurtulamamıştır. Bunun nedeni hükümetin nüfuz sahibi olduğunu
düşündüğü İslam düşünürlerine rejim tehlikesi bahanesiyle sık sık ilişmesidir. Risale-i
Nurlar da asayişi muhafazaya hizmet etmektedir. Çünkü bu eserler "küfr-ü mutlakı
kırdığı için, küfr-ü mutlakın altı olan anarşiyi ve üstü olan istibdad-ı mutlakı
esasıyla bozar, reddeder. Emniyeti, asayişi, hürriyeti ve adaleti temin eder. Risale-i
Nur'a vatana, idareye zararı dokunmak bahanesiyle tecavüz edilemez."95

Bediüzzaman rejim karşısındaki tavrını vicdan ve fikir hürriyeti çerçevesinde
ortaya koymaktadır. Buradaki rejim Tek Parti Döneminde uygulanan modernleşme politikalarını
ifade etmekte, bir siyasi rejim olarak Cumhuriyeti kastetmemektedir. Bediüzzaman
Tek Parti rejimi karşısındaki tavrını "rejimi reddetmek ne vazifemizdir, ne de kuvvetimiz
var ve ne de düşünüyoruz. Fakat biz kabul etmiyoruz, amel etmiyoruz, istemiyoruz"
sözleriyle ortaya koymuş, anayasanın tanıdığı din, vicdan ve ifade hürriyetinin
bu muhalefete engel olmadığını belirtmiştir. Fiili bir hareketleri olmadığı sürece
vicdan ve ifade hürriyetinin şümulüne dahil olduklarını ifade etmiştir.96

Bediüzzaman, İkinci Dünya Savaşından sonra Sovyetler Birliği'nin Asya'ya doğru
genişleme stratejisi karşısında CHP'ye partinin din politikası hakkında doğrudan
uyarı ve tekliflerde bulunmuştur. CHP katib-i umumisi olan Hilmi Uran'a yazmış olduğu
dilekçede Sovyetler Birliği tehdidine dikkat çekmiş, bu ülkeden yayılan komünist
dinsizlik cereyanının Türk milletinin birlik ve beraberliğini bozabileceğine dikkat
çekmiştir. Bu akımın Türkiye'ye zarar vermesini önlemek için CHP'ye din konusundaki
geleneksel politikasından vazgeçmesini, Batılılaşma hevesiyle dinden uzaklaşmanın
artık son bulması gerektiğini teklif etmiş, Kur'an prensiplerinin birlik ve beraberlikteki
önemine dikkat çekmiştir. İslam dininin Türkiye açısından stratejik bir önem taşıdığına
değinen Bediüzzaman, CHP hükümetinin din üzerindeki baskılara son vermekle Türkiye'yi
diğer İslam ülkelerinin öncüsü haline getirebileceğini belirtmiştir.97

Özetlemek gerekirse, Bediüzzaman'ın Tek Parti iktidarı döneminde siyasetin dışında
bir yol takip ettiği, iktidara talip olma anlamıyla siyasete ilgi bile duymadığı
görülmektedir. Bu dönemde yazmış olduğu eserler de bunu doğrulamaktadır. Pozitivizmin
egemenliği altındaki bu dönemde Kur'an'ın esaslarını insanlara anlatmayı asıl maksat
yapan bir İslam düşünürünün sık sık tarassut altına alınması, tamamıyla hükümetin
evhamından ve din politikasından kaynaklanmıştır. 1924 Anayasasının kendisine verdiği
hakları kullanmasına rağmen baskılardan kurtulamamış, bilinçli bir şekilde siyasetin
içine çekilmeye çalışılmış, dini siyasete alet ettiği ithamına maruz kalmıştır.
Bediüzzaman'ın henüz Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan TCF'ye ve 1930'larda kurulan
SCF'ye destek vermemesi de onun şuurlu bir şekilde siyasetin dışında kalmış olduğunu
göstermektedir. Burada Bediüzzaman'ın Meşrutiyet dönemini görmüş bir düşünür olduğu
gerçeği de gözden uzak tutulmamalıdır. Osmanlı Devleti döneminde din ile siyasetin
aynı çatı altında yan yana durabilmesi mümkün iken, Cumhuriyet döneminde bu iki
kurum arasındaki mesafe iyice açılmıştır. Bediüzzaman'ın siyaset dışında kalma çabasının
dönemin bürokratları tarafından anlaşılamaması da bu gerçekte saklıdır. Cumhuriyet
bürokratları Bediüzzaman'ın "ben dindar bir Cumhuriyetçiyim"98 sözlerini anlamamakta
ısrar etmişlerdir. Bunun nedeni Cumhuriyet bürokratlarının ve siyasetçilerinin siyasetin
dışında bir dinin ne ifade ettiğini düşünmekten uzak olmaları, modernleştirme sürecinde
dine inanılmaz bir ilgisizlikle yaklaşmaları ve dini siyasi bir tehdit olarak görmeleridir.
Nitekim bu ilgisizlik çok partili hayatın serbest bırakılmasından sonra başlayan
kısmi demokratikleşme süreciyle birlikte aşılacak, CHP'nin din politikasında da
liberalleşme görülecektir.

2. Çok Partili Dönem ve Bediüzzaman

Çok partili siyasal hayat, siyasi iktidarın, her vatandaşa ve siyasi görüşe açık
esnek bir alan olduğunu hatırlatmış, devlet otoritesinin yalnızca CHP'nin tekeline
bırakılamayacak bir olgu olduğunu ortaya koymuştur. Tek Parti Döneminde sindirilen
sivil muhalefet çok partili siyasal hayatla birlikte tekrar ortaya çıkmıştır. Bu
muhalefet DP çevresinde toplanmıştır. Türkiye'nin siyasal şartları düşünüldüğü takdirde
DP'nin yalnızca klasik anlamda bir muhalefet partisi olmadığı görülmektedir. DP,
toplumun değerlerine sırt çevirmeyen, toplum mühendisliği taslayarak halkı belli
bir kalıba sokma hedefi olmayan, iktidarı dar bir çevrenin tekelinden alıp millete
mal etmeye gayret eden ve tabandan gelen bir oluşumdur. Bediüzzaman da DP'yi desteklemiş
ve çevresindeki insanlara "vatan ve millet menfaatine" DP'yi desteklemeleri önerisinde
bulunmuştur. Bediüzzaman'ın DP ile ilgili olumlu değerlendirmeleri ve bu partiye
açıktan destek vermesi DP'nin otoriter, seçkinci ve kökten reformcu CHP'ye muhalif
bir siyasi hareket olarak ortaya çıkmasından kaynaklanmaktadır. Bu sebeple DP'nin
demokratik, toplumla barışık ve özgürlükçü siyasi çizgisinin Bediüzzaman için öncelikli
olduğu söylenebilir. Nitekim DP'nin kurulmasından sonra yazdığı bir mektubunda "siyaseti
dinsizliğe alet eden bir grubun karşısında siyaseti dine dost yapan bir oluşuma
destek vermek gerektiğini"99 ifade etmiştir. CHP içinde örgütlenen ve siyaseti dinsizleşmeye
alet eden bir zihniyetin karşısında din, vicdan ve ibadet hürriyetini savunarak
halkın değerlerine bir bütün olarak saygı duyan DP'nin desteklenmesini önermiştir.100

Bediüzzaman'ın DP'yi desteklemesinde "siyaseti dine hizmetkar ve dost kılma"101
düşüncesi önemli bir etken olmuştur. Bu, Türkiye'nin özgün şartları içinde anlaşılabilecek
bir metottur. Tek Parti Döneminde uygulanan modernleşme politikaları İslam dininin
toplum katındaki etkisini de ortadan kaldırmış, İslam'ın günlük hayat üzerindeki
etkilerini de azaltmıştı. Bu devletin İslam'ı kontrol altına alabilme amacıyla "milli
din" meydana getirme politikalarından kaynaklanıyordu. Bu sebeple devlet bazı din
adamlarını makam ve mevki teklifi yoluyla yanına çekmiş, bu din adamlarının nüfuzundan
faydalanarak İslam'ın toplumsal simgeleri (şeair-i İslamiye) üzerinde tasarruflarda
bulunmuştur. Kıyafet reformu, Türkçe ibadet, din eğitiminin yasaklanması bu tasarruflardan
bazılarıdır. Bu yüzden Bediüzzaman'ın DP'yi desteklemesi devletin din politikasını
normalleştirme arzusu da taşımaktadır. Bu irade, 1924 Anayasası'nda da tanımlanan
"din ve vicdan hürriyeti"nin her türlü siyasi ve ideolojik baskıdan uzak bir şekilde
yaşanması ve rejimin normalleştirilmesi çağrısını taşımaktadır. Siyasi otoriterinin
İslami sembolleri yasaklaması, din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılmasından
ziyade dinin toplum üzerindeki etkilerini de ortadan kaldırmaya yöneliktir. Bu politikalar
da toplumsal hayatı din dışı bir alan haline getirmiştir. Siyaseti dine hizmetkar
ve dost yapabilmek için DP'nin desteklenmesi de katı laiklik politikasını yumuşatmak,
dindarlara da anayasal vatandaşlık statüsü içinde "rahat, huzurlu ve özgür yaşama"
imkanının sağlanmasına gayret etmektir. Bediüzzaman, bu düşüncelerini, Cumhurbaşkanı
Celal Bayar'a yazmış olduğu bir telgrafta açıkça ifade etmiştir. Telgrafında Tek
Parti Döneminde Risale-i Nur'un mahkemeler tarafından suçsuz bulunmasına rağmen
birçok eziyete maruz kaldıklarına değinen Bediüzzaman, CHP'lilerin kendilerini hiçbir
delile dayanmadan dini siyasete alet etmekle itham ettiklerine dikkat çekmiştir.
CHP'nin bu katı tavrı karşısında mecburen "siyaseti dine dost ve hizmetkar yapabilmek
için" siyasetle ilgilenmek zorunda kaldıklarını belirtmiştir.102 Bu tavrı dindarların
hak ve hürriyetlerinin garanti altında olduğu siyasi zeminin DP ile birlikte gerçekleşebileceğine
duyduğu inançtan kaynaklanmaktadır. Çok partili dönemde de DP'nin din hürriyeti
üzerindeki kısıtlamaları kaldıracağı yönündeki vaatlerinin CHP'nin geleneksel din
politikasını da liberalleştirdiği gerçeği göz önüne getirilirse Bediüzzaman'ın DP'yi
"siyasetin dine hizmetkar kılınması amacı" ile desteklemesindeki isabet anlaşılabilir.
DP olgusu Tek Parti Dönemindeki radikal din politikalarının yumuşamasına neden olan
önemli bir dönüm noktasıdır.

Bediüzzaman, "siyaseti dine hizmetkar kılma" tercihiyle dinin siyasete alet edildiği
oluşumlardan uzak bir çizgi takip etmeyi başarmıştır. Siyasetin dine hizmetkar kılınması
anayasal hakları kullanarak bir siyasi partiye tekliflerde bulunmak, parti politikalarını
din özgürlüğü konusunda hassas ve yapıcı olmaya davet etmek, emniyeti ihlal etmediği
sürece dindarlara ilişilmemesini talep etmektir. Oysa dinin siyasete alet edilmesi
dinin toplum katındaki değerini siyasi propaganda haline getirmek ve iktidara talip
olmaktır. Bediüzzaman da tebliğ metodunu siyasete bulaştırmadan oluşturma nedenini
"Kur'an bizi siyasetten men etmiş; ta ki elmas gibi hakikatler, ehl-i dünyanın nazarında
cam parçalarına inmesin"103 sözleriyle ifade etmektedir. Böylece anayasal haklarını
kullanarak temel hak ve hürriyetlerin, özellikle din ve vicdan hürriyetinin güvence
altına alınmasını talep etmiştir. Bu yönüyle Bediüzzaman'ın Cumhuriyet döneminde
anayasal vatandaşlık çerçevesinde, sivil bir düşünce ve tebliğ metodunun öncülüğünü
yaptığını, bu çizgisinde radikalliklere hiçbir zaman müsamaha göstermediğini, rejim
ile olan ilişkilerinde anayasanın ve kanunların kendisine verdiği haklar üzerinde
ısrarcı olduğunu söylemek mümkündür. Gerek kendi mesleğini radikallikten uzak tutuşu,
gerekse siyasi otoritenin radikalliklerine hak ve hürriyet perspektifi ile karşı
çıkması Bediüzzaman'ın ciddi bir hürriyet ve anayasa şuuru taşıdığını, hizmet esaslarını
da bu prensiplere göre şekillendirdiğini göstermektedir. Bediüzzaman'ın bu çizgisi
Risale-i Nur'u günlük siyasi kavgaların dışına taşımış, bu eserleri siyaset üstü
ve sivil bir zemine yerleştirmiştir.

Özetle Bediüzzaman'ın DP'ye olan teveccühünün DP'nin siyaseti, devlet-vatandaş
ilişkilerini ve laiklik politikalarını normalleştirme işlevi gören bir parti olmasından
kaynaklandığı söylenebilir. Bediüzzaman, CHP'nin temel hak ve hürriyetlere, Türkiye'nin
dini ve kültürel gerçekliklerine aykırı politikaları karşısında DP'yi açıkça desteklemiş,
din, vicdan ve ibadet hürriyetini tekrar yürürlüğe sokan DP icraatlarını büyük takdirle
karşılamıştır.104 Ne yazık ki, siyasal kültüre egemen olan "irtica paranoyası",
DP'nin ezanı aslına çevirmesi, din derslerini okul müfredatlarına koyması, radyolarda
din eğitimini serbest bırakması gibi icraatlar karşısında tekrar gündeme taşınmış,
DP'nin ve dindarların yıpratılması için kullanılmıştır. Etkileri hâlâ devam eden
bu irtica paranoyası dindarların anayasal vatandaşlık çerçevesinde temel hak ve
hürriyetlerden eşit şekilde yararlanmasını engellediği gibi, dindar kesimin anayasa
ve hürriyet şuuruna erişmesini engelleyen önemli bir problem olarak durmaktadır.
Bu sosyo-politik durum dindarlıkla demokratlığın aynı çatı altında bulunmasından
duyulan rahatsızlılığın ifadesi olarak yorumlanabilir. Bu çerçevede Bediüzzaman'ın
"Ben dindar bir Cumhuriyetçiyim" sözünün hem dindarların ulaşması gereken bir şuuru,
hem de dindarlık ile cumhuriyetçilik arasındaki uzlaşmayı sağlayabilmek için faydalanılması
gereken bir vizyonu taşıdığını söylemek mümkündür.

Sonuç

Türkiye Cumhuriyeti, anayasa, kanunun üstünlüğü, siyasi örgütlenme özgürlüğü,
fikir ve ifade hürriyeti ve parlamenter rejim gibi siyasi olguları Meşrutiyet döneminde
yakından tanıyan asker ve sivil bürokratlar tarafından kurulmuştur. Bu miras yeni
kurulan devletin demokratikleşme konusunda zayıf sayılamayacağını, yeterli birikimden
ve kültürden yoksun olmadığını göstermektedir. Ancak 1920'lerden sonra hakim olan
Batılılaşma anlayışı Batılı yaşam tarzını gündelik hayata sokarken, Batının demokratik
siyasi kurumlarına o kadar sıcak bakmamıştır. 20. yüzyılın hemen başında birçok
Batılı devlette de otoriter siyasi iktidarların bulunduğu bir gerçektir. Ancak devletin
otorite kurabilme amacıyla toplumun kıyafetinden düşünme tarzına, yeme-içme ve eğlence
alışkanlığından ibadeti nasıl yapacağına kadar birçok alanı kontrol altında tuttuğu
ve bunu çağdaşlaşma politikası olarak adlandırdığı bir pratiğe Batılı ülkelerde
rastlamak pek kolay olmasa gerektir. Türkiye'de bu dönüşüm Tek Parti iktidarı (CHP)
tarafından gerçekleştirilmiştir.

Tek Parti iktidarı, 1924 Anayasası'nın boşluklarından da istifade ederek siyasi
iktidarı tekeline almış, özellikle Takrir-i Sükun Kanunu'nun uygulanmasıyla birlikte
sivil muhalefeti de bastırmıştır. İzin verilen siyasal partiler de kısa bir süre
sonra irticacı, rejim karşıtı, karşı devrimci gibi nedenlere bağlanarak kapatılmış,
ülkenin henüz demokratikleşmeye (!) müsait olmadığı resmi ağızlarca dile getirilmiştir.
Bu sebeple Cumhuriyetimizin ilk yıllarının farklı düşüncelere, farklı inançlara
ve farklı siyasi programlara tahammülsüz olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bu olgu
Türkiye'nin siyasal kültürünü de doğrudan etkilemiştir. Bu etkiler çok partili siyasal
hayatla birlikte başlayan partiler arası çekişmelerde dincilik, mürtecilik, laiklik
düşmanlığı gibi suni ve içi doldurulmamış tartışmalarda fazlasıyla hissedilmiştir.

Çok partili siyasal hayatın serbest bırakılmasıyla birlikte kısa sürede iktidara
gelen DP Türkiye'de milli irade ile iş başına gelmiş ilk hükümettir. DP iktidarı
ile birlikte özellikle devletin din politikasında yumuşama görülmüş, laiklik "din,
vicdan ve ibadet hürriyeti" ile birlikte çoğulcu bir anlam kazanmıştır. DP'nin bu
özelliği CHP tarafından mürtecilere destek verilmesi ve laiklik ilkesinden sapılması
olarak yorumlansa da, CHP de katı din politikasında yumuşamaya başlamış, oy endişesiyle
halkın dini değerlerine saygılı olduğunu göstermeye çalışmıştır. Bu olay, milli
iradenin devletin din üzerindeki katı politikalarını benimsemediğinin bir kanıtı
olarak düşünülmeli, bugünlerde AB rüzgarıyla birlikte sorgulamaya devam ettiğimiz
din-devlet ilişkilerinde mutlaka hesaba katılması gereken bir unsur olarak yerini
almalıdır.

Gerek Osmanlı dönemini, gerekse Cumhuriyet dönemini yaşamış bir İslam düşünürü
olan Bediüzzaman'ın bu uzun süreçte siyasi iktidara talip olmadığı, siyasi kavgaların
dışında bulunduğu ve tebliğ usulünü siyasetin tamamıyla dışında oluşturduğu görülmektedir.
Her iki dönemde de siyasi meseleler hakkında görüş belirtmiş olmasına rağmen maksadının
"siyasetin dinsizliğe alet edilmesi karşısında siyasetin dine dost ve hizmetkar
yapılması" olduğunu ifade etmiş, "dini siyasete alet etmekten kaçınmasını Kur'an'ın
bir emri" olarak ifade etmiştir. Bu çizgisiyle siyasetle olan ilgisini iktidar kavgalarına,
partiler arası çekişmelere indirmemiş, din konusundaki itibarını siyasi iktidarı
ele geçirme amacıyla kullanmaktan ilke olarak kaçınmıştır.

Bediüzzaman'ın DP'yi desteklemeye yönelten etmenin de "siyasetin dine dost ve
hizmetkar yapılması" olduğunu söylemek mümkündür. Bediüzzaman'ın bu çizgisi Cumhuriyet
sonrası modernleşme politikalarının din karşısındaki tutumu ile birlikte değerlendirildiği
takdirde gerçek anlamına kavuşacaktır. 1920'lerden sonra dinin siyasi iktidar için
bir tehdit olarak algılanması, devletin İslami simgeleri yasaklaması veya belli
bir kalıba uydurması din-devlet ilişkilerinin ötekilik üzerine kurulduğunu göstermektedir.
Dinin siyasi tehdit olarak yorumlanması, din eğitimine uzun süre müsaade edilmemesi,
okullarda pozitivist bakış açısıyla hazırlanan ders kitaplarının okutulması gibi
nedenler Cumhuriyet kuşağının İslami değerlerden uzak kalmasını netice vermiştir.
Bir başka ifade ile siyasi iktidarın dine bakış açısı toplumun da dini değerlerden
uzak kalmasını netice vermiştir. Bu Türk aydınının dine bakış açısının oldukça sığ
ve yüzeysel olmasından bağımsız değildir. DP iktidarı ise devletin dine karşı takındığı
müsamahasız tavrı benimsememiş, İslam dini üzerindeki bürokratik ve hukuki engellerin
önüne geçmiştir. İlk ortaya çıktığı zamanlarda bile laik sistem içinde de dine ve
dindarlara hoşgörülü olunabileceğini, Türkiye'nin Müslüman bir ülke olmasının laikliğe
engel oluşturmadığını ifade etmiştir. DP'nin din özgürlüğünü aynı anayasa çerçevesinde
güvence altına alması Tek Parti olgusunun din üzerindeki yasaklamaların kaynağı
olduğunu da ortaya koymuştur. Bediüzzaman'ın "siyaseti dine dost ve hizmetkar yapabilme"
görüşü otoriter, jakoben ve kökten reformcu CHP karşısında demokratik, dine hoşgörülü
ve müsamahakar olan DP'yi desteklemesiyle gerçekleşmiştir.

Bediüzzaman'ın DP'yi desteklerken "dini siyasete alet etmediğini" ısrarlı bir
şekilde belirtmesi de önemle üzerinde durulması gereken bir tavırdır. Bediüzzaman'ın
bu tavrıyla dini iktidar hırsının, menfaatlerin ve çıkar çatışmalarının, kısaca
siyasetin dışında gelişebileceği bir alana taşımak istediği söylenebilir. İktidarı
ele geçirme hedefi yerine insan ve ahlak merkezli bir anlama kavuşan din hizmeti
ve dini değerler ahlaki dejenerasyon karşısında sığınılabilecek saf bir alan haline
dönüşmüş, günlük siyasi kavgalara, makam ve mevki hırsına kurban edilmekten kurtarılmak
istenmiştir. Bu dinin dar siyasi zeminden alınıp, geniş fikri ve kalbi bir zemine
çekilmesi anlamına gelmekte, dini değerler üzerindeki fikir uyuşukluğunun atılmasına
hizmet etmektedir.

Türkiye gibi Batı karşısında ezik ve eli mahkum bir portre çizen bir ülkenin
demokrasi ile tanışması geç sayılabilecek bir zamana rastlamıştır. DP olgusu ile
birlikte başlayan demokratikleşme süreci askeri darbelere, yapısal eksikliklere
ve iç karışıklıklara rağmen ağır aksak devam etmektedir. Bu süreçte dikkati çeken
olgu din-devlet ilişkilerinde dinin irtica paranoyasıyla rejim tehlikesi olarak
yorumlanıyor olması ve Cumhuriyete muhalif değerler bütünü olarak algılanmasıdır.
Bu siyasal zeminde dini siyasete alet etme yerine siyaseti dine dost ve hizmetkar
yapmayı amaç edinen Bediüzzaman, bu yönüyle siyasi iktidardan feragat eden Hz. Hasan'ın
çizgisini anımsatmaktadır.

Elhasıl: Merhum Cemil Meriç Türk kimliğini şu hisli sözleriyle ifade etmişti:
"Bütün Kur'an'ları yaksak, bütün camileri yıksak, Avrupalının gözünde Osmanlıyız;
Osmanlı, yani İslam. Karanlık, tehlikeli, düşman bir yığın."105 Batıya açılmaya
her zamankinden fazla çabaladığımız bu süreçte laik-antilaik tartışmalarını bırakmanın
zamanı geldi, geçiyor bile. AB'ye üyelik sürecinde Türkiye'nin laik, sosyal, demokratik
cumhuriyet kimliğinin yanında biz ne kadar reddetmeye çalışsak da "Müslümanlık"
üst kimlik olarak duruyor. Bu sebeple Bediüzzaman'ın din ile devleti barıştıran
"siyaseti dine dost ve hizmetkar kılma" anlayışı ile "dindar cumhuriyetçilik" üzerinde
her zamankinden fazla düşünmemiz gerekmektedir. Türkiye Batıya açılmak, muasır medeniyet
seviyesine ulaşmak istiyorsa bu kaçamayacağı kimliğiyle yüzleşmek zorundadır. Giderek
AB ve ABD merkezli bir hale bürünen günümüz dünyasında "eski hal muhal, ya yeni
hal, veya izmihlal"dir.106

Dipnotlar

1. Şükrü Hanioğlu, "Batılılaşma", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,
C. 5, İstanbul, 1992, s. 149.

2. Mete Tunçay, "Cumhuriyet Halk Partisi (1923-1950)", Cumhuriyet Dönemi Türkiye
Ansiklopedisi, İletişim Yayınları, İstanbul, 1983, s. 2019 vd.

3. Ali Yaşar Sarıbay, Postmodernite, Sivil Toplum ve İslam, İletişim Yayınları,
İstanbul, 1995, s. 180.

4. Sina Akşin, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin Siyasal, Toplumsal ve İdeolojik Kökenleri",
Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, C. 8, İstanbul, 1983, s. 2037.

5. Önce Halk Fırkası adıyla kurulan parti, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın
kurulmasından sonra Cumhuriyet Halk Fırkası (1924) adını almış, 1935 yılında yapılan
4. Kurultayda da Cumhuriyet Halk Partisi ismini benimsemiştir.

6. Mete Tunçay, "Cumhuriyet Halk Partisi (1923-1950)", Cumhuriyet Dönemi Türkiye
Ansiklopedisi, İletişim Yayınları, İstanbul, 1983, s. 2019.

7. Taha Parla, Türkiye'de Anayasalar, İletişim Yayınları, İstanbul, 1993, s.
18.

8. Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul,
1998, s. 294.

9. Mümtaz Soysal, 100 Soruda Anayasanın Anlamı, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1990,
s. 48.

10. Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, s. 308.

11. Mümtaz Soysal-Fazıl Sağlam, "Türkiye'de Anayasalar", Cumhuriyet Dönemi Türkiye
Ansiklopedisi, C. 1, İletişim Yayınları, İstanbul, 1983, s. 26.

12. Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, s. 296.

13. Ahmet Mumcu, "1924 Anayasası", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C. 2, Sayı:
5, Ankara 1987, s. 390-398.

14. Orhan Aldıkaçtı, Anayasa Hukukumuzun Gelişmesi ve 1961 Anayasası, İÜHF Yayınları,
İstanbul, 1978, s. 90.

15. Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, s. 317.

16. Ömür Sezgin-Gencay Şaylan, "Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası", Cumhuriyet
Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, C. 8, İletişim Yayınları, İstanbul, 1983, s. 2047.

17. Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, C. 3, Remzi Kitabevi, İstanbul 1999, s.
205.

18. Mete Tunçay, "Siyasal Gelişmenin Evreleri", Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi,
C. 7, İletişim Yayınları, İstanbul, 1983, s. 1968.

19. Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, s. 205.

20. Toktamış Ateş, Türk Devrim Tarihi, İÜİF Yayınları, İstanbul, 1980, s. 287-288.

21. Orhan Aldıkaçtı, Anayasa Hukukumuzun Gelişmesi ve 1961 Anayasası, s. 98.

22. Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, s. 315.

23. Ahmet İnsel, Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce: Kemalizm, İletişim Yayınları,
İstanbul, 2002, s. 22.

24. Tanıl Bora, "İnşa Döneminde Türk Milli Kimliği", Toplum ve Bilim Dergisi,
Kış 1996, s. 168-192.

25. Ayşe Kadıoğlu, "Milletini Arayan Devlet: Türk Milliyetçiliğinin Açmazları",
Türkiye Günlüğü, Sayı: 75, s. 142.

26. Kemal Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul Matbaası, 1967, s. 47.

27. Taner Timur, Türk Devrimi ve Sonrası, İmge Kitabevi, Ankara, 1997, s. 72.

28. Cemil Meriç, "Batılaşma", Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, C. 1,
İletişim Yayınları, İstanbul, 1983, s. 235.

29. Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, s. 321.

30. Tevfik Çavdar, "Serbest Cumhuriyet Fırkası", Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi,
C. 8, İletişim Yayınları, İstanbul, 1983, s. 2055.

31. Kemal Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, s. 62.

32. Ahmet Ağaoğlu, Serbest Fırka Hatıraları, İletişim Yayınları, İstanbul, 1994,
s. 226.

33. Aktaran Taner Timur, Türk Devrimi ve Sonrası, s. 164.

34. Mete Tunçay, "Cumhuriyet Halk Partisi (1923-1950)", Cumhuriyet Dönemi Türkiye
Ansiklopedisi, C. 8, İletişim Yayınları, İstanbul, 1983, s. 2021.

35. Mahmut Goloğlu, Tek Partili Cumhuriyet (1931-1938), Goloğlu Yayınları, Ankara,
1974, s. 7.

36. Aktaran Çetin Yetkin, Türkiye'de Tek Parti Yönetimi (1930-1945), Altın Kitaplar
Yayınevi, 1983, s. 54.

37. A.g.e., s. 66.

38. A.g.e., s. 71.

39. CHP tüzüğü (9 Mayıs 1935), m. 95.

40. Kemal Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, s. 68.

41. Ahmet Kutsi Tecer, "Dünden Bugüne", Ülkü, Sayı: 3, 1941, s. 19.

42. Ülkü Dergisi, "On Dokuzuncu Yıla Basarken", Sayı: 3, 1941, s. 1.

43. Halim Baki Kunter, "Milli Şefimizden Gençliğe Öğütler", Ülkü Dergisi, Sayı:
17, 1942, s. 13.

44. Reşat Şemsettin Sirer, "Unutulmaz Bir Yolculuk", Ülkü Dergisi, Sayı:17, 1942,
s. 9.

45. Metin Toker, Tek Partiden Çok Partiye, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1970,
s. 21-26.

46. Çetin Yetkin, Türkiye'de Tek Parti Yönetimi (1930-1945), s. 173.

47. Kemal Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, s. 126.

48. Hüseyin Bağcı, Türk Dış Politikasında 1950'li Yıllar, ODTÜ Geliştirme Vakfı
Yayınları, Ankara, 2001, s. 3.

49. Tevfik Çavdar, "Demokrat Parti", Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi,
C. 8, İletişim Yayınları, İstanbul, 1983, s. 2063.

50. Mahmut Goloğlu, Milli Şef Dönemi (1939-1945), Ankara, 1974, s. 369.

51. Nilgün Gürkan, Demokrasiye Geçişte Basın (1945-1950), İletişim Yayınları,
İstanbul, 1998, s. 188.

52. A.g.e., s.188

53. Ulus, 7 Şubat 1946, aktaran Nilgün Gürkan, a.g.e., s. 189.

54. Kemal Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, s. 136.

55. Tevfik Çavdar, "Demokrat Parti", s. 2065.

56. Yeni Sabah Gazetesi, 25 Temmuz 1946, aktaran Kemal Karpat, Türk Demokrasi
Tarihi, s. 145.

57. Mahmut Goloğlu, Demokrasiye Geçiş (1946-1950), Kaynak Yayınları, İstanbul,
1982, s. 69.

58. Tevfik Çavdar, "Demokrat Parti", s. 2066.

59. Kemal Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, s. 159.

60. Mahmut Goloğlu, Demokrasiye Geçiş (1946-1950), s. 240.

61. Kemal Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, s. 191.

62. A.g.e., s. 192.

63. Mahmut Goloğlu, Demokrasiye Geçiş (1946-1950), s. 270-271.

64. Ali Yaşar Sarıbay, Postmodernite, Sivil Toplum ve İslam, s. 43.

65. Mahmut Goloğlu, Demokrasiye Geçiş (1946-1950), s. 273.

66. Kemal Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, s. 204.

67. A.g.e., s. 206.

68. Çağlar Keyder, Türkiye'de Devlet ve Sınıflar, İletişim Yayınları, İstanbul,
2000, s. 172.

69. Tevfik Çavdar, "Demokrat Parti", s. 2068.

70. Feroz Ahmad, Demokrasi Sürecinde Türkiye (1945-1980), Hil Yayınları, İstanbul,
1992, s. 61.

71. Stanford J. Shaw-Ezel Kural Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye,
C. 2, E Yayınları, 1983, İstanbul, s. 480.

72. Çağlar Keyder, "Demokrat Parti", s. 163-194. Türk sanayicilerinin DP dönemindeki
atılımlarını da kapsayan ayrıntılı bir çalışma için Ayşe Buğra, Devlet ve İşadamları,
İletişim Yayınları, İstanbul.

73. Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, s. 486.

74. A.g.e., s. 490.

75. Kemal Karpat, Demokrasi Tarihi, s. 361.

76. Hüseyin Bağcı, Türk Dış Politikasında 1950'li Yıllar, s. 129.

77. A.g.e., s. 131.

78. Feroz Ahmad, İttihat ve Terakki (1908-1914), Kaynak Yayınları, İstanbul,
1986, s. 17-45; Kemal Karpat, Demokrasi Tarihi, s. 1-19.

79. Bediüzzaman Said Nursi, Münazarat, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1998, s.
22. İlk baskısı 1911 yılında Osmanlıca yapılmıştır.

80. A.g.e., s. 22.

81. A.g.e., s. 38.

82. A.g.e., s. 38.

83. A.g.e., s. 22.

84. A.g.e., s. 23.

85. Al-i İmran Suresi: 159.

86. Şura Suresi: 38.

87. Nursi, Münazarat, s. 23.

88. A.g.e., s. 24.

89. A.g.e., s. 24.

90. A.g.e., s. 59.

91. Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 2001, s.
52.

92. A.g.e., s. 53.

93. Bediüzzaman Said Nursi, Emirdağ Lahikası, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 2001,
s. 53.

94. Bediüzzaman Said Nursi, Şualar, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 2001, s. 326.

95. Nursi, Emirdağ Lahikası, s. 110.

96. Bediüzzaman Said Nursi, Kastamonu Lahikası, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul,
2001, s. 112.

97. Nursi, Emirdağ Lahikası, s. 190-191.

98. Nursi, Şualar, s. 317.

99. Nursi, Emirdağ Lahikası, s. 264.

100. A.g.e., s. 422-423.

101. A.g.e., s. 339 vd.

102. A.g.e., s. 264.

103. Nursi, Kastamonu Lahikası, s. 186.

104. Nursi, Emirdağ Lahikası, s. 271-272.

105. Cemil Meriç, Umrandan Uygarlığa, Ötüken Yayınevi, İstanbul, 1977, s. 9.

106. Nursi, Münazarat, s. 52.