Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Osmanlı’da “Medeniyet” Kavramının Gelişimi ve Aydınların Medeniyeti Algılama Biçimleri – Doç. Dr. Kadir Canatan

 

 

Özet

Said Nursi genelde medeniyete özelde ise Avrupa medeniyetini maddi, teknolojik ve evrensel boyutlarıyla değil, değerler ve ihtiyaçlar boyutuyla kendine özgü görmektedir. İlk boyut, ikinci boyutu gerçekleştirmek için araçsal ve dolayısıyla ikincil konumdadır. Oysa diğer Osmanlı aydınları, hangi akıma mensup olursa olsunlar, Avrupa medeniyetinin maddi, teknolojik ve evrensel boyutlarını öne çıkarmışlar ve Avrupa medeniyetini özellikle bu yüzüyle taklide değer bulmuşlardır. Bu çalışmada öncelikle Osmanlı’da medeniyet kavramının gelişimi ve aydınların medeniyeti algılama biçimleri ele alınmakta, sonrasında ise Said Nursi’nin medeniye algısı incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler
Medeniyet, muasırlaşma, kültür, fen, sanayi, negatif değerler, pozitif değerler

 

 

 

Abstract

Said Nursi regards the civilization in general and the European civilization in particular not in material, technological and universal dimensions but in dimensions of values and necessities. The first dimension is instrumental to realize the second dimension and therefore it is in the secondary position. However the other Ottoman intellectuals, whatever movement they belonged to, have given priority to the material, technological and universal dimensions of the European civilization and found it deserving imitation with this aspect. In this study we first deal with the development of the concept of civilization in the Ottomans and the ways that the Ottoman intellectuals perceived the civilization and then analyze Said Nursi’s perception of civilization.
Key Words: Civilization, modernization, culture, science, negative values, positive values