Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Eskişehir Mahkemesi Yargılama Safahatında Öne Çıkan İki Kavram: Cumhuriyet ve Laiklik İlkesi – Dr. Ömer ERGÜN

Özet

Eskişehir Muhakemesi Risale-i Nur hareketiyle ilgili olarak Cumhuriyet kurulduktan sonra açılan ilk davadır. Said Nursî bu mahkemede birçok suç isnadı ile ve idam talebiyle yargılanmış ancak, iki yıl süren yargılamalar sonucunda, Said Nursî’ye ancak 11 aylık ceza, talebelerinden de 15 kişiye 6’şar ay ceza verilebilmiştir. Yine talebelerinden 104 kişi de beraat etmiştir. Makalede birinci bölümde, mahkeme safahatı ile ilgili bilgiler verildikten sonra, ikinci bölümde bu yargılamalarda öne çıkan iki kavram olan Cumhuriyet ve laiklik ile ilgili Said Nursî’nin görüşlerini belirleyebildiğimiz kadarı ile ifade edeceğiz. Özellikle cumhuriyet ile ilgili görüşlerini cumhuriyetin bir ön aşaması olan meşrutiyet yönetim biçimiyle bağlantılı olarak, ikinci meşrutiyetin ilandan sonra yazmış olduğu Divan-ı Harb-i Örfî’den ve daha sonra şark vilayetlerine giderek meşrutiyeti ve meşrutiyetin güzelliklerini anlattığı konuşmaların derlemesi olan Münazarât isimli eserlerinden alıntılar yaparak, aslında Said Nursî’nin 1876 yılından beri meşrutiyeti ve cumhuriyeti, -günümüz açısından ifade edecek olursak- Demokratik Cumhuriyeti desteklediğini ve bu konudaki mücadelesini anlatmaya gayret edeceğiz. Yine tartışmalı bir kavram olan laiklik ile ilgili görüşlerini mahkeme safahatında ifade etmiş olduğu savunmalarına ve kitaplarındaki beyanlarına atıf yaparak anlatacağız.
Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet, Meşrutiyet, Adil Yargılama, laiklik, Din ve Vicdan Hürriyeti

Two Important Concepts At The Jurisdiction Of The Eskisehir Court: The Republic And The Principle Of Seculari̇sm

Abstract

Eskişehir Court is the first court opened after the establishment of the
Republic regarding the Risale-i Nur movement. Said Nursî was tried by
the death penalty for many crimes in this court, but as a result of the trials
that lasted for two years, Said Nursî was sentenced to a two-year sentence
and his arrested students were acquitted. In the first part of the article, after
giving information about the court phase, in the second part, we will express
Said Nursî’s views on the Republic and secularism, the two prominent
concepts in these proceedings, as much as we can. In particular, the Divanı
Harbi Örfi, which he wrote after the proclamation of the second constitutionalism,
in connection with the constitutional government, which was a
preliminary stage of the republic, and then he went to the eastern provinces,
quoting from the works called Münazarat, which tells about the constitutionalism
and the beauties of the constitutionalism, actually Said Nursî.
Since 1876, we will try to explain that he has supported the Constitution
and the republic, if we express it in terms of today, the Democratic Republic
and his struggle on this issue. Again, we will explain his views on secularism,
which is a controversial concept, by referring to the defenses he has expressed
before the court and the statements in his books. In this context, we
will also express the discussions on the concept of secularism.
Key Words: Republic, Constitutional Monarchy, Fair Trial, Secularism, Freedom of Religion and Conscience