Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Asrın Tabibinden Asrımızın Tabiplerine Hikmet Dersleri – Prof Dr. Sedat KOÇAK

 

 

Özet

Tıp fenni ve tabiplik mesleğinin tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir.
Asırlar boyunca pek çok değişim ve gelişim gösteren bu fen ve sanat, bugün
ulaştığı seviye ile göz kamaştırmaktadır. Bilim ve teknolojideki ilerlemelerin
en fazla hizmet ettiği alanların başında tıp gelmektedir. Tıp eğitiminden
teşhis ve tedavi uygulamalarına kadar sağlık sisteminin pek çok alanında
en son teknoloji ürünlerinin kullanılması, her uygulamanın ilmî deliller
ışığında yürütülmeye çalışılması, “modern tıp” kavramını doğurmuştur.
Ancak bunca ilerleme ve gelişmelere, insanı daha mutlu, sağlıklı ve müreffeh
kılma çabalarına rağmen, hem bedenî hem ruhî hastalıklar azalmak
şöyle dursun katlanarak artmıştır. Bilhassa ruhî ve manevî hastalıklar ve
buna bağlı antidepresan ilaç kullanımı korkunç boyutlara ulaşmıştır. Modern
tıp ne yazık ki bu gidişâtı durdurmada yetersiz kalmıştır. Bu noktada,
asrımızın büyük İslam Âlimi Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin gerek
tıp fenninin gerekse hekimlik mesleğinin mahiyeti hususunda ortaya koyduğu
Kur’anî bakış açısı ciddi anlamda tahlile değerdir. Burada, Bediüzzaman
Hazretleri’nin zaman zaman günümüz tıbbî uygulamalarından farklı,
zaman zaman da onların mütemmimi olabilecek çok orijinal tespitlerine
kısaca işaret edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bediüzzaman Said Nursi, Tıp, Tabip, Hekim, Hikmet, Risale-i Nur

 

 

 

Wisdom lessons from the physician of the century to the physicians of today

 

Abstract

The history of the medical science and medical profession is as old as human
history. This science and art, which has shown many changes and developments
for centuries, dazzles with the level it has reached today. Medicine
is at the top of the fields where advances in science and technology
serve the most. The use of the latest technology products in many areas of
the health system, from medical education to diagnosis and treatment applications,
trying to carry out each application in the light of scientific evidence
has led to the concept of “modern medicine”. However, despite all these advances
and developments and efforts to make people happier, healthier and
prosperous, both physical and psychological, illnesses have increased exponentially.
In particular, mental and spiritual diseases and associated antidepressant
drug use have reached horrible levels. Unfortunately, modern medicine
has failed to stop this trend. At this point, the Qur’anic point of view
of His Excellency Bediüzzaman Said Nursi who the great Islamic scholar of
our century, on the nature of both the science of medicine and the profession
of medicine is worth analyzing. Here, the very original determinations
of His Excellency Bediüzzaman from time to time, which are different from
today’s medical practices and may be complementary to them from time to
time, are briefly pointed out.
Keywords: Bedîuzzaman Said Nursi, Medicine, Physician, Wisdom, Risale- i Nur