Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Sağlık Harcamalarında İsrafın Boyutları ve Tasarruf Tedbirleri – Doç. Dr. Murat ARSLAN

 

 

Özet

De ki: “Ey haddi aşarak nefislerine karşı israf etmiş olan kullarım! Allah’ın
rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah, bütün günahları bağışlar. Şüphesiz
ki O, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.”(Zümer/ 53) Ayetinde de açıkça
ifade edildiği gibi sahip olduklarımızı sarf ederken haddi aşmak, kaynakları
hunharca tüketmek anlamındaki israf, asrımızda hemen hemen her
alanda insanlığın en büyük problemi olarak kabul edilebilir. Ülkemiz için
veriler incelendiğinde hem kişisel hem de kurumsal manâda yaygın bir savurganlık
anlayışının hâkim olduğu görülmektedir. Kaynakların bilinçsizce
tüketilmesine karşı kadim esasları olan bir dine ve medeniyete mensup
olarak bu problem için en kısa sürede çözüm bulmak mecburiyetindeyiz.
Hayatımızın her safhasında olduğu gibi sağlık sektöründe de israf tüm
açıklığı ile kendini hissettirmektedir. Çalışmada, sağlık sektöründeki hâli
hazırdaki verilerden yola çıkılarak gereğinden fazla harcamalarla kendini
ön plana çıkaran israfın nedenleri incelenmiştir. Sonuç olarak, Sağlık Bakanlığı
verileri ve Hastalar Risalesi İçerik Analizi bulgularına göre; gerçekleşen
israfın %82’sinin hastalar ve doktorlarda iktisat bilincinin olmayışından,
%12’sinin hekimlerin yanlış tutumundan ve %6’sının hastaların gereksiz
vehim içinde olmalarından kaynaklandığı sonucu ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: İktisat, İsraf, Hastalık, İçerik Analizi

 

 

 

Dimensions of Waste and Saving Measures in Health Expenditures

 

Abstract

Say: “O my servants, who have exceeded the limits of themselves, do not
despair from Allah’s mercy. Because Allah forgives all sins. Surely He is very
forgiving, very merciful.” (Zümer / 53) Wasting in the sense of exceeding
the limit while consuming what we have, such as consuming resources resourcefully,
can be considered as the biggest problem of humanity in almost
every field in our century. When the data are analyzed for our country, it is
seen that a widespread understanding of extravagance in both personal and
institutional sense is dominant. As a member of a religion and civilization
that have ancient principles against unconscious consumption of resources,
we are obliged to find a solution for this problem as soon as possible.
As in every stage of our lives, waste in the health sector makes itself felt
with all its openness. In the study, the reasons of the waste that put itself at
the forefront with excessive expenditures based on the existing data in the
health sector were examined. As a result, according to the data of the Ministry
of Health and the content analysis findings of the Hastalar Risalesi; 82%
of the waste was caused by the lack of economic awareness in patients and
doctors, 12% due to the wrong attitude of doctors and 6% due to the unnecessary
means of patients.
Keywords: Economics, Waste, Disease, Content Analysis