Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Asr-ı Saadet’ten Bediüzzaman’ın Hayatına Yansıyan Bir Peygamber Ahlâkı: İstiğna – Prof. Dr. Hüseyin UZUN

 

Özet

Bu çalışmanın amacı, dinî hizmetlerde koşuşturan gönüllü mü’minlerin,
cemaatlerin, tarikatların veya Risale-i Nur vasıtasıyla iman/Kur’an hizmeti
yapmayı hedefleyen Nur talebelerinin, azami dikkat etmesi gereken ve en
önde gelen peygamber Ahlâkından birisinin “istiğna düsturu” olduğunu nazarlara
sunmaktır.
Çalışmada istiğna düsturunun, Kur’anî ve Nebevî dayanağı ile ilgili ayet
ve hadisler ele alınmıştır. İstiğna ile hediyeleşme arasındaki farklar izah
edilmiştir. Dinî hizmetleri gönüllü olarak yürütmeye gayret eden cemaat,
tarikat gibi yapılanmaların istiğna düsturunu nasıl tatbik etmeleri gerektiği
üzerinde durulmuştur.
Çalışmanın devamında Bediüzzaman Said Nursî’nin, bir peygamber
Ahlâkı olan “nâstan istiğnâ”, “dünyevi veya uhrevi bir karşılık beklememe”
gibi düsturlara, hayatı boyunca nasıl riayet ettiğine dikkat çekilmiş ve istiğna
prensibini hassasiyetle tatbik etmesinin nedenleri üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: İstiğna, Hediyeleşmek, Peygamber Ahlâkı, Cemaatler, İman-Kur’an Hizmeti

 

 

 

A Prophetic Behavior From The Age Of Bliss
Reflecting In The Life Of Bediuzzaman Said
Nursi: “Having No Expectations From People”

 

Abstract

The aim of this study is to show that believers, communities, sects or Risale-
i Nur students who aim to serve their faith/Qur’an through the Risale-i
Nur voluntarily in religious services, should give maximum attention to one
of the foremost prophetic behaviors, the “principle of having no expectations
from people”.
In this study, the verses and hadiths related to the Qur’anic and Prophetic
basis of the principle of having no expectations from people are discussed.;
the differences between the principle of having no expectations from people
and gift interchanging are explained. It has been focused on how organizations
such as communities and sects that try to carry out religious services
voluntarily should apply the principle of having no expectations from
people.
In the continuation of the study, attention is drawn to how Bediuzzaman
Said Nursi abided by the moral values of the prophet such as “having no expectations
from people” and “not expecting any earthly or otherworldly reward”
throughout his life, and the reasons for his sensitive application of
these principles are emphasized.
Keywords: Having no expectations from people, gift interchanging, A Prophetic Behavior, Communities, Faith-Quran Service