Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Bediüzzaman Said Nursi’nin Eserlerinde Üslup ve Demokratik İletişim – Prof. Dr. Mehmet TİKİCİ

 

 

Özet

İletişim; “bir ortaklığı, toplumsallaşmayı, birlikteliği, iştirak haline gelmiş
olmayı kapsayan” bir olgu olarak günümüzde demokrasi ile ilişkilendirilmektedir.
İletişimin “ortaklık, toplumsallaşma, birliktelik, müzakere ve
anlaşma” gibi manaları ile demokrasinin “açıklık, müzakere, insan haklarına
saygı, eşitlik, dürüstlük, hoşgörü, iş birliği, takdir, yol göstericilik” gibi ilkelerinden
hareketle demokratik iletişim kavramı ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada
öncelikle “Demokratik İletişim” kavramına ilişkin bilgilere yer verilmiştir.
İkinci olarak “İletişimin Muciz bir numunesi: Kur’an-ı Mürşid”
konusu ele alınmıştır. Daha sonra “Kur’ân-ı Hakîmin Dellâlı Olarak Bediüzzaman
Said Nursi” başlıklı kısım yer almaktadır. Son olarak da “Bediüzzaman
Said Nursi’nin Eserlerinde Demokratik İletişim” başlıklı kısımda
“demokratik iletişimin unsurları açısından Üstadın eserlerinden bazı ipuçları”
araştırılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İletişim, Demokratik İletişim, Kuran’ın İletişimi, Risale-i Nur, Belagat, Üslup

 

 

 

Literary Style In The Works of Bediuzzaman Said Nursi and Democratic Communication

 

Abstract

Today, communication is associated with democracy as it is a phenomenon
that “encompasses a partnership, socialization, togetherness, participation”.
The concept of democratic communication has emerged with the
blending of the meanings of communication such as “partnership, socialization,
unity, negotiation and agreement” with the principles of democracy
such as “openness, negotiation, respect for human rights, equality, honesty,
tolerance, cooperation, appreciation and guidance”. In this study, firstly, information
about the concept of “Democratic Communication” is given. Secondly,
the subject of “An effective example of communication: The Qur’an”
is discussed. Then there is the section titled “Bediuzzaman Said Nursi as
the glossator of the Holy Qur’an”. Finally, in the section titled “Democratic
Communication in the Works of Bediuzzaman Said Nursi”, some clues
from his works were tried to be searched in terms of the elements of democratic
communication.
Keywords: Communication, Democratic Communication, Communication In And Of the Qur’an, Risale-i Nur, Rhetoric, Literary Style