Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Malikiyet ve Serbestiyet Devri – Muhammed Yusuf AKBAŞ

 

 

Özet

Millet savaşları artık yerini tabakât-ı beşer savaşlarına bırakmaktadır.
Bu mücadeleyle insanlık malikiyet ve serbestiyet devrine geçişe hazırlanmaktadır.
Bediüzzaman Said Nursî insanlığın geçirdiği devirleri Marks gibi
beş devreye ayırmaktadır. Bediüzzaman’ın ve Marks’ın ilk 4 dönemi birbirine
benzemektedir. Marks’tan farklı olarak Bediüzzaman insanlığın beşinci
devresinin “malikiyet ve serbestiyet” dönemi olduğunu söylemektedir. Bu
çalışmada Bediüzzaman Said Nursî’nin eserlerinden yola çıkılarak “Malikiyet
ve serbestiyet devri”nin özellikleri incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Malikiyet ve Serbestiyet, Zekat, Ekonomik Krizler, Sermaye Birikimi, Dünyevileşme, Kapitalizm

 

 

 

The Period Of Ownership And Freedom

 

Abstract

Wars between nations are now being replaced by struggles between social
strata. With this period of struggle, humanity is preparing for the transition
to the era of ownership and freedom. Humanity is going through some
periods in terms of social, political and economic aspects. Bediuzzaman Said
Nursi divides the periods of humanity into five periods like Marx. The first
4 periods Bediuzzaman and Marx presented are similar to each other. Unlike
Marx, Bediuzzaman says that the fifth period of humanity is the period
of ownership and freedom. In this study, the characteristics of the “period of
ownership and freedom” are examined based on the works of Bediuzzaman
Said Nursi.
Keywords: Ownership and Freedom, Zakat (Alms), Economic Crises, Capital Accumulation, Secularization, Capitalism