Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

İdeolojiler ve Toplum – Dr. Ahmet KÜÇÜK

 

 

Özet

İnsanlık tarihi boyunca insanlar topluluklar halinde yaşamışlardır. Bu
birlikte yaşama sürecinde ürettikleri maddi manevi tecrübeler ve edinimler
ile de medeniyetler kurmuşlardır. Doğu Medeniyetlerine bakıldığında
bu medeniyetlerin temelinde dinî, ahlaki saiklerin önemli rol oynadığı görülmektedir.
Bunun bir önemli nedeni de bu medeniyetlerin kaynaklarının
tek ilahlı dinlerin ve peygamberlerin geldiği bölgeler olmasına bağlanabilir.
Batı Medeniyetleri olarak kabul ettiğimiz Yunan, Roma ve günümüz Batı
Medeniyeti de aslında kendilerinden önce gelen medeniyetlerin varisleridir
denebilir. Buradaki en önemli fark Avrupa’da Aydınlanma ile başlayan,
kainatı Allah’ın gönderdiği kitapları ve peygamberleri referans almadan sadece
insan aklından hareketle okuyan ve değerlendiren bir düşüncenin gelişmesidir.
Bu düşünceye paralel olarak toplumlara kainatı, kendi akıllarında
tasavvur ettikleri gibi olduğuna inandırarak, fıtratına aykırı bir yorum
getirmeleridir. Hümanizm, Realizm, Natüralizm, Sosyalizm ve nihayetinde
Kapitalizm bu düşüncelerin ideolojiye dönüşmüş halleridir. Bu çalışma
ile Batı kaynaklı bu ideolojilerin topluma sağladıkları olumlu ve olumsuz
etkiler Bediüzzaman Said Nursi’nin bu ideolojilere yönelik olarak yaptığı
değerlendirmeler perspektifinden incelenecektir. Günümüz Batı Medeniyeti
ile Kur‘an Medeniyeti arasındaki temel farklar karşılaştırılacak, hangi
medeniyetin dünya toplumlarına Asr-ı Saadetvari bir hayat sağlayabileceği
tespit edilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: İdeoloji, Batı Medeniyeti, Kur’an Medeniyeti, Asr-ı Saadet

 

 

 

Ideologıes And Socıety

 

Abstract

Throughout human history, people have lived in communities. They have
also established civilizations through the material, spiritual experiences and
acquisitions they have produced in this process of coexistence. Looking at
Eastern Civilizations, it is seen that religious and moral motives play an important
role in the basis of these civilizations. An important reason for this
can be attributed to the fact that the sources of these civilizations are the regions
where the monotheistic religions and prophets came from. Greek, Roman
and today’s Western Civilizations, which we accept as Western Civilizations,
are actually the heirs of the civilizations that existed before. The
most important difference here is the development of a thought that begins
with the Enlightenment in Europe, reading and evaluating the universe only
from the human mind without reference to the books and prophets sent by
Allah. Parallel to this idea is that they bring an interpretation contrary to the
nature of creation to societies by convincing them that the universe is as they
imagine it in their own minds. Humanism, Realism, Naturalism, Socialism
and finally Capitalism are the versions of these ideas turned into ideology.
In this study, the positive and negative effects of these Western ideologies on
society will be examined from the perspective of Bediuzzaman Said Nursi’s
assessments of these ideologies. The main differences between today’s Western
Civilization and the Civilization of the Qur’an will be compared, and it
will be tried to determine which civilization can provide a life like the Age
of Bliss to the world’s societies.
Keywords: Ideology, Western Civilization, Qur’an Civilization, Age of Bliss