Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

İslam Düşünce Geleneğinde Tasavvuf ve Risale-i Nur – Doç. Dr. Hüseyin KURT

 

 

Özet

Bazı Batılı yazarlar tarafından genel olarak İslâm mistisizmi olarak adlandırılan
tasavvuf, gerçekte vahiy temeline sahip olan İslâm dininin, insan
ruhundaki ihtiyaçlara cevap veren hakikatlerinin bireysel bir şekilde
yaşandığı, Yaratıcıya ve O’nun rızasına ulaşmanın hedeflendiği bir oluşumdur.
Tahkikî imanı elde etmek için imanda terakki etmek, taklitten kurtulup,
seyr-u sülûk ile tahkiki imana ulaşmak tasavvufun amaçları arasında
sayılmaktadır. Bununla birlikte İslam düşünce geleneğinin önemli bir parçası
olan tasavvuf ve tarikatlar gelinen noktada birçok hususta eleştirilmekte,
bu geleneği sürdürenlerin tasavvufun özüne uygun hareket edemediği
dile getirilmektedir. Bediüzzaman Said Nursî de tarikat ve tasavvufun bazı
önemli faydalarına da değinmekle birlikte iman hakikatlerini elde etmenin
daha önemli olduğunu ifade etmektedir. Bu çalışmada İslam düşünce geleneğinde
tasavvufun yeri ele alınacak ve tasavvufla ilgili tartışmalar ışığında
Risale-i Nur’daki yaklaşım biçimlerine ve düşüncelere yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Tasavvuf, Tarikat, Vahdet-i Vücud, Vahdet-i Şuhud, Seyr-i Süluk, İman, Hakikat

 

 

 

Assoc. Dr. Ahi Evran University, Faculty of Islamic Sciences

 

Abstract

Sufism, which is generally called Islamic mysticism by some Western
writers, is actually an individual experience of the religion of Islam, which is
based on revelation, and the truths that respond to the needs of the human
spirit; and also an understanding that aims to reach the Creator and His
consent in particular. Progress in faith in order to attain an unshakable faith,
getting rid of imitation and attaining a verified faith with the help of ‘sayr
and suluk’ are among the aims of Sufism. However, Sufism and sects, which
are an important part of the Islamic thought tradition, are now criticized
at many points; It is stated that those who continue this tradition presently
cannot act in accordance with the essence of Sufism. Bediuzzaman Said
Nursi also mentions some important benefits of sect and Sufism, but states
that it is more important to acquire the truths of faith. In this study, the place
of Sufism in the tradition of Islamic thought will be discussed and the approaches
and thoughts in Risale-i Nur will be included in the light of discussions
about Sufism.
Keywords: Sufism, Sect, Unity of existence, Unity of Beings, Sayr and Suluk’, Faith, Truth