Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

İslamofobi: Tanımı, Gelişimi, Vakıa ve Öneriler – Dr. Muhammet ÖRTLEK

 

 

Özet

İslamofobi, son yıllarda yerli ve yabancı basın-yayın organlarında ve sosyal
medyada oldukça fazla karşılaştığımız kavramlardan biridir. İslamofobi,
özellikle Batı’da “İslam karşıtlığını, İslam’a karşı duyulan korkuyu, kin ve
nefreti” ifade etmekte kullanılmaktadır. Kavram İslam’a ve Müslümanlara
karşı sebepsiz korku, hegemonya aracı, düşmanlık, ötekileştirme, ayrımcılık,
dışlayıcılık ve şiddeti meşrulaştırmayı beraberinde getirmekte, bu durum
İslam toplumlarını her alanda etkilemektedir. İslam ülkelerinin bazılarının
diktatörlükle yönetilmeleri, terör, eğitim, cehalet, zaruret, ihtilaf, işsizlik,
gelir dağılımı adaletsizliği, yoksulluk, yoksunluk, ayrımcılık, tarafgirlik,
hukuk dışılık, insan hakları ihlalleri, hürriyetlerin kısıtlanması, demokrasi
karşıtı uygulamalar, sosyo-ekonomik ve psikolojik algı, siyasi istikrarsızlıklar
İslamofobi’nin oluşmasında etkili olmaktadır. Bu çalışmada İslamofobinin
ortaya çıkışı, çıkış nedenleri ve etkileri tarihî süreç içersinde ele alınmakta,
problemin çözümü noktasında bazı önerilerde bulunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İslamofobi, Medeniyetler Çatışması, Terör, Şiddet, Doğru İslamiyet

 

 

 

Islamophobia: Definition, Developments, Facts And Recommendations

 

Abstract

Islamophobia is one of the concepts we have encountered quite often in
domestic and foreign media and social media in recent years. Especially in
the West, it is used to express “anti-Islam; fear, grudge and hate against Islam”.
This concept refers to the unjustified fear of Islam and Muslims; at the
same time, it brings with it the legitimization of hegemony, hostility, marginalization,
discrimination, exclusion and violence against them. This situation
affects Islamic societies in every field. The despotic regimen in some
of the Islamic countries, terrorism, education, ignorance, poverty, conflict,
unemployment, unfair distribution of income, discrimination, prejudice, illegality,
human rights violations, restriction of freedoms, anti-democratic
practices, socio-economic and psychological perception and political instabilities
are effective in the formation of Islamophobia. In this study, the
emergence of Islamophobia, its causes and effects are discussed in the historical
process, and some suggestions are made at the point of solution of
the problem.
Keywords: Islamophobia, Clash of Civilizations, Terror, Violence, True Islam