Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Osmanlı Padişahlarında Hz. Muhammed (asm) Sevgisi – Prof Dr. Mahmut KAPLAN

 

 

Özet

Klasik Türk edebiyatında en önemli konulardan birini Hz. Muhammed’in
hayatı teşkil eder. Hz. Muhammed’in hayatının her safhası bir edebî türün
konusu olmuş, pek çok eser kaleme alınmıştır. Divanlarda naatlar, tevhid
ve münacatlardan sonra yer almış, bunların dışında müstakil olarak siyer,
mevlid, hicret-nâme, şefaat-nâme, kırk hadis, yüz hadis, bin hadis, miraciye
gibi eserler kaleme alınmıştır. Bütün bu türlerde ortak tema Hz. Muhammed
sevgisi etrafında ortaya çıkar. Şairler tertip ettikleri divanlarında bir ya
da birkaç naat şiirine yer verirler. Bu eserlerde şairin Hz. Peygamber’e duyduğu
sevgi, onun mucizelerinin zikri ve şefaatini dileme biçiminde tezahür
eder. Çoğu şair olan Osmanlı şehzade ve padişahları da divanlarında Hz.
Peygamber sevgisini dile getiren şiirler yazmışlardır. Bu yazıda şair padişahlardan
II. Bayezid, Kanuni Sultan Süleyman, I. Ahmed ve III. Selim’de
Hz. Muhammed sevgisi ele alınacaktır, ayrıca Sultan Cem’in Hz. Peygamber
sevgisine dair duygu ve düşüncelerine yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Şair Padişahlar, Hz. Muhammet, Naat, Şefaat

 

 

 

Religious Wisdoms and Purposes of Veiling

 

Abstract

One of the most important subjects in classical Turkish literature is Hz.
Muhammad’s (Pbuh) life. Every phase of His life has been the subject of
a literary genre and many works have been written about him. In the Divan
books; Naats took place after the sections Tawhid and Munacats. Apart
from these, works such as Siyer (prophetic biography), the poetic letters as
Mawlid, Hicretnames, Şefaatnames Miraciyes, also the anthologies as forty
hadith, hundred hadith, thousand hadith were written. The common theme
in all these literary genres is love for Hz. Muhammad (pbuh). Poets included
one or more naat poems in their Divans. In these works, the poet’s love
for the Prophet is shaped by commemorating his miracles and asking for intercession
from him. Ottoman princes and sultans, most of whom were poets,
also wrote poems expressing the love for the Prophet. In this article, the
love for Hz. Muhammad (pbuh) of the poet sultans Bayezid II., Suleiman
the Magnificent, Ahmed I and Selim III will be discussed, as well as Sultan
Cem’s feelings and thoughts on the love for the Prophet will be included.
Keywords: Poet Sultans, Love for Hz. Muhammad, Siyer, Naat, Intercession

Anahtar Kelimeler:

isim: anahtar sözcük, şifre