Türkiye ve Millî Mutabakat

1: “Var-Olan” Birşey Olmak

“Var-olan birşey olmak”, tarafımdan, Descartes felsefesinden
mülhem bir terim olarak kullanılmaktadır. Descartes, şüpheden kesin doğru
bilgiye geçmek için, şüphesini herşeye yaymaya karar verir, ve sonra, çok kesin,
şeksiz-şüphesiz bir şey keşfeder: Şüphe etmekte olduğum. Ancak, filozof bununla
yetinmez; bundan bir adım daha ileri gidecektir: “Fakat bundan sonra herşeyin
yanlış olduğunu düşünmek istediğim esnada, bunu düşünen benim, zorunlu olarak
bir şey olmam gerektiğini keşfettim”1

Bununla Descartes’ın anlatmak istediği şudur: “Nasıl”, yani
hangi keyfiyette olursa olsun, herhangi bir “şey”, ya da herhangi “birşey”—bir
ucunda kesin ve radikal bir şüphe, diğer ucunda kesin bir îmân bulunan geniş bir
spektrumu kapsamak üzere—bir “şey” olmak için, öncelikle ve behemehal “var-olan
bir şey” olmak bir zarûrettir.

2: Varlığın Temel Kategorileri: “Cevher” ve “Araz”

Bu Cartesien çıkış noktası, bizi başka bir alana bağlamaktadır:
Gerek bireysel bağlamda ve gerekse de toplumsal bağlamda “herhangi birşey olmak”
için, öncelikle, “var-olan bir şey” olmak, kaçınılmaz bir zarûrettir.

Burada, aynı konuya yardımcı olacak başka bir referans da,
Aristoteles’in cevher ve araz kavramlarıdır. Cevher (Substance, Töz), en genel
anlamıyla, “varlığın ilk kategorisi”dir.2 Araz (Accident, İlinek) ise,
Aristoteles’in tanımıyla, “bir şeye ait olan ve onun hakkında doğru olarak
tasdik edilebilen, ancak ne zorunlu ne de çoğu zaman olan şeydir.”3 Yani,
Cevher, ontolojik olarak, var-olmak için başka hiçbir şeye muhtaç olmayan en
temel varlık kategorisinin ismidir; Arazlar, Cevher’e eklemlenmektedirler.
Cevher, var-olmak için arazlara zorunlu olarak bağımlı olmadığı halde, arazlar
var olabilmek için cevhere zorunlu olarak bağımlıdır. Söz gelimi, bir kişi
olarak birey, ruhu ve maddesiyle bir cevherdir, buna karşılık, onun diğer
nitelikleri, birer ‘ilinti’, ‘eklenti’dir: Mesleği, fizikî özellikleri, elbisesi
v.s. Öğretmen, filozof, iş adamı, işçi, çiftçi… ilh. bütün bunlar, birer
‘ilinti’dirler (ilinek, araz, accident); bu kişi öğretmen, filozof, iş adamı,
işçi, çiftçi… ilh. olduğu için var değildir, tam aksine, bütün bunlara sahip
olabilmesi—veya, bütün bunlar olabilmesi—için, öncelikle, “var-olan bir şey”
olmalıdır. İşte, öncelikle “var-olan bir şey” olmak, cevherdir.

Toplumsal bağlamda da, var-olmanın muhtelif tezahürleri, birer
arazdır; sözgelimi, Müslüman, Hıristiyan, Mûsevî, Konfüçyen gibi dinler; ya da
İslâmî, Sosyalizm, Komünizm, Kapitalizm, Faşizm, v.b. gibi rejimler birer
arazdır, cevher değildir; zira, bunlar, ancak bir toplumun öncelikle
“var-olması” şartına tâbidirler; o halde bütün bu sayılan hallere sahip
olabilmek için bir toplumun ve bir devletin “var” olması, yani, “var-olan bir
şey” olması da kaçınılamaz bir zarûret olmaktadır.

Konumuz bağlamında, daha açık ve net bir ifadeyle şunu anlamak
mecburiyetinde-yiz: Öncelikle ve behemehal, her ne sûretle ve her neye mal
olursa olsun, “Türkiye”nin “var-olan bir şey” olmasını, varlığını temin etmek
kaçınılamaz bir zarûrettir.

3: “Birlik” ve “Bütünlük”

Felsefî açıdan, “var-olan bir şey”, yani ontolojik olarak bir
‘var-lık’ı (var-lık=mevcûdiyet=existence) olan bir ‘varlık’
(varlık=mevcut=existent), yani, “gerçek bir varlık”, formu itibariyle bir
“birlik”, ampirik malzemesi itibariyle de, parçalarının belirli bir şekilde
düzenlenmesi neticesinde teşekkül etmiş bir “bütünlük”tür. Bu açıdan, günümüz
felsefesi’nin de Aristo felsefesi ile aynı paralelde olduğu söylenebilir.4
Sadece form (sûret), bir gerçek varlık’ın (mevcûdun) var-lık’ı (mevcûdiyeti)
için yetersizdir. Form, içeriksizdir ve böyle bir durumda böyle bir varlık,
formel (sûrî) bir varlık olur; irreel, imajiner, bir ‘sözde-varlık’
(pseudo-existent), ya da bir ‘sanki-varlık’ (quasi-existent), ama, ‘varlık’
(existent) değil. Bir varlık, ancak bir formu (gövdesi) ve maddesi (burada
‘madde’, fiziksel madde anlamını da ihtiva etmekle beraber onu da aşan bir
çerçevede, ‘formun içeriği’ anlamındadır), yani somut bir içeriği bulunmakla
ontolojik anlamda bir varlık, hakikî varlık sıfatına nail olabilir. İşte, bu
keyfiyeti sağlayan, onun gövdesinin ampirik—ya da ham—malzemesidir. Sadece
form’un, içeriksiz form’un bir ‘varlık’ olarak anılmaya müstahak olamaması gibi,
sadece ham malzeme, form’dan mahrum ham malzeme de, tek başına bir ‘varlık’,
ontolojik olarak bir varlık, hakikî anlamda bir varlık olarak telakki edilmeye
müstahak olamaz. Ham malzemenin belirli bir şekilde düzenlenmesi bir
organizasyondur; buradaki ‘belirli bir şekil’ ibaresindeki ‘şekil’ kelimesi
terimsel olarak, ‘figure’ anlamındadır ve bir düzenlenme kavramını mündemiçtir,
bir yapısallığı, bir çalışma ve bağıntı ve bağlantıyı ifade eder; bu açıdan
‘form’ (sûret) ile karıştırılmamalıdır. Meselâ, ‘küre’, sırf formdur; soyuttur,
yalın bir kavramdır; bu sebeple de ‘küre’ diye bir varlık yoktur. Ancak, bir
nesnel içeriği olan, yani bu formun ihtiva ettiği malzeme-ye sahip olan bir
nesne, ‘küresel bir varlık’ olarak anılmaya müstahak olur. Bu küresel nesnenin
içindeki ham malzemenin kendi arasında kurmuş olduğu birliğin ifadesi ‘belirli
bir şekil’ olarak ifade edilen şeydir ve o malzemelerin arasındaki bağıntı ve
bağlantıyı anlatır; o malzemelerin ‘bu şekil-deki’ bir bağlantı ile sahip
oldukları geometrizm, ‘küresellik formu’dur ki bu sûretle (buradaki ‘sûret’
kelimesi terimsel anlamda değildir), ortaya ‘küresel bir varlık’ olarak
nitelendirilmeye müstahak, yani ontolojik olarak ‘varlık’ kategorisi altına
sokulabilen ve bir ‘şey’ olarak anılabilecek birşey çıkmış olur. İşte burada
küresel nesnemiz, formu olan küreselliği itibariyle bir bütünlük, o formun
nesnel içeriğini oluşturan ampirik malzemelerin organizasyonu itibariyle de bir
bütünlük’tür ki işbu ‘birlik ve bütünlük’, ortaya gerçek bir varlığın çıkmasını
temin eder. Eğer o küresel cismin ham malzemelerinin arasında bir organizas-yon,
bir düzenlilik yoksa, rastgele bir araya gelmiş düzensiz ham malzemeler yığını
ortaya bir gerçek varlık çıkaramaz. Bir örnek daha: ‘Ev’ kelimesi, bir nesnel
içeriği olmadıkça soyut bir kavramdır; bu haliyle o sadece bir form anlamı
taşır. Taş, tuğla, demir, çimento vs. gibi muhtelif ampirik malzemeler (kurucu
unsurlar da denilebilir) bir araya getirilip bir düzenliliğe kavuşturularak ‘ev’
denen form’un içeriği haline getirilirlerse, ortaya bir formu ve bir de maddesi
(içeriği) olan gerçek bir varlık çıkar. Burada dikkat edilecek olursa, ‘ev’, bir
formu olması itibariyle bir birlik, bir içeriği (maddesi) olması itibariyle de
bir bütünlük’tür. Tek başına tuğla, demir, çimento demek ev demek değildir; bu
‘ham malzemeler’den ‘ev’ denen bir varlığın inşa edilebilmesi için, onların
arasında bir rabıta, bir organik bağ (burada ‘organik’ kelimesi ‘vital’ anlamda
değildir) kurulması şarttır. Buradaki ‘bütünlük’, taş, tuğla vb. ham
malzemelerin arasındaki düzenliliğin bir ifadesidir.

4: “Devlet”, Varlık Kategorileri ve “Birlik ve Bütünlük”

Devlet, “toplumsal düzen” fikrinin somutlaşmış ifadesidir ve bu
sebeple de bizatihî “düzen” demek olan toplumsal var-oluşun onsuz-olmaz
şartıdır. Bugüne kadar, hiçbir devirde, devlet olmaksızın, yani ‘devletsiz’,
yüksek seviyede organize olmuş bir toplumsal hayat olmamıştır; zira, toplumsal
hayat, bizatihî “düzen” demektir ki bu ‘düzen’ de en yüksek seviyede ‘devlet’te
somutlaşabilmektedir.

Ancak, “devlet”, tek başına ele alındığında, ‘küre’ kadar soyut
bir kavram olup, ona gerçek bir varlık niteliği kazandıran iki unsuru vardır:
Formu ve malzemesi.

Devlet, formu itibariyle bir ‘birlik’tir, malzemesi, yani nesnel
içeriği itibariyle de bir ‘bütünlük’. Devlet’in formu, “vatan”dır, malzemesi,
yani nesnel içeriği ise “toplum”. Toplum’un müşahhaslaşmış şekli ise
“vatandaş”lardan müteşekkil “millet”. Vatan dahi, toplumsal içeriğinden ayrı
olarak düşünüldüğünde, hiçbir gerçekliği olmayan, en hâlis anlamıyla soyut bir
kavramdır. Bir ‘küre’, bir ‘küp’, bir ‘silindir’… ilh., içeriksiz oldukları
sürece ne kadar gerçek varlıklar iseler, bir ‘vatan’ da toplumsal içeriksiz
olduğu sürece o kadar gerçek bir varlıktır. Zira “vatan”, tek başına sadece bir
arazi parçasıdır, bir coğrafyadır, bir topraktır; saksıdaki toprak ile bu
bakımdan arasında bir fark yoktur. Vatandaş ve onun oluşturduğu millet, işbu
formelliğin nesnel içeriği olan malzemedir. Fakat nasıl ki, ‘ev’ örneğinde
olduğu gibi, aralarında organik bir bağlantı, bir düzenlilik olmayan taş ve
tuğla yığını ev denen varlığın ortaya çıkmasına yetmiyorsa, burada da,
aralarında sadece belirli bir coğrafyada yaşıyor olmaktan başka aralarında
organik bir bağlantı, bir organizasyon, bir düzenlilik olmayan insanlar da,
“düzensiz bir yığın” oluşturmaktan ileriye geçemezler ve de devlet denen gerçel
bir varlık vücut bulamaz. Aralarında organik bir bağ olmayan bu insanlar yığını
bu takdirde sadece ‘sanki-vatandaş’tırlar, o arazi bir ‘sanki-vatan’dır ve o
organizasyon da bir ‘sanki-devlet’tir.

İşte, bu insanlar yığınını bir ‘sanki-vatandaş’lıktan
‘vatandaş’lık keyfiyetine yükseltmek, onların arasında “organik bir bağ
kurulması” ile kabil olacaktır. Ne var ki, burada malzeme, ‘insan’dır;
dolayısıyla da bu bağ, ne kadar ‘iradî bir bağ’ olursa o kadar sağlıklı bir bağ
olmak durumundadır. İşte, vatandaşlar arasındaki bu iradî bağ, “toplumsal
mutabakat”tır. Vatan denen formun içeriği olan vatandaşlar arasındaki bu bağ, en
yüksek kohezyon (bağlayıcı) kuvvet mertebesine, o vatandaşların “sadece
vatandaş” olmaktan, “millet” olmaya yükselmelerinde elde edilebilmektedir. Bu
takdirde, vatandaşlar arasındaki toplumsal mutabakat da daha yüksek bir kohezyon
kuvvetine sahip bir organizas-yona, bir düzenliliğe dönüşmektedir ki, bu,
“millet mensupları arasındaki iradî bağ” demek olan “millî mutabakat”tır.

Bu da bizi, “toplum ile fert(ler) arasındaki münasebet”
problemine götürmektedir.

5: Mutabakat

Toplum ile Fert arasındaki münasebet, Parça ile Bütün arasındaki
münasebettir. Bu, iki anlama gelmektedir:

1: Tek-tek parçaların toplanmasından oluşmakta olmasına rağmen
nasıl ki Bütün, Parça’dan farklı ise, benzer şekilde, tek-tek fertlerden
oluşmakla beraber Toplum da Fert’ten farklıdır.

2: Bir toplumun sağlamlığı, şu paramet-relere indirgenebilir:

a: Fertlerin ferdî sağlamlığı

b: Sosyal tabakaların sağlamlığı

c: Fertler, sosyal tabakalar ve bütün bunlar ile Toplumun bütünü
arasındaki organik bağın sağlamlığı,

d: Bir ‘bütün’ olarak Toplum’un kendi sağlamlığı.

Bir ‘bütün’ olarak Toplum’un kendi sağlamlığı, bir yanıyla
kendisinden önceki bütün parametrelerden bağımsız gibi durmakta ve fakat diğer
yandan da bu paramet-releri tazammun etmektedir.

İşte, Fertler, sosyal tabakalar ve bütün bunlar ile Toplumun
bütünü arasındaki organik bağın sağlamlığı, en yetkin ifadesini, Toplumsal
Mutabakat’ta bulmaktadır.

Yani, toplumsal anlamda var-olan bir şey olmanın en önemli temel
şartı Sosyal Mutabakat’tır. Sosyal Mutabakat, en yalın şekliyle, “toplumu
oluşturan fertlerin rızaî birliği” olarak tanımlanabilir.

Günümüz sosyal şartları muvacehesinde, Millî Mutabakat’ın
oluşturduğu organik bütünlükten mahrum bir devlet yapısı, esas itibariyle, “zora
dayalı bir hâkimiyet” (despotik hegemonya) olarak kabul edilmelidir.

İmdi, devlet, eski çağlarda ilk defa Sofistlerin ortaya koymuş
olduğu gibi, ana hatlarıyla, şu şekilde tasnif edilebilir:

1: Devlet, bir hükmetme ve korunma vasıtasıdır. Bu da ikiye
ayrılır: a: Devlet, kuvvetlinin hükmetme aracıdır. b: Devlet, zayıfların korunma
aracıdır.

2: Devlet, bir sosyal mukaveledir.

Birincisine göre, Devlet, bir karşılıklı anlaşma kurumu iken,
ikinci görüşe göre de, zora dayanarak kurulan bir hükmetme aracı olmaktadır.

1: Bir “hükmetme ve korunma vasıtası” olarak Devlet.

Bu görüş, Devlet’in “rıza” değil de “zor” (kuvvet) esası üzerine
kurulduğunu savunur ki ikiye ayrılabilir: Birincisine göre Devlet, kuvvetlilerin
zayıflara hükmetmek istemelerinin ve ikincisine göre de, tersine, zayıfların
kendilerini kuvvetlilere karşı korumak istemelerinin sonucunda ortaya çıkan bir
kurum olmaktadır.

a: “Kuvvetlinin hükmetme aracı” olarak Devlet.

Bu görüşü ilk defa savunan, Sofist Thrasymakhos’tur.
Thrasymakhos bu fikri ile, ilerideki asırlarda Anarchism ve Marxism’in tezlerini
ilk defa ele almış olmaktadır. Marks ve Engels, Aralık 1847-Ocak 1848 arasında
birlikte hazırladıkları “Manifesto”da, “siyasal iktidar, bir sınıfın bir
diğerini ezmek için, örgütlenmiş gücüdür” demek sûretiyle bu görüşü mo-dernize
etmekten başka birşey yapmış olmamaktadırlar.5

b: “Zayıfların korunma aracı” olarak Devlet.

Bu görüşü savunan da Gorgias’ın talebesi sofist Kallikles’tir.
Zamanla, muhtelif şekillerde etkide bulunmuş olan bu görüşün, günümüz modern
devlet anlayışında da önemli bir ölçüde tesiri olduğunu söyleyebiliriz.

2: Bir “toplumsal sözleşme” olarak Devlet.

Eski Çin filozofu Mo Tzu, Eski Yunan filozofu Sokrates ve Romalı
Stoalı filozof Epikurus’da da bu görüşün temelleri bulunmaktadır. Toplum
kanunlarında theseist (beşer ürünü), tabiat kanunlarında physeist (tabiî) bir
görüşü savunan Sofist filozof Antiphon da, toplum kanunlarının “sözleşme” ile
konulmasını savunmaktadır. Ona göre, Devlet, insanların yok olmamaları için,
birbirlerine dayanma ihtiyacı duymalarından kaynaklanan ve karşılıklı rızaî
mutabakata dayanan bir kurumdur.6 Bu fikir, daha sonra İbn Haldûn felsefesinde
ortaya çıkacaktır.

Modern zamanlarda ise Thomas Hobbes7 ve Baruch Spinoza da aynı
konuyu ele almışlardır. Ancak, bu kavramı bugünkü anlamında ilk defa kullanan
düşünür J. J. Rousseau olmuştur.

Rousseau, 1756-60 arasında yazılmış ve 1762’de basılmış bu
eserinin I. kitabının VI. bölümünde, çözüm yolunu bulduğu ana sorunu
“üyelerinden her birinin canını, malını bütün ortak güçle savunup koruyan öyle
bir toplum biçimi bulmalı ki, orada her insan hem herkesle birleştiği halde yine
kendi buyruğunda kalsın, hem de eskisi kadar özgür olsun”8 şeklinde ortaya
koymakta ve bu sorunun çözümü için teklif ettiği “Toplum Sözleşmesi”ni şöyle
tanımlamaktadır:

“Her birimiz bütün varlığımızı ve bütün gücümüzü bir arada genel
iradenin buyruğuna verir ve her üyeyi bütünün bölünmez bir parçası kabul
ederiz.”

Rousseau’nun bu fikirleri daha sonraları bazı bakımlardan
eleştirilmiş olmakla beraber, biz burada konu dışına çıkmamak için bu
eleştirilerin irdelenmesine giriş-meyecek ve eleştirilerdeki itiraz
argümanlarını da göz önünde bulundurarak, özü itibariyle, toplumsal sözleşme
fikrini bir çıkış noktası olarak kabul edeceğiz.

Toplumsal Sözleşme ibaresindeki ‘sözleşme’ kelimesi, bir terim
olarak, elbette günlük dilde anlaşılan anlamında kullanılamaz. Burada
‘sözleşme’, toplumun, bir strüktürel varlık olarak, kendisini oluşturan bütün
alt-ontolojik elemanlarının (bireyler, aileler, sosyal gruplar), kendilerini,
bir “birlik” ve “bütünlük” oluşturacak tarzda, toplumun bütünü ile iradî olarak
bağlamaları anlamındadır.

İşbu ‘iradî bağlama’, iradenin harekete geçirilebilmesi için
bazı ortak paydaları şart kılacaktır ki bu ortak paydalar çerçevesinde oluşacak
bu irade beyânı, bir “mutabakat” haline dönüşecektir.

6. Millî Mutabakat

Buradaki “mutabakat” kavramı, “toplum” ve “devlet”in ontolojik
anlamdaki “varlık”ının iki temel şartı olan “birlik”inin yanında “bütünlük”ünün
de iradî organizas-yonunun bir ifadesi olan felsefî bir terimdir ve bu tanım
çerçevesinde gerek “birlik” ve gerekse “bütünlük” kelimeleri de, günlük dildeki
anlamlarında değil, felsefî anlamlarında kullanılmışlardır.

İmdi, bu mutabakat, yani toplumun rızaî birliğinin teşekkülünün
somut ifadesi, günümüz konjonktüründe en yetkin ifadesini “Millî Mutabakat”ta
bulmak durumundadır. Yani, günümüz şartları muvacehesinde, en sağlıklı
mutabakat, “Millî Mutabakat”tır.

Bunun gerekçesi çok açık ve sadedir: Günümüzün realitesi,
“millet”tir. Bu da, toplumsal mutabakatın, en yüksek düzeyine ancak “millet”
bazında ulaşabileceğini göstermektedir.

Kısacası:

1: Toplum bağlamında, “var-olan birşey olmak”, öncelikle bir
fiziksel varlığının mevcudiyeti demektir.

2: Bunun temel şartı da Toplumsal Mutabakat, ya da Milli
Mutabakat’tır.

Mutabakat, ya da konsensus, bazı ortak değerler ve unsurlar
etrafında tesis edilmiş bir “gönüllü birliktelik” anlamındadır. Şu halde millî
mutabakat, millî birlik ve bütünlüğün iradî ifadesi, milletin rızasıyla
oluşturulmuş, toplumun bütününü ihata eden toplumsal bir sözleşme demek
olacaktır.

Daha önce temas edilmiş olduğu üzere, Millî Mutabakat,
Türkiye’nin fiziksel varlığının en sağlam teminatıdır. Birçok kişinin üzerinde
fazla durmamasına rağmen şu hususu çok vurgulayarak belirtmek zorunluğunu
hissetmekteyim: Türkiye, öncelikle, ‘fiziksel olarak’ varolmalıdır. ‘Fiziksel
varlığımız’, felsefî olarak, ‘var-olmamız’ demektir.

Millî Mutabakatın Önemi

Millî Mutabakat, Türkiye’nin en temelli problemi olan
‘çağdaşlaşma’ problemlerini halledebilmesinin hem başındaki şartların ve hem de
sonundaki ana hedeflerin en başında bulunan birinci dereceden önemli bir husus
olmaktadır.

Burada, bizim kullanmış olduğumuz anlam ve içeriği ile,
Çağdaşlaşma, çok kısaca, Batı Medeniyeti’nin, her toplum için ortak olan
evrensel ve zorunlu unsurlar, normlar ve değerlerinin millî bünyeye uygun bir
sentezinin yapılması ve bunların gerçekleştirilmesinde Batı toplumlarıyla eş
düzeye çıkarılması demektir ki bunlar da esas olarak, Sınaîleşme ve
Demokratlaşma olarak iki ana maddeye indirgenebilir. Çağdaşlaşma, asıl mahiyeti
itibariyle Modern-leşme’den farklı olmakla beraber, alelumum mânâsıyla o mânâda
da kullanılabilir.

Çağdaşlaşma, bizim tezimize göre, mutlaka gerçekleştirilmesi
gereken bir aslî hedef olmalıdır. Zira, o, Türkiye’nin ve Türk ve İslâm
dünyasının dünyada saygın bir yer almasının en temel şartı olmak durumundadır.

İmdi; Millî Mutabakat, çağdaşlaşma projesinin en önemli
ön-şartıdır; zira, o, bizim var-olan birşey olmamızın bir ifadesidir. Bir yandan
başta gelmektedir; zira, bizim, ‘herhangi birşey olmamız’ için, öncelikle ve
mutlaka ‘var-olan birşey olmamız’ zorunludur.

Millî Mutabakat, aynı zamanda, çağdaşlaşma projesinin en önemli
gayelerinden de birisidir; zira, bizim ‘herhangi birşey olmamız’, aynı zamanda,
‘bir gaye için birşey olmamız’ demektir ki, bu gaye de öncelikle ve behemehal,
yine, ‘var-olan birşey olmamız’ ve ancak onunla beraber sağlanacak olan, ‘daha
ileri, daha mutlu, daha sağlıklı birşey’ olma gayesi olmalıdır.

Millî Mutabakat, proje’nin en başında mutlaka bulunmalıdır;
zira, bir konsensusa sahip bir toplum, çağdaşlaşma için gereken enerjileri en az
israf ve en yüksek randıman ile hedeflere yöneltebilir; ayrıca, organik bir
bağlantısı olmayan bir toplumun parçalanma tehlikesi, onun bütün hedeflerini
tutturması demek olacaktır.

Yine Millî Mutabakat, proje’nin nihaî hedeflerinden birisidir,
zira, çağdaşlaşmanın elde edeceği hasılatlardan olan Sınaîleşme, hem Tarih
tarafından omuzlarımıza yüklenmiş bir görev olan, dünyada çok saygın ve vakur
bir konuma yükselme hedefimizi gerçekleştirecek, hem refahımızı yükseltecek ve
hem de nüfus ve kültür harmanlanması ile, “sosyo-kültürel harmanlanma”yı ve
“millî entegrasyon”u hızlandıracaktır. Yine bu hasılatlardan olan Demokrasi,
kendisini ifade edebilen “özgür insan” ve “özgür toplum” demektir ki bu da,
insanınımızın ve toplumumuzun kendisiyle barışması anlamına gelecektir; keza,
bir başka hasılat olan ve tarafımızdan “Din ile Devlet’in barıştırılması” olarak
özetlenebilecek olan Millî Sekülerlik, bir yandan Devlet ile inançlı insanlar
(ki bu insanlar ‘Müslüman’dır) arasındaki buzdan duvarları yıkacağı gibi bir
yandan da bütün Müslümanların asgarî müşterekler etrafında buluşmasını
sağlayacak ve bu da millî tesanüdü tekrar kuvvetlendirecektir.

***

Bu tanımlara göre, Millî Mutabakat’ın tahakkuk ettirilebilmesi
için, ortada, “üzerinde anlaşmaya varılabilecek asgarî müşterekler”in mevcut
olması gerekecektir. Bu asgarî müşterekler ise, müşterek olabilme yeteneği ve
imkânı taşıyan maddî ve mânevî unsurlar ve/veya değerlerdir ki bu müşterek
mânevî unsurlar ve değerler, kısaca, “müşterek mâneviyat ve kimlik unsurları”
olarak adlandırılabilecek olan unsurlar ve değerler olup, müşterek maddî
unsurlar ve değerler ise, hayvan dünyasında da insan dünyasında da geçerli olan
“üç çember” ve onun bağlantılılarıdır: Beslenme, korunma ve üreme (soy devamı).

Millî mutabakat, bir yandan, aktüel ve/veya potansiyel bölücü ve
parçalayıcı “fetret unsurları”nın yok edilmesi ve diğer yandan da zaten mevcut
olan millî dayanışmanın daha da yaygınlaştırılarak perçinleştirilmesi demektir.
Bu ise, aynı zamanda, Çağdaşlaşma ile yakın bir ilişki içerisindedir. Yani,
Millî Mutabakat, Çağdaşlaşma ile karşılıklı bir ilişki içerisinde bulunmaktadır.
Çağdaşlaşma, yani, Batı’nın millî bir sentezinin yapılması, sınaîleşme,
demokratlaşma tahakkuk ettikçe, millî mutabakat daha sağlam ve gerçekçi
temellere oturacak, bu da tersine dönerek çağdaşlaşmayı hızlandıracak ve bu
sûretle, pozitif bir geri-besleme mekanizması çalıştırılabilmiş olacaktır.

Bir millî mutabakat sağlamak, toplumu felâketlere götürecek olan
“fetretler”e mâni olacağı gibi, bizzat millî mutabakatın kendisi de bu
fetretlerin ifna edilmesiyle sağlanabilecektir. Yani, bu hususda da yine bir
geri-besleme ile karşı-karşıya bulunduğumuz söylenebilir. Müsbet tahakkuku
halinde pozitif, menfi tahakkuku halinde de negatif olacak olan bir
geri-besleme.

Metod Hakkında Bir Derkenar

Burada “metod” meselesine kısaca bir temas etmek faydalı
olacaktır. Metod önemlidir, zira, Descartes’ın belirtmiş olduğu gibi, “hakikatı
aramada metod gereklidir.”9

Bu satırların müellifinin Tabiat, Tarih, Toplum ve Siyaset
felsefesi, ana hatlarıyla, apriorik, ideolojik, soyut rasyonel metod üzerine
değil; aposteriorik, pragmatik, empirik metod üzerine bina edilmiştir.

Nasıl ki Tabiat’a hükmetmek, yani Tabiat ile mücadelede galebe
elde etmek için onun hakikatına vasıl olacak en sağlıklı metod Ampirik Metod
ise, aynı şekilde, Siyaset’e hükmetmek, yani Siyaset Mücadelesi’nde de galebe
elde etmek için, Toplum ve Siyaset felsefesine uyarlanacak en sağlıklı metod,
yine, Ampirik Metod olmak durumundadır.

Binaenaleyh, toplumsal bir proje, ancak, toplumsal gerçekler’e
ilişkin verilere—beğenmek ya da beğenmemek gibi kişisel tavırlara iltifat
etmeksizin—göre uygulanırsa başarılı olabilir; ‘gerçekçi politika’, ancak
‘gerçek olabilen politika’dır.

İmdi: Bir metod olarak Siyasî/Sosyal Ampirizm, şunları zorunlu
kılmaktadır:

1: Bizim dışımızda, bizim tasarımlarımızdan ve/veya soyut
idelerimizden bağımsız olarak mevcut olan birtakım sosyal-siyasî realiteler
vardır. Biz onların bu var-oluşlarını ahlâkî veya gayri ahlâkî, haklı veya
haksız bulabiliriz, ancak, kabul etmeliyiz ki onlar “var”dırlar, “gerçek”tirler.
Siyaset’in “soğuk ontolojisi” budur.

2: Onların bilgisi, Saf Akıl ile çıkarılamazlar; zira,
varlıkları cognitif (zihnimizde, içimizde) değildir. Onların bilgisi, bizim
haricimizde olan herşeyin bilgisi gibi, ancak Ampirik Bilgi olup, Ampirik Metod
ile, yani, Deney ve Gözlem ile elde edilir.

3: Siyaset’te Ampirik Metod, elbette ki Tabiat’taki anlam ve
içeriğini taşıyamaz. Zira: Toplum ile ilgili hemen-hemen her şey, öncelikle,
İnsan unsuruna göre şekillenir; bu da demektir ki onda fizik-bilimsel anlamda
bir laboratuar deneyi ve gözlem söz konusu olamaz. İnsan unsuru sebebiyle,
sosyal var-oluş alanlarında determinizm Tabiat’ta olduğundan çok daha da düşük
bir seviyededir. Bundan dolayı, sosyal vakıalarda Deney ve Gözlem, birisi
sos-yolojik ve diğeri de tarihî olmak üzere iki veçhelidir. Yani, bir sosyal
bilimci ampirist için bilginin kaynağı olacak olan iki laboratuar vardır: Toplum
ve Tarih.

4: Bu da şu sonucu hasıl edecektir: Sosyal olgular ve bu meyanda
Siyaset, beşeriyet alanıdır ve Beşeriyet ise çok değişken olduğu için, bütün
zamanlar ve mekânlar için genel-geçerli olan evrensel prensip sayısı çok az
olmalıdır. Yani, her çağın ve toplumun siyaseti, o çağın siyasî realiteleri
ışığında yeniden ve yeniden üretilmek mecburiyetindedir. Şu halde, günümüzün
sosyal ve siyasî problemleri de günümüzün gerçekliklerinin ışığı tahtında
çözümlenmeli ve çözülmelidir. Zira, her toplum, kendi gerçekliğini yaşamak,
kendi çağınının problemlerini bu referans çerçevesi dahilinde çözmek
durumundadır. Yukarıda sözünü etmiş olduğumuz, bütün zamanlar ve bütün mekânlar
için genel geçerli olan pek mahdut sayıdaki evrensel prensiplerden birisi de
budur. Tarih, asla bir daha aynen tekerrür etmeyecek olan bir süreklidir.

İmdi, Türk ve İslâm—ya da kısaca: “İslâm-Şark”—düşünce
dünyasında empirik-apriorik metodun çok etkin olmadığını kabul etmek gerektir.
Bunun bir beslenme kanalı, kendi tarihimizin tortusu, diğeri de, Batılılaşma
maceramızdaki talihsiz ilk durağımız ve ilk göz ağrımız olan Fransa’dan müdevver
Cartesien anlayıştır.10

Bu keyfiyeti Said Halim Paşa, “bizim dimağımız henüz eşyadan
fikirlere intikal edemiyor, fikirlerden eşyaya geçmeyi tercih ediyor”11 şeklinde
çok doğru bir tesbitle ifade etmektedir. Eşyadan fikire intikal edemediğinden,
objektif hakikatı olduğu gibi görmeye muktedir olamayan İslâm-Şark zihniyeti,
bunun yerine fikirden eşyaya intikal etmeye çalışmakla, “olmakta olan”, yani
“real” ile değil, “olması gereken”, yani “ideal” ile iştigal etmeyi tercih
etmektedir ki, olması gereken, yani “ideal” de ancak, “real”in ve “realite”nin
ışığı altında oldurulabileceğine göre, idealin oldurulabilme şansı da
kaçırılmaktadır.

Floransalı siyaset filozofu Nicolai Machiavelli, gerçekliklerden
yola çıkmayan anlayışları tenkid ederken, bu tarz düşünce sahiplerini şu şekilde
eleştirmektedir:

“…insanların yaşadıkları tarz ile yaşamaları lâzım gelen (arzu
ettikleri—D.H.) tarz arasında büyük bir mesafe vardır ki, yapılan şeyleri
bırakıp da yapılması lâzım gelen şeyleri takip etmek tahaffuzdan (mevcudu
muhafaza etmekten) ziyade inkı-raza (çökmeye) yaklaşmak demek olur.”12

İmdi; bundan önce de söylemiş olduğumuz gibi, bizim tercih
ettiğimiz metod, empirik-aposterorik metod, yani eşyadan bilgiye giden metoddur.

Meseleye bu metod açısından baktığımızda, önce şunu kabul
etmekliğimiz icap etmektedir:

Toplumda ve siyasette ne yapılacaksa, hepsi, hayallerden örülü
bir sanal gerçeklik dünyasında değil de somut nesnel gerçekliklerden örülü bir
gerçekler dünyasında vuku bulmaktadır ve ütopyalarla uğraşmanın kimseye birşey
kazandırması mümkün değildir.

Bu vaziyete göre, Türkiye’nin bu konuyla alâkalı sosyal
gerçekliklerini özet olarak şu şekilde tâdât edebiliriz:

1: Türkiye’de toplumsal mutabakat, ancak, “millî mutabakat”
çerçevesinde sağlanabilir; zira, günümüzün realitesi “millet”tir.

2: Türkiye’de çoğulluklar ve bu çoğullukların arasındaki bazı
ihtilâflardan kaynaklanan fetret unsurları vardır.

3: Şu halde, Millî Mutabakat’ın sağlanması, bu problem alanına
büyük bir dikkat ve ihtimam ile eğilmek meecbûriyetini doğurmaktadır.

Millî Mutabakat, “Çoğulluk” ve “Fetret Unsurları”na Dair

Genel Olarak: Millî Mutabakat ve Çoğulluk

Türk toplumu, ‘plüral’ (çoğul) bir toplumdur. Türk toplumunun
çoğulluğu (ve heterojenliği), hem sosyal tabakalanmada ve hem de bununla ilgili
yanıyla birlikte, beşeri-coğrafî yapısında da gözlemlenmektedir: Yani,
toplumumuzu teşkil eden bütün kesimlerin, bütün tabakaların, bütün sosyal sınıf
ve zümrelerin, Sosyal Tabakalanma açısından homojen (türdeş, aynı türden) ve
üniform (bir-biçimli) olmadığını açık yüreklilikle, hiçbir komplekse ve korkuya
kapılmaksızın, kabul etmek zarûreti vardır. Aynı şekilde, Beşerî Coğrafya
açısından da bir anizotropi görülebilmektedir. Türk toplumu, heterojen
(çeşit-türden), mültiform (çok-biçimli) ve coğrafî bakımdan da non-izotrop
(eş-yönsüz) bir yapısallıktadır.

Çoğul toplum ibaresi yanlış anlaşılmaya çok müsaittir. Fakat,
çoğulluk, büyük ölçekte, normal ve tabiî bir keyfiyet olarak kabul edilmelidir.
Zira:

1: Biz, bununla, ülkemizin, bir “mozayik” olduğunu ifade etmek
istiyor değiliz. “Mozayik” terimi, bazı mihraklar tarafından kasıtlı bir
şekilde, bir “bölücülük” gerekçesi olarak kullanılan sabıkalı bir deyimdir.
Mozayik toplum da bir çoğulcu toplumdur, ancak, ortak paydaları çok zayıf olan
her zaman için parçalanmalara müsait, sağlam bir tesanüdü bulunmayan bir
toplumdur, buna karşılık; Türk toplumunun çoğulluğu, ayrılıklar ve aykırılıklar
yanında, ondan daha fazla olarak, farkılıklar içerisinde birlik unsurları
taşımakta olan bir çoğulluktur.

2: Çoğulcu toplumun zıddı, tekilci veya homojen toplumdur ki,
kelimenin gerçek anlamıyla tekil/homojen olan bir toplum bulmak imkânsızdır.
Beri yandan, çoğulluk, modern zaman toplumlarının en belirgin niteliklerinden de
birisidir.

3: Bu keyfiyet, aynı zamanda, Türkiye’nin ve Türk Milleti’nin
tarihî oluşum süreci ile yakından ilgilidir ve kabul ve teslim etmek gerekir ki,
herşeyden önce Türkiyede bir “millet” oluşmuştur: “Türk Milleti”. Türk Milleti,
bütün bu çoğullukların bir mecmuu yekûnudur.

4: Bütün bu farklılıklar ve çoğulluklar, birer düalite (uzlaşmaz
zıtlık) değildir. Yani, söz konusu bu çoğulluklar, doğrudan birer husumet
kaynağı oluşturmak gibi, ancak birçok bakımdan, gelişmişlik ve sıhhat alâmeti
olarak da kabul edilmelidir.

5: Mükerreren vurgulamak lâzımdır ki, tam ve noksansız bir
tekillik ve homojenlik, hiçbir toplum için söz konusu olamaz.

Ancak, bu çoğullukların içinde, potansiyel olarak “fetret
unsuru” olabilme istidâdı taşıyanlar da vardır.

İşte, Millî Mutabakat, bu çoğul yapıyı dikkate alarak,
toplumdaki bütün fetret unsurlarını, ayırıcı, yıkıcı bütün hareketleri
durdurmak, bunların kaynaklarını kurutmak; toplumu, bütün çeşitliliği ile bir
millî pota’da eritmek demek olacaktır.

Fetret Unsurları

İmdi, Türkiye’de “fetret unsurları” üç ana grupta toplanabilir:

1: Etnik fetret unsuru,

2: Mezhebî fetret unsuru,

3: İdeolojik fetret unsuru

Buna göre, Millî Mutabakat’ın tahakkuk ettirilebilmesi ve
toplumsal bütünlüğün mümkün olan en üst yüksek seviyeye yükseltilebilmesi için,
şu hususların göz önüne alınarak halledilmesi kaçınılmaz bir zorunluk
olmaktadır:

1: Etnik fetret unsuru:

Etnik fetret unsuru, “etnisite” probleminden kaynaklanmaktadır.
Etnisite, bütün dünyada özellikle bir “Post-Modernite” problemi gibi ortaya
çıkmaktadır. Bu problemin ülkemizdeki en müşahhas şekli, Siyasî Kürtçülük’tür.
Türkiye’nin, “Güney-Doğu Meselesi”ni bir “Etnikçi Kürt Meselesi” haline
dönüştürme istidadı gösteren âmillerin ortadan kaldırması ve Kürt ve Zaza gibi
unsurlar başta olmak üzere bütün etnik unsurları toplumun bütünü ile entegre
etmesi, mutlak sûrette şarttır. Türkiye’nin bu konudaki en temel hedefi tam bir
“entegrasyon” olmalıdır. Bunun zıddı, “izolasyon”dur. Entegrasyon kurtarıcı ve
izolasyon ise öldürücüdür.

Aslında dikkatli bir gözlemci, sözü edilen bu entegrasyon
ameliyesinin tabanda gerçekleşmekte olduğunu da görebilecektir. Bilhassa
şehirleşmenin hızlanması ile birlikte, zaten daha önce de birbirlerinden
soyutlanmamış olan Türkler ile Kürtler git-gide daha fazla iç-içe girmekte ve
aralarında koparılması çok zor, içten bağlar ve bağlantılar oluşmaktadır. Fiilî
bir bölünmenin tahakkuk etmemesi—ki bu anormal derecede zordur; hiç kimse,
Türkiye’den ‘zorla’ toprak koparamayacağını artık iyice açıkça görmüştür—her iki
kitle arasında ‘kan dâvâsı’ niteliğine dönüşecek kitlesel hareketler oluşmaması
ve bu kaynaşmanın devam etmesi halinde, muhtemelen bir nesil sonra entegrasyonun
en önemli aşaması bitirilmiş olur ki ondan sonra hiç kimse bizim Kürtlerimizi
bizden ayıramaz. Biz, Kürtlerimiz ile birlikte “biz” olmaktayız.

Ne var ki, bu aşamada yapılacak bazı hatalar (“Kürtçe eğitim”,
“mahallî özerk idareler”, “federasyon” vb. skandal girişimler) bu entegrasyona
büyük bir darbe olacaktır ve Türkiye, ‘iki milletli’, ‘iki kamuoylu’, ‘iki
dilli’ bir ülkeye dönüşecektir ki işte bu gerçek bir “mozayik” demektir. Mozayik
ise, iç-bağlantısı son derece zayıf, kuvvetli bir darbeyle dağılabilecek bir
inşa malzemesidir. Mozaik bir ülke, millî mutabakatı olmayan bir ülke demektir.
Mutabakatsız bir ülke ise, dağılır.

Bilinmelidir ki, Türkiye, öncelikle ve behemehal, bir
“vatan”dır. Vatan ise, ne bir ‘arazi’dir, ne bir ‘otel’ ve ne de bir ‘şirket’.
Bir vatan, ‘iki millet’e, ‘iki halk’a dar gelir. Yani: Bir vatan’a iki millet
sığmaz, bir vatan’da iki dil olmaz, bir vatan’da iki kamuoyu olmaz. Aksi bir
girişim, araya bir ‘düşmanlık’ ve ‘kan dâvâsı’ sokar ve netice olarak,
Türkiye’yi bir ‘etnikçilik ateşi’ sarar. Etnikçilik ateşini ise hiçbir şey
söndüremez ve sonu kan’dır.

Bu hataların ileride doğuracağı zararlar öylesine telâfi
edilemez boyutlara ulaşır ki, Türkler ile Kürtlerin, daha işin başında, ayrı
sınırları olan ayrı devletler halinde ve katı bir nüfus mübadelesi yaparak
birbirlerinden kesin olarak ayrılmaları, bu şekilde bir arada yaşamalarından
daha hayırlı olacaktır. Zira, bir kere daha ve vurgu ile belirtmek gerekir ki,
bir vatan, iki millet’e, iki halk’a dar gelir; bir vatan’a iki millet sığmaz,
bir vatan’da iki dil olmaz, bir vatan’da iki kamuoyu olmaz.

2: Mezhebî fetret unsuru:

Mezhebî fetretin kaynağı, Siyasî Kürtçülük gibi bir gelişme
eğilimi gösteren, veya daha doğrusu o yola kanalize edilmeye çalışılan “Siyasî
Alevîcilik”tir. Toplumsal bir realite olan “Alevîlik”, bir “Alevî Meselesi”ne,
hattâ daha ilerisinde, bir “Siyasî Alevîcilik”e dönüşme/dönüştürülme istidâdı
göstermektedir ki buna mânî olmak kesin bir zarûrettir. Aksi takdirde bu, en
azından ayrımcı Kürtçülük kadar ve hattâ bazı bakımlardan ondan daha da sarsıcı
sonuçlara yol açacaktır. Aşağıda tekrar temas edileceği gibi, böyle bir durum,
onun karşıtı olan sert akımların da doğmasını oluşturacaktır.

3: İdeolojik fetret unsuru

Günümüzdeki en temel beslenme kaynaklarından birisi,
Laisist-İslâmist Gerilimi’dir. Türkiye’de bilhassa 1950’de D.P.’nin halk
iktidarını gerçekleştirmesi ile birlikte siyasî erk’in—tek başına biricik
kaynağı olamamakla beraber—en temel kaynaklarından birisi olarak, Halk’ın,
siyaset tiyatrosunda sadece seyirci olmaktan çıkıp aynı zamanda aktör olarak da
rol almaya başlamasından itibaren, bir diriliş hareketi de başlamıştır. Bu
diriliş hareketi, bir ucunda, en basit dinî inanç ve ibadet özgürlüğü talepleri
ve diğer ucunda da fiilî bir Siyasî İslâmcılık talebi olan geniş bir spektrum
oluşturmaktadır. Laisist-elitist zihniyet, bunların arasında pek fazla bir
tefrik yapmadan çok yerde hemen-hemen aynı kefeye koymuş, bütün spektruma karşı
genel olarak toleranssız ve hazımsız davranmış, fakat özellikle siyasî anlamda
bir İslâm anlayışını, açık bir ‘düşmanlık’ olarak algılamıştır. Aynı duygu,
büyük bir oranda, karşı taraf için de geçerli kabul edilebilir.

Böylece, rejimin resmî desteğindeki laisist ideoloji ile, bir
ideoloji şekline dönüştürülme istidadı gösteren siyasî İslâmizm arasında, bazan
gizli bazan açık, sertleşen ihtilâflar yaşanmaya başlanmıştır ki bu ihtilâflar
zamanla açık bir hale dönüşebilecek gizli bir çatışma istidadı da taşımaktadır.
Özellikle 1996’dan bu yana bu gerginliklerin daha da sertleştiği açıkça ortaya
çıkmıştır.

Her iki grubun da, toplumun büyük ke-siminin merkezinde değil de
uç noktalarına doğru kümelenmiş olması, bu grupların pe-riferik olduğunu, bu
itibarla, aralarındaki gerginliğin toplumun bütününü kuşatmayacağını da
düşündürtebilir. Fakat, özellikle laisistlerin etki güçlerinin yüksek olması,
vuku bulacak çatışmaların bütüne yayılabileceğini ve ‘bütün’ü sarsıcı sonuçlar
doğurabileceğini degöz ardı etmemek gerekir. Zira, böyle bir çatışmanın,
muhit’ten merkez’e doğru yayılabilme istidadına potansiyel olarak sahip
bulunduğuna dikkat edilmelidir.

Bu gerilimin izale edilmesi, yani bütün renk ve tonlarıyla
birlikte geniş bir yelpaze oluşturan ve kendi içinde tam bir bütünlük arz
etmeyen “laikçi kesim” ile, buna tam aksi konumda bulunan “anti-laikçi kesim”
arasındaki görüş farklılıklarının ve hattâ zıtlıkların gelişerek bir
“laikçi/anti-laikçi cepheleşmesi”ne dönüşmesine mutlak olarak mânî olunması,
Türk toplumunun millî mutabakatının sağlanması konusunda en önemli hususlardan
birisi olarak kabul kabul ve halledilmelidir.

İdeolojik fetret unsurunun günümüz için en temel beslenme
kaynağı, artık doğrudan Marksist bir ideoloji olmaktan, büyük oranda, çıkmıştır.
Türkiye’de özellikle 80-öncesi’nde marksist sol’un ‘Marksçılık’tan ziyade, çok
açık bir şekilde ‘Rusçuluk’a soyunarak Türkiye’yi bölüp bir Rus peyki, ikinci
bir Afganistan haline getirmeye teşebbüs ettiği unutulmamalıdır. Fakat, artık
Marksistliğin bu gücü tükenmiştir ve daha önce de çok zayıf olan tabanı
hemen-hemen tamamiyle erimiştir. Ancak bunun yerine Marksist sol, şimdilerde
kendisine başka ‘istihdam alanları’ bulmuştur ki bunların birincisi Siyasî
Kürtçülük, ikincisi Siyasî Alevîcilik ve üçüncüsü de ideolojizmin günümüzdeki en
açık örneği olan Siyasî Laisizm’dir. Laisizm, bilhassa eski Marksitler
tarafından tam anlamıyla ideolojik bir cepheleşme anlayışıyla, ve, dinsizlik ve
hattâ sık-sık din-düşmanlığı olarak ele alınmakta, aslında çoğunluğu, keskin bir
Türk milliyetçisi olduğu için hiç hoşlanmadıkları halde Mustafa Kemal Atatürk’ün
ve onun ilke ve inkılaplarının arkasına setr olmaktadırlar. Bu sebeple,
Türkiye’deki bu üç fetret unsurunun üçünde de arka-planda Marksizm’in, artık
iyice dejenere olarak tam anlamıyla bir “üçüncü dünya ideolojisi” haline
dönüşmüş olan “militan Marksizm”in rolü unutulmamalıdır.

Hasılı, birincisi bir Türk-Kürt çatışması, ikincisi bir
Alevî-Sünnî çatışması ve üçüncüsü de bir Laikçi-İslâmcı çatışması hasıl
edebilecek olan bu fetret kaynakları mutlaka kurutulmalıdır.

Kürtçülük cereyanlarının kuvvetlenmesi, mûtedil bir Türk
Milliyetçiliği’ni aşan, reaksiyoner ve en az onun kadar katı ve sert,
merhametsiz, nefrete dayalı ve “etnik temizlik”i ilke edinmiş olan bir
karşı-Türkçülük akımının doğmasına yol açabilir ki bu, kanlı bir cidal demektir.

Bir Alevî Meselesi’nin oluşması ve bunun Siyasî Alevîcilik’e
dönüşmesi veya dönüştürülmesi de bir karşı-hareket olarak Sünnî Meselesi’nin
oluşmasını ve nefrete dayalı bir Sünnîcilik’e dönüşmesine yol açar ki bu da
benzer bir kaosa, bir iç-çatışma’ya sebebiyet verir.

Keza, bir Laikçi-İslâmcı cepheleşmesi de benzer neticeler hasıl
edebilir ki, Türkiye’yi sonu gelmez ve hiç galibi olmayan iç-çatışmalara
sürükler ki bütün bunlardan kaybeden topyekûn Türkiye olacak ve buna karşılık,
kazançlı çıkacak olanlar ise, Türkiye’nin ve Türk milletinin rakipleri ve
hasımları olacaktır.

Çünkü o takdirde, Siyon Protokolle-ri’nde anlatıldığı gibi,
“kardeş, kardeşin kılıcıyla düşer.”

Alevîlik-Alevicîlik ve bunun İdeolojik Fetret ile olan
bağlantısı

Alevîlik, Türkiye’nin en temelli millî meselelerinden birisidir
ve bu önemli konunun ciddiyetle ele alınması Türkiye için bir zarûrettir. Ancak,
aynı konunun bazı mihraklarca, ayrımcı bir veçheye büründürülmeye çalışıldığı da
gözlemlenmektedir ki, bu, açıkça ifade etmek gerekirse, tehlikeli bir
gidişattır. Bu ‘tehlike’, kısaca şöyle özetlenebilir:

1: Alevîlik, bizim ileride tekrar sözünü edeceğimiz bazı
merkezler tarafından, çözülmesi gereken bir meselenin gerektirdiği ciddiyet,
samimiyet ve ihlâs ile değil, kışkırtıcı bir şekilde ele alınmaktadır ki bunda
başrole soyunanların önemlice bir kısmının aynı zamanda Siyasî Kürtçülük ile de
meşgul olan kişi ve kuruluşlar olduğuna dikkat edilmelidir. Filhakika, gerçekte
hiçbir dine inanmadığı halde Alevîliği kendisine şîar edinen bu kişilerin asıl
gayelerinin karanlık işler olduğu aşikârdır.

Nitekim, büyük çoğunluğu teşkil eden Sünni Müslümanların mâruz
kaldığı baskılar karşısında sesini çıkarmayan ve hattâ baskılara taraftar olan
bu kişi ve kuruluşların Alevîlik konusundaki yaklaşımlarını hiçbir sûretle
samimî addetmek mümkün olamaz.

2: Birçok basın-yayın organlarında, prim yapmak isteyen
siyasîlerin önünü-ardını düşünmeden ulu-orta söyledikleri sözlerde, bilerek veya
bilmeyerek yapılan bazı kışkırtıcılıklar gözlemlenmektedir ki bu
kışkırtıcılıklardan birisi de bir Alevî-karşıtlığı doğurabilecek niteliktedir ki
bunun en bâriz örneği, zaman-zaman gündeme sürülen şu iddiadır: “Alevîler
laikliğin teminatıdır.”

Bu tez, açıkça, Sünniler, Alevîler ve Devlet arasında, fitnenin,
kışkırtma ve düşmanlığın tohumlarını atmaktadır. Zira, eğer Alevîler hakikaten
“laikliğin teminatı” ise-ler, o zaman, bu rejimin ve hattâ devletin de
teminatıdırlar demektir. Bu ise, şu anlamlara gelecektir:

a: Bu mantık(sızlık)a göre, bu Devlet, aslında laik değildir,
henüz açıkça deklare edilmiş olmamakla beraber, “bir din ve mezheb sahibi”dir ki
bu da “Alevîlik”tir. Yani, Türk Laisizmi, aslında, “takiyye etmiş bir Alevîlik”
olmaktadır.

b: Bu mantık(sızlık)a göre, Alevîler bu rejimin ve devletin
teminatı, Sünnîler de düşmanı olmaktadır.

c: Bu mantık(sızlık) tersten okunduğunda şu ürkütücü sonuçla
karşılaşırız: Alevîler bu rejimin ve devletin teminatı ve Sünnîler de düşmanı
ise, rejim ve Devlet de Alevîlerin dostu, Sünnîlerin düşmanı olacaktır.

d: Bu mantık(sızlık)ın kabul ve tasdik edilmesi durumunda, bu
rejim ve bu devlet, bu haliyle, aynı zamanda, vatandaşları arasında,
‘mezheplerine göre’ bir ayrım yapmak durumunda olacaktır. Zira bu
mantık(sızlık), Alevîler’i bu rejimin ve devletin asıl sahipleri ve teminatları
olarak birinci sınıf vatandaşlar, Sünnîler’i ise rejimin ve devletin karşıtları
ve düşmanları olarak ikinci sınıf vatandaşlar addetmek anlamına gelmektedir.

e: Bu mantık(sızlık)ı ve onun uygulanmasını meşrû kabul etmek,
büyük kitleyi oluşturan Sünnîler üzerinde, Suriye’deki azınlık Nusayrî
diktatörlüğüne benzer tarzda, laiklik adı altında gizlenmiş ya da laiklik ile
uzlaşmış ve/veya özdeşleştirilmiş bir Alevî diktatörlüğü kurulmasını meşrû kabul
etmek demek olacaktır.

f: Bu ise, Sünnî kitle arasında siyasî, ihtilâlci ve rejime ve
Devlet’e düşman bir karşı-akımın, bir Sünnîcilik hareketinin doğup yayılmasını
meşrûlaştıracaktır.

g: Bu mantık(sızlık), netice olarak, Sünnî-Alevî farklılığını
bir düşmanlığa ve hattâ sadece “mezhepler-arası” olmakla kalmayan, “Devlet ile
Sünnî halk arasındaki” bir düşmanlığa dönüştürecektir.

Halbuki Türkiye, nasıl ki “Türkü ve Kürdü ile birlikte Türk”
ise, “Sünnîsi ve Alevîsi ile birlikte Müslüman”dır. ‘Birlik’ kavramının yanında
‘bütünlük’ kavramına da, ancak bu sûretle hayatiyet kazandırılabilir.

Halbuki, Türkiye’deki tabiî sosyal gelişmeler, bu ajitasyon ve
provokasyonlara tamamen aykırı bir mahiyette seyretmektedir.

***

Nasıl ki Türkler Kürtler arasında bir yakınlaşma, kaynaşma ve
bir millî en-tegrasyon vuku bulmakta ise, Sünnîler ile Alevîler arasında da bir
yakınlaşma ve en-tegrasyon vuku olmaktadır. Bu yakınlaşmanın iki önemli veçhesi
vardır: Uzun zaman kendi içine kapanarak gelişmiş bir yazılı kültürden,
Felsefe’den, Kelâm’dan, Fıkh’dan… ilh. mahrum, tipik bir “köy kültürü”ne
dönüşen Alevîlik, şehirlileştikçe, güçlü Sünnî kültür ile daha yakından temasa
geçmeye ve bunun sonucunda da, İran’daki gelişimine benzer bir gelişim sürecine
girmeye başlamıştır ve bunun sonucunda, özellikle büyük şehirlerde, Sünnîliğin
tesirinde kalarak kısmen Sünnîleşme ve kısmen de Câferîleşme eği-limleri
görülmektedir. Bu, henüz yeni oluşmaya başlamış bir süreçtir ve elde edilecek
sonuç, elbette uzun bir zamana, sabıra, karşılıklı toleransa bağlıdır. Burada
‘Sünnîleşme’ ibaresi ile kastetmiş olduğumuz şey, Alevîliğin Sünnîliğe inkilab
etmesi değil, Sünnî ögelerden etkilenmesi anlamındadır. Bu gelişim, Alevîlik ile
Sünnîlik arasındaki buzdan duvarları yıkabilecek en önemli olgulardan birisidir.
Bu süreci hızlandıracak en önemli bir manüp-lasyon ise, bizim tezimiz olan
“Millî Sekülerizm”dir.

Fakat burada bu müsbet gelişmelerin yanında bazı menfî
gelişmeler hakkında da küçük bir not düşmek ihiyacı duymaktayım: Gerek Kürtlüğün
ve gerekse de Alevîliğin entegrasyonu daha ziyade halk arasında gözlemlenen bir
olgu niteliğindedir. Bunun yanında, bilhassa büyük şehirlerde, tavanda, yani
“Siyasî Kürtçü Elitler” ve onların işbirlikçisi ve hattâ çok kereler motoru olan
Türk Marksistleri’nde, tamamiyle ayrımcı ve bölücü mahiyette başka oluşumlar da
vardır. Bunlara ileride tekrar temas edilecektir.

İşte, bizim Millî Mutabakat olarak adlandırdığımız şey, özü
itibariyle, bu kaynaşma, karışma ve millî entegrasyondan başkası da değildir.
Söz konusu bu millî mutabakatın tamamlanması, yani toplumun bütününün asgarî
müştereklerde buluşarak tam bir millî entegrasyonun sağlanması henüz tamamlanmış
değildir ve bunun tamamlanabilmesi için, toplumu oluşturan bütün unsurların
arasındaki işbu asgarî müştereklerin tam olarak sağlanabileceği ortamları
yaratmak, var olanları kuvvet-lendirmek ve zaten çalışmakta olan entegrasyon
sürecini daha da hızlandırarak ve yoğunlaştırarak ikmal etmek gerektir.

Bunun sağlanabilmesi için, şu hususların mutlaka göz önünde
tutulması icap etmektedir:

1: Türkiye’nin “müşterek kimlik unsurları”, “Türklük” ve
“Müslümanlık”tır.

Bu iki unsurun kopmaz birlikteliği, Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşlarını, bu topraklarla ilgisi sadece bu topraklarda yaşıyor olmanın,
yani sadece “üç çember”in fonksiyonelliğine tâbî maddî unsurlarla bu toprağa
bağlı olmanın ötesinde, mânevî, kutlu bir anlam taşıyan; diğer bir deyimle, bu
toprakları ‘vatan’ gören, onu gönlünde vatanlaştıran kişileri kuşatan, ‘sadece
vatandaş’ı ‘sahici vatandaş’ demek olan ‘millet’ statüsüne yükselten ve bütün
alt-kimlikleri kuşatan bir ‘üst-kimlik’, daha sıhhatli bir ifadeyle tek ve
belirleyici “millî kimlik”tir.

2: Türkiye bir “mozayik” değildir.

a: Türkiye, bir milletler ve halklar mozayiği değildir; Türkiye,
Türklerin ülkesidir. Türkiye, çok-milletli, çok-halklı, çok dilli, çok-dinli bir
imparatorluk değildir, Ulus-Devlet sürecini yaşayan millî bir vatan’dır ve de
bir vatan, bir’den fazla millet’i, bir’den fazla halk’ı kaldırmaz.

b: Türkiye bir dinler mozayiği de değildir; Türkiye,
Müslümanların ülkesidir. Yine aynı sebebe binaen, Türkiye bir’den fazla din’i de
kaldırmaz. Bu ilkenin, hiçbir komplekse kapılmaksızın iyice anlaşılması ve
öğrenilmesi gerekmektedir. Bu ilke, keza, bizim Millî Sekülerizm teziminizin de
en önemli kalkış noktalarından birisini teşkil etmektedir.

3: “Türk” terimi, bizim ortak üst-kimliğimizi oluşturan iki
unsurdan birinin ifadesidir.

Ancak, “Türk” kelimesi, bir terim olarak, bir ‘ırk mensûbiyeti’
anlamı taşımaz; “Türk”, sadece Orta-Asya’dan kopup gelmiş ve ‘tarihî kurucu
unsur’ olan insanların torunlarını ifade etmez; onları da kapsar, onlarla
birlikte bu ülkenin bütün Müslüman vatandaşlarını da. Bu anlamda olmak üzere,
Kürt de Türk’tür, Kurmanç da, Zaza da, bir başkası da. Zira, ne kim-senin böyle
bir sahih neseb bağını kanıtlaması mümkündür ve ne de buna gerek vardır: “Türk”,
esas itibariyle, tarih içerisinde teşekkül etmiş, İbn Haldûn sos-yolojisindeki
Neseb ve Sebeb asabiyelerinin mükemmel bir sentezi olan bir ‘kültürel
aidiyet’tir.

4: “Müslüman” terimi, bizim ortak üst-kimliğimizi oluşturan
ikinci unsurun ifadesidir.

(Önce küçük bir not: Buradaki ‘birinci’, ‘ikinci’ ibareleri bir
değer sıralaması anlamında değildir). Yani, “Müslüman” kelimesi de, keza, bir
terim olarak, bütün İslâm mezheplerini kapsayan en umûmî bir terimdir ve bu
tanım çerçevesinde, aksini beyan etmeyen, yani, ‘ben Müslüman değilim’ demeyen
herkes, Müslümandır. Bu cümleden olmak üzere, aksini beyan etmedikçe, hiç kimse
bir Alevî’nin de bir Sünnî gibi müslüman olduğunu reddedemez.

5: Türkiye’nin bütün bu unsurları kapsayacak, bütünü
kuşatacak yeni bir yapılaşmaya ihtiyacı vardır. Bu yeni yapılaşmanın hem başında
ve hem de sonunda yer alması gereken husus, “millî mutabakat”tır.

Fakat, bir ülkenin millî mutabakatının sağlanabilmesi, sadece
müşterek mânevî değerler etrafında olabilemez; bizler (bireysel ve toplumsal
olarak) sadece “mânâ”dan ibaret sâf rûhî, mücerret varlıklar değiliz; bizim bir
de “maddî” yanımız bulunmaktadır.

Şu halde, millî mutabakat, aynı zamanda toplumumuzun bu maddî
yanını da kuşatmalıdır. Bizim, Johann von Uxküll felsefesinden uyarlayarak
kullanmış olduğumuz “üç çember”13 olan “beslenme”, “korunma” ve “üreme”
çemberleri, toplum olarak maddî hayatımızın tamamının özet bir ifadesidir. İşte,
millî mutabakat’ın müşterek maddî unsurlarının temini, bu üç çember etrafında
tesis edilecek bir “müşterek maddî menfaatlar kompleksi”nin tahakkuk
etti-rilmesi demektir. Yani, Türk toplumunun müşterek korunma, beslenme ve
hayatiyetini devam ettirme çemberlerinden oluşmuş bir maddî menfaatlar
kompleksi, millî mutabakatın ana hedefi ve şartlarından olmaktadır.

6: Netice:

Millî Mutabakat, şu aslî iki temel unsur etrafında sağlanabilir:
Millî Asabiye Birliği ve Din Birliği.

Din Birliği fevkalade önemlidir, ancak; tek başına yeterli
değildir. Bazı ütopik radikal sağ söylemlerin aksine, Din’in bir toplumda tek
başına bir “konsensus” sağlamaya muktedir olamadığını kabul etmek, tarihî
tecrübenin bir ürünü olarak, icap edecektir. Nitekim, bu olguyu oldukça erken
bir dönemde, İbn Haldûn farketmiştir:14

“O halde…., dinin mülke ve devlete götürmekte asabiye üzerinde
olumlu ve önemli bir katkısı söz konusudur. Ancak gene de asabiye-devlet-din
ilişkilerini göz önüne alırsak, İbni Haldun’un burada, asabiyeye, diğer ikisine
göre çok daha fazzla bir öncelik, ağırlık tanıdığını görüyoruz. Çünkü ona göre
gerek devlet, gerek din, gerçekleşmek için asabiyeye muhtaçtırlar. Öte yandan
devletin kurulması için de yalnız başına asabiye yeterlidir. İbni Haldun’un
kendi sözlerine göre, bu konuda, dinin asabiyeye yardımı ancak bir katkı
niteliğindedir. Yani …, devletin kurulmasında onsuz olunabilir. Herhangi bir
dinî ilkenin yardımı olmaksızın mülk gerçekleştirilebilir. O halde siyasî
sorunla ilgili olarak dinin rolü ikinci derecedendir. Labica’nın haklı deyimi
ile o, asabiyeye göre ‘ikinci dereceden bir aktördür’.”

Din’in “mülk”ü, yani siyasî organizasyonu sağlamaktaki önemli
rolüne karşılık, tek başına yeterli olmayışının en temelli saiklerinden birisi,
hattâ birçok bakımdanbirincisi olarak, şunu ileri sürmekteyiz: “Dinler çok büyük
totalitelerdir; bundan dolayı, ‘birden fazla’ ve ‘birbiriyle çelişkin ve
çatışkın’ siyasî organizasyonların hepsi için de aynı derecede meşrûiyet kaynağı
olabilirler.”

Bu sebepledir ki, Türkiye’nin bütünlüğü, ancak ve yalnız, bu iki
aslî unsur çerçevesinde sağlanabilecektir.

***

Türkiye, bütün problemlerini, bir millî mutabakat çerçevesinde
ve çağdaşlaşma hedefine yönelik olarak ve o zemin üzerinde çözmek zorundadır.

Bizim problemlerimizi ancak ve yalnız biz çözebiliriz ve
çözemediğimiz her problem, hem daha da kronikleşir ve hem de yeni problemler
doğurur ve neticeten, bizi sürekli olarak ikinci kümede kalmaya mahkûm eder;
hattâ, fiziksel varlığımız, yani, bir “var-olan varlık olmaklığımız” bile
tartışma konusu olur.

Şimdi, millî mutabakat’ın olduğu kadar çağdaşlaşma’nın ve millî
sekülerizm’in gerçekleşmesinde de hem şart ve hem de sonuç hükmünde olan bir
konu da “demokrasi”dir.

Demokrasi, günümüz dünyasında, sadece bazı düşünürlerin zihniyet
dünyalarındaki bir düşünce egzersizi, bir entellektüel lüks olmak durumunda
değildir; o, bilfiil yaşanan bir realite’dir. Kısacası, demokrasi, günümüzdeki
en önemli toplumsal gerçekliklerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha
önce de temas edilmiş olduğu veçhiyle, Demokrasi’nin bir kurum olarak Batı’da
ortaya çıkmış olması, onun sadece ve yalnız ve ancak Batı’da yaşayabilir ve
yaşanabilir ve öyle olması gereken bir kurum olduğu şeklinde algılanmamalıdır ve
fiilî uygulamalar da zaten, büyük ekseriyetle, bu yöndedir.

Bu konuda, detaya girmeksizin şu kadarını söylemek yeterli
olabilir: Demokrasi, bir toplumdaki özgürlük bi-lincinin bir ifadesidir ve aynı
zamanda toplumun rızaî birliği demek olan millî mutabakatın da en temel
şartıdır. Onun için, demokrasi, millî mutabakat, birlik, bütünlük, kalkınma v.s.
gibi hayatî önemi haiz hususların hepsinin hem temel şartlarından ve hem de
sonuçlarındandır.

“Millî Sekülerizm” Kavramına Dair

Burada sözü edilen “millî seküle-rizm”den bir nebze bahsetmek
gerekli olacaktır. Millî Sekülerizm, tarafımızdan icat edilmiş olan bir terim
olup, çok kısa bir özetle ifade edilecek olursa, “Din’in devlet düzeni
içerisinde saygın bir yer aldığı seküler bir sistem” anlamındadır. Sistem, esas
itibariyle “seküler”dir, yani hayatın kanunları bizzat hayatın içerisinden
çıkarılacaktır, ama, Din ile çatışmayacak, Din de hayatı tanzim eden ikinci bir
meşru unsur olarak düzen içerisinde yerini alacaktır.

Ne var ki, burada önce karşımıza bir ‘terminoloji sıkıntısı’
çıkmaktadır. Bir medeniyetin gücünün kriterlerinden birisi de, terminoloji vaz’
edebilme hususundaki yeteneğidir. Bizim medeniyetimizin geçirmiş olduğu ağır ve
derin buhranın emâresini burada da görebilmekteyiz: Dünyevîleşme konusunda bir
terminoloji bulabilme güçlüğü. Modern kavramların terminolojisinin çoğunluğunun
ya doğrudan yabancı ibareler ya da bunların Türkçe tercümeleri olması, o
kelimelerin arkasındaki yabancı rûhunu da belirgin bir ölçüde taşımakta olmasına
da yol açmaktadır ki bu durumun, açığa vurulsun veya vurulmasın, nisbî bir
tedirginlik hasıl etmesini normal karşılamak icap etmektedir.

Dünyevîleşme konusundaki terminoloji meselesi de böyle bir
tedirginlik oluşturmaktadır. Nitekim, Batı literatüründeki “laiklik” ve
“sekülerlik” terimlerinin, oluşmuş oldukları kültürel ortamı çağrıştırmış
olmaları hasebiyle, Türk kültürüne tam olarak ısındırılmaları zor görünmektedir.
Fakat beri yandan, gerek günümüz Türkçesinin budanmış halinin verdiği
yetersizlik ve gerekse de kendi kültür tarihimizde böyle bir kavram için
belirgin bir model bulunmaması, beni, bu iki terimden birisini ‘kerhen’ tercih
etme problemiyle karşı-karşıya bırakmış bulunmaktadır. Bu şerait altında,
gözüme, sekülerlik ibaresi laiklik ibaresine nazaran daha ehven-i şer olarak
gözükmektedir.

Zira, “laiklik” ibaresi hayli sabıkalı bir kavramı işaret
etmektedir: O, Batı’da Kilise otoritesine karşı ama aynı zamanda da
Hıristiyanlığa karşı, yani bir bakıma dine-karşı bir hareket, dinî bir ‘i’tizâl’
hareketi olarak başlamış, Hıristiyanlık-öncesi pagan kültüre yönelmiş ve bütün
gelişim süresince hep dine karşı soğuk ve agresif davranmış, özellikle Türk
laisizminin de ilham ve model kaynağı olan Fransız-vârî Laiklik daima din ile
kavgalı olmuştur. Bilhassa Türkiye’deki mazisi, “Türk-işi Laiklik”in de sabıka
dosyasının kabarmasına yol açmış, belirgin bir soğukluk hasıl etmiştir. Bunun en
basit kanıtı, siyasî otoriteler ve laikler tarafından, sürekli olarak, laikliğin
dinsizlik olmadığı şeklinde yapılan telkinlerde bulmak mümkündür. Bu son
derecede bariz örnek dahi, büyük kitlede, laikliğin dinsizlik olduğu şeklindeki
bir tedirginliğin mevcut olduğunu göstermeye yeterlidir. Bizim kanaatımıza göre
de, laiklik kelimesi bir kavram olarak ne şekilde yorumlanırsa yorumlansın,
artık bazı bakımlardan sabıkalı bir kelimedir ve esasen sabıkalı mazisinden
kopması da pek mümkün değildir.

“Sekülerlik” ibaresine gelince: Önce, bu ibare de Batı menşeli
olmasına rağmen, hem genel olarak, menşe itibariyle din ile laiklik gibi kavgalı
olmaması dolayısıyla daha az sabıkalı ve daha az kirlenmiş bir kavramdır ve hem
de Türkiye’de pek fazla âşinâ olunan ve bilinen, çok fazla ‘yüz-göz olunmuş’ bir
ibare değildir. Bu da onun işaret etmekte olduğu kavramın muhafazakâr büyük
kitle tarafından daha az tepkiyle karşılanmasına sebep olabilecektir. O
se-beple, çağdaşlaşma problemini halletmesi gereken Türkiye’nin sosyal
dünyevî-leşmesini en iyi ifade edebilecek olan kelimenin, sekülerizm olabileceği
tarafımızdan düşünülmüş ve fakat bunun, Avrupaî mânâsından farklı olduğunun
belirtilebilmesi için, Türk kültürü ve İslâm ile barışık olduğu anlamına gelmek
üzere, millî sıfatı ile ve millî ve Batılı değerlerin bir sentezi olduğunu ifade
edebilmek için de sentetik sıfatı ile teçhiz edilmesi uygun görülmüş ve bu
sûretle, kavram, “Millî-Sentetik Sekülerizm” halini almıştır.

“Millî Batılılaşma” ve “Millî Sekülerizm”

Önce hemen şunu belirtmeliyim: Millî Sekülerizm, soyut bilgiden
eşyaya gidilerek elde edilen bir ütopya değil, eşyadan bilgiye gidilerek elde
edilen realitelere dayanan bir tezdir.

İmdi: Şu soru hemen ileri sürülebilir: “Batılı” bir kavram olan
“sekülerlik” nasıl “millî” hale getirilebilir? Buradaki “millî” ibaresi aynı
zamanda “İslâmî” olarak da anlaşılabilir mi? Değilse, bu, netice itibariyle
yine, “İslâmî-olmayan” bir kavram demektir. Çağdaşlaşma, dünyevîleşme, İslâm ile
uyuşmazlık içinde midir ki İslâm-dışı bir kavrama müracaat edilmektedir?

Böyle bir sualler kümesine verilecek cevaplar özet olarak şu
şekildedir:

Bir ülkenin, bir toplumun ekonomik yapısı ile onun toplumsal ve
kültürel yapısı arasındaki bağı, hiçbir komplekse kapılmaksızın göz önünde
tutmak mecburi-yetindeyiz. Ayakta kalmak için “yüksek potansiyel”e ulaşmak,
dünyevîleşmek, sanayi medeniyetine geçmek bir zarûrettir. Bu ise, ona bağlı olan
bir sosyo-kültürel yapıyı da beraberinde getirmektedir.

İmdi, günümüzün yüksek potansiyeline ulaşmanın ‘İslâmcası’
bilinmemektedir. Temel sıkıntı buradadır. Bütün mesele, sanayi medeniyeti’nin
alternatifini bulup-bulamama meselesidir ve bunun bir alternatifi henüz
bulunamamıştır. Bu, belki de sanayi medeniyetinin ontolojik olarak deterministik
bir zorunluluk sahibi olmasındandır. Sanayi medeniyetinin en belirgin nümunesi
olarak ortaya çıkan Kapitalizm’in en keskin alternatifinin Sosyalizm—hassa-ten
Marksist Sosyalizm—olmasına rağmen onların vardığı sonuç da gözler önündedir. Bu
konuda ütopyalarla uğraşmanın bize zarardan başka birşey getirmeyeceğini kabul
etmek lâzımdır. Sosyalizm bile, sanayi medeniyetinin ‘kendisine’ değil ancak
‘üretim ilişkileri biçimine’ bir eleştiri olarak ortaya çıkmış olmasına karşılık
başarısız olmuşken, İslâm adına bütün bir sanayi medeniyetine—daha onu öğrenmeyi
bile başaramamış iken—alternatif bulmaya çalışmak, hâlisüddem bir ham-hayaldir.
Açık konuşmakta fayda var: Sosyalist hareketin yarısının yarısı kadar dahi
entellektüel ve ilmî birikime sahip olmayan İslâm dünyasının böyle bir işe
girişmesi, muhtemelen iyi niyetli ama zavallı bir karikatürizm olmaya mahkûm,
ölü doğmuş bir proje olacaktır. Nitekim bu babda İslâm adına ileri sürülen hal
tarzlarına dikkat edilecek olursa ya üstü-örtülü bir kapita-lizm’dir ya da
üstü-örtülü bir sosyalizm; hem de karikatür bir kapitalizm ve/veya sosyalizm!

İslâm dünyasının aydınlarının öncelikle bu realiteyi ve onun
altındaki temel sebepleri görmezden gelmesi, medeniyetimizdeki kronikleşmiş kan
kaybını hızlandıracaktır: Batı medeniyetinin henüz bir alternatifi
bulunamamıştır! Bu da bizim, yine bir başka realiteyi daha kabul etmemizi
zorunlu kılmaktadır: Bütün dünya, Batı medeniyetinin bir alternatifi bulunmadığı
için, bu yüzden Batılılaşmaktadır. Bütün aksi iddialara karşılık, zaten bütün
İslâm dünyası ve özellikle Türkiye, ‘Batılılaşma’yı fiilen yaşamaktadır. Bu
hususu sık-sık ve mükerreren vurgulamak lüzumunu hissetmekteyim, çünkü, bu
konuda, sürekli olarak, inanılmaz bir reddiyeci ve inkârcı tutum ile
karşılaşmaktayım ki o da şudur: ‘Fiilen’ yaşanan bir “Batılılaşma” hareketinin
‘dil ile’ inkâr edilmesi, özellikle Türk sağında, ama hassaten Sağ aydınlarda
çok sıkça görülen anlamsız bir saplantı, bir ‘aydın hastalığı’, hattâ bir bakıma
bir ‘aydın riyakârlığı’ halini almıştır.

Birçok muhafazakâr aydın çevrelerinde en fazla karşı durulan ve
tel’in edilen şey, Batılılaşmak’tır; halbuki o beylerin hepsi de dilleriyle
inkâr ettiklerini fiilen icra etmektedirler. Tıpkı, uyuduğundan şüphelenilen bir
kişiye “uyuyor musun?” diye sorulduğunda, eğer bir cevap verecek olursa, ne
şekilde bir cevap verirse versin—”evet, uyuyorum”, yahut, “hayır,
uyumuyorum”—bunun, aslında, “uyumuyorum” demek olacağı gibi, her halleriyle
Batılılaşmayı şu veya bu şekilde fiilen yaşayan kişiler, ne şekilde bir cevap
verirlerse versinler, bu onların, “Batılılaşmakta oldukları”ndan başka bir anlam
taşımamaktadır. Bu durumu, yani, fiilen içinde oldukları ve yaşadıkları, artık
hayatlarının ayrılmaz bir parçası haline gelmiş olan Batılılaşma’yı dil ile
inkâr eden ve hattâ bu inkârı neredeyse bir îmân esası gib algılayan aydınların
bu hazîn tavrı, “Garb’a doğru giden tren içinde Şark’a doğru koşmak”tan başka
bir anlam da taşımamaktadır. Fakat bu Batılılaşma, çoğunlukla, entellektüeli
olmayan bir hareket olduğu için, çok yerde, arabesk ve lümpen bir Batılılaşma
şeklinde tecelli etmektedir. Hem de tâ ‘kültürün çekirdek unsurları’na kadar
tahribat yapan sefil ve yıkıcı bir Batılılaşma!

Bizim tezimiz şudur: Çağdaşlaşmak, ancak, “Batının millî bir
yorumu” ile mümkündür, “Batı’yı toptan redde-derek” değil! İşte, Batı’nın bu
millî yorumlarından birisi de Batı-tarzı dünyevî-leşme’nin Türkiye ve İslâm
dünyasına adaptasyonudur ki bizim “millî seküle-rizm” (veya, millî-sentetik
sekülerizm) ibaresi ile kastetmiş olduğumuz da budur: Batılılaşma fiilî
vakıasını soğukkanlılık ile kabul etmek, el ile yaptığını dil inkâr ve reddetmek
gibi bir saplantı, riyakârlık ve iki-yüzlülüğe veya acze tenezzül etmemek ve
aklı başında, rasyonel, komplekssiz bir şekilde işbu ‘fiilî’ vakıayı ‘lümpen ve
arabesk’ olmaktan çıkarıp, rasyonel ve millî bir hale inkılab ettirmek.

Menşe itibariyle ecnebî olan herhangi bir kültür unsurunun millî
hale geti-rilebilmesi, o ecnebî kültürle sıcak temasa geçen millî kültürün
sentez ve ecnebî olanları millîleştirme yeteneği ve gücünün de bir ifadesidir.
Dolayısıyla, bizim millî kültürümüz yeterince güçlü veya güçlendirilebilir ise,
sekülerizm gibi ecnebî bir unsuru millî hale getirmek çözülemez bir problem
olmayacaktır. Zaten bütün mesele budur: Hiçbir toplumun kültürü statik olamaz,
mutlaka birşeyler alınır ve ve-rilir. Temel mesele, bu alış-verişlerde kimlik ve
kişilik kaybı değil kazancı elde edilebilmesi, karşılaşılan yeni durumlara göre
sentetik hal tarzları ortaya konabilmesidir.

Millî Sekülerizm’i açıklayabilmek için, önce, Osmanlı
Sekülerizmi’nden ve Cumhuriyet Laisizmi’nden kısaca, bir-iki cümle ile söz
açalım: Problemin Archimedes Noktası, “dünyevîleşme”dir ve gerek sekülerliğin ve
gerekse de laikliğin bir ihtiyaç olarak ortaya çıkışları bizâtihî insanların
dinsizleşmesinin değil, dinin bizzat kendisinin veya din anlayışının
dünyevîleşme karşısındaki yetersizliğinin bir sonucudur. Biz, bunu genel bir
ilke olarak, şöyle ifade etmekteyiz:

“Sosyal hayatın dünya hâkimiyeti idesine göre düzenlenmesine
imkân vermeyen hayat görüşleri, bu görüşler ister din, ister mezhep, ister
felsefe olsun, sosyal dünyevîlik ile bir arada bulunabilme şansına sahip
olamayacaktır.”

İmdi, genel olarak Avrupaî Sekülerizm, dinin (Hıristiyanlığın),
bu imkânı vermemesi karşısında pasifizasyonu ve Avrupaî Laisizm de diskalifiye
edilmesi idi. Osmanlı Sekülerizmi—ki bir kavram olarak bizim verdiğimiz bir
isimdir, Osmanlı’nın bu isimden haberi bile yoktur, ama, yaptığı şey, fiilen bir
sekülerizm’dir—çağdaş ha-yatın realitelerine uyum gösterebilmek için, İslâm’ın,
sürekli olarak ve sistematik bir şekilde dünyevîlik karşısında geriye
çe-kilmesi, pasifize edilmesi, hayatı sevk ve idare edebilme güç ve imkânını
düzenli bir şekilde kaybetmesidir.

Avrupaî sekülerizm ile Osmanlı Sekülerizmi arasındaki temelli
fark şuradadır: Avrupa’da sekülerizm, önce dinin bizzat kendisinde, akaid
sisteminde bir reform ile başlamış, sonra, din ağır-ağır hayat karşısında
pasifize edilmiştir. Osmanlı ise İslâmiyet’te akaid (doktrin) bakımından
herhangi bir sûrette bir reform olarak nitelendirilebilecek bir teşebbüse
gi-rişmemiştir; en fazla, fıkh (hukuk) sisteminde bir revizyon yapmıştır.

Cumhuriyet Laisizmi ise, İslâm dini ile hayatın hiçbir sûrette
bir arada bulunamayacağını, İslâmiyet’in her türlü ilerlemenin önündeki en büyük
engel olduğunu bir aksiyom olarak almış, bu sebeple de, İslâm’ı, hayatın mümkün
olan her sahasından diskalifiye etmeye yönelmiş, bu maksatla cebir ve şiddete
dahi başvurmuştur.

Özetle, Osmanlı Sekülerizmi, İslâm’ın sosyal hayat karşısında
kademeli ve yumuşak bir pasifizasyonu, Cumhuriyet Laisizmi ise, İslâm’ın sosyal
hayatın hemen her safhasından, devlet gücü kullanılarak, ânî ve keskin bir darbe
ile diskalifiye edilmesidir. Fakat bu, “Ortodoks Cumhuriyet Laisizmi” olup,
1950’den sonra pratik olarak revizyona uğrayan ve “Revize Cumhuriyet Laisizmi”
olarak anılabilecek olan laisizm, bu diskalifiyeyi yumuşatmıştır ki anılan bu
laisizm, bir nebze “sekülerizm”e de yakınlaşabilmiştir.

İmdi, bizim önerdiğimiz Millî-Sentetik Sekülerizm ise, Revize
Cumhuriyet Laisizmi’ndeki işbu revizyonun devam ettirilmesi, ağır-ağır ve
kademeli olarak, laisizm’den sekülerizm’e dönülmesidir. Bu sekülerizm,
Osmanlı’nın izlemiş olduğu yolu, bir anlamda, tersinden izleyecek ve makul bir
dengeye varacaktır. Böylece, Din ile Hayat arasında kopmuş bulunan köprüler
yeniden onarılabilecek; din ile hayatın birbirinden ayrılmış olan yolları tam
olarak birleştirilemeyecek olsa bile, birbirine yakınlaştırılabilecek bir hale
geti-rilebilecektir.

Bu, önce bir “sentez”dir: Batı’da oluşmuş ve alınması kaçınılmaz
olan bugünkü dünyevî hayat’ın, yani Batı medeniyeti’nin zorunlu evrensel unsur
ve değerlerinin millî unsur ve değerler ile bir sentezidir.

İkincisi, bu, bir “millîleştirme”dir. Buradaki millîleştirme
ibaresi, aynı zamanda “İslâmîleştirme” anlamı da ihtiva etmektedir.

Millî sekülerizm, millî Batılılaşma’nın bir parçasıdır ve aynı
zamanda, çağdaş millîleşme anlamına da gelmektedir.

İmdi, bu, bir sentez, Türk millî kültürü ile Batılı hayat
tarzının ve dünyevîliğinin bir sentezi olmakla, kendisini meydana getiren
unsurların ne aynısı olacaktır ve ne de gayrısı; o, yeni bir oluşumdur.

Bu cümleden olmak üzere, şu hususu, önemine binaen vurgulayarak
belirtmek isterim: Millî sekülerizm, bir İslâmî sistem demek değildir. Türkiye
için İslâmî bir sistem—ama sadece ismi değil cismi de İslâmî olan bir
sistem—yakın bir gelecekte gerçekleşmesi asla mümkün olmayan bir hayaldir. Hattâ
sadece Türkiye için değil, bütün İslâm ülkeleri için de bu husus aynıyla
geçerlidir. Esasen, gerçek bir İslâmî sistemin dünyanın herhangi bir yerinde
kurulabilmesi mümkün olsa, bu imkânın Türkiye için de geçerli olmaması için
hiçbir ciddî sebep olamaz.

Zira, en temelli sıkıntı zaten buradadır: “Gerçek İslâmî sistem”
ne demektir? Acı ama hakikattir ki şu anda bu sorunun ce-vabını kimse
bilmemektedir. Bu konuda hemen şunun belirtilmesi gerekir: Bu sorunun cevabı,
kitâbî ve soyut, skolastik önermeler değildir; bu sorunun cevabı, ancak, fiilen
yaşanan, yaşanmakta olan, el ile tutulabilen, göz ile görülebilen, somut bir
fiilî eser olarak, “işte, bu, gerçek İslâmî sistemdir” denebilecek en azından
tek bir örnektir ki, işte o tek bir örnek dahi yoktur! Adına, “İslâm Dünyası”
denen dünyanın durumu, bundan ibarettir! O sebeple, açık ve seçik olarak şunu
bir kere daha ilân etmek gereği duymaktayım: Şu anda ve yakın gelecekte,
dünyanın hiçbir yerinde ve bu arada da Türkiye’de, “gerçek bir İslâmî sistem”
kurulamayacaktır.

Burada bizim kastetmiş olduğumuz anlamıyla, “İslâmî sistem”,
dünyevîleşmeyi İslâm’ı kalkış noktası alarak kurmuş, O’na dayanan bir ‘dünya
düzeni’ demektir. İslâmî sistem demek, İslâmca bir dünya sistemi demektir, her
yerde de geçerli unsur ve değerleri olabilen, başkalarının yükselmek için
mücadele verdiği en yüksek potansiyel seviyesi demektir. İslâmî sistem, yeni ve
benzeri, bir örneği, bir modeli olmayan bir hayat düzeni demektir; İslâmî
sistem, bu sebeple, “yeni bir modernite” demektir; İslâmî sistem, yine bu
sebeple, bütün kürre-i arz’a, Batı’nın yaşattığının aksini, yani “Şarklılaşma
problemi”ni yaşatabilen bir sistem demektir; İslâmî sistem, bütün dünyaya, ne
tarafa giderse gitsin ya kendisine râm olunmak, ya da kendisiyle sentez-ler
yapılmak mecbûriyetinde kalınacak bir sistem demektir. Ama, İslâmî sistem,
sadece dış-görünüş (form) olarak İslâm’ın zâhiren uygulanması, sadece namaz,
oruç, hacc… ilh. ibadetlerden ibaret bir ritüeller kompleksi değildir; İslâmî
sistem, sadece camilerde heyecanla dinlenen fakat caminin dışında, sokaktaki
gerçek hayatta hiçbir uygulama alanı bulamayan, somut gerçeklerden kopuk ve
ilgisiz, soyut, kitabî önermeler yığını değildir; İslâmî sistem, tarihte bir
sahabe veya bir velî tarafından yaşanmış ve bir daha yaşanmayacak olayların
nakledilmesi değildir; İslâmî sistem, bugünün gerçekleri ile yüz-yüze gelmiş,
bugünün problemlerini İslâm’ı referans alarak ve onun çözüm uzayında çözümlemiş
ve çözmüş bir evrensel dünya düzeni demektir.

İşte, henüz bu soruların cevabı yoktur. Bu sebeple, millî
sekülerizm, bir “İslâmî sistem” demek değildir; İslâm ile barışan, aralarında
hergün sürekli köprüler kurulan, ama doğrudan “İslâmî” adı verilebilecek bir
sistem değildir.

Millî Sekülerizm’in ana gayeleri

Millî Sekülerizm’in ana gayelerini şöyle sunabiliriz:

1: Kişi’yi kendisi ile barıştırmak; ferdî vicdanlardaki
parçalanmışlıkları, düaliteleri ortadan kaldırmak veya en alt düzeye indirmek,
düaliteleri (uzlaşamaz zıtlıkları) dikotomilere (uzlaşan zıtlıklara)
dönüştürmek.

2: Toplum’u kendisi ile barıştırmak; toplumsal vicdandaki
parçalanmışlıkları, düaliteleri ortadan kaldırmak veya en alt düzeye indirmek,
toplumu oluşturan muhtelif unsurlar arasındaki farklılıkları, bir dikotomi’ye,
“farklılıklar içindeki bir birlik”e dönüştürmek, “millî mutabakat”ı sağlamak ve
perçinlemek.

3: Türk Devleti’ni, Türk Toplumu ve Türk Tarihi ve İslâm ile
barıştırmak.

Bütün bunlara teşebbüs ederken kalkış noktalarımız şunlar
olacaktır:

1: İslâm, bizim kimliğimizin iki temel unsurundan, ‘biz’i ‘biz’
yapan iki unsurdan birisidir; biz, hasbelkader bir araya gelmiş otel müşterileri
değiliz, yani bizler “Türkiyeli” değiliz, fakat sadece “Türk” de değiliz, aynı
zamanda ve onunla beraber, “Müslüman”ız, ya da, “Türk ve Müslüman”ız, yahut,
“Müslüman Türkler”iz.

2: Yine bununla beraber, şu ilkeyi de temel almak durumundayız:
Devletimizin bir dini yoktur, ancak vatandaşlarının dini vardır ve o da
İslâmiyet’tir. Devletimiz, bir “İslâm Devleti” değildir, ancak, “İslâmların
Devleti”dir.

3: İslâm, yaşayabilirlik ve yaşanılabilirlik niteliği olan ve
ancak o şekilde bir anlam kazanan bir sistemdir; ölüler kitabı değildir.

Şimdi bu ana gayelere kısaca temas edelim.

1: Kişi’yi kendisi ile barıştırmak; ferdî vicdanlardaki
parçalanmışlıkları, düaliteleri ortadan kaldırmak veya en alt düzeye indirmek,
en önemli gayelerden birisidir.

Zira, bir ‘katı ideoloji’ şekline dönüşen bir Laiklik, yani
“Laisizm”, kişilere, inanma ve yaşama arasında bir düalite dayatmaktadır. Hattâ,
despotik laisizm, aksi bir iddiayı ‘şiddet’ ile yok etmeye dahi
yönelebilmektedir. Bunun sonucu, bizzat kendisi ile çelişik, kendisi ile
çatışık, bizzat kendisi ile barışmamış, vicdanı huzursuz fert(ler) ve toplum
demektir. Halbuki insan, bizzat kendisi bir düalite’dir: Ruh ve madde. Fakat
beri yandan, bu düal unsurlar birbiriyle mecz içinde bulunmakla bu düalite bir
dikotomi’ye dönüşmektedir. İmdi, “toplum içindeki fert” için de aynı şekilde,
düalitelerin dikotomiye dönüştürülmesi gerekir. Burada, düalitenin kaynağının,
“inanç” ile “hayat sistemi” (hayat-tarzı) arasındaki zıtlıklar olduğunu
belirtmek gerekir.

Millî Sekülerizm, fertlere, inandıkları gibi yaşama ve böylece,
inançları ile hayatları arasında bağlantılar kurma ve psikolojik huzursuzluk ve
gerilimlerini aşma yolunu açmayı, yahut en azından, bu gibi talepte olanlara bu
imkânları ihdas etmeyi temel bir ilke edinmek demektir.

2: Toplum’u kendisi ile barıştırmak; toplumsal vicdandaki
parçalanmışlıkları, düaliteleri ortadan kaldırmak veya en alt düzeye indirmek,
millî mutabakat’ı sağlamak ve perçinlemek, fert ölçeğinde yapılan ameliyenin
toplum ölçeğinde yapılması demektir ve ikisinin arasında yakın bir ir-tibat
vardır.

Millî Sekülerizm, hepimizin ortak kimlik unsuru olan dinimizi,
uzlaşmalarla, mutabakatlarla, kırıp-dökmeden, tahrip etmeden, kimseyi
incitip-kırmadan, yine hepimizin mümkün-mertebe yaşadığı ve yaşayarak
paylaştığı, sağlam ve sıkı bir mutabakat unsuru haline getirmek demektir. Bu,
bizim düalitelerimizi dikotomiye, farklılıklarımızı bir birliğe, “farklılıklar
içindeki birlik” demek olan “dikotomik birlik”e dönüştürmek, veya en azından,
bunun gerçekleşebilmesi için gerekli olan imkânları ve ortamları yaratmak
demektir.

3: Devlet’i, toplumu, tarihi ve İslâm ile barıştırmak, Millî
Sekülerizm’in en başta gelen temel amaçlarından birisi olmak durumundadır.

Türkiye’de “Devleti eleştirme”nin zaman-zaman bir “düşmanlık” ve
“hakaret” şerefsizliğine vardırıldığı ve bunun da belirli mihraklarda prim
yaptığı bir dönemde, Devlet’i “eleştirmek” ama aynı zamanda onu can-sipârene bir
şekilde “savunmak”, zor bir san’attır; lâkin, doğrusu, buna da değer. İmdi;
bizler, ancak ve yalnız, devletimiz ile varız. Fakat, uğruna herşeyi feda
edebileceğimiz, varlığımız ancak kendisiyle bir anlam kazanan devletimiz ile
toplumumuz, tarihimiz ve dinimiz, yani kısacası “biz” arasında bir dargınlık
bulunduğu da kabul edilmelidir. Osmanlı Sekülerizmi ile başlayan bu
barışsızlaşma, Cumhuriyet Laisizmi ile radikal bir dönüşüm geçirmiş ve
zaman-zaman bir soğukluk haline dahi dönüşmüş, ancak halk’ın siyasette
ağırlığının artmasıyla birlikte başlayan Revize Laiklik dönemi ile bir yumuşama
dönemine girilmiştir. Bu dargınlığın asıl sebebi, kurucularının asabî derecede
vatanperver olmalarına karşılık, müesses nizamın zamanla ve hassaten Ataürk’ten
sonra bir ideoloji haline getirdiği Ortodoks Laisizm’in, teorik olarak, tarihî,
millî ve dinî (ki bu üçü çok yerde birbirinin ayrılmazıdır) olan herşeyi
ilerlemenin en büyük engeli olarak görmesinden kaynaklanmaktadır.

Devlet’i tarih, toplum ve din ile barıştırmak, öncelikle,
“devletin temel esaslarını din üzerine temellendirmek” demek olarak
algılanmamalıdır; teklif edilen, bu değildir. Teklif edilen, bugüne kadar,
Ortodoks Laisizm tarafından hep “pusuda bekleyen hain düşman” gibi telakki
edilen İslâm’a karşı beslenen bu soğuk ve hattâ zaman zaman düşmanca olabilen
bakışa son ve-rilmesidir. Aşağıda tekrar ele alcağız ki devlet bir din
taşımayabilir, ama, milletinin bir dini varsa, o dine karşı kayıtsız da kalamaz,
kalamamalıdır, öyle birşey yokmuş gibi davranamaz, davranamamalıdır.

İmdi; bu devlet, bir ‘boş arazi’ üzerinde kurulmamıştır, keza,
bir gecede ‘yokluk’tan da yaratılmamıştır. Bu devlet, kendisinden önce gelen
Türk devletlerinin en son halkası, onların meşrû varisi ve halefidir; aynı
şekilde, kendisinden önce gelen bütün Türk tarihinin de bir devamıdır. Yani, bu
devlet, kendisinden önce gelenlerin her hususta devamı ve meşrû vârisidir. Bu,
çıplak bir realitedir. Yine bu devlet, bir ‘boş arazi’ üzerinde kurulmamış
olduğu gibi bir boş arazi üzerinde hükümran da değildir: “Devlet” olmanın
sebeb-i hikmeti, esbâb-ı mûcibesi, “millet”tir; yani, devlet, millet için
vardır. Nasıl ki milletin varlığı ancak devlet ile bir anlam taşıyabiliyorsa,
devletin varlığı da ancak millet ile bir anlam taşıyabilir.

O halde devlet, ancak ve yalnız “milleti ile beraber” ve
“milleti için” vardır, yani devlet, koyun sürüsünün başındaki çoban değildir. Bu
ise, şu demektir: Devlet, toplumunu, yani milletini “saymak” zorundadır. Bu da
bizi kaçınılmaz olarak şu noktaya götürür: Devlet, milletine ‘hükmetmek’ için
değil ve fakat, ‘itaat etmek’ ile mükelleftir. Bu düsturu tersine okuyan bir
devletin, “devlet” olma vasfı tartışmalı hale gelebilir. Halbuki millet, bir
kimliği olan, ortak mutabakat noktalarının etrafında toplanmış, bilinçli, moral
ve tarihsel bir topluluktur. Milletine itaat etmekle mükellef olan bir devlet, o
milletin moralitesini ve tarihselliğini ve bunlar çerçevesinde tekevvün etmiş
olan “değerlerini” yoksayabilemez, o milletin tarihselliğini yoksayabilemez.
Zira, “millet”, herşeyden önce ve behemehal, ‘tarihî’dir; onun yaşayan, yani
aktüel olan cüz’ü “halk”tır; halk, milletin bir cüzüdür; millet küll’dür, halk
ise cüz. Bu sebeple, millet sadece halk’tan ibaret değildir. Bundan dolayı,
millete itaat ve hizmet etmek, aynı zamanda, tarihî bir anlam kazanmaktadır ki
bu, devlet’in tarihi ile barışık olmasının bir başka veçhesidir.

Millet, uzun bir tarihsel süreçte, “vatan” denen bir kutlu
toprak parçası üzerinde ve ortak kimlik unsurları etrafında teşekkül etmiş bir
mutabakat ile vücut bulan bir “organizma”dır. Yukarıda da belirtmiş olduğumuz
gibi, bu organizmanın bir tarihselliği ve moralitesi ve bunlar çerçevesinde
tekevvün etmiş olan kimlik unsurları, değerleri vardır ki bunların en başında
ise o milletin dini gelmektedir. Yine mükerreren vurgulayalım: Türkiye dinsiz
insanların yaşadığı bir ülke olmadığı gibi, bir dinler mozayiği de değildir;
gerek tarih içerisinde oluşmuş ‘Türk Milleti’nin ve gerekse de bu milletin
hayatta olan uzvunun, yani ‘Türk Halkı’nın, yani vatandaşlarının bir dini vardır
ve bu dinin adı, İslâm’dır.

Şu halde, devlet, kendisinin olmasa bile milletinin ve halkının
bir din sahibi olduğunu ve bunun da İslâm olduğunu bilmekle mükelleftir. Daha
önce de irdelenmiş olduğu üzere, günümüz şartları muvacehesinde, değil
Türkiye’de, dünyanın hiçbir yerinde dahi gerçek anlamda “İslâmî” nitelikte bir
sistem kurulamayacağı burada savunulmuştu; hattâ, gerek Osmanlı Sekülerizmi’nin
ve gerekse de Cumhuriyet Laisizmi’nin, kurucu ve yönlendirici konumundaki
kişilerin—şahsî tercihleri de rol sahibi olmakla beraber—esas olarak ve daha
ziyade, birtakım sebeplere binaen, hem Müslüman hem çağdaş olmanın doğurduğu
sıkıntılar hasebiyle, kendilerini, İslâm’ı bir dünya düzeni olarak kabul
etmekten vazgeçmek zorunda hissetmelerinin bir sonucu olduğunu da vurgulamak
gerektir. Fakat bu, bu devletin, milletinin dini olan İslâm’ı yok saymasını
meşrû ve mübah telakki etmek anlamına gelemez. Aksi halde, devlet, millete
hizmet ve itaat etmek için var değil, onu gütmek için var demektir ki bu da onun
meşrûiyet gerekçesini tartışmalı bir hale getirir, hattâ iptal bile ettirebilir.

Bu sebeple, bir kere daha vurgulamak gerekmektedir: Bir devlet
bir din taşımayabilir, ama, milletinin dinine karşı kayıtsız da kalamaz,
kalamamalıdır, öyle birşey yokmuş gibi davranamaz, davranamamalıdır. Nasıl ki bu
devlet, milletinin diline karşı lâkayt kalamaz ise onun dinine karşı da lâkayt
kalamaz.

Nasıl ki Türk Devleti, milletinin ha-yatiyetini, namusunu,
ırzını, dilini, topraklarını, malını, canını, sağlığını ilh… korumak ile,
nasıl ki onun yol gibi, okul gibi alt-yapı ihtiyaçlarını karşılamak ile,
sanayisinin alt-yapısını kurmak ile ve hattâ “millî bir burjuvazi yaratmak” ile,
kendisini mükellef addediyor ve ancak bu sûretle devlet olu-nabileceğini, ancak
bu sûretle devlet olmaklık meşrûiyetini kazanabileceğini düşünü-yorsa, aynı
şekilde, milletinin dinini korumakla da mükellef olduğunu kabul etmek
mecbûriyetindedir.

Millî Sekülerizm, bu en basit ve fakat en temel ilkenin hayata
geçirilmesi demektir: Türk Devleti’nin kendisinin resmen bir din sahibi, yani
“Müslüman” olması gerektiği değil—ki bunun pratikte, pek de zannedildiği kadar,
gereği de yoktur önemi de—ve fakat, milletinin bir din sahibi, yani “Müslüman”
olduğu; yani, kendisi bir “Müslüman devlet” olmamakla beraber “Müslümanların
devleti” olduğu ve milleti için var ve ona hizmet etmek demekten ibaret olan
“devlet olma”nın, milletinin birçok maddî ve mânevî unsuru ve değeri gibi dinini
de saymak ve korumak ve onu “hasım” değil, sayılması ve korunması gereken bir
unsur olarak görmek demek anlamına geldiği, kabul ve tasdik ve gereği ifa
edilmelidir.

Aslında dikkatli bir gözlemci, Türk Laisizmi’nin bu
saydıklarımızdan büsbütün uzak kalmadığını ve seküleristik unsurlar ve davranış
tiplerine sahip bulunduğunu da görmezlik edemeyecektir. Yani, genel olarak
İslâm’a karşı soğuk bir ilgisizlik olarak tavsif edilebilecek olan Türk
Laisizmi, yine de, herşeye rağmen, İslâm ile bağlantısını tamamiyle koparmış da
değildir. Bunun sebeplerini kısaca şöyle belirleyebiliriz: Birinci sebep,
kurucularının içinden gelmiş olduğu kültürel arka-planın etkisi, ikinci sebep,
dini kontrol altında tutma endişesi, üçüncü sebep kamuoyunun tepkisi ve
demokrasinin—yetersiz de olsa—yavaş-yavaş yerleşmeye başlamasıyla birlikte bu
tepkinin daha sistematik bir hale gelmesi ve buna bağlı ve paralel olarak,
siyasî iktidarı belirleyen bir güç haline gelen halk’tan siyasî icazet alabilmek
için halk’ın taleplerini karşılamak gereğidir. Bu sebeplere binaen, Ortodoks
Laisizm döneminde dahi mevcut olan bu ilgi ve ilişki, Revize Laiklik döneminde
biraz daha kristalize hale gelebilmiştir ki bizim, bu döneme nisbî bir
sekülerizm isnad etme-mizin esbâb-ı mûcibesi de budur.

Meselâ Türkiye’de bir “Merkezî Diyanet Teşkilâtı”nın kurulması,
buna bir örnektir. Bu husus bir yandan İslâm’ı kont-rol altında tutabilecek bir
mekanizma ihti-yacı olarak yorumlanabileceği gibi, aynı zamanda Cumhuriyet’in
kurucularının taşımakta oldukları kültürel arka-planın bir yansıması olarak da
yorumlanabilir ve bu açıdan bakıldığında, Cumhuriyet’in Diyanet İşleri
teşkilatı, Osmanlı’nın Şeyhülislamlık teşkilatının—hayli
fonksiyonelsizleştirilmiş olmakla beraber—bir uzantısı ve devamı olarak kabul
edilebilecektir. Yani, Cumhuriyet döneminde Diyanet İşleri tesis edilirken, daha
önceden var-olan Şeyhülislâmlık müessesesi, önemli bir ölçekte, örnek
alınmıştır. Bu, Cumhuriyet Laisizmi’nin—en azından bazı konularda—Osmanlı
Sekülerizmi’ni örnek aldığını da düşündürtmektedir. “Diyanet İşleri” ibaresinde
‘İslâm’ kelimesi yer almamakla beraber bu teşkilâtın bir “İslâm Diyanet İşleri”
olduğu, her halinden, açıkça bellidir ki sırf bununla dahi, Türkiye Cumhuriyeti
devletinin, asıl gövde olarak “Müslüman-lar”a dayanan bir devlet olduğunu,
kendisinin de kabul ve ilân ettiğine hükme-dilmelidir. Nitekim, Lozan anlaşması
ile Müslüman vatandaşlarını bu devletin kurucu üyesi, aslî ve birinci sınıf
vatandaşlar olarak sayarken, gayri müslim vatandaşlarını ise azınlık, yani, tâlî
ve ikinci sınıf vatandaşlar olarak saymaktadır. T.C. devleti, gayri müslim, yani
Hıristiyan ve Mûsevî vatandaşları da olan bir devlet olmakla beraber, meselâ,
kiliselerdeki pa-pazları ya da havralardaki hahamları değil de camilerdeki
imamları “Diyanet İşleri” teşkilâtı bünyesine dahil edip sadece onlarla
ilgilenmekle ve meselâ papazların ve/veya hahamların değil de sadece imamların
maaşını ödemekle ve meselâ papaz ve/veya haham yetiştiren okullar ve fakülteler
değil de imam yetiştiren okullar ve fakülteler kurmak ve bunların masraflarını
karşılamakla; meselâ kilise ve havra inşaını ve hattâ tamirini özel idarî izne
tâbî tuttuğu halde cami inşaı ve tamiri için (henüz) böyle bir kayıt koymamakla;
meselâ, silahlı kuvvetlerinde (çok kereler fonksiyonsuz olsa da) askerî papazlar
ve/veya hahamlar değil de imamlar istihdam etmekle; meselâ, bayrağında Haç değil
de Hilâl taşımakla; meselâ, Hristiyanların ve/veya Mûsevîlerin dinî bayramlarını
değil de Müslümanların dinî bayramlarını resmî bayram olarak tâ bidayetinden
beri hiç sektirmeksizin ilân ve tes’îd etmekle… ilh., kendisinin “Müslü-man
bir devlet” olmamakla beraber, çok açık ve net bir şekilde, “Müslümanların
devleti” olduğunu kabul ve ikrar etmektedir ve yine bu gibi davranışlar da birer
nisbî seküleristik davranış örnekleri olarak kabul edilebilir.

Şu halde, Millí Sekülerizm, zaten, her-şeye, bütün katı laisizm
anlayış ve uygulamalarına, kamudan dini tasfiye yolunda alınan bütün radikal
tedbirlere rağmen, yine de, büsbütün yok olmamış ve belirli bir hayatiyetini
muhafaza etmiş olan “Devlet-İslâm ilişkileri”ni, daha canlı ve daha fonksiyonel
hale getirmekten ibarettir.

Tekrar belirtelim: Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bir dini
yoktur, ama vatandaşlarının dini vardır; O, “Müslüman bir devlet” değildir ama
“Müslümanların devleti”dir ve bu sebebe binaen, böyle bir talep, vatandaşlarının
devletinden, kendi devletinden, asgarî düzeydeki demokratik bir talebinden başka
bir anlama gelmeyeceği gibi, bu talep karşısında endişeye, korkuya ve paniğe
kapılmak, doğrudan doğruya devletin vatandaşlarına karşı yöneltilmiş bir endişe,
korku ve panikten başka bir anlama da gelmeyecektir.

“Millî Sekülerizm”in bir “İslâmî Devlet Sistemi” Anlamına
Gelmemesinin Sebepleri

Genel sebep: “İslâmî Devlet Sistemi” Kavramı, Günümüz Dünya
Şartlarında “Tanımlanabilirlik” İmkânına Sahip Değildir.

Bu husus, yani, bir kavram olarak, “İslâmî Devlet Sistemi”nin
günümüz şartlarında tanımlanabilirlik niteliğinin bulunmaması, en temelli ve
sistematik sebeptir. Daha önce de ele alınmış olmakla beraber, ehemmiyetine
binaen bir kere daha ve özet-le dile getirmek istemekteyim: Böyle birşey, ancak
ve yalnız, evrensel anlamda bir “İslâmca Dünya Düzeni” tesis edebilmek ile
kabildir ve böyle birşeyin nasıl mümkün olabileceğine dair, hiçbir kimsenin
elinde, soyut ve kitâbî bir takım iddiaların ve zihinsel egzersizlerin ötesinde
ve ilerisinde, somut hiçbir veri, hiçbir kanıt, hiçbir örnek ve model yoktur.

Bu imkânsızlığın hasıl ettiği çaresizlik, Osmanlı
Sekülerizmi’nin doğuş sebebi olmuştur. En basit bir pratik mantık ile, şunun
düşünülmesi gerekir: Eğer böyle bir imkân bulunabilseydi, Osmanlı bu yola
sapmazdı. Osmanlı’nın bizzat dininden usan-dığı, yöneticilerinin gizli-gizli
İslâm’dan çıktıkları gibi saçma bir iddia ileri sürülemeyeceğine göre, onların
bizlere göre kat-be-kat daha sağlam ve köklü, daha bir sahici bir şekilde
yaşamakta oldukları İslâmî gelenekten geldikleri reddedilemeyeceğine göre, şu
sualin cevabının verilmesi gerekmektedir: Osmanlı ne sebeple, hangi
mecbûriyetle, ağır-ağır ama sistematik bir şekilde İslâmî bir sistemden
lâ-İslâmî bir sisteme doğru yürümek zorunda kaldı?

Esas mesele, biraz yukarıda zikrettiğimiz, “sosyal hayatın dünya
hâkimiyeti idesine göre düzenlenmesine imkân vermeyen hayat görüşlerinin, bu
görüşler ister din, ister mezhep, ister felsefe olsun, sosyal dünyevîlik ile bir
arada bulunabilme şansına sahip olamayacağı” ilkesidir. Burada buna imkân
vermeyen bizzat “İslâm” değil, fakat “İslâm anlayış(lar)ı”dır. İslâm, yani
yaşanan İslâm—ki biz bunu “Fenomenal İslâm” olarak adlandırmaktayız—bunu mümkün
kılan bir yoruma (‘reform’ veya ‘revizyon’ değil; İslâm ile reform veya revizyon
gibi kavramlar bir arada bulunamazlar), pratik, somut uygulamalı kanıtlara
muhtaçtı ve bu temin edilememişti. İslâm dini değil ama İslâm medeniyeti, İslâm
dini değil ama İslâm kültürü, İslâm dini değil ama İslâm anlayışları, soluğu
tükenmiş, bütün iddialarını kaybetmiş, dünyaya verebilecek hiçbirşeyi kalmamış
bir derekeye düşmüştü ve bugün de bu durum devam etmektedir.

Şu halde ve bir kere daha: “Sosyal hayatın dünya hâkimiyeti
idesine göre düzenlenmesine imkân vermeyen hayat görüşleri, bu görüşler ister
din, ister mezhep, ister felsefe olsun, sosyal dünyevîlik ile bir arada
bulunabilme şansına sahip olamayacaklardır”. Kendisi insanlığa bir “dünya
hâkimiyeti idesi” sunan İslâm, bu yanıyla ele alınmamış ve anlaşılmamış, ortaya,
bunun tam aksine, “dünyadan kaçış idesi” olarak algılanan ve anlaşılan bir başka
İslâm anlayışı çıkmış, bu arada parsayı başkaları kapmış, “dünyanın hâkimi”
başkaları olmuştur. Bu süreç tersine çevrilmedikçe, kurulan sistemin adı ne
olursa olsun, kendisi asla ve kat’a, İslâmî olmayacaktır, olamayacaktır. Bir
şeye bir ‘ad’ verildiği zaman o şeyin o ad’ın gösterdiği kavramın nesnel
içeriğine de sahip olacağını sanmak, “dejenere nominalizm (adcılık)”dir. Meselâ,
evinize bir ‘kedi’ alır da ona ‘kaplan’ adı verirseniz, dejenere nominalizm
anlayışına göre, o ‘kedi’ artık bir ‘kedi’ değil, sahiden bir ‘kaplan’dır. İşte
şimdi birçok sâf ve aynı zamanda bununla beraber safdil ve ileri derecede cahil
Müslüman, bu derecede sefîl bir dejenere nominalizm hastalığına dûçâr olmuştur:
Bir sisteme “İslâm” adı verilirse onun sahiden “İslâm” olacağını vehmektedirler.
Evet, ‘sanmaktadırlar’ değil, ‘vehmektedirler’; zira bu derece kıt bir anlayış,
ancak bir ‘vehim’ (doxa) olabilir. Ve yine iddia edi-yorum ki, bugün, dünyada
resmî sıfatı “İslâmî” olan devletlerin hiçbirisi, nominal olarak İslâmî olmanın
dışında İslâmî bir niteliğe sahip değillerdir; en fazlasından, seküler olarak
nitelendirilebilirler..

Özel Sebep: Türkiye’nin Özgül Şartları Böyle Bir Teşebbüse
İmkân Vermemektedir.

Millî Sekülerizm’in, bir “İslâmî Devlet Sistemi” anlamına
gelmemesinin, ayrıca, birçok sosyal ve sosyolojik sebepleri daha vardır.

Bugüne kadarki laiklik uygulamaları, bir ucunda sert ve katı bir
laiklik yandaşlığı, bir “Laisizm İdeolojisi” ve diğer ucunda da aynı derecede
sert ve katı bir laiklik karşıtlığı bulunan geniş ve homojen olmayan bir
spektrum oluşturmuştur. Millî Sekülerizm bir yandan, sınaîleşme, demokratlaşma
gibi hedeflerini, hasılı “çağdaşlaşma” hedefini fethetmeye ve Batı’nın yüksek
potansiyeli ve yüksek alan gücü tarafından yapılan tahribatları tamir etmeye,
yeni sentezler oluşturmaya çalışırken bir yandan da bu geniş ve homojen olmayan
sosyal spektrumu göz önünde bulundurmak, “ortak değerler etrafında oluşmuş bir
konsensus” etrafında toparlamak yani “Millî Mutabakat”ı sağlamak
zorunluluğundadır ki bunun en temelli şartlarından birisi, muhtelif görüşler
arasındaki farklılıkların düşmanlıklara dönüşmemesini sağlamaktır.

Bu ülkede yaşayan herkes vatandaştır, hele bu ülkenin Müslüman
vatandaşları aslî ve kurucu üyedir ve bu kimliğe sahip olan ve onu kabul eden
herkesin bu ülkenin yönetiminde aynı derecede eşit söz hakkı vardır ve bu hak,
ne adına olursa olsun, gasp edilmemelidir. Kaldı ki, bir yandan da sınaîleşmeyi
ve demokratikleşmeyi en temel ilke olarak savunan bir sistem, sınaî ve demokrat,
yani rüştünü ispat etmiş bir toplumda herhangi bir gasbın ahlâken caiz
olamayacağı gibi, heveslisi olsa dahi uygulama alanı bulamayacağını herkesten
iyi bilmek durumundadır.

Tekrar edelim ki, sınaî ve demokrat bir toplum, çağdaş anlamda
“reşit” bir toplum demektir ve reşit bir toplumda, heveslisi olsa dahi,
despotizm, uygulanabilirlik vasfını haiz olamaz. Bu ise şu demektir: En ateşli
laiklik yandaşları da en ateşli laiklik karşıtları da bu ülkenin birinci sınıf
vatandaşlarıdır ve onların da inandıkları gibi yaşamayı talep etmek ve yaşamak
hakları vardır ve de incitilmemeleri gerekir. Aşağıda göreceğimiz gibi, bu
‘incitmeme’ endişesi sadece sâf ve soyut bir insan ve demokrasi sevgisinden
kaynaklanıyor değildir, onu da ihtiva etmekle beraber, ayrıca somut ve pratik
bir değeri olan bir yanı daha vardır: Millî Mutabakat.

Yani, Millî Sekülerizm’in bir “İslâmî Devlet Sistemi” anlamı
taşımaması, pratik olarak, “iç-barışın, millî mutabakatın sağlanması” açısından
da zorunludur. Bununla anlatmak istediğimiz şudur ki son derecede önemli
olduğunu ayrıca belirtmek icap eder:

Türkiye’de hemen herkes, genel bir nitelendirme olarak
“Müslüman” kimliğini reddetmemekle beraber, bir “İslâmî Sistem”i istekle kabul
edenlerin sayısı sanıldığı gibi fazla değildir ve hattâ toplumumuzun çok büyük
bir kesri de değildir ve ayrıca, bilinmelidir ki, buna karşı şiddetle muhalefet
eden toplum ke-simleri de vardır ve yine bilinmelidir ki, bizzat düzen böyle bir
talebin şiddetle karşısındadır.

Bu durum muvacehesinde böyle bir talep, toplumun bütününün
ortaklaşa savunduğu bir talep olmayacağı için, bunun kuvveden fiile çıkarılması,
toplumun bütününün ortaklaşa desteği ile tahakkuk etmeyecek ve bu defa da
zorlamalara başvurulması, sert itişmelere ve çekişmelere ve hattâ çatışmalara
yol açacaktır. Açıkça ifade edildikte, İslâmî Sistem olmak iddiasındaki bir
sistem için gerekli ve hazır hiçbir ortam yoktur; böyle bir sistemin ne olduğu
belirsizdir ve de bu idddia ile ortaya çıkacak olan bir girişim, ancak, despotik
baskılar ile kurulabilir. Bu ise bir yandan da, bizim, fiziksel varlığımızın
teminatı olan millî mutabakat’ın zedelenmesi, hattâ tahrip edilmesi demek
olacaktır. Kaldı ki böyle bir çatışma sonucunda Türkiyemiz mutlaka çok ağır bir
yara alacaktır ki bu da onun parçalanmasına dahi sebebiyet verebilecek, topyekûn
kalkınma yarışında tekrar en alt sıralara düşecek, çağdaşlaşabilme ümidini
tamamiyle kaybedecektir ve dahi, unutulmamalıdır: Böyle bir çatışmaya
gi-rişilecek olursa, çok büyük bir ihtimal ile, zafer laisistlerin zaferi olacak
ve elli yıldan beri adım-adım, adetâ dişler ve tırnaklarla kazanılan bütün
demokratik haklar ellerden alınabilecek, vatanımız yeniden ve belki de daha
keskin ve daha sert bir ortodoks laisizmin pençesine düşebilecektir. Türkiye’de
son birbuçuk yıldan beri yaşanan süreç, hiç olmazsa bazılarının aklını başına
toparlayabilmelidir.

Bu şekilde bir taleb, yani açıkça bir “İslâmî Devlet Sistemi”
talebi, bazılarınca zannedildiğinin aksine, toplumda büyük bir mâkes de
bulamayacaktır. Biraz yukarıda, Türkiye’de homojen olmayan geniş bir sosyal
spektrum’dan söz edilmişti. İmdi bu spektrumun bir ucunda sert ve katı laiklik
taraftarları, laisistler bulunmakla beraber laiklik ile ‘hem-hâl’ olmuş
insanlarımız sadece ve yalnız ideolojist laisistlerden ibaret olmayıp, aksine,
spektrumun çok büyük bir kısmını oluşturmaktadırlar. Şurasını açıkça ve medenî
bir cesaret ve tok-sözlülükle, hiçbir komplekse kapılmaksızın kabul etmek ve
bildirmekte fayda vardır ki, bütün aksi iddialara karşılık, Türk halkının hatırı
sayılır bir kesimi, bir yandan laikliğe teorik söylem düzeyinde tam ısınamamış
olabilirse de, bir yanıyla ve hayat pratiği açısından, laikliği şu veya bu
şe-kilde, ama mutlaka bir şekilde içine sindirmiş ve açıkça ikrar veya inkâr
etse de laik bir hayat tarzına belirli bir ölçüde alışkanlık kazanmış ve uyum
göstermiştir. Hattâ şöyle dahi diyebiliriz: Nasıl ki he-pimiz şu veya bu
şekilde—lümpen veya asîl—bir nebze “Batılılaşmış” ve “Batılı” isek, benzer
şekilde, yine hepimiz şu veya bu şekilde—lümpen veya asîl—bir nebze “laikleşmiş”
ve “laik”iz.

Yani, laiklik, bu toplumun büyük bir kısmı tarafından, şu veya
bu şekilde, uzun yıllardan beri fiilen yaşanan bir hayat-tarzı (modus vivendi)
olmuştur. Laikliğin Türkiye’deki en önemli hususiyeti budur: Bir hayat-tarzı
olarak alışılmış olmak.

Şu anda hayatta bulunan insanlarımızın hemen hepsi bu sistem
içinde hayata gözlerini açmışlar ve onunla büyümüşlerdir. Burada “hayat-tarzı”
kavramının önemine işaret etmek isterim. Bu kavram, bizim, bir var-oluş biçimi
olarak hayat’ı teorik bir diskur olarak nasıl algıladığımızı ve yaşadığımızı,
yani, “hayatımızın nasıl olması gerektiğini arzuladığımızı” değil, “hayatımızı
fiilen nasıl yaşadığımızı” anlatır. “Hayatımızın nasıl olması gerektiği
hakkındaki arzularımız” potansiyel ve soyut istekler, talepler, temennilerdir,
fakat, “ha-yatımızı fiilen nasıl yaşadığımız”, aktüel ve somut, yaşanan bir
gerçekliktir, praksistir, hayatın kendisidir. Bizler çok kereler, ‘x’ gibi bir
hayat tarzını yaşamakta olduğumuz halde ‘y’ gibi bir başka hayat tarzını
arzulayabiliriz. ‘x’, bizim için aktüeldir, fiildir, alışkanlıklardır,
itiyadlardır, yani gerçekliğin ta kendisidir; beğenmediğimizi söylediğimiz, ama
bir yandan da bilfiil yaşamakta olduğumuz bir gerçekliktir. Halbuki ‘y’, belki
sadece bizden önce başkaları tarafından yaşanmış bir hayat tarzıdır ve biz
onunla hiç tanışmamışızdır, onu sadece ‘arzu etmekteyiz’, daha doğru bir ifade
ile, ‘arzu ettiğimizi söylemekte-yiz’, ama hayatımızda hiç bir defa onunla
yüz-yüze gelmiş de değilizdir. İşte bu noktada, dikkatli bir analiz,
‘beğenmediğimiz’, ya da ‘beğenmediğimizi iddia ettiğimiz’ ve fakat fiilen icra
ettiğimiz ‘x’in, aslında farkına varmaksızın birçok yanıyla, bizim için, terk
edilmesi hiç de kolay olmayan bir hayat-tarzı halini almış olduğunu; ‘arzu
ettiğimiz’, yahut, ‘arzu ettiğimizi söylediğimiz’, ama hiç yüz-yüze gelmediğimiz
‘y’ ile birgün gerçekten yüz-yüze gelirsek ne yapacağımızı pek de bilmediğimizi
gösterecektir. İmdi, burada bir anti-laik için laik hayat tarzı ‘x’, özlediği
anti-laik (şer’î) hayat tarzı da ‘y’dir. Ancak, dikkatli bir gözlemci, ‘x’ ile
sembolize edilen laik hayat tarzının, toplumun büyük bir kısmı tarafından şu
veya bu şekilde, kabul edildiğini görecektir ki, bunun içinde onu beğenmeyen
‘İslâmcı’lar da dahildir. Laik hayata alışmak açısından bir laisist ile bir
anti-laisist arasında pek fazla bir fark yoktur; fark, en büyük nisbette,
yaşanmakta olan hayat tarzının vicdanlarda ibra edilmesinde, kişinin öznel ruh
dünyasında çatallaşmalar husûle gelip-gelmemesinde, yaşanan praksis’in
teorik/doktriner olarak savunmasında veya reddedilmesi noktasındadır.

Bu konuda açık bir örnek vermek iste-rim: “Resim”, bütün İslâm
tarihi boyunca, “haram” sayılmış ve asırlar boyunca, İslâm san’atçıları resim
yapmamışlardır. Ancak, Batılılaşma ile birlikte ülkemize (ve bütün İslâm
dünyasına) girmeye başlayan bu san’at zamanla kendisini kabul ettirmiş ve bugün
resim san’atı hakkındaki teorik/dokt-riner tartışmalar unutulmuş, tarihe
gömülmüştür; dünkü şerîatçıların şiddetle reddettiğini bugünkü şerîatçılar
kullanmakta hiçbir beis görmemektedirler. Fakat beri yandan bu san’at, henüz
akaid noktai nazarında ibra edilmiş de değildir, teorik/doktriner noktai
nazardan resim hâlâ gayri meşrûdur. Modern İslamistler resim’i doktriner olarak
henüz ibra etmiş değillerdir, ama onu fiilen kullanmaya—hattâ, İslâmcılık adına
bir propaganda enstrümanı olarak kullanmaya—devam ediyorlar. Resim, artık
bugünkü hayat tarzında sadece bir san’at da değildir; bir tekniktir, hayatın her
safhasında yer almış bir ifade ve var-oluş biçimidir; hareketli resim demek olan
sinema ve TV ha-yatımızın her ânında var olan bir yaşama unsuru olmuştur ve bu
sebeple resim, bugün hayatımıza öylesine girmiştir ki, onu ha-yatımızdan
çıkarmanın hiçbir sûrette imkânı bilinmemektedir.

Sıradan bir konu gibi görülebilecek olan resim konusu, şu
sebepten çok önemlidir: Din’in cevaz vermediği, meşrûlaştırmadığı bir konu,
hayatın zorlayıcı gücü tarafından fiilen kabul ettirilmiştir. Dikkat edilmesi
gerekir, laiklik de budur, sekülerlik de: Din bir konu hakkında ‘gayri meşrû’
hükmünü vermiştir, ama o konu, fiilen kabul edilmiştir. Yani, hayat ile din
arasında bir tercih yapılması gibi bir dilemma (ikilem) durumu zuhur etmiş ve
dinin hükmüne rağmen hayatın icabatına göre bir tercih yapılmıştır. Bu misaller
daha çok arttırılabilir ve dikkat edilirse hepsi aşağı-yukarı aynı kapıya çıkar:
Türkiye’de laik bir hayat tarzı, en keskin muarızları tarafından dahi belirli
bir ölçüde özümsenmiş ve alışılmıştır ki bu durumun bütün İslâm dünyasında da,
adı konmamış bir tür laiklik ya da sekülerlik olarak cârî olduğunu
söyleyebiliriz.

En keskin muarızları tarafından dahi belirli bir ölçüde
özümsenmiş ve alışılmış bir hayat tarzı olan laikliğin, “orta-sınıf Müslüman
kitle”, yani doktriner-ideolojik tartışmalara çok fazla ilgi duymayan, asıl
derdini, asıl ilgi odağını daha iyi bir geçim, daha iyi bir hayat tarzı, daha
bol para, daha yüksek bir refah, çocuklarına daha iyi bir eğitim, daha emniyetli
bir gelecek …ilh. gibi pratik dünyevî hayat kayguları oluşturan; plaja
giden-gitmeyen, tesettür eden-etmeyen, içki içen-içmeyen, namaz kılan-kılmayan,
oruç tutan-tutmayan…ilh., ama “ben Müslümanım” da diyen, çok hararetle olmasa
da bu kimliği kabul eden insanlar, yani “sıradan Müslümanlar”, yani “halk”
tarafından hiç de küçümsenmeyecek bir düzeyde özümsenmiş ve alışılmış olduğu-nu
söylemek, aşırı bir iddia olarak görülmemelidir.

Özetle: Akıllar başlara toplanmalıdır, zira, Türk halkı
Müslümandır, ama, Asr-ı Saâdet Sahabe topluluğu da değildir.

İşte, Millî Sekülerizm, bu pratik endişesi ile de, Türkiye’de
bir İslâmî Devlet Sistemi’ni savunmanın, böyle bir sistemin tanımının henüz
gayri mümkün olmasının yanında, gerçekleşmesinin, kuvveden fiile çıkarılmasının
da gayri mümkün, çok ihti-yacımız olan fiziksel varlığımızın bir ifadesi demek
olan Millî Mutabakat’ı tahrip edici, şu ân için yersiz bir heves olmaktan başka
bir anlama gelmediğini kabul etmenin bir ifadesi olarak da görülmelidir.

Bunun yanında şu hususa bilhassa dikkat etmek de faydalı
olacaktır: Türkiye’de homojen, üniform ve izotrop, kısacası “tek-tip” bir İslâm
anlayışından söz edilemez. Türkiye’de İslâm’a bağlılık izotrop değildir: Coğrafî
konuma göre değişmeler görülmektedir; Doğu ve Orta Anadolu’nun Batı ve Güney’den
daha dindar ve daha muhafazakâr olması gibi. Doğu ve Orta Anadolu’da subaylarına
Cuma namazına gitmelerini tavsiye eden devlet, büyük metropollerde başörtülü
kızların üniversiteye gitmesini önlemeye çalışmaktadır. Keza, Türkiye
Müslümanlığı, üniform ve homojen de değildir: Hem Alevî-Sünnî şeklinde temelli,
radikal bir ayrım vardır ve hem de—aralarında ciddî bir sosyal problem
olmamasına mukabil—Hanefî-Şafiî ayrımı vardır. Sünnîler dahi kendi aralarında
tek-tip değildirler. Hem cemaat ve hem de tarikat farklılıkları vardır. Hattâ bu
farklılıklar cemaat-altı fraksiyonlar’a kadar inebilmektedir. Bilhassa cemaatler
arasındaki ayrımların, açıkça deklare edilmemekle beraber, zaman-zaman ciddî
boyutlara ulaşmakta olduğu da bir vakıadır. Meselâ bazı cemaat mensuplarının
“kendilerinden olmayan” başka bir cemaat içinde cemaat namazı, hattâ Cuma Namazı
kılmadığı, klasik tabirle, “kendisinden olmayan’a bîat etmediği” bilinmektedir.
Bütün bu hususlar, bütünü kucaklayan, geniş kanatlarının altında herkese yer
açabilen bir “millî seküle-rizm”i zarûrî kılmaktadır.

***

Türkiye Müslümanlığı’nın Genel Yapısı

Türkiye’de Müslümanlık iki ana mezhep grubuna ayrılmaktadır:
Sünnîlik ve Alevîlik. Biz bu bölümde akaid esaslarını konu alan bir irdelemeye
değil, asıl ilgi alanımızı ilgilendirdiği kadarıyla Türkiye’deki Müslümanların
çağın problemleri karşısındaki davranış biçimlerini özet olarak etüd etmeye ve
buradan, aynı zamanda pratik değeri de olabilecek teorik bazı sonuçlar elde
etmeye çalışacağız. Bu maksatla, her iki mezhebin de, çağın sorunları
karşısısındaki tepkileri demek olan davranışları açısından ana hatlarıyla üç ana
kısma taksim edilebileceğini düşündük.

I. Sünnîlik

Türkiye Sünnîliği, önce iki ana mezhebî yapılanma ayrım
göstermektedir: Hanefîlik ve Şafiîlik. Türkiye Sünnîliğinin aslî karakteri,
Hanefîlik olup, Şafiîler nüfusça daha azdır ve asıl yoğunluk alanları da
Güney-Doğu ve Doğu’nun birleştiği bölgelerdir. Bizi burada asıl ilgilendiren,
mezheblere göre tasnif değildir, o sebeple üzerinde durulmayacaktır. Biz burada
Türkiye Sünnîliği’nin, davranış biçimleri açısından, üç ana gruba taksim
edilebileceğini düşünmekteyiz: Merkez, Sağ-kanat ve Sol-kanat (burada “sağ” ve
“sol” terimleri siyasî anlamda kullanılmamıştır.)

1: Merkez Sünnîlik

Burada bu ibare ile, çoğunluğu metropollerde olmak üzere,
şehirli, veya birkaç kuşaktan beri şehirlileşmiş, çiftçilik ile değil sanayi,
ticaret ve hizmet sektöründe çalışan, aynı zamanda, daha önce de sözü edilmiş
bulunan “laik hayat tarzı”nı belirli bir ölçüde özümsemiş Sünnîler
kastedilmektedir.

Merkez Sünnîliğin en belirgin vasfı, “orta-yolculuk” olarak da
nitelendirilebilecek olan i’tidal (mûtedillik) olmaktadır. Bu haliyle merkez
Sünnîlerin laikliği de Müslümanlığı da ‘orta-karar’dır. Filhakika, onlar
tarafından benimsenen laiklik, mûtedil, ideolojik olmayan bir laikliktir ve yine
onların Müslümanlığı da orta-karar, vasat bir Müslümanlıktır. Merkez Sünnîler
ideolojik ve hararetli laiklik taraftarı değildirler, ama hayatları bir laik
hayat-tarzıdır. Müslümanlıkları tartışma götürmez, ama sofu değildirler. Eğitim
düzeyleri de orta-karardır; sağ-kanattan daha yüksek, sol-kanattan daha az.

Merkez Sünnîlik bir yandan sağ-kanat Sünnîlik ve diğer yandan da
sol-kanat Sünnîlik ile kuşatılmıştır; şehirlileşmenin yaygınlaşmasıyla
sağ-kanattan kendisine ve kendisinden sol-kanata transferler olmaktadır.

Merkez Sünnîlik, bugün Türk siyasetinde “Merkez-Sağ” olarak
adlandırılan siyasî tabanın da önemli bir kesimini oluşturmaktadır.

2: Sağ-kanat Sünnîlik

Sağ-kanat Sünnîlik, iki kısma ayrılabilir: Şehirli ve
taşralı/köylü (veya, kısaca, köylü) sağ-kanat Sünnîlik.

Şehirli sağ-kanat Sünnîler, en az üç-dört kuşaktan beri
şehirlidir, daha küçük ve marjinal kalmaktadır. Özellikle İstanbul ile sembolize
edilebilecek olan bu Sünnî tipi, bugün hemen-hemen tedâvülden kalkmaktadır. Bu,
aynı zamanda birçok şeyin de göstergesidir: İslâm’ın köylüleşmesi, köylü
Müslümanlığının şehirleri ve bilhassa İstanbul’u yeniden fethetmesi… ilh.
gibi.

Köylü sağ-kanat Müslümanlığı ibaresi de, metropollerdeki
birinci/ikinci kuşak taşralı ve/veya köylü, bunun yanında, taşra ve
metropollerin dışındaki ve hassaten Orta, Doğu ve Güney-Doğu Anadolu’daki
şehirler ve hususen köylerde yaşayan, yani aslî sosyal menşe itibariyle taşralı
ve/veya köylü olan sünnî Müslümanları anlatan bir kavram olarak kullanılmıştır.
Sağ-kanat Sünnîler, bütün Müslüman câmiada, en dindar kesimi oluşturmaktadırlar.
Metropollerde yaşayan birinci/ikinci kuşak köylü ve/veya taşralı Sünnîleri de
genel olarak köylülük kavramı altına dahil etmek isteyişim, İslâm’ın içine
girmiş olduğu hazîn “köylüleşme” akımından dolayıdır.

3: Sol-kanat Sünnîlik

Sol-kanat Sünnîlik, bütün Sünnî kesim içerisinde Sünnî İslâm’a
en uzak, Laikliğe ve Alevîliğe en yakın bağlantı ve ortak noktaları olan
gruptur. Sol-kanat Sünnîliğin temel karakteristiklerini şöylece özetleyebiliriz:

1: Batılılaşmacılık, Batıcılık.

2: İdeolojik Laisizm.

3: Pratik (amelî) ibâhîlik (mezhepte Sünnîlik, meşrepte
Alevîlik).

Şimdi bunlara kısaca değinelim:

1: Batılılaşmacılık, Batıcılık: Sol-kanat Sünnîlik, Türk
tarihinde Batılılaşmanın ve Batıcılığın motoru ve öncüsü olan zihniyetin
mirasıdır ve halen de bu mirasın ve geleneğin en sadık takipçisidir. Burada
behemehal şunu tebarüz ettirmeliyiz: Türkiye’de bütün sosyal değişmelerin motoru
daima, sağıyla ve soluyla, Sünnî kesim olmuştur. Alevîlerin şehirliliğin dışında
periferik bir köy kültürü olması, onların bütün sosyal değişmelerde aktif bir
rol almasını önlemiştir. Hattâ Alevîliğin Türkiye’nin gündemine gelmesini
sağlayan bizzat Alevîliğin kendisinin bir eseri olmanın çok ötesindedir. Esas
etken, hâkim kültür ve unsur olan Sünnîler tarafından icra edilen sosyal
değişmeler olup, Sol-kanat Sünnîler, Alevîliği siyasî ve kültürel olarak da
bilinçli bir şekilde Türkiye’nin günde-mine taşımışlardır.

2: İdeolojik Laisizm: Sol-kanat Sünnîlik, özellikle Cumhuriyet
Laisizmi konusunda en hassas, en atak ve en keskin taraftarlar olmuşlardır.
Sol-kanat Sünnîlik açısından Laisizm, bir pratik ‘yaşama-tarzı’ olmanın da
ötesinde, kendisiyle aynîleştikleri bir ‘var-olma’ tarzı halini almıştır.
Cumhuriyet Laisizmi, hemen-hemen bütünüyle, Sol-kanat Sünnîliğin eseri olarak
kabul edilebilir.

3: Pratik (amelî) ibâhîlik (mezhepte Sünnîlik, meşrepte
Alevîlik) ile kastedilen mânâya gelince: Sol-kanat Sünnîlik, itikad açısından
tartışmasız olarak Sünnîdir. Fakat bu, fonksiyonelliğini çok büyük bir ölçekte
kaybetmiş bir Sünnîliktir: Sünnî doktrinin çok az şartının yerine getirildiği,
itikad ve amel noktai nazarından, Müslümanlığın hayatlardan neredeyse
kazınırcasına silinip atıldığı, Müslümanlığın önemli bir ölçekte sadece dil ile
yapılan ikrarlara (o da kifayet miktarınca ve bazan da kerhen yapılır) ve nüfus
kayıtlarına inhisar ettirildiği, hattâ birçok îmânî esasın dahi zaman-zaman
tartışma konusu edilebildiği, budanmış, fonksiyonsuzlaştırılmış, kadük
bırakılmış bir Sünnîliktir ki bu bakımdan bize göre böyle bir Sünnîlik,
“mezhepte Sünnîlik, meşrepte Alevîlik” olarak da tanımla-nabilecek olan bir
“İbâhîlik” olarak nitelendirilebilir. Ne var ki bu ibâhîlik, akaid noktai
nazarından meşrûlaştırılmış olmadığı için, “nazarî (teorik, doktriner) bir
ibâhîlik” değil de daha ziyade ve esas olarak ‘amel’e, yani gündelik hayatın
pratiklerine yönelik olmakla, “amelî bir ibâhîlik” olarak nitelendirilmesi uygun
olacaktır. İbâhîlik’in akaid noktai nazarından meşrûlaştırılması, İslâm dininde
bir “reform” anlamı taşımaktadır ve bugüne kadar cılız bir-iki teşebbüsün
dışında ciddîye almayı gerektirecek bir teşebbüs de vaki olmamıştır. “Dinde
Reform” düşüncesinde olanlar ise, daha ziyade, gizli ateist Sol-kanat
Sünnîlerdir ve bunların asıl gayesinin reform’dan ziyade İslâm’ı yok etmek
olduğunu söyleyebiliriz.

Türkiye Sünnîleri içerisinde Alevîler ile en iyi intibak kuran
kesimin bu kesim olduğu kesindir ki burada ortak irtibat noktasının ibâhîlik
olduğunda kuşku yoktur. Nitekim, bir sol-kanat Sünnî ile bir Alevî arasında
gündelik hayatın pratikleri, yani, abdest (hattâ buna bir nebze ‘gusul’ gibi en
temel abdest de dahil edilebilir), namaz, oruç, hacc gibi ibadetler, yani pratik
Müslümanlık davranış tarzları gibi konular açısından pek önemli ve ciddî farklar
görülmez. Ethem Rûhi Fığlalı’nın aşağıdaki ifadeleriyle “Cumhuriyet Sünnîsi”
olarak tanımlamış olduğu Sünnî tipin en mümtaz örneği, sol-kanat Sünnîsi olsa
gerektir:15

“… İnanç bakımından, bize göre, tam anlamıyla İslâm
inançlarına sâhip bulunan bu toplulukların (Alevîlerin—D.H.), namaz, oruç gibi
bazı ibâdetler konusundaki ilgisizlikleri ve yorumları sebebiyle, şüphe ile
karşılandıkları, hatta bazı çevrelerce kötü gözle bakıldıkları da bir
vâkıadır…./

/…./Oysa otuz yılı aşan bir zamandan beri muhtelif vesilelerle
temasta bulunduğumuz bu insanlar, namaz, oruç, hac ve içki yasağı dışında, artık
Cumhuriyet devri Sünnîsinden hiç de farklı değildir”

II. Alevîlik

Bu çalışmada Alevîliğin doktriner yapısı üzerinde bir irdeleme
ve tartışma açılmayacaktır.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Alevîlik üzerine teorik düzeyde
doktriner bir tetkikat yapmak birçok güçlükler ihtiva etmektedir. Bu güçlüklerin
en başta geleni, hiç kuşkusuz, İslâm-öncesi Türk kültür tarihi araştırmalarında
olduğunun tıpkısı gibi bir güçlüktür: Yazılı kültür unsurları çok az ve kıt,
felsefesi, fıkhı, kelâmı, akaidi olmayan bir sahada böylesi bir araştırma, büyük
ölçüde, “karanlıkta el yordamı ile iş yapmak gibidir.”16

Ancak, kısaca söylendikte, kanaatımızca, Alevîliği, ana
hatlarıyla, İslâm içinde bir kesir olarak kabul etmek taraftarıyız. Bu “kesir”
(fraction), en uygun ifadesini “mezhep” kavramı içerisinde bulabilir. Bununla,
Alevîlik denen olguyu “İslâm-dışı” kabul etmek istemediğimizi ifade etmek
istiyoruz. Bu, sadece şahsıma ait bir iyi niyet gösterisi değildir; Alevîlerin
büyük bölüğü, yapılan birçok saha araştırmasının sonuçlarına göre, esas
itibariyle, kendilerini Sünnîlik ve genel Şîilik dışında görmektedirler ama
“İslâmlık dışında” görmekte de değillerdir.17

Alevîlik ve Köylülük-Köy Kültürü; Kültürel Gecikme

Aleviliğin en temel probleminin “Tarihî Kültürel Gecikme”, bir
“Köylü/Taşralı Kültürü” olarak ortaya çıkmış olma ve öyle kalması olduğunu
söyleyebiliriz.

Şimdi buna kısaca değinelim.

Köy ve Değişme

Modern Tarım Sosyolojisi’nin kurulmasından önceki dönemlerde,
köylülük hakkındaki kanaatler, genellikle “Ebedî Köylülük” olarak adlandırılır.
Ebedî Köylülük doktrinine göre, köylülük, bütün sosyal değişmeler karşısında
statükocu bir tavır kor. Özellikle W. H. Biehl’e göre, Burjuvazi ve İşçi
sınıfları toplumun gelişmesini temin eden “hareket kuvveti” olmasına karşılık,
Aristokrasi ve Köylüler toplumun “değişmez kuvveti” hükmündedirler.18

Köylülüğün bu statükocu, durağan özelliği hakkındaki bu genel
kanaat, çok eskiden beri yaygındır. Belki de bundan dolayıdır ki Köy hiçbir
klasik düşünürün ilgisini çekmeye muvaffak olamamıştır. Nitekim, bütün Antikçağ
filozofları Köy’ü görmezlikten gelerek tüm dikkatlerini Şehir’e çevirmişlerdir.
Platon, Köylüleri İşçiler ile birlikte—buradaki “işçi” ibaresi kavramsal olarak
sanayi dönemindekinden çok farklı bir anlam içermektedir—toplumun en alt
tabakasında bulunan insanlardan addetmekte ve tasarlamış olduğu İdeal Devlet
düzeninde onlara, bir bedendeki ayaklar gibi en aşağı seviyede bir rol
yüklemektedir. Türk filozofu Fârâbî, Köy’ü “eksik topluluk” olarak
nitelendirmekte ve “hayrın efdâli ve kemâlin âlâsı şehirden ufak olan topluluk
merkezlerinde değil şehirlerde elde edilebilir” demektedir.19

Keza, Oswald Spengler, bütün tarihî hareketlerin şehirlerde vuku
bulduğunu, köylülüğün “tarihî olmayan” bir sosyal olgu olduğunu ileri sürmekte,
Köy’ü bir nevi anakronik addetmekte, Tarih kavramını sadece Şehir’e
hasretmektedir. Bütün ihtilâl stratejisini toplumun dinamik gücü, devri-min
motoru olarak kabul ettiği Proleterya üzerine kurgulayan Lenin, köylüleri
“ihtilâlin ayak bağı” olarak görmektedir.

“Durağan Köylülük” olarak da isimlendirilmesi mümkün olan Ebedî
Köylülük tezinin, Köy’ü bütün sosyal hareketler karşısında katıksız bir
duyarsızlık sahibi, gelişmeler ve değişmeler karşısında adetâ bir katı
“frenleyici kuvvet” rolü üstlenmekle, hattâ bir nevi “medeniyet-karşıtı” olmakla
itham etmesi kuşkusuz çok aşırı bir iddiadır. Nitekim, Modern Tarım Sosyolojisi,
Köy’ün, Ebedî Köylülük tezi taraftarlarınca ileri sürüldüğü gibi sosyal
hareketlilik karşısında kesin bir frenleyici kuvvet rolü üstlendiği iddiasını,
ampirik vakıalara istinad ederek reddetmekte ve Köy’ün, sosyal
hareketliliklerden muhtelif şekillerde et-kilendiğini ileri sürmektedir. Köy’ün
sosyal hareketlilik (mobilite) ile olan bu ilişkisi, Türkiye bakımından da ciddî
bir önem taşımaktadır.

Ancak, buradan hareketle, Ebedî Köylülük tezinin, Köy hakkındaki
bu iddiaları temelli yanlış olduğu gibi bir sonuca varmak da başka bir yanlışlık
olacaktır. Köy, toplumsal hareketlerin tümüyle dışında olmayıp onlardan
etkilenmektedir, ama, tarihteki hemen bütün önemli sosyal hareketlerin birer
“şehir hareketi” olduğunu söyleyen Spengler’i de tümden haksız görmek mümkün
olamaz.

Yani, sosyal hareketlilik açısından merkezin ve asıl hareket
ettirici kaynak, “Şehir”dir. Köy’ün sosyal hareketlilik ile olan hemen bütün
ilgi ve bağlantıları, Şehir ile olan ilgi ve bağlantılarının bir fonksi-yonudur.
Gerçekten de, yeni ve farklı bir sosyal oluşumun, yani “sosyal değişme”nin
başlangıcı daima Şehir, bitişi ise Köy’dür. Bir sosyal değişim Köy menşeli
görünse dahi, bu değişme, mutlaka Şehir ile irti-batlıdır. Organizmacı bir
metafora teşebbüs edecek olursak, Köyler, adetâ bir gövdedeki parmak uçları
gibidir; kanın, en geç parmak uçlarına ulaşması gibi, sosyal değişmeler de en
geç Köy’e ulaşır. Burada Köy’ün, Ebedî Köylülük tezi taraftarlarınca oldukça
ileri bir hadde götürülmekle beraber büyük bir doğruluk payı taşıyan bir
özelliği dikkat çekmektedir: Köy, hemen daima, sosyal hareketliliklerin,
“yeni”nin karşısında bir direnme kaynağı ve “eski”nin sığınağı olmuştur.

Köy’ün bütün değişmeler karşısında ilgisiz, tamamiyle içine
kapanık, her türlü değişmeyi reddedici olduğu iddiası bütünüyle kabul edilir
nitelikte olmamakla beraber sosyal değişmelerde lokomotif rolünü üstlenen Köy
değil Şehirdir ki bu, ampirik ve tarihî bir vakıadır. Köy, esas itibariyle bir
“kapalı toplum” (secret society) olup, buna mukabil, Şehir, “açık toplum”
(manifest society) hükmündedir.

İmdi, büyük hareketler kapalı toplumdan değil açık toplumdan
çıkar. Nitekim, hiçbir “devrim” Köy’den çıkmış değildir; Köy’den, olsa-olsa
zavallı ve çaresiz “köylü isyanları” çıkar ve bunlar da daima trajik bir şekilde
bastırılırlar.

“Merkez” olan Şehir’den başlayan her sosyal hareketlenme gibi
çığır açıcı bütün toplumsal oluşumlar, yani “devrimler” de zamanla dalga-dalga
çevreye yayılarak en sonunda, “muhit” olan Köy’e ulaşır. Ne var ki, Köy’e ulaşan
bu devrim dalgasının Şehir’deki ile arasında önemlice bir ‘faz farkı’ oluşmuş,
‘genliği’ çok düşmüş, ‘virtüöz’ yanı tahrip olmuş, deforme bir hal almıştır.

Fakat Köy’e gelerek yerleşen, sanki hep ezelden beri
mevcutmuşçasına bir sabitlik hissi uyandıracak kadar durağan bir karaktere,
statükoya kavuşan ve “köylü” olan bu dalganın bir de geri çekilmesi vardır. Bir
sosyal hareketlilik dalgasının geri çekilmesi, esas itibariyle bir sosyal
değişmeden başka birşey değildir; eskiyi yerinden oynatan, yerine bir şekilde
başka ve farklı birşey ikame etmeye çalışan her toplumsal kımıldama, bir
toplumsal değişmedir. Köy’e kadar gelip yerleşen ve statükoya kavuşan belirli
bir sosyal oluşum, bir başka yeni sosyal hareketlenme tarafından yerinden
oynatılır; “geri çekilme” budur.

Bu geri çekilme işleminde bu prosedür ters (invers; mâkûs)
çalışmaya başlar. Zira, yukarıda da sözü edildiği üzere, Köy, sosyal
hareketlilik katsayısı düşük olduğu için statükoya çok meyyaldir, bu yüzden de
oraya bir kere yerleşenin yerinden edilmesi zorlaşmaktadır. Ancak, bu hususta şu
şe-kilde bir trajik durumla karşılaşıldığını da belirtmek icap eder: Köy, “eski”
için bir “sığınak”tır, ama, “son sığınak”tır. Köye sığınan bir sosyal olgu,
artık “bitme” noktasına gelmiş kabul edilebilir. Bunun içindir ki, geri çekilme
işlemi esnasında, bir inanç, bir ideoloji için en sonra geldiği, en geç girdiği
Köy, en son sığınma melcei olurlar. Bu itibarla Köy, toplumu yerinden oynatan
hareketler karşısında başka yerlerdeki bütün direnme gücünü kaybeden ideolojiler
ve inançlar için son savunma hattını, son savunma ve direnme noktasını
oluştururlar.

Köy ve Din, veya Köylü Dini

Aynı keyfiyet Dinler için de geçerlidir; hiçbir din köyden
doğmamıştır, hiçbir peygamber köylü değildir. Her din Şehir’den doğar, en sonra
Köy’e ulaşır. Eğer bir dinde bir şekilde bir çekilme olursa, onun da son sığınma
melcei yine Köy olmaktadır. Yani Köy, aynı zamanda dinlerin de son savunma
hattını, son savunma ve direnme noktasını oluştururlar.

Eğer bir din Şehir’de iddialarını kaybedip de Köy’e iltica
etmişse, bu, o din için son derece kritik ve trajik bir durum hasıl olması
demektir. Artık, o dinin niteliksel olarak büyük bir irtifa kaybetmesi demek
olan bir hale tebdil olmasıdır ki bunun adı kısaca “Köylü Dini”dir.

Türkiye’de klasik dönemde şehirler genel olarak köylerden daha
dindar olmuştur. Hattâ, Alevîlik, İslâm’ın köylere kadar iyice nüfuz
edememesinin bir sonucudur; Alevîlik Köy’de kaldığı için İslâm’ın kıyısında,
marjında kalmıştır..

Bu arada, Batılılaşma ile birlikte baş-gösteren yeni sosyal
değişme de, en geç köylere ulaşmıştır. Batılılaşma, İstanbul gibi büyük
şehirlerde—hassaten İstanbul’da—ve yine hassaten elitlerde, yani piramidin en
tepesinde başlamıştır. İstanbul’un elit muhitlerinde başlayan Batılılaşma
karşısında geri çekilen İslâmîlik önce İstanbul içerisinde savunma hatları
oluşturmuştur. Pera, Harbiye, Beyoğlu, Taksim, Şişli …ilh. bu yeni hareketin
merkezi iken Fatih başta olmak üzere Sur-içi, Üsküdar…ilh. Müslümanlığın
sığınma, savunma ve direnme noktaları olmaya başlamıştır. Fakat daha sonraları
İstanbul’dan kovulan Müslümanlık kendisine son hayat alanı, son sığınma mercii
olarak, bil-mecbûriye, taşra’yı ve köy’ü seçti; daha doğrusu, Müslümanlık,
taşra’ya ve köy’e ‘sığındı’, ‘iltica etti’. Bu ‘iltica’, yeni bir Müslümanlık
tipi ortaya çıkardı. Kısaca “Köylü Müslümanlığı” olarak adlandırılabilecek bu
Müslümanlık, hemen hiçbir virtüöz yanı kalmamış, kaba-saba bir reâyâ
ideolojisine dönüşmüştür: Estetiği yoktur, felsefesi yoktur, ilmi yoktur, “en
âlim köy hocası”nın kitaplığı iki raf doldurmaz; o, esas itibariyle, sâf ve
temiz bir inanç ve bir de naif bir irfân üzerine temellendirilmiştir. Köylü
Müslümanlığı, köylülük değerleri ile İslâmî değerlerin birbirine karışmış ve
iç-içe girmiş olmasıyla vücut bulmuş olduğu için, çok kereler, İslâm olduğu
sanılarak ileri sürülen birçok şeyin de, aslında birer köylü değeri olduğu da
gözden kaçmaktadır.

Fakat Türkiye’nin yaşamakta olduğu sosyal değişim sürecinin
ilginç ve mûcizevî bir gelişmesi oldu: Özellikle 1950’den sonra başlayan, ama
esas hızına 1980’lerde ulaşan bir tersine hareket vuku buldu. Köylere sığınan
Müslümanlık, şehirlere geri dönmeye ve şehirleri kuşatarak düşürmeye, yeniden
fethetmeye başladı. Şehirlerin le-vantenleri, onların, yani bu vatanın asıl
sahiplerinin bu dönüşünü asla hazme-demediler: Pizza-Lahmacun savaşı, bu geri
dönüşün bir sembolüdür. Fakat şehirlere geri dönen bu Müslümanlık, virtüöz
niteliklerini kaybetmiş ve köylüleşmiş bir Müslümanlıktır. Ne var ki, köylü de
olsa, Müslümanlık, bir “hayat sistemi” olmak iddiasını, bu insanlarla beraber
tazelemiştir. Evet, şurasını açıkça itiraf etmek gerekir: Eğer köylerden
şehirlere bu akın olmasa da 1950-öncesi dönemde olduğu gibi köylerle şehirler
biribirinden kopuk yaşamaya devam ediyor olsalardı, Türkiye’de Batı’nın kültürel
tahribi çok daha derinlere inerdi. Köylülerin dine bakışları daha derinlikli
değil, ama daha samimîdir ki buna kısaca, “ihlâs” da diyebiliriz; köylüler,
şehirlilere nazaran daha kaba, daha basit, ama daha samimî, daha ihlâslı
Müslümanlardır.

İşte, Türkiye’de bugün bizim sağ-kanat sünnîlik olarak
tanımladığımız kitle, kısaca, budur.

Görüldüğü gibi, bu ‘köylüleşme’ sürecini Türkiye’de Sünnîlik de
yaşamıştır. Fakat, asıl olarak Alevîlik, gerçek anlamda bir ‘köy dini’
karakterindedir. O, sonradan köylüleşmiş/taşralılaşmış bir şehirli din değil,
köyde/taşrada doğmuş, hep köylü/taşralı olmuş bir dindir; yani, Alevîlik, bir
‘köylüleşmiş din’ değil, bir ‘köylü dini’dir; hep ‘köylü’ olmuş bir ‘İslâm
anlayışı’dır.

Bu köyde ve/veya taşrada doğma ve hep köye/taşraya mahkûm olma,
Alevîlik’te müthiş ve çok derin bir “kültürel gecikme” ve “kültürel yetmezlik”
yaratmıştır.

Mezhebî Fetret Unsuru Olarak Kullanılmak İstenen Alevilik
Olgusunun Tarihî Arka-Planı

Gerek Alevîlik mezhebi ve gerekse de Kürt etnisitesi,
“Türkiye’nin geri kalmışlığının ve Anadolu Millî Birliğinin geç tesis
edilmesi”nin bir sonucu olarak ortaya çıkan, “etnik ve mezhebî unsurların
entegrasyonunun tamamlanamaması”nın, bu iki unsurun da hep köyde/taşrada, yani
“kırsalda” kilitlenmesinin günümüze kalan birer faturasıdırlar.

Sosyolojik olarak baktığımızda, hem Kürt etnisitesinin ve hem de
Alevîlik mezhebinin, büyük şehir kültürü ile entegre olamamış, periferik kültür
unsurları olduğunu söyleyebiliriz.

Şurası bir hakikattir ki, bütün Türkler içerisinde, siyasî
kabîlecilik bilincini kırmaya, en yüksek toplumsal organizasyon tarzı olarak
“millet” kimliğine ulaşmaya en üst düzeyde muvaffak olan, Türk birliğini en
fazla sağlayan, Anadolu Türklüğü olmuştur. Bu, Osmanlı’nın tarih çapındaki
muazzam bir başarısıdır. Ancak, buna rağmen, hâlâ önemli zaaflarımız devam
etmektedir ki, bunların günümüzdeki somut şekli, mezheb ve etnisite
entegrasyonundaki zaafiyetin bir sonucu olan, Alevî ve Kürt meseleleridir.

Burada sadece ve çok kalın çizgilerle, Anadolu Alevîliği’nin ve
Sünnî-Alevî ihtilâfının tarihî arka planına kısa bir atfı nazar edilecektir.

Selçuklu’dan sonra yaşanan Beylikler Fetreti, özellikle Orta ve
Doğu ve Güney-Doğu’da kültür harmanlanmasını ve enteg-rasyonunu zayıflatmış, bu
durum, Osmanlı’nın Anadolu’da geç ilerlemesi ile uzun müddet daha varlığını
korumuş, Timur ile birlikte tekrar ihyâ edilmiş ve ancak Yavuz’un Anadolu
Birliği’ni sağlaması ile olumlu bir süreç başlatılabilmiştir. Ancak, bundan
sonra da, dünya ticaret güzergâhlarının değişmesi, İpek Yolu’nun ekonomik
değerini kaybetmesi, İran ile bitmek-tükenmek bilmez savaşların cereyan etmesi,
aşîret hayatından yerleşik hayata geçiş konusunda gösterilen direnç, ardı-arkası
kesilmeyen isyanlar, Doğu, Güney-Doğu ve İç-Anadolu’yu çok olumsuz yönde
etki-lemiş, bu menfi unsurlara, bölgenin coğrafyasının haşinliği, ekonomik
verimsiz-liği ve insanının ve toplumunun özel yapısı eklenince bu
bölgeler,—özellikle Doğu ve Güney-Doğu—ekonomik olarak gerileme içerisine
girmiş, buna, imparatorluğun son yıllarında yaşanan genel çöküntü de ekle-nince
ekonomik gerileme bir yıkım haline dönüşmüş, bunun sonucu olarak, Anadolu
kalkınamamış, modern anlamda şehirlileşememiş, Kürtlerin ve Alevîlerin “bütün”
ile entegrasyonu çok yavaşlamıştır.

İran’da Sünnî Akkoyunlu hanedanının Osmanlı ile çekişmesi de çok
talihsiz ve trajik bir gelişimin başlangıcını oluşturmuştur. Akkoyunlular’ın
çöküşünden sonra İran’da iktidarı ele geçiren Safevîler’in asıl kaynağı
Orta-Anadolu’dan göç eden Alevî-Kızılbaş Türkmenleri olduğu için Safevîlerin
Anadolu ile çok farklı bir organik bağı ve bağlantısı teessüs etmiş, bu bağ,
Alevîler’in Osmanlı devleti nezdinde belirli bir miktar şâibeli telakki
edilmesine yol açmış, Alevîler, bütün olarak olmasa bile, bir nebze, ‘Osmanlı
içindeki İran yandaşları’ olarak görülmüştür. Buna, zamanla bir baş-belâsı
haline gelen Yeniçerilik kurumunun Alevî-Bektâşî bağıntısı da eklenebilir. Bunun
yanında, Alevîler ile Sünnîler arasındaki doktriner bazı farklılıklar da,
aralarında evlenme, ticaret v.b. medenî kurumlarla yakınlaşma ve bütünleşmeyi
çok fazla imkânlı hale getirmemiştir. Burada bu gibi doktriner ve tarihî
ihtilâflar hakkında bir tartışma açılmayacak ve bir hüküm veril-meye de
kalkışılmayacaktır. Ancak, Osmanlı devletinin ve çoğunluğu teşkil eden
Sünnîlerin Alevîlere bakışlardan birisinin İran yakınlığı iddiası ve diğerinin
de doktriner farklılık olduğunu söyleyebiliriz. Safevîler’in Gulat Şîa’dan
olmalarının Sünnî bir devlet, hattâ İslâm dünyasının ezici çoğunluğunu oluşturan
Ehl-i Sünnet’in mânevî reisi olan Sünnî bir devlet üzerinde itici, olumsuz bir
etkisi olduğu inkâr edilemez bir realitedir. Nitekim aynı iticilik, Safevîlerde
de Osmanlılar için vâriddi. Bu, “Sünnî-Şiî/Alevî ihtilâfı” olarak
nitelendirilebilecek olan bir ihtilâf kaynağıdır. “Sünnî-Şiî/Alevî
ihtilâfı”doktriner bir ihtilâftır ve bu doktriner ihtilâf, siyasî olarak bir
“Osmanlı-İran ihtilâfı”na dönüşmüş ve Anadolu’da Alevî-Sünnî farklılığını
körükleyen ve besleyen etken ve âmillerden olmuştur. Yani, bugünkü Alevî-Sünnî
farklılığı, tarihsel olarak, büyük ölçekte, Osmanlı-İran ihtilâfına
dayanmaktadır ve öz olarak ifade edilecek olursa, mezhebî/doktriner ögeler de
taşımakla beraber, tarihsel olarak, doktriner ögelerden ziyade, siyasî ögelere
dayanmakta olan bir meseledir ki kökü tarihtedir ve bugün için ise, tarihte
olduğu kadar, aktüel bir değer ifade etmekte değildir; yani, kökü tarihte olduğu
gibi, kendisi de “asıl gövdesi” itibariyle tarihte kalan bir mesele haline
gelmiştir. Zira, günümüz Anadolu Alevîliği’nin İran ile hiçbir organik bağı
kalmamıştır

Meselenin kaynağında doktriner ihtilâflar da bulunmakla beraber
asıl kaynağın tarihten, Osmanlı-İran ihtilâfından kaynaklandığını söylemiştik.
Şimdi bunu bir miktar özetleyelim.

İmdi; Osmanlı ile İran arasındaki bu gerginlik, sadece
Sünnî-Şiî/Alevî doktriner farklılılığından ileri gelen ve sadece ondan beslenen
doktriner ve siyasî bir ihtilâf değildir. İran, Sünnî bir Türk devleti de
olsaydı, benzer ihtilâflar olacağı kesindir. Çünkü, Osmanlı-İran ihtilâfının
birinci sebebi, tarih ve coğrafyadan kaynaklanmaktadır. Nitekim, aynı coğrafî
faktörler, ikisi de Türk olan Osmanlı ve Memluklu’yu da zamanla hasım kılmıştır.
Şöyle de diyebiliriz: İran, daima Osmanlı için ve Osmanlı da İran için itici
olmuştur. Bunu şöyle genelleştirebiliriz: İran’ı elinde tutanlar ile Anadolu’yu
elinde tutanlar arasında bütün tarih boyunca, daima ihtilâflar olagelmiştir.

Anadolu -İran ihtilâfı geleneği

Anadolu-İran ihtilâfı geleneği, kökleri tâ Antik Yunan, İskender
ve Roma ile Antik İran’a kadar uzanan bir gelenektir. Coğrafya, Anadolu’dakiler
ile İran’dakileri birbirine düşman kılmıştır. Bu durum, Siyaset ile Coğrafya
arasındaki yakın münasebetin bir neticesidir. Zira, şunu ileri sürmek mümkündür:
İbn Haldûn’un da mealen belirttiği gibi, Coğrafya ve İktisad, Tarih’i
belirler.20

Anadolu hâkimlerine göre İran, onların doğuya giden yollarının
üzerindeki set’tir ve ortadan kaldırılması gerekir. İran’ın hâkimlerine göre de
Anadolu hem bizâtihî bir zenginlik kaynağıdır ve hem de daha ilerisine gitmek
için aşılması gereken bir mânia’dır. Bu yüzden de Anadolulu ve İranlı
cihangirlerin en büyük projelerinin başında birbirlerinin topraklarını ele
geçirmek gelmiş, antik çağlardan beri İranlılar’ın en önemli yayılma
hedeflerinden birisi Anadolu, Anadolulular’ın en önemli yayılma hedeflerinden
biri de İran olmuştur [burada ‘İranlı’ tabiri ile sadece ‘Farslılar’ı değil, en
geniş ve kapsayıcı anlamıyla, ‘İran hâkimleri’ni, ‘Anadolulu’ tabiri ile de
‘Anadolu hâkimlerini’ kastetmekteyim]. Antik tarih, Makedonlar, Yunanlılar ve
Romalılar ile İran arasında bitip-tükenmek bilmeyen harplerle doludur. İranlılar
Anadolulular’ı, Anadolulular da İranlılar’ı dengelemişler ve birbirlerinin daha
ileriye geçmesine mâni olmuşlardır. Bu denge en esaslı şekline Roma zamanında
kavuşmuş, her iki taraf da birbirinin hudutlarını daha fazla zorlayamamıştır.
Anadolu-İran ihtilâfı geleneği, Osmanlılar zamanında da devam etmiştir.

Turanlı-İranlı ihtilâfı geleneği

İkinci bir faktör, yine derin tarihsel kökleri olan,
“Turanlı-İranlı ihtilâfı geleneği”dir. Çok eski çağlardan beri Turanîler ile
İranîler arasında tarihsel bir uyuşmazlık var-olagelmiştir. Bu uyuşmaz-lığın
asıl sebebinin de coğrafya olduğunda kuşku yoktur. İran platosu Turanlılar için
hem münbit bir alan ve hem de Orta-Doğu ve daha ilerisine uzanılabilecek bir
köprüdür ve İran hâkimleri bu köprüyü tutmuşlardır; Orta-Asya ise İranlılar
için, uçsuz-bucaksız bir zenginlik alanı anlamına gelmektedir ki bütün bunlar da
ciddî bir ihtilâf için yeterli olmaktadır. En eski çağlardan beri İran ve Türk
edebiyatı bu ihtilâftan kaynaklanan çatışma ve cidallerin hikâyeleri ile
doludur. Kadîm Farsî din olan Zerdüştlük’teki Turan düşmanlığı ne ise, Sünnî
İran’ın büyük tarih ve tefsîr âlimi Taberî’deki veya büyük şair Firdevsî’deki
Türk düşmanlığı da aynı derece ve mertebededir. Aynı duyguları Türklerin de
İranlılar hakkında beslediğine kesin gözüyle bakabiliriz.

Osmanlı’daki Doğu Sendromu

Üçüncü faktör, “Osmanlı’daki Doğu Sendromu”dur. Türklerin
Anadolu’da kurmuş oldukları, birbirinin ardılı ve bütünleyicisi iki büyük siyasî
organizasyon ve medeniyet olan Selçuklu ve Osmanlı, doğudan gelen Asyalı
fatihlerce sarsılmış, büyük felâketlere sebebiyet vermiş, ve bu da Anadolu
Türklüğü’nde, son derecede itici, son derecede nâhoş bir “Doğu Sendromu”
oluşturmuştur. Denebilir ki Osmanlı Doğu’dan daima çekinmiş, bu sebeple de
Doğu’ya karşı daima müteyakkız, güvensiz olmuştur. Moğolların ve Timurluların
Anadolu’yu istilâsının felâket dolu hatıraları Anadolu insanının hafızasından
bugün dahi silinmemiş, uzun asırlar boyunca Anadolulu için, Doğu, Ye’cüc ve
Me’cüc’ün geleceği kapı gibi görülmüştür. Osmanlı’nın, Timurlu baskısından henüz
kurtulmuş olduğu bir dönemde Akkoyunlu Uzun Hasan’ın kendisini Timur yerine
koyarak onu takliden Anadolu’ya sarkması bu sendromu yeniden canlandırmış,
arkasından Safevî İsmail’in aynı teşebbüsü tekrarlaması ve Uzun Hasan’dan farklı
olarak araya bir de—neredeyse bir ‘başka din’ gibi algılanan—bir mezhep
ihtilâfının girmesi, bu sendromu yeniden alevlen-dirmiş ve arada kalın bir
düşmanlık seti oluşmuştur. İran’da hüküm süren bütün hânedanların (ki hemen
hepsi Türk’tür; meselâ Çaldıran, Türk dünyasının bir iç-savaşıdır) Hıristiyan
Batılılar ile Osmanlı’yı yıkmak için türlü çeşit ittifaklara girmekte bir beis
görmediği, bilinen bir husustur. Bunun için de, Osmanlı’nın indinde, İran’a
yakınlık ve sempati hisleri besleyen herkes şâibe altında olmuştur.

İran kültürünün güçlülüğü

Dördüncü bir faktör de, “İran kültürünün güçlülüğü”dür. İran
kültürünün, tarihin en eski ve köklü kültürlerinden birisi olduğu muhakkaktır.
Bu kültürün en önemli özelliklerinden birisi de, kendisine sahip ve hâkim olanı
mass edebilme konusundaki yeteneğidir. Filhakika, İran’a hâkim olan yabancı bir
unsur, Fars kültürünün derin tesiri altında zamanla Farsî bir karakter
kazanabilmektedir. Meselâ, İran’ı ele geçiren İslâm, zaman içinde bir “Farsî
İslâm” niteliği kazanmıştır. Keza, İran’ı ele geçiren muhtelif Türk ve Moğol
hânedanları (Selçuklular, Gazneliler, İlhanlılar, Safevîler, Kacarlar ..ilh)
zaman içerisinde bu kültürün tesirini kapmışlardır (meselâ Selçuklular’ın resmî
ve edebî dili Farsça’dır) ki bilhassa Safevîler’le beraber, İran’ın mezhebî ve
coğrafî sebeplerle gerek Doğu Türklüğü ve gerekse de Batı Türklüğü ile teması
zayıflamış, hânedan git-gide daha fazla Fars unsura dayanmak zorunda kalmış,
Farsîleşme hızlanmış ve aslında bir Türk devleti olan İran, zaman içinde, Türk
hânedanların elinde Farslılaşmıştır.

Böylece, yoğun Fars nüfusun ve güçlü Fars kültürünün tesiriyle
git-gide İranlılaşan İran hâkimi Türkler ile, Anadolu’nun hâkimi olan Türkler
arasında, tarihten gelen bütün ihtilâf gelenekleriyle birlikte uzlaşmaz
düşmanlıklar oluşmuştur. Yapılan bütün sulh antlaşmaları, aslında, her iki gücün
arasında kurulmuş olan dengenin aşılamayacağının anlaşılmasının getirdiği bir
zorunluktan başka birşey değildir ve hattâ bu durumun, günümüz için de fazla
değişmiş olduğu söylenemez.

Günümüz için değişen şudur: İran Şîası ile Türkiye Şîası
arasındaki bağlantılar, aradan geçen uzun süre zarfında hemen-hemen tamamiyle
kopmuştur.

Safevîler’in İran’da başlattığı ve zora dayanan, despotik
yönetemlerle yürütülen resmî Şiîlik, önceleri Anadolu Alevîliği ile hemen-hemen
özdeş iken, zamanla çok farklı bir çizgiye oturmuş, aşırılıkları törpülenmiş,
bir reform süreci yaşamış ve sonunda Ehl-i Sünnet tarafından biraz kerhen de
olsa, “daire-i İslâm”dan sayılmasına yol açabilecek mâkul bir noktaya çekilmiş,
yani Gulat Şîa’dan Mûtedil Şîa olan Câferiye Şîası’na ulaşmıştır. Halbuki bu
uzun sürede, İran Şîası ile fiilî bağlantısı kesilen Anadolu Şîası, yani
Alevîlik, İran’daki güçlü yazılı kültürün gelişmelerinden mahrum kalmış, bu da
onun büyük ölçekte, git-gide kendi içine kapanık, gelişmemiş bir periferik
kültür, şehirlileşememiş dağlı ve köylü Türkmenlerin kültürü olmasına ve—zaten
hiçbir zaman tam olarak kopmadıkları—kadîm Şâmân kültürü ve bazı antik inanç
bakıyeleri ile İslâm inançlarının bir karmaşası, harmanlanması, bir çeşit
sentezi yahut eklektizmi haline dönüşmesine yol açmış; ancak bunun yanında,
Sünnî kültür ile temasa geçilebilen bazı yörelerde—Güney-Doğu’nun bazı
yörelerinde olduğu gibi—bir çeşit Sünnîleşme sürecine girmesine de yol açmıştır.

***

Anadolu’nun yukarıda kısaca özetlenen ekonomik çöküntüsü, Kürt
etnisitesinin entegrasyonunun gecikmesinde oynadığı rolün bir benzerini burada
da oynamış ve Alevîlik, toplumun bütünü ile tam olarak entegre olamamıştır.
Fakat bu, Türk devletinin hiçbir zaman Kürdünü de Alevîsini de toplumdan izole
etmeye yönelik bir politika takip ettiği anlamına gelemez. Yani Türk toplumunun
merkez unsurları ile çevre unsurları arasında yoğun ve hızlı bir enteg-rasyon
süreci gözlemlenmemektedir, ama, bu, Devlet’in bilinçli bir ayrım politikasının
mahsûlü değildir. Özellikle Cumhuriyet ile birlikte başlayan sınaîleşme ve
yoğunlaşan şehirlileşme ve bununla bağlantılı olarak git-gide hızlanan iç-göç,
gerek Kürtlerin ve gerekse de Alevîlerin, toplumun bütünü ile entegrasyonunun
hızını ve yoğunluğunu arttırmıştır.

Nitekim, meselâ Türkiye, Irak’da olduğunun aksine, belirli bir
bölgesini ‘Kürdistan’ olarak ilân edip onun diğer bölgelerle olan bağını ve
bağlantısını kesmemiş, Türkiye’nin bütün sathı bütün vatandaşlarına açık
tutulmuştur. Bunun sonucunda Türkler ile Kürtler, Sünnîler ile Alevîler,
özellikle Batı-Anadolu, Ege ve Trakya’da, daha yakın sosyal münasebetlere
girişmişler, iç-içe bir hayat tarzını kabullenmişler, sadece aynı mahalleyi
değil, aynı apartmanı paylaşmak durumunda kalmışlardır. Bir milyon civarında
tahmin edilen Türk-Kürt evliliği ile oluşmuş aile sayısı, Türkler ile Kürtlerin
aynı zamanda ‘aynı aileyi de paylaştıklarının’ bir göstergesidir. Bunun, bir
yakınlaşma ve karşılıklı, asgarî müştereklerde buluşma hasıl etmesi elbette
kaçınılmaz olacaktır.

Türkiye Alevîliği’nin Genel Yapısı

Türkiye Alevîliği de Sünnîlik gibi üç ana gruba taksim
edilebilir: Merkez, Sağ ve Sol.

1: Merkez Alevîlik

Burada Merkez Alevîlik diye, özellikle, Sünnîler ile kitlesel
halde ve yoğun bir şehirli örgütlenme tarzında yüz-yüze gelmemiş, kendi içinde
kapalı devre yaşayan köylü ve/veya taşra Alevîliği kastedilmektedir ki buna
“Otantik Anadolu Alevîliği” de denebilir.

Merkez Alevîliğin kendi içine kapanmasında ve Sünnî büyük kitle
ile temasının zayıf olmasında şu etkenlerin âmil olduğunu söyleyebiliriz:

1: Akaid faktörü:

Bu, akaid noktai nazarından “Kızılbaş-Yezid İhtilâfı” olarak
nitelendirilebilecek soğukluk kaynağıdır. Bu ihtilâf, her iki kitlenin arasında
açık bir kavgaya, bir cidale dönüşmemekle beraber belirli bir mesafenin
oluşmasına yol açmıştır. Alevîler’in—çok büyükçe bir bölümü—namaz, oruç, hacc,
gusul gibi temel akaid konularındaki farklı ve aykırı tutumları sebebiyle,
Sünnîler nazarında “ibâhî” (helâli haramı mübah gören) telakki edilmiş, hattâ
birçok yerde kestikleri yenmemiş, birbirlerinden kız alınıp-verilmemiş ve bu
sûretle Sünnî Türkler ile Sünnî Kürtler arasında kurulan mebzul miktardaki ortak
aileye mukabil, Sünnî Türkler ile Alevî Türkler arasında bu kabîl akrabalıklar,
hısımlıklar kurulamamıştır ki bu, karışıp-kaynaşmayı bir hayli önleyen bir rol
üstlenmiştir. Bunun sonucu, dezentegrasyon olmuştur.

2: Coğrafî faktör:

Anadolu’da Alevîlerin çoğunlukla köylerde yaşamakta olması,
hemen-hemen her hususta kendi-kendine yeterli olabilen köy hayatının daracık
kalıpları çerçevesinde başka yerleşim merkezi ve başka insanlar ve kültürler ile
teması önlemektedir. Yukarıda zikredilen ihtilâf faktörü de Alevî ve Sünnî
köylerini birbirinden ayırmakta, izole etmektedir. Nitekim, Anadolu’da Alevî ve
Sünnî insanların birlikte yaşadıkları karma köyler son derece azdır: “Alevî
köyler” ayrıdır, “Sünnî köyler” ayrı; sadece ‘ayrı’ değil ve fakat çok kere de
‘ayrık’. Köy’ü, köylü’yü ve köylülük’ü bizzat nefsinde yaşayarak yakından
tanıyan bir kişi, köy hayatının nasıl kapalı bir devre olduğunu bilecektir;
bunun için Türkiye’de—çoğunluğumuz köylü olduğu için—fazla kitaba da gerek
yoktur. Hele eski zamanların köyleri; hiç şehire inmeden—’şehir’ dediğimiz de
onbin nüfuslu köy azmanı bir kasabadır—köyde doğup köyde ölen nice insanlar
vardır. Bu şartlar altında, yukarıda zikredilen ihtilâf faktörü de eklenince, bu
karışma ve kaynaşmanın niçin yetersiz bir düzeyde kaldığı kendiliğinden
anlaşılır bir husus olacaktır.

3: Dindarlık faktörü:

Anadolu’da Alevîlik nasıl kendisine özgü bir “Alevî geleneği”
çerçevesinde yine kendisine has bir “Alevî dindarlığı”na sahip ise, aynı
Anadolu’daki Sünnîlik de bir “Sünnî gelenek” çerçevesinde bir “Sünnî
dindarlığı”na sahiptir ve de Sünnî Müslümanların en dindar kesimi, genellikle,
büyük şehirlerin dışındaki taşra ve köy Sünnîleridir.

Bu durum, Alevîler ile Sünnîler arasındaki akaid meselelerinin,
daha az dindar çevrelere göre daha fazla ön-plana çıkartılmasına yol açmakta ve
netice itibariyle, karışıp-kaynaşmayı en alt düzeye indirmektedir. Nitekim
şehirlerde bir yandan dindarlığın azalması, bunun yanında, şehir ha-yatının
zorunlu kıldığı sosyal münasebet tarzları her iki tarafı yakınlaştıran faktörler
olmaktadır.

İşte, söz konusu bu Merkez Alevîlik, şimdi hızla eriyen bir
sosyal taban durumundadır. Büyük şehirlere yerleşme, med-yatik unsurların hemen
her köşe-bucağa girmesi, kapalı kapıları zorlamakta ve yeni oluşumlara zemin
hazırlamaktadır.

2: Sağ-kanat Alevîlik

Burada bu terim ile kastedilen, kendi içine kapanık kısa devre
yaşantı tarzından açılarak Sünnî ve Şiî-Câferî, ama özellikle Sünnî kültür ile
temasa geçen ve bu istikamette değişim gösteren Alevîlik versiyonudur.
“Sağ-kanatlaşma” olarak nitelendirilebilecek olan bu değişim, bir yandan Anadolu
içindeki büyük yerleşim merkezlerinde ve bir yandan da İstanbul gibi
megapollerde, her iki kitlenin birbirine daha yakından temasa geçme ve birbirini
daha yakından tanıma mecbûriyeti ile ortaya çıkan durumun bir sonucu olmaktadır.
Anadolu’daki sağ-kanatlaşmanın ilginç örneklerinden birisi Çorum’da yaşanmakta
olup, orada, Anadolu tarihinde ilk defa olarak Alevîler tarafından camiler
yapılmaktadır. Keza, Güney-Doğu civarında Alevîlerin bir kısmı—sol-kanat
Alevîler tarafından reddedilecek kadar—Sünnîler ile oldukça yakınlaşmış
haldedir. Bu satırların yazarının şahsî kanaatına nazaran, bu yakınlaşma ile şu
üç oluşum mümkün olabilecektir:

a: Sünnîleşme: Kanaatımızca, sünnîleşme ancak mevziî kalacak
olan bir değişme olabilir ve Alevîliğin büyük kısmını kapsayabilecek bir boyuta
ulaşamaz. Bu denli büyük boyutta bir kitlesel dönüşüm, sosyolojik olarak mümkün
görünmemektedir. Ancak, Aleviliğin Sünnî kültürün gücü karşısında mâruz kaldığı
“kültürel şok”, zamanla daha da derinlere inebilir ki bunun da varabileceği
adreslerden birisi, Sünnîleşme olacaktır. İran’daki aşırı Şîanın zamanla mûtedil
Şîaya dönüşmesi de uzun zamanlar boyunca böyle dönüşümlerin imkânı konusunda bir
örnek olabilir. Fakat, İran tarihindeki bu dönüşümde devletin bir numaralı
müdahil olduğu ve Türkiye için böyle birşeyin söz konusu olamayacağı göz önüne
alınmalıdır.

b: Câferîleşme: Alevîliğin varabileceği önemli bir durak
olabilecektir, ancak onun da pek fazla büyüme şansının olmayacağını
düşünebiliriz. Zira, Alevîliğin gelişim çizgisi Câferîlik gibi olmamıştır;
ayrıca, bugünün Anadolu Alevîlerinin büyük bir kısmı için Câferîlik ve İran’daki
katı uygulamaları onu Sünnîlik’ten daha az cazip kılmaktadır.

c: “Türk Şîası”na dönüşme: Bu, Sünnîlikten olduğu kadar
Câferîlik’ten de etkilenmiş, Sünnîler tarafından ibâhîlik ithamına yol açan
hususları önemli bir ölçekte terk etmiş yeni ve farklı bir Alevîlik oluşumu
demektir ki bu sebeple onu, “Türk Şîası” veya “Anadolu Şîası” olarak da
adlandırabiliriz ki bu da Alevîliğin sözlü din kültüründen yazılı din kültürüne
geçişi, daha bir rafine, daha şehitli, daha sofistike, daha medenî, daha mûtedil
hale gelişi demek olacaktır. Bu ise, herşeyden önce bir Fıkh ve bir Akaid
oluşturulmasını gerekli kılmaktadır.

Ancak, henüz yolun başında bulunulduğu da unutulmamalıdır. Yine
şu da unutulmamalıdır: Türkiye’de nasıl ki Alevîlik bir oluşum ve değişim
geçirmekte ise, Sünnîlik de bir oluşum ve değişim geçirmektedir. Dikkatli bir
gözlemci şunu görebilecektir: Hiçbir şey eskisi gibi değildir; artık, yeni bir
Sünnîlik ve yeni bir Alevîlik oluşmaktadır.

3: Sol-kanat Alevîlik ya da Alisiz Alevîlik

Sol-kanat Alevîlik’in en genel ve belirleyici özelliğinin
“İslâm-dışılık”, yani “Alisizlik” olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar için Ali,
sadece bir ‘kült’tür, bir atlama taşıdır ve tarihî bir kişi olan Ali—Alî bin Ebî
Tâlib; Sünnîlerin her zamanki saygı dolu ifadesi ile: Hazret-i Ali—ile organik
bir ilgisi yoktur. Burada “Ali”, gerçek kişi-liğinden soyutlanmış ve bir
“protesto ve isyan kültü”nün sembolü haline dönüştürülmüştür.

Sol-kanat Alevîlik’i de iki ana gruba ayırabiliriz:
Şâmânistik/Hümanistik Alevîlik ve Ateistik Alevîlik:

a: Alevîlik Dini (Şâmânistik/Hüma-nistik Alevîlik): Bu anlayış,
Alevîliğin, Müslümanlığın içinde, onun bir mezhebi, ya da genel Şîa içerinde bir
Şiî fraksiyonu değil, Müslümanlığın dışında ve hattâ karşısında olan “yeni bir
din” oluşturma gayretinin adıdır. Bu hale göre, Alevîlik artık hiçbir sûrette
İslâm ile ve hattâ en ileri derecede ayrık Şiî mezhepler ile dahi kabili telif
edilemeyecek olan, “ap-ayrı bir din” olmaktadır. Alevîlik’te hep şikâyet ve
tartışma konusu edilen ‘ibâhîlik’in hem teorik ve hem de pratik olarak en son
hadde vardırılmış olduğu, hattâ bir “zındıklık” keyfiyetine dönüştürüldüğü,
gerçek Ali ile olduğu gibi Ehl-i Beyt ile de hiçbir ilgisi bulunmayan, soyut bir
“Ali”, “Ehl-i Beyt “ ve soyut ve içeriksiz bir “İnsan sevgisi”, ilkel bir
“hümanizma” anlayışı dışında hiçbir malzemesi olmayan, semah, dört telli saz,
iki nefes, iki beyit gibi en ilkel düzeyde ritüellerden oluşan bir ibadet
anlayışına sahip, eski Türk Şâmânizmi kadar ilkel, onun birçok unsur ve
ögelerini taşıyan yeni bir din. Arkasında eski kalıntı Marksistlerin, gizli
dinsizlerin bulunduğu bu oluşumun sesi çok kuvvetli olmamakla beraber pek de
zayıf değildir. Alevîlerin ekseriyetinin, kendilerini Sünnîlik ve genel Şîilik
dışında görmelerine karşılık, İslâmlık dışında görmemeleri, kendilerini
İslâm-dışı kabul ve ilân eden bu fraksiyonun Alevî tabanında yaygınlaşmasını bir
miktar zorlaştırmaktadır. Ancak, buna rağmen, Marksistlerin manüplasyonları ile,
özellikle büyük şehirlerde git-gide etkin olmaya başladıkları da, bir vakıadır.

b: Ateistik Alevîlik: Bu anlayış, Alevîliğin, ateizm ile
özdeşleştirilmesi, yahut ateizme bir atlama tahtası olarak görevlendirilmesinden
başka bir anlam taşımayan yeni bir hareket olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle
son zamanlarda Marksizme meyleden Alevî kökenli, çoğu yüksek tahsilliler
arasında bu akımın kuvvetli taraftarlar bulmakta olduğunu söyleyebiliriz.
Burada, bu vesîleyle önemli bir konuya da temas etmek isterim: Ülke-mizde
bilhassa ‘siyasî solcu’ gençler arasında dinsizlik hayli büyük bir mesafe
katetmiştir. Bütün Türkiye’ye oranla kaale alınmayacak, hattâ genel gençlik
kitlesi içinde dahi sayı itibariyle önemsiz olan bu “dinsiz gençlik” ileride,
‘etkileme katsayısı’nın yüksekliği sebebiyle muhakkak ki Türkiye’nin başını
ağrıtacaktır. İşte, bu dinsiz gençliğin yetişme tarlalarından, devşirme
alanlarından birisi de sol-kanat Alevîlik olmaktadır.

Gerek Şâmânistik Alevîlik ve gerekse de Ateistik Alevîlik, yani
topyekûn Sol-kanat Alevîlik, köken itibariyle dinî olmaktan çok siyasî
mahiyettedir ve asıl motivasyon kaynağı, Türk Marksizmi’dir.

Millî Sekülerizm, Millî Mutabakat ve Millî Entegrasyon:
“Bütün Türkiye Bir Köy”

Tarafımızdan teklif edilen Millî Sekülerizm’in amaçlarından
birisi de, Alevîlik ile Sünnîlik arasında mevcut bulunan ve asırlardan beri
çözülmediği için bir ölçüde kronikleşmiş olarak günümüze intikal eden ayrılık ve
soğukluk unsurlarını ortadan kaldırıp, bu iki kitleyi, birleştirici bir
orta-yol’da, bir konsensus noktası etrafında, bir millî mutabakat çerçevesinde
toparlamak olmalıdır.

Bundan önce de sık-sık temas edilmiş olduğu üzere, millî bir
mutabakat, ancak ortak maddî ve mânevî unsurlar ve değerler etrafında kabil
olabilecektir.

Türkiye’nin bütün vatandaşlarının ortak maddî çıkarlarını
sağlamanın en iyi, en makul yolu, bütün ülkeyi birbiri ile entegre edecek olan
bir millî sınaîleşme politikasıdır. Bu politikanın realize olması, toplumun,
maddî açıdan birbirinden ayrı yaşayabilir, biribirine ihtiyaç duymayabilir
ayrık, izole bölgeler oluşmasını önler ve “bütün Türkiye bir köy” olur. Maddî
unsurların bu kopmaz birlikteliği yanında ikinci bir bağlayıcı husus, bütün Türk
vatandaşlarının ortak kimlik paydaları etrafındaki birliğidir. Bu ise, “Türklük
ve Müslümanlık” kimliğinden başkası değildir. “Türklük ve Müslümanlık”,
Türkiye’nin aslî ve kurucu üyelerinin genel ve üst-kimliğidir. Burada dikkat
edilmesi gereken nokta, bu iki kimlik unsurunun birlikteliğini belirtmek için
aynı tırnak içinde kullandığımız ‘ve’ bağlacıdır; yani, bizim ortak kimliğimiz,
“Türklük” ve “Müslümanlık” değil, “Türklük ve Müslümanlık”tır. Nasıl ki
“Türklük”, bütün etnisiteleri de kapsayan genel bir nitelendirme anlamında ise,
“Müslümanlık” da bütün mezhep unsur-larını kapsayan genel bir nitelendirmedir.
Bu ikisinin kopmaz birlikteliği, bizim, “birlik”imizin ve “bütünlük”ün en sağlam
teminatı olacaktır.

İmdi, “Müslümanlık”, bizim “Türklük” tanımımızın da temel
şartıdır; yani Türkiye’nin bütün Müslüman vatandaşları, etnisitesi, kökeni,
soyu-sopu, anadili ne olursa olsun, Türk’tür. Şu halde, “Müslümanlık”, sadece
Sünnîleri değil ve fakat Alevîleri de kuşatmalıdır; zira böyle bir durumda, yani
Alevîliğin Müslümanlık dışına itilmesi veya kendiliğinden düşmesi halinde,
Alevîler Türkiye’nin aslî ve kurucu üyeliği sıfatını da kaybedecekler, gayri
müslim azınlıklar (Rumlar, Ermeniler, Mûsevîler) ile aynı derekeye
düşeceklerdir.

Bu itibarla, Alevîlik’in böyle bir ayrık duruma düşmemesi,
düşürülmemesi, düşürülmesine izin verilmemesi gerekir ki, Millî Sekülerizm’in bu
konudaki tezi olarak, şu hususları teklif etmekteyiz:

1: Bir “Sünnî-Alevî Şûrâsı” toplanarak ve aradaki bağları
koparmaksızın, meseleyi kat’iyen ideolojik-siyasî malzeme haline getirmeye
kalkmaksızın, doktriner ihtilâf noktaları üzerinde ciddî akademik tartışmaların
yapılması gerekir. Öncelikle şu husus unutulmamalıdır: Bu, bizim problemimizdir
ve ancak biz halledebiliriz; böyle bir problem, ihaleye çıkarılamaz.

2: Bu işi Türk Devleti’nin organize ve finanse etmesi gerekir.
Şu prensibi tekrar hatırlatalım:

a: Türk Devleti “dinsiz”dir, ama vatandaşları “dinli”dir ve bu
dinin adı “İslâm”dır; yani, Türk Devleti bir “İslâm devleti” değildir, ama
“İslâmların Devleti”dir.

b: İslâmların Devleti, İslâmların her problemiyle olduğu gibi,
dini konulardaki problemleriyle ilgilenmeye mecburdur. Tekrar ve vurgu ile:
“Mecburdur!”. Bu, iradî değil, “devlet” olmanın kaçınılamaz bir vecîbesidir.
Bunu yapmayan bir devlet, aslî görevini ihmalden dolayı Tarih mahkemesinde
mutlaka yargılanır.

c: “İslâm içinde”, ya da daha doğrusu “İslâmlar arasında” ciddî
bir problem alanı ortaya çıkmıştır ve de o problemi halletmek “Müslümanların
Devleti”nin görevidir. Devlet, vatandaşına hizmet etmekle, onun problemlerini
gidermekle mükelleftir; devlet zaten bu demektir.

3: Alevîlik ve Sünnîlik, yeni bir içtihada ihtiyaç duyurtan bir
gerginlik içerisine girmiştir; bu gerginlik, şayet izale edilemeyecek olursa,
yarın bir ateş olur ve hepimizi yakar.

4: Bu gerginliğin giderilmesi, “ortak mutabakat noktaları” ile
olur. Bunun için de öncelikle ve behemehal, Alevîlerin, Müslümanlığın ortak
esaslarını kabul ettiklerini deklare etmeleri kaçınılmazdır. Bu ortak noktaların
en başında, hiç kuşkusuz, “Kur’ân Birliği”, “Peygamber Birliği”, “Âmentü
Birliği” gelmektedir. Yani, Alevîlik, en azından teorik olarak, “ibâhîlik”i terk
etmek durumundadır.

Şunu hatırlatmayı bir aydın görevi telakki etmekteyim: Soyut bir
“İnsan Sevgisi” ve soyut bir “Ehl-i Beyt Sevgisi” ile ne bir din ve ne de hele
İslâm olur. Keza, Kur’ân’a eksiklik, noksanlık izafe edip “Kur’ân yazmaya
kalkışmak” gibi skandallara asla iltifat edilmemelidir. Bu, bir Sünnî’yi çileden
çıkartan en ağır bir hakarettir ve hiçbir konsensus noktası bırakmaz. İkinci bir
husus da Alevîlerin, pratikte uygulasalar bile teoride “ibâhîlik” anlayışını
terk etmeleri ve hele, Alevîlik için, “Türk Müslümanlığı”, Sünnîlik için de
“Arap Müslümanlığı” gibi hiçbir ciddî anlam taşımayan iddiaları terk etmeleri
gereklidir. Böyle bir iddia Alevîlik’in, “Alî bin Ebî Tâlib” ile, küçük isminden
başka hiçbir ilgisi olmadığı, hâlâ Şâmânistik bir zemin üzerinde yol almaya
devam ettiği iddialarına kanıt olmaktan başka birşey kazandırmaz.

5: Alevîlik’in ve Şîa’nın doğuşuna ilişkin tarihî vak’alar,
ısıtılıp-ısıtılıp gündeme getirilmemelidir. Bu konuda herkese, her iki ‘taraf’a
da görevler düşmektedir. Yani:

a: Tarih, bir “ihtilâflar alanı” olarak okunmamalıdır,

b: Anlaşılması en hayatî konular üzerinde ve en mûtedil şekilde,
en hâlisâne niyetlerle diyaloga girilmelidir.

6: Bu ihtilâf noktaları kardeşçe halledildikçe, bütün “Türkiye
Müslüman-ları”nı kuşatan ve çatısının altına alan, merkezî bir teşkilât, bir
“Merkezî Diyanet Teşkilâtı”, tesis edilmeli, hiçbir mezhep, onun dışında
kalmamalıdır.

7: Gelir kaynağı, Müslümanlardan alınacak olan özel vergiler
olacak olan Merkezî Diyanet Teşkilâtı, kesinlikle siyasî iktidar karşısında
otonom olmalıdır. Siyasetçinin eli oraya asla uzanamamalıdır.

8: Merkezî Diyanet Teşkilâtı, Türkiye’de, Hıristiyanlıkta olduğu
gibi, bir “Kilise” teşkilatının doğmasına giden yolları kapatacaktır. Filhakika,
bugün Türkiye’yi bekleyen en büyük tehlikelerden birisi de “Kiliseleşme”
tehlikesidir. “Kiliseleşme”, birçok radikal İslâmcı tarafından olduğu gibi, bir
kısım Alevîler tarafından da körüklenen bir fikir olmaktadır. Bu konuda,
aslında, şimdiden, resmiyet kazanmamış olmakla beraber, çok yavaş da olsa, fiilî
bir kiliseleşme olduğu söylenebilir. Nitekim bazı Sünnî cemaatlerin ve
fraksiyonların kendi “İslâmî Komünleri” için kurdukları camiler ve onların
etrafında şekillenen kurumlar, bir “İslâm Kilisesi” tehlikesini işaret
etmektedir.

***

Bütün Türkiye, bütün dünyaya örnek olacak şekilde, bütün toplum
unsurları ile birlikte bir “büyük köy” olmalıdır.

Bütün bu meseleleler bizim meselele-rimizdir ve bizden gayri
çözücüsü olabilemez. Tarih, meselelerini çözemeyen toplumlara merhamet etmez.

Türkiye bir tane; başka Türkiyemiz yok.

 

Not: Bu makale, yazarın şu eserinden yapılan geniş
bir özet üzerine kurulmuştur: Laisizm’den Millî Seküelrizm’e, Bölüm: IV

 

Dipnotlar

1. Descartes, Metod Üzerine Konuşma, Bölüm: IV, M. Karasan
çevirisi, s.35, st: 5-8, Bkz: Descartes, Discours de la Méthode, Quatrième
Partie, "Oeuvres et Lettres" içinde, s.147

2. Aristoteles, Metafizik, VII. Kitap (Z). Bölüm: 1,
1028.a10 v.dv. [A. Arslan çevirisi, s.313]

3. Aristoteles, Metafizik, VI. Kitap (D). Bölüm: 30,
1025.a15 [A. Arslan çevirisi, s.295]

4. Bir örnek olmak üzere, Bkz: Yalçın Koç, "Kuantum
Felsefesi", s. 22.

5. K. Marks – F. Engels, Manifesto, s. 63, pr: 2

6. "… kanunların buyrukları dileğe göredirler,
doğanınkiler ise zorunludurlar; kanunlar buyrukları sözleşme ile
kararlaştırılmalıdır." [Bkz: W. Kranz, Antik Felsefe, s.148, pr: 1/]1

7. Bkz: Thomas Hobbes, Leviathan, Bölüm: XI: "Of The
Difference of Manners"

8. Jean Jacques Rousseau, Toplum Sözleşmesi, s.25-26

9. Descartes, Aklın İdaresi İçin Kurallar: II; abstarkt

10. Burada "kendi tarihimizin tortusu" ibaresi ile, ezcümle
şunu kastetmekteyiz: İslâm medeniyeti, klasik döneminde metod konusunda hayli
önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Söz gelimi, İbn Haldûn, kendi tarihçiliğini
ortaya korken aynı zamanda, "eşyanın bilgisinin eşyadan sorgulanması" olarak da
tanımlanabilecek olan "empirik" metodu da yaratmış ve Francis Bacon’a öncülük
etmiştir. Ancak, zamanla üretme gücünü kaybeden İslâm medeniyeti, bu sahada çok
kısırlaşmıştır. "Cartesien etki" ise, eşyanın hakikatini zihnin açık ve seçik
‘intuition’larıyla elde et-meye yönelen Descartes’ın temellendirmiş olduğu ve
zamanla Fransız düşünce karakteri halini alan ‘saf rasyonalizm’ anlamında
kullanılmıştır.

11. Said Halim Paşa, Buhranlarımız, Tercüman 1001 Temel
Eser, s.76, pr: 2

12. Makyavel, Hükümdar, Bab: XV, s.112, pr: 2 [vurgular
tarafımdan yapılmıştır – D.H.]

13. Johann von Üxküll tarafından "Fonksiyon Çemberleri" adı
verilen bu teori için, bkz: Takiyettin Mengüşoğlu, Felsefî Anthropologi, s.28;
Takiyettin Mengüşoğlu, İnsan, Hayvan, Dünya ve Çevre, s.41. v.dv.

14. Ahmet Arslan, İbn-i Haldun, Vadi Yayınları, s.181, pr: 2

15. Ethem Rûhi Fığlalı, Türkiye’de Alevîlik, Bektaşîlik,
s.276-278

16. Bkz: Ethem Rûhi Fığlalı, Türkiye’de Alevîlik,
Bektaşîlik, s.1.pr:1

17. Bu konuda tavsiye edilecek önemli bir eser, bir saha
çalışması ürünü olan şu kitaptır: Prof. Dr. Orhan Türkdoğan, Alevi Bektaşi
Kimliği, Timaş Yayınları, İstanbul, Haziran 1995

18. Hans Freyer, Sosyolojiye Giriş, Ankara Üniversitesi S.
B. F. Yayınları, Ankara, 1967, s.175-176

19. Fârâbî, El Medînetü’l-Fâzıla, Nafiz Danışman çevirisi,
s.5

20. İbn Haldûn, Mukaddime, Bölüm: II/1 v.dv.

 

Bibliyoğrafya

Descartes, Discours de la Méthode, Bkz: Oeuvres et Lettres,
Éditions Gallimard, Copyright 1953; Imprimé en Belgique, 1970.

Descartes, Aklın İdaresi İçin Kurallar, Çeviren: Mehmet
Karasan, M. E. B. Yayınları, İstanbul 1945.

Descartes, Metod Üzerine Konuşma, Çeviren: Mehmet Karasan,
M. E. B. Yayınları, 3ncü baskı, İstanbul, 1967..

Aristoteles, Metafizik, C: I (A-Z), Çeviren: Doç. Dr. Ahmet
Arslan, Ege Üniversitesi Yayınları, No: 36, İzmir, 1985

Koç, Yalçın, “Kuantum Felsefesi”, Bilim ve Teknik, Sayı:
326, Ocak 1995, s.22 vdv.

Kranz, Walter, Antik Felsefe-Metinler ve Açıklamalar,
Çeviren: Suat Y. Baydur, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No:
317, 2nci baskı, İstanbul, 1976

Hobbes, Thomas, Leviathan, http://www.cs.cmu.edu/books.html

Rousseau, Jean Jacques, Toplum Sözleşmesi, Çeviren: Vedat
Günyol, Adam Yayınları, Dördüncü Basım, İstanbul, 1974

Said Halim Paşa, Buhranlarımız, Tercüman 1001 Temel Eser,
İstanbul (tarihsiz)

Marx, Karl-Engels, Friedrich, Manifesto, Çeviren: Mümtaz
Yavuz, Evren Yayınları, Bilim Dizi: 2, İstanbul, Şubat 1976

Makyavel, Hükümdar, Çeviren: Haydar Rifat, Matbaacılık ve
Neşriyat Türk Anonim Şirketi, İstanbul, 1932 {11×17,5 cm; 186 sayfa; y. karton
kapak}.

Hocaoğlu, Durmuş, Dr., Laisizm’den Millî Sekülerizm’e,
Selçuk Yayınları, Birinci Baskı: Ankara, Ekim 1995

Mengüşoğlu, Takiyettin, İnsan, Hayvan, Dünya ve Çevre, İ.Ü.
Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 2599, İstanbul 1979 {16×23,5 cm; VIII+172
sayfa; formalı, dikişsiz; zımbalı; karton kapak} Not: Bu eser, ayrıca, şu
kitabın içinde ikinci defa basılmış olarak yer almaktadır: Bkz: Mengüşoğlu,
Takiyettin, Felsefî Antropoloji, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları, No:1612,
İstanbul 1971.

Arslan, Ahmet, Prof. Dr., İbn-i Haldun (İbn-i Haldun’un İlim
ve Fikir Dünyası), Vadi Yayınları, İstanbul, 1997. (Birinci Baskı: Kültür
Bakanlığı, 1987).

Fârabî, El-Medînetü’l-Fâzıla, Çeviren: Nafiz Danışman,
Maarif Basımevi, İstanbul 1956

Fığlalı, Ethem Ruhi, Prof. Dr., Türkiye’de Alevîlik,
Bektaşîlik, Selçuk Yayınları,Ankara, Ekim 1990

Türkdoğan, Orhan, Prof. Dr., Alevi Bektaşi Kimliği, Timaş
Yayınları, İstanbul, Haziran 1995

Freyer, Hans, Sosyolojiye Giriş, Çeviren: Dr. Nermin Abadan,
3. Baskı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Yayın No: 233-215,
Ankara, 1957

İbn Haldun, Mukaddime, 2 cilt, Hazırlayan: Süleyman Uludağ,
Dergâh Yayınları, İstanbul, C: I: İkinci Baskı: Mayıs 1988 (Birinci Baskı: Mayıs
1982),.C: II: İkinci Baskı: Ocak 1991 (Birinci Baskı: Mayıs 1983).

 

Kısaltmalar ve Semboller

Bkz: Bakınız

Hk: Hakkında

C: Cilt

Mk : Makale

p: page , pp: pages , s: sayfa , pr: paragraf , st: satır ,
sü: sütun , 1/…: alttan itibaren… , Örnek: s.27; pr: 1/4 = sayfa:27,
paragraf: alttan 4