Posts by Durmuş Hocaoğlu

Yrd. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi

 
 • Savaş ve Barış Üzerine

  Tavzih: Bu kısa çalışma, 11-13 Temmuz 2003 tarihleri arasında gerçekleştirilen "Savaş ve Demokrasi" konulu Altıncı Abant Toplantısı’nda Ali Yaşar Sarıbay’ın "Savaş ve Demokrasi: Sosyolojik Bir Yaklaşım" başlıklı tebliğinin müzâkeresi vesîlesiyle […]

   
 •  
 • “İlerleme” Üzerine Bir Tahlil Denemesi [Bölüm: 1]

  I. Önsöz Mâhiyetinde: Soylu Fikirlerin Katledilmesine Mümtaz Bir Nümûne Olarak Türkiye’deki İlericilik, Gericilik, İrticâ Tartışmaları Türkiye’nin en temel problemlerinin başında geleninin, "felsefesizlik krizi"1 olduğu, kanaâtimce, Descartes’çı bir ifâdeyle, ‘açık ve […]

   
 •  
 • Platon Felsefesinde Estetik Kaygu ve Hakîkat veya Şiir ve Felsefe

  Mukaddime: Şiir, Şâir, Estetik; Anti-Poetrism ve Anti-Estetizm hakkında genel bir mülâhaza Platon’un Felsefe (Philosophy) ile Şiir San’atı (Poetry) arasına barışmaz ve uzlaşmaz bir zıtlık koyması, onun genel felsefesinin tabiî bir […]

   
 •  
 • "Nursî ve Descartes Felsefelerinde Tabiat" Üzerine Mukayeseli Bir Çalışma

  Giriş Bedîüzzaman Said Nursî (1878-1960) ve René Descartes (596-1650), aralarında gerek zaman, gerek fizikî ve gerekse fizikî ve beşerî coğrafya ve gerekse de din, medeniyet ve kültür dünyaları îtibâriyle ziyâdece—hattâ […]

   
 •  
 • Eğitim ve Özgürlük

  Takdîm Eğitim konusu, ülkemizde durup dinlenilmeden tartışıldığı halde bir türlü halledilmeye muvaffak olunamayan en belli-başlı konulardan birisi olmak hüviyetini her zaman olduğu bugün de muhafaza etmeye devam etmektedir. Bu durumda, […]

   
 •  
 • Elitler ve Halk; Kültür ve Siyâset

  Giriş: "Kültür" ve "Medeniyet" Latince ekip-biçmek, ziraat yapmak anlamındaki "colere"den türetilmiş bulunan ve ekin mânâsına gelen "culture" kelimesi. Takriben ilk defa teknik bir terim olarak 18.yüzyılda kullanılmaya başlanan kültür kelimesi, […]

   
 •  
 • Türk Müslümanlığı Üzerine Bazı Notlar

  Giriş "Türk Müslümanlığı" terimi, zaman-zaman unutulsa da günümüzün en ziyade tartışılan konularından birisi olma hüviyetini muhafaza etmektedir. Ne var ki, "Türk Müslümanlığı", son derece önemli ve derinlikli bir kavram olmasına […]

   
 •  
 • “Millî Mutabakat” Çerçevesinde Sünnîlik ve Alevîlik

  Türkiye ve Millî Mutabakat 1: “Var-Olan” Birşey Olmak “Var-olan birşey olmak”, tarafımdan, Descartes felsefesinden mülhem bir terim olarak kullanılmaktadır. Descartes, şüpheden kesin doğru bilgiye geçmek için, şüphesini herşeye yaymaya karar […]

   
 •  
 • Bilim ve İnanç/İmân Üzerine Felsefi Bir İrdeleme