062. Sayı | Bahar 1998 | Alevilik

 
 • “Millî Mutabakat” Çerçevesinde Sünnîlik ve Alevîlik

  Türkiye ve Millî Mutabakat 1: “Var-Olan” Birşey Olmak “Var-olan birşey olmak”, tarafımdan, Descartes felsefesinden mülhem bir terim olarak kullanılmaktadır. Descartes, şüpheden kesin doğru bilgiye geçmek için, şüphesini herşeye yaymaya karar […]

   
 •  
 • Kültürel Kaynaklarına Göre Alevi İnançları ve İbadet Anlayışları

  X yüzyıldan itibaren Türklerin İslamı kabul etmeye başlamasıyla birlikte yarı göçebe hayatı yaşayan muhtelif oymakların yeni din ile birlikte daha önce mensup oldukları değişik din anlayışlarını mezcetmesi demek olan Alevilik […]

   
 •  
 • Türk Çağdaşlaşmasının Sonu mu?

  Avrupa Türkiye’ye Sırtını Dönerken Cevaplanılması Gereken bir Soru: Giriş Türk çağdaşlaşmasının kökenlerinin çok öncelere dayandığı tarihsel bir gerçektir. Temelde Osmanlı modernleşmesine bağlı olarak ortaya çıkan Türkiye çağdaşlaşması o dönemin Avrupasının […]

   
 •  
 • Alevilik

  Alevilik dosyası ile yine karşınızdayız. Alevilik, tarihi ve sosyolojik uçları ile Türkiye’nin inkâr edilemez bir gerçeğidir. Bu gerçek bazen kimlik sorunu, bazen hoşgörü, sevgi, barış, bazen de kavga ve çatışma […]

   
 •  
 • Hoca Ahmet Yesevi

  Pir-i Türkistan” diye anılan Ahmet Yesevi’nin tarihi şahsiyetine dair belge-ler azdır. Çoğu menkıbelere karışmış eldeki vesikalardan sağlam neticeler çıkarmak güç olmakla birlikte, Onun “Hikmet”lerinden, onunla ilgili menkıbelerden ve tarihi kaynaklardan […]

   
 •  
 • Hacı Bektaş-ı Veli

  Portre Cemiyetimizin içinde yetişip tarihe mal olmuş kişilerin sağlıklı bir değerlendirmeye tabi tutulmaları gerekir. Hacı Bektaş-ı Veli, toplum tarafından fazla tanınmayan bir şahsiyettir. Bu yazımızda, kendisi hakkında bazı bilgiler vererek […]

   
 •  
 • Ali Bin Ebi Talib

  Hz. Peygambere ilk iman eden ve yine O’nun halifeleri olan Raşit Halifelerin dördüncüsü olan Hz. Ali (r.a.) İslam tarihinde siyasi, sosyal ve dini açısından derin izler bırakmış; dönemi ve sonrası […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’da “Ehl-i Beyt”

  İkinci Nükte Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, küllî ve umumî vazife-i nübüvvet içinde bazı hususî, cüz’î maddelere karşı azîm bir şefkat göstermiştir. Zâhir hale göre o azîm şefkati o hususî, cüz’î […]

   
 •  
 • Osmanlı ve Cumhuriyetin Kuruluşunda Bektaşiler ve Günümüzde Bektaşilik

   
 • Risale-i Nur’da Aleviliğe Dair Bir Deneme

   
 • Dünyadaki ve Türkiye’deki Aleviliğin Toplumbilimsel Açıdan Çözümlenmesi

   
 • Değişim Sürecinde Alevilik