Her bir insanın, hayat yolculuğu içinde yüz yüze geldiği en can
alıcı sorulardan biri, belki de birincisi, hayatını hangi eksende yaşayacağıdır.
Hayatının mihverinde ne olacaktır? Kime göre, neyi esas alarak, nasıl
yaşayacaktır? Hangi temelde düşünecek, tutum ve davranışlarını neye göre
belirleyecektir?

Her insan gibi, iç dünyasında bu soruyla hemhal olmuş olan
Resul-i Ekrem’in (a.s.m.) cevabının kısa ama olabildiğine kapsamlı ve net olduğu
görülür. İnsanın varoluş amacıyla ve şu dünyadaki konumuyla doğrudan ilintili
bir cevaptır bu: “Allah’ın ahlâkıyla ahlâklanın.”

‘Allah’ın ahlâkıyla ahlâklanma’nın nasıl olacağını ise,
Rabbimiz, Resulüne atıfla bildirir. Onun hepimiz için ‘güzel bir örnek’
olduğunu; eğer Allah’ın sevgisine erişmek istiyorsak O’nun Habibine tâbi olmamız
gerektiğini bildirir ve ‘Resul’e itaat’ etmemizi emreder.

İşte bu noktada, Kelâm-ı Ezelî olarak Kur’ân devreye girer.
Zira, her mü’minin örnek edinmesi gereken o şanlı Resul’ün ‘Allah’ın ahlâkı’yla
nasıl ahlâklandığını anlamanın yolu, Kur’ân’a muhatap olmaktan geçer. Hz.
Âişe’nin belirttiği gibi, “Onun ahlâkı Kur’ân’dı” çünkü.1

Allah, Kelâmullah ve Resûlullah… İman hakikatlarının temeli,
esası, sacayağı, onlardır. Bu üç iman esasından yalnızca biri aradan çekilecek
veya ikinci plana atılacak olsa, ilahî ve semavî bir din olarak İslâm’ın,
rahatlıkla dünyevî ve arzî bir ‘ideoloji’ mesabesine indirgenmesi tehlikesi
vardır. Kitab’ı ve Resul’ü reddedip yalnızca Allah’ın varlığını kabul etmek,
insanı bir mü’min ve müslim yapmaz; olsa olsa, kendi aklınca bir ‘doğal teoloji’
icad eden deistler zümresine dahil eder. Kelâmullah olarak Kur’ân’a, Allah’a
inanmadan iman etmek de, tanım gereği, mümkün değildir. Yine Kur’ân’ı, onun
‘elçisi’ olan ve ihtiva ettiği hakikatlerin nasıl yaşanacağını hayatıyla
gösteren Resul-i Ekrem’i (a.s.m.) görmezden gelerek düşünmenin, tanım gereği,
imkânı yoktur. Resûlullah olarak Muhammed-i Arabî’yi (a.s.m.) Allah’ı unutarak
düşünmek de tanım gereği imkânsızdır. Resul-i Ekrem’i, elçisi olduğu Kur’ân’dan
sarfınazar ederek düşünmenin de imkânı yoktur.

Bu bakımdan, aslında şu zamanın tüm insanları, ama hususan ehl-i
din açısından en kritik meselelerin belki de başında, Allah’ı ne şekilde
tanıdıkları, O’nun kelâmı olarak Kur’ân’a ve O’nun Resûlüne ne şekilde muhatap
oldukları meselesi gelmektedir.

‘Esmâ-i Hüsnâ’nın önemi

Kur’ân’ın en temel vurgusu, elbette, uluhiyet ve tevhid
hakikatıdır. Baştan sona, tüm âyetler bize bir Rabbin varlığını ve birliğini
bildirir; diğer tüm hakikatler, bu hakikatin bir yansıması olarak ifadesini
bulur. Melekler, Kitab, peygamberler, kıyamet, haşir, âhiret, insanın varoluş
amacı, ubudiyet, amel-i salih, emir ve yasaklar, cennet ve cehennem.. kısacası
Kur’ân’ın beyan ettiği tüm hakikatlerin merkezinde uluhiyet hakikatı yer
almaktadır.

Peki, bize öncelikle ve özellikle Allah’ı tanıtan Kur’ân, O’nu
nasıl tanıtmaktadır?

Kur’ân’a muhatap olan hemen her insan için, bunun cevabını
vermek sanırım zor değildir. Kur’ân, daha ‘Besmele’den başlayarak, tüm
âyetleriyle, Allah’ı ‘isimleriyle’ tanıtır. Birçok âyet, Rabbimizin ayrı ayrı
isimlerine atıfla son bulur. Tâhâ sûresinin 8. âyeti gibi bazı âyetler de, en
güzel isimlerin, yani esmâ-i hüsnânın ona ait olduğunu bildirir. “O Allah ki,
O’ndan başka ilah yoktur. En güzel isimler O’nundur.”

Allah’ı ‘lehul esmâul husnâ’ diyerek tanıtan, O’nu ’esmâ-i
hüsnâ’sı ile tarif eden âyetlerden, şu dersi çıkarmak mümkün, hatta elzemdir:
Allah’ı gerçekten tanıyor olabilmek için, O’nu bütün isimleriyle tanıyor olmak
gerekir. Ve ancak bu takdirde, insan, O’ndan başka ilah olmadığını hakkıyla
kavramış olur.2

Risale-i Nur’un ‘esmâ-i hüsnâ’ üzerindeki o yoğun ısrarı, bu
bakımdan, son derece anlamlıdır. Esmâ-i hüsnâ üzerindeki bir yoğunlaşma,
kimilerinin anladığı şekilde ‘fazladan bir fantazi’ değil; durmaksızın ilahî
isimlere atıfta bulunan ve Allah’ı ‘en güzel isimler O’nun olan’ diye tarif eden
Kur’ân’ın öngördüğü sahih bir imana erişmenin olmazsa olmaz şartıdır. Yoksa,
Allah’ı yalnız ‘Yaratıcı’ olma vasfıyla, yani Hâlik ismiyle tanıyor olmak,
‘lehul esmaul husna’ vasfını taşıyan bir Rabbi tanıyor sayılmak için yeterli
değildir.

Bu konuda, birçok risaleden önemli atıflar çıkarmak mümkündür.
Ama, Tâhâ sûresinin 8. âyetiyle başlayan ve bu âyetin bir tefsiri mahiyetinde
olan “Yirmidördüncü Söz,” meseleyi bir başka risaleye ihtiyaç bırakmayacak kadar
vuzuhla ortaya koyu-yor olsa gerektir. Beş ‘dal’dan oluşan bu risalenin dalları
arasında dolaşırken, insan, her dala asıl rengini sözkonusu âyetin verdiğini
görür. En başta birinci dal, tüm ilahî isimlerin içiçeliğini, birbirine bakıyor
ve birbirini gerektiriyor oluşunu bir ‘Sultân’ temsiliyle açıklar. Bu bahsin
açıkça gösterdiği üzere, ‘isimler birbiri içinde görünmekte; şuunat birbirine
bakmakta; ve unvanlar birbirini ihsas etmekte’dir. O yüzden, “elbette gerektir
ki, Cenab-ı Hakkı bir isim, bir unvan ile, bir rububiyetle ve hakeza.. tanısa,
başka unvanları, rububiyetleri, şe’nleri içinde inkâr etmesin.” Yani, bir isim,
başka isimleri gölgelemesin. Meselâ, yalnız Hâlik ismiyle görmekle, Allah’ı
hakkıyla tanıdığını zannetmesin. O ismi diğer isimleri görmeyi engelleyen bir
‘perde’ değil; diğer isimleri gösteren bir ‘ayna’ kılsın. Ya böyle olmazsa? “Her
bir ismin cilvesinden sair esmaya intikal etmezse, zarar eder. Meselâ, Kadîr ve
Hâlik isminin eserini görse, Alîm ismini görmezse, gaflet ve tabiat dalâletine
düşebilir.”

Nitekim, İbn Sina gibi feylesofların ayağının kaydığı bir nokta,
ilm-i ilahînin herşeye nüfuzunu görememeleri; yani Allah’ı Alîm olarak, mutlak
ve sonsuz ilim sahibi olarak tanıyamamalarıdır. “Cüz’iyata ilm–i ilahî taalluk
etmiyor” hükmü, Alîm ismini kavramadaki bir zaafın sonucudur. Öte yandan,
Cebriye ve Mu’tezile gibi düşünce okullarının çizgiden saptığı noktalarda, belli
bazı isimleri kavrama probleminin yattığını görmek pekâlâ mümkündür. Pek çok
‘fırâk-ı dâlle’nin, içinde bir ‘dâne-i hakikat’ barındırdığı halde niye
saptığını, ‘esmâ-i hüsnâ’ eksenli bir yaklaşımla analiz etmek bu çalışmanın
hacmini aşmakla birlikte, ‘esmâ-i hüsnâ’nın anlamını ve önemini idrak etme
açısından elzem olsa gerektir. Böylesi kritik bir konuya himmet edecek bir
tahkik ehlinin zuhuru, rahmet-i Rahman’dan yaptığımız talepler arasındadır.

Celâl ve cemal bütünlüğü

İslâm tefekküründe, esmâ-i hüsnânın, celâlî ve cemâlî olarak iki
kolda mütalaa edildiği görülür. Meselâ ‘cemalî’ özelliklere örnek olarak,
güzellik, kerem, ihsan, lütuf, rezzakiyet, rahmet, şefkat ve sevgi; ‘celâlî’
özelliklere örnek olarak kahr, izzet, azamet, kibriya, cebr ve kudret
gösterilir. Allah, hem celâlî, hem de cemalî sıfatların sahibidir; hem zülcelâl,
hem de zülcemâldir. Bir yanda Rahman, Rahîm, Rezzak, Kerîm, Muhsin, Mün’im,
Latîf, Cemîl, Hannan, Mennan, Hakîm, Halîm, Vedûd gibi cemalî isimleri; diğer
yanda Azîz, Hâkim, Kadîr, Cebbar, Kahhar, Azîm ve Zü’ntikâm gibi celâlî isimleri
vardır. Onu ‘en güzel isimler O’nun olan’ olarak tanımak, işte tüm bu isim ve
sıfatlarıyla; yani, hem celâlî, hem de cemalî isim ve sıfatlarıyla birden
tanımakla mümkün olmaktadır.

Aslında, kâinatın da, bize durmaksızın hatırlattığı bir
gerçektir bu. Bir dağ, ilk anda azamet ile çıkar karşımıza. Ama, insana korku ve
ürperti veren o azametli dağ, aynı zamanda yeryüzü için ‘hazineli direkler’
hükmündedir. İnsana ilk anda ürperti vermesi; sel, çığ, sarp kayalar, dik
bayırlar, erişilmez tepeler ile ilk anda nazarımıza ilişmesi ile birlikte;
suların içinde depolanıyor oluşundan toprağı tutmasına, içinde saklı madenlerden
hava akımıyla olan ilgisine.. uzanan nice hikmetler ve güzellikler de
taşımaktadır. Ki, insan, tüm bunları bilmiyor olsa bile, dağın o ürpertici
görüntüsünün, aynı zamanda göze çok güzel göründüğünü de kolaylıkla
farkedecektir. Öyle olmasa, sıra sıra dağların, eşsiz bir simetri içinde ve bir
renk uyumuyla sıralandığı dağ manzaralarını seyretmek ‘doyumsuz’ olarak tarif
edilmezdi elbette.

Aynısını, deniz sözkonusu olduğunda da görürüz. Adı ilk
anıldığında insana ürperti verir deniz. Çünkü, içine dalan insanı yutabilir;
üstünde seyreden gemiler batabilir. Ama aynı deniz, bilhassa gündoğumu ve batımı
esnasındaki güzelim manzarasının, güneşli bir yaz gününde yanıp sönen
kabarcıklarla sergilediği benzersiz şehrayinin ötesinde, dağ gibi gemilerle
binlerce ton yükün zahmetsizce taşınması, içindeki binbir balık çeşidinin insan
için rızk olması, suların aktığı ve buharlaşıp temiz-lendiği bir kab hükmünde
olması.. gibi sayısız hikmetler ve güzellikler de taşımaktadır. Denizle birlikte
muhakkak hatırlanan dalgada da aynı sırrı bulmak mümkündür. Bir yanda koca
gemileri bile devirip yutması ile insana ürperti veren dalgalar, diğer yandan
denizin akciğeri hükmündedirler ve kıyıya vurduklarında çıkardıkları sesler
insanın cemalî duygularına tarifsiz hazlar yaşatmaktadır.

‘Celâl’ ve ‘azamet’in öne çıktığı mevcudlar aynı zamanda bir
‘cemal’ boyutu taşıdığı gibi; ‘cemal’ boyutu öne çıkan mevcudlarda da bir
‘celâl’ yönü görülür. Meselâ, kar tanelerinin ya da yağmur damlalarının inişi,
insanın güzele tutkun duygularını okşar. Her bir kar tanesi, bir diğerinin
aynısı olmayan altıgen nakışlar yüklüdür, ama ele geldiğinde eriyecek kadar da
nahif ve latiftir. Fakat, o incecik, küçücük kar taneleri yağar, birikir ve
insanoğlunu tüm teknolojisiyle birlikte acze düşüren bir celâl tablosu sergiler.
Yolların kapandığı, çığların indiği bu celâl tablosu, aynı zamanda, son derece
güzeldir de… Pencere camlarına, yapraklara, su yüzüne değişini seyre
doyamadığımız yağmur damlaları ise, suya muhtaç biçimde yaratılmış sayısız
canlıyı sevindirdiği gibi, sel misali celâl tabloları da içermektedir.

Kısacası, celâl içinde cemal, cemal içinde celâl vardır. Meselâ
dağlar ve deniz-ler Rabbimizi Celîl-i Zülcemâl olarak tanıtırken, kar taneleri
ve yağmur damlaları O’nu Cemîl-i Zülcelâl olarak bildirmektedir.

Ve, bakış açımızı biraz daha derinleştirirsek, mevcudların her
bir taifesinin tür olarak celâli, fert olarak cemali gösterdiği görülecektir.
Meselâ, baharda açmış her bir çiçek, kendi başına, sanatla yapan, bir renk uyumu
içinde süsleyen ve nakışlandıran, gözlere ve gönüllere hoş gelen bir ölçü ile
var eden Sâni’, Nakkaş, Müzeyyin, Mülevvin, Mukaddir bir Rabbin cemalini
bildirir. Ama o çiçek tek değildir. Yalnızca bir bayırda dahi, onun kadar güzel
milyarlarca çiçeği görmek mümkündür; ve akıl, tüm yeryüzündeki sayılarını
hesaplamaktan aciz düşmektedir. Bu kadar sanatlı bir mevcudun bu kadar
kolaylıkla ve çoklukla icadı ise, kudreti sonsuz bir Rabbin celâlini ders
vermektedir.3

Kâinata mührünü vuran bu celâl-cemâl bütünlüğü, Kur’ân’da da
ma’kes bulacaktır. Zira, tüm kâinatın Hâlikının, tüm âlemlerin Rabbinin
kelâmıdır Kur’ân. Kâinatın Cemîl-i Zülcelâl ve Celîl-i Zülcemâl olduğuna her bir
cüz’üyle şahitlik ettiği bir Rabbin kelâmı da, elbette O’nun celâl ve cemalini
beraberce bildirecektir.

Hem de, bu celâl ve cemal gerçeğinin, insanın iç dünyasına ve
âhiret âlemlerine bakan tüm yansımalarıyla birlikte…

O cemal ve celâl ki, bir açıdan lutuf ve kahr, bir başka açıdan
hüsün ve heybet olarak tezahür eder. Lutuf âhiret âlemlerine cennet ve nur
olarak yansır; kahr da cehennem ve ateş olarak tecelli eder. İnsanın kalbinde ve
dilinde cemal ve lutfa karşılık hamd, celâl ve kahra karşılık tesbih kelimeleri
doğar. Kelâm-ı Ezelîde ise, yine cemal ve celâl sırrı iledir ki, ilahî buyruklar
emir ve nehiy sûretinde tezahür eder. İnsanın—ve elbette insanlığın—irşadı
noktasında ise, ödüllendirme ve cezalandırma, müjdeleme ve uyarıp korkutma
şeklinde yansırlar. Vicdana tecelli ettiklerinde ise, biri ‘reca’ya, diğeri
‘havf’a bürünür. İnsan O’nun cemal, lutuf ve rahmetinden hep ümit eder; ama
celâl, kahr ve azametinden de korkar. Ve bu denge sayesinde insan ‘istikamet’i
bulur. Reca ile doğru yollara sülûk eder; havf ile de eğri yollara gitmekten
çekinir. Ne Allah’ın rahmetinden ümitsiz, ne de azabından emin olur; bilakis,
bir korku ve ümit dengesi içinde ubudiyet halini korur.4

Celâl-cemal dengesini bulmak

Kur’ân’ın nuranî ikliminde dolaşırken, tüm kâinatın da
cilvelendirdiği cemal–celâl dengesini, değişik veçheleriyle sürekli görürüz.
Kur’ân ‘bütün güzel isimler O’nun olan’ bir Celîl-i Zülcemâl ve Cemîl-i
Zülcelâlin kelâmıdır çünkü. Ve Kur’ân’ın tümünde görülen cemal-celâl bütünlüğü,
her bir sûreye, hatta her bir âyete dahi yayılıp nüfuz etmiştir; bir nümunesini
o sûre ve âyette sergilemektedir.

En başta, Kur’ân’ın en birinci dâvâsı olan ‘Lâ ilâhe illallah’
hakikatinde bunu görürüz. Yalnızca üç kelimeden oluşan bu tevhid cümlesi, celâli
de içerir, cemâli de. ‘Lâ ilâhe’de celâl hâkimdir; sebepler dairesinde bulunan
herhangi bir şeyin ve herhangi bir mahlukun ilahlığına dair iddialar, ‘lâ’
kılıcıyla kesilmektedir. ‘Lâ ilâhe’deki bu celâl yüklü nefy ve redde karşılık,
‘illallah’ ile ‘kabul ve teslim’ gibi iki cemalî tavır sergilenmekte; mahlukat
cinsinden olmayan, müteâl ve münezzeh tek bir Rabbin varlığı kabul ve teslim
olunmaktadır.

Kur’ân’ın tüm insanları çağırdığı kısacık tevhid mesajına dahi
yansıyan bu celâl-cemâl denkliğini ve dengesini, daha Kur’ân okumaya başlar
başlamaz bir kez daha yaşama durumundadır insan. Çünkü, ilahî emir gereği, iki
‘ön-söz’ ile âyetleri okumaya başlamamız gerekmektedir. Kur’ân okumaya başlarken
‘kovulmuş olan şeytan’dan sığınmamız da, ardından Rahman ve Rahîm olan Allah’ın
ismi ile başlamamız da ilahî emir gereğidir. Avâm arasında ‘euzu-besmele’
şeklinde yer etmiş bu iki ‘ön-söz’ün ilkinde celâl, ikincisinde ise cemal
cilvesi okunmaktadır.

Kur’ân’ın ilk sûresi olarak Fâtiha’da da bir celâl-cemal dengesi
görülür. Hamd’in kime mahsus olduğunu bildiren ilk üç Fâtiha âyetinden ikisi
Allah’ı Rabb, Rahman ve Rahîm gibi üç ‘cemâlî’ ismiyle tanıtır. Üçüncü âyette,
dördüncü bir isim zikredilir: ‘Mâliki yevmiddîn.’ Mâlikiyetin bizatihî bir celâl
boyutu taşımasının yanısıra, ‘yevmiddîn’ de celâl yüklüdür. Zira, ‘din günü’ ile
kastedilen, ‘daire-i itikadın daire-i esbaba galebe çaldığı’ gündür. Ki,
kıyamete, mahşere ve Mahkeme-i Kübra’ya atıfta bulunmaktadır.

Fâtiha’nın dördüncü âyetinde de, celâl-cemal bütünlüğünü
görürüz. ‘Na’budu’ celâli, ‘nestaîn’ cemali cilvelendirir. Sûrenin sonunda
zikredilen üç grup insandan ilki ‘ellezîne en’amte,’ yani ‘kendisine nimet
verilenler,’ diğer bir deyişle ‘nimetlendirilenler’dir. Nimetin bir cemal
cilvesi olduğu aşikârdır. Diğer iki grup ise, dâllîn ve mağdûb olanlardır ki,
her iki hal celâli ihsas etmektedir.

Fâtiha sûresinde görülen, ancak anahatlarıyla temas ettiğimiz
celâl-cemal dengesi, Kur’ân’ın diğer sûre ve âyetlerinde de açıkça görülür.
Meselâ, kıyameti ve Cehennemi anlatan kimi sûre ve âyetlerde, birden Gafûr,
Halîm, Raûf, Rahîm gibi bir ‘cemalî’ isme atıfta bulunulur. Bir yanda
mü’minlerin eriştiği nimetler, diğer yanda inkârcı kavimlere gelen azab; bir
yanda ‘ebrar’ın cennet nimetlerine mazhar oluşu, diğer yanda ‘füccar’ı bekleyen
ateş; bir yanda nefsini temizleyenlerin felâh buluşu, diğer yanda şeytanın
desiselerine aldananların helâk oluşu; bir yanda cennet müjdeleri, diğer yanda
cehenneme dair uyarılar; bir yanda emirler, diğer yanda nehiyler.. tüm bunlar
bir celâl-cemal dengesine çağırır bizi.

Kur’ân’daki bu denge, Said Nursî’ye şunu söylettirir:

“İşte Kur’ân-ı Hakîm’in ulviyetine en sâdık bir delil ve
hakkaniyetine en zahir bir bürhan ve i’cazına en kavî bir alâmet şudur ki,
Kur’ân bütün aksâm-ı tevhidin bütün meratibini bütün levazımatıyle muhafaza
ederek beyan edip muvazenesini bozmamış, muhafaza etmiş. Hem bütün hakaik-ı
âliye-i ilâhiyyenin muvazenesini muhafaza etmiş; hem bütün esmâ-i hüsnanın
iktiza ettikleri ahkâmları cem’etmiş, o ahkâmın tenasübünü muhafaza etmiş. Hem
rububiyet ve uluhiyetin şuunatını kemal-i muvazene ile cem’etmiştir. İşte şu
muhafaza ve muvazene ve cem’, bir hâsiyettir. Kat’iyen beşerin eserinde mevcut
değil ve eâzım-ı insaniyenin netâic-i efkârında bulunmuyor.” (bkz. Sözler,
‘Yirmibeşinci Söz.’)

Resul-i Ekrem’in izinde

Kâinat gibi, Kur’ân da Rabbimizi Cemîl-i Zülcelâl ve Celîl-i
Zülcemâl olarak tanıttığına göre, ‘Allah’ın ahlâkıyla ahlâklanma’sı gereken
insanın tefekküründe ve yaşayışında bir celâl-cemal dengesi içinde yaşama
sorumluluğu açıktır. Nitekim, ‘Allah’ın ahlâkıyla ahlâklanma’nın en güzide
örneğini sergileyen Resul-i Ekrem (a.s.m.), ‘ahlâkı Kur’ân’ olan bir zât olarak,
bize nasıl bu dengede yaşanılacağını öğretmektedir. Ki, yine Kur’ân’ın
târifiyle, o, hem ‘mübeşşir,’ hem de ‘nezir’dir. Hem müjdeler, hem uyarır; hem
cennet ve rü’yet-i cemalullahın muştusunu verir, hem cehennem ateşiyle korkutur.
Sözleri ve fiilleri, onun, celâl-cemal dengesinin eşsiz bir örneği olduğunu
belgelemektedir—ki bu yüzden, Hz. Musa’da celâl, Hz. İsa’da ise cemal öne
çıkarken, Resul-i Ekrem’in ikisinin tam bir kıvamını temsil ettiği, İslâm
düşüncesinde sıklıkla vurgulanan konular arasındadır.

Kur’ân’ın ‘örnek’ almamızı istediği; ilahî sevgiye mazhariyeti
ancak onun sünnetine tâbi olma şartına bağladığı o şanlı nebîden ders alan
sahabilerde de, bir celâl-cemal dengesi görülür. Bütün ilahî isimlere en azamî
mertebede mazhar olan Resul-i Ekrem’in sahabileri, yine Kur’ân’ın beyanıyla,
‘kâfirlere karşı çok şiddetli, aralarında ise çok merhametli’dirler. Bir yanda
imanî olan karşısında dökümhaneye girmiş demir gibi yumuşak; öte yanda, küfrî
olana karşı çifte su verilmiş çelik kadar serttirler.

Elbette, tüm insanlar gibi, sahabiler arasında da, celâl yönü
ağır basanları da, cemal yönü ağır basanları da vardır. Ama, ilkinin celâli
içinde bir cemal, ikincisinin cemali içinde bir celâl saklıdır. Hz. Ömer ile Hz.
Ebubekir’in durumu, bunun bir örneğidir. Ömer’in (r.a.) imana ters düşen her hal
karşısında ne kadar keskin ve celâlli olduğu, hakkında anlatılagelen hadiseler
sayesinde, herkesin mâlûmudur. Ama aynı Ömer, bir kuzunun Dicle kenarında
ayağının incinmesinde bile halife olarak kendini sorumlu bilen bir cemal de
yüklüdür. ‘Cemal’ timsali Ebubekir’in küfr karşısındaki gösterdiği ‘celâl’in
örnekleri de siyer kitaplarında kayıtlıdır. Kendisi öylesine cemal yüklüdür ki
“Mü’minler cehenneme gitmemek için Allah’tan isterim, benim vücudum cehennemde
büyüsün ki, onların yerine azab çeksin” diye dua etmektedir. Ama, bu cemal,
cemal–celâl dengesi içinde bir cemaldir. Nitekim, onun, bugün kimilerinin
aktardığı gibi, ‘Kimse cehenneme gitmemek için,’ veya ‘İnsanlar cehenneme
gitmemek’ için demeyişi manidardır. Zira, o, üzerindeki cemal halini celâl ile
dengelemiş; küfrüyle tüm mahlukatı anlamsızlık ve abesiyetle itham eden ve
onların varoluşlarıyla Rablerine ettikleri şehadeti yalanlayan kâfirleri
hoşgörüp cennet ehli kılma gibi bir dengesizliğe kesinlikle düşmemiş bir
‘sıddîk’tır. Yanlış anlaşılmasın, Hz. Ebubekir, tüm sahabiler gibi, kâfirlerin
de cennete girmesini arzulamıştır; ama tüm hayatı boyunca, onların o küfür
halinden çıkıp şu dünyada varoluş amaçlarına uygun bir iman ve ubudiyet tavrını
takınmaları için çalışarak—gereğinde maddî cihad da dahil!

‘Ahlâkıyla ahlâklanma’ yükümlülüğü taşıdığımız Rabbimiz Celîl-i
Zülcemâl ve Cemîl-i Zülcelâl bir Rab olduğuna; Kur’ân’ıyla baştan sona bir
celâl-cemal dengesini ders verdiğine; Resul-i Ekrem’de (a.s.m.) de bu denge en
mükemmel şekilde görüldüğüne; keza, sahabiler de sergiledikleri celâl-cemal
dengesi ile Kur’ânî övgüye mazhar olduklarına göre, mü’minlere düşenin ne olduğu
tam bir berraklıkla ortada durmaktadır. Mü’min, hem şeytana tapmama, hem Allah’a
tam bir abd olma; hem tağutu reddetme, hem Allah’a iman etme; hem küfrü temsil
eden kişi ve tavırlara karşı sert, hem imanı temsil eden kişi ve tavırlara karşı
çok merhametli olma yükümlülüğü altındadır. Kısacası, ister celâl yönü ağır
basan bir insan olalım, ister cemal yönü ağır basan bir insan, sonuçta bir
celâl–cemal dengesini bulma ve bu dengeyi muhafaza etme yükümlülüğümüz vardır.

Denge yitirilirse…

Bu muvazenenin izi sürülmediğinde ise, insan—Kur’ân
dahil—herşeye yalnız bir yönüyle bakacak; cüz’î ve yarım zihniyle, celâl-cemal
dengesini ihtiva eden küllî hakikatlerin yalnız bir-iki tarafını görüp onunla
meşgul olmakla kalacak, dahası onda hapsolacaktır. Ya ifrat veya tefrit ile
hakikatların muvazenesini ihlâl edip, Kur’ânî tenasübün uzağına düşerek,
dengesiz ve tutarsız yaklaşımlara duçar olacaktır.

Hakikatın dengesini bozan, çok hakikatın rengini değiştiren,
tutarsızlığını perdeleme çabası içinde bir dizi te’villere yol açan, hatta bazı
hakikatlerin inkârına kadar varan bir tehlikeli dengesizlik halidir bu.

Bu dengesizliğin ne raddeye varabildiğine dair, iki manidar
örnek vardır. Bir tarafta Haricîler, dengeyi celâl lehine bozmuş ifrat ehli
olarak, Hz. Ali gibi eşsiz bir sahabiyi bile katledecek ve varoldukları sürece
kılıçlarını hep mü’minlere yöneltecek kadar sapabilmiş; öte yandan,
dengesiz-liğin tefrit tarafında, putperestlerin bile aslında put haline
getirilmiş taşa değil, o taşı yaratan Allah’a tapıyor oldukları gibi bâtınî
yorumlar serdedilmiştir.

Bugün, ehl-i dinin haline nazar ettiğimizde, belki bu raddeye
vardırılmış bir aşırılıkla karşılaşmıyoruz. Ama, dengenin iki yönden de
yitirildiğini; ve iki uçtan her birinin diğerini besliyor olduğunu izlemenin de
mümkün olduğunu sanıyoruz. Gerçekten, bugün kimi ehl-i dini, hatta birçok ehl-i
dini tekfire cür’et eden dengesiz bir celâl halini de; Allah düşmanlarına, küfre
ve küfrün sembolü olmuş kişilere dahi kucak açan dengesiz bir cemal halini de
maalesef zaman zaman gözlemliyoruz.

Öte yandan, kimi zümrelerde, gerek celâlin, gerek cemalin adres
değiştirdiğini görmemiz mümkün. Nedense ehl-i dine karşı olabildiğine sert,
ehl-i dünyaya karşı olabildiğine yumuşak tavır alışlar da sergilenebiliyor.

Meleklerden ders almak

Bu durumu yorumlama bâbında, ‘melekler’e bile haksızlık ediliyor
olması, işin başka bir yönüdür. Gayriimanîliği temsil eden hallere ve kişilere
karşı takınılan yumuşak tavır kimilerince ‘melek gibi olmak’ şeklinde görülerek
takdir edilirken; bu tavrı onaylamayan bazı ehl-i dinin ‘sağcı melekî
sapma’lardan söz ettikleri görülmektedir.

Oysa, Allah’a tam abd olan melekler de bir celâl-cemal dengesi
sergilemektedirler. Mülk (67:5) âyeti, Said Nursî’nin bir tefsir şaheseri
hükmündeki ‘Onuncu Risale’de sergilediği gibi, bunun açık bir ifadesidir. Bu
âyet, Allah’ın göğü semavî kandillerle, en zahir anlamıyla düşünürsek
yıldızlarla süsleyişine dikkat çeker. Bu cemal taliminin ardından ise, bir
‘celâl’ talimi gelir. Zira, göğü süsleyen bu kandiller, aynı zamanda şeytanları
semavattan tard eden semavî mancınıklar olarak anlatılır. Rabbimizin celâl,
cemal, azamet ve kibriyasını gören gözlere açıkça gösteren yıldızlı gökyüzünün,
verdiği bu azamet ve kibriya dersiyle şirk ve esbabperestlik yüklü şeytanî
desiseleri silip yok ettiğini de ihsas eden bu âyet, meleklere bakan boyutuyla,
şunu göstermektedir: Emr-i ilahî karşısında tam bir itaat ve teslimiyet gösteren
‘cemal’ timsali melekler, aynı zamanda şeytanlar karşısında yıldızları semavî
mancınıklar olarak kullanan ve şeytanları recmeden birer celâl ehlidirler de.
Rablerinin emrine karşı itaatkâr, ama şeytanî vehim ve desise-ler karşısında
keskin ve pervasızdırlar. Bedir gibi gazvelerde ashâb-ı kirama yardım etmek
üzere küffar ile muharebe etmek için semadan melekler indiğini bildiren âyetler
de, bunu teyid etmektedir. Melek gibi olmak, ne küfre ve nifaka hoşgörülü olma
anlamına gelir, ne de bir ‘sapma’ olarak görülebilir. Bilakis, Said Nursî’nin
Mülk (67:5) âyetinin tefsiri bâbında vurguladığı gibi, Kur’ân, ‘semada yapılan
bu recm [ile], sema gibi en vâsi dairelerde bile vukua gelen mübareze hadisesini
insanlara göstermekle insanların mutîlerini asilerle mübarezeye teşvik ile
alıştırmakt[ad]ır.”5

‘Yükselen değer’ler: Hoşgörü ve uzlaşma

Buraya kadar arzettiklerimiz, bugün gerek ‘radikalizm’ diye
ifade edilen kimi hareketlerin, gerek ‘hoşgörü’ ve ‘uzlaşma’yı öne çıkaran
hareketlerin tavır alışının temelinde, itikadî düzlemdeki bazı kaymaların mevcut
bulunduğunu sanırım yete-rince açık bir şekilde göstermektedir. Bugünün horgörü
ile hoşgörü arasında bir denge yerine, adreslerin karıştığı bir dengesizlik
ve/veya ölçüsüzlük sergileyen müslümanları, bu halleriyle, esasen birçok noktada
varolan zaafı belgelemektedir. Rabbimizi hem celâlî, hem de cemalî isimleriyle
tanımada yaşanan aksama, bu zaafların en önde gelenidir. Bizi ‘Allah’ın
ahlâkıyla ahlâklanma’dan alıkoyan budur. Aynı şekilde, Kur’ân’ın ortaya koyduğu
reca-havf, müjde-uyarı, cennet-cehennem, tağutları red-Allah’a iman, şeytanları
recm-Allah’a ibadet, küfre karşı şedit-imanî olana karşı yumuşak olma.. gibi bir
dizi dengeli tutumdaki zaaf, yani ‘Kur’ân ahlâkı’ üzere yaşamadaki zaaf da
bununla doğrudan ilgilidir. Ve tüm bunlar, elbette ‘Resul’e ittiba’ ve onu
‘usve-i hasene/güzel bir örnek’ edinme noktasındaki zaafla da kendini
göstermektedir.

Konunun bu açıdan tahlili, tüm bu noktalardaki zaafların eseri
olan çift-yönlü dengesizlikten çıkış yolunu bulmanın zorunlu bir şartıdır. Bu,
ifrat ve tefritleri törpüleyip bizi ‘hadd-i vasat’a getirecek; karışmış
adresleri düzeltecek; hoşgörünün gerektiği yerde hoşgörüyü, horgörünün gerektiği
yerde horgörüyü temin edecektir.

Konunun ‘radikalizm’ diye ifade edilen, ama aslında kelimenin
etimolojik anlamıyla içerdiği ‘köklü’lükten ziyade bir köksüz- lüğün tezahürü
olan akımlara bakan yönünü ayrı bir çalışmaya bırakarak, bugün ‘hoşgörü,’ ‘barış
içinde birarada yaşama,’ ‘aynı gemide olma’ gibi kavramlarla temsil edilen
yaklaşımları bu çerçevede incelediğimizde, bariz hatalar göze çarpmaktadır.

Bu hataların en önemlisi, geliştirilen tüm model, yaklaşım ve
tavırların ‘eksen’indedir. Geliştirilen modeller, belli bir coğrafyayı, mevcut
bir devleti, halihazır bir toplum yapısını veri almaktadır. Belirli bir kara
parçası, belirli bir devlet yapısı veya belirli bir ırk temelinde bir ‘hoşgörü’
veya ‘birarada yaşama’ modeli oluşturulmaktadır. Bu bakımdan, geliştirilen
mo-deller, en iyimser ifadeyle, ‘pragmatist’tir. İtikadî bir düzlemde; imanî
ölçüler eksen alınarak oluşturulmuş değildir.

Mü’min elbette hayal âleminde yaşamaz. Varolan dünyaya göz yumup
bir ’ütopya’yı da mesken edinmez. Ama yaşadığı ortamı, ‘pragmatik’ bir gözle
değil, ‘imanî bir nazar’la değerlendirir ve tavrını bu çizgide belirler. Bu
bakımdan, iman ile küfür arasındaki ayrımı, dolayısıyla mü’min ile inançsız
arasındaki gerilimi bertaraf etme anlamında bir ‘hoşgörü’ ve ‘uzlaşma’ onun için
imkânsızdır. Zira Kur’ân, iman ile küfür arasında keskin bir ayrım çizmekte;
ayrıca, coğrafya, ırk ya da devlet birliğinin bu ayrımı yumuşatmasına izin
vermemektedir. ‘Mü’minlere karşı çok merhametli olmak’ Kur’ân’ın sena ettiği bir
hal olduğu gibi, ‘küffâra karşı çok şedit’ olmak da Kur’ân’ın sena ettiği bir
haldir.6 İslâm’ın esaslarını ‘alay ve oyuncak konusu yapanları dost
edinmek’ kesinlikle yasaklanmış ve bizatihî iman edenler, böyle bir tavır
konusunda ‘Allah’ın azabı ile’ uyarılmışlardır.7 Rabbimiz, Kur’ân’da
“Ey iman edenler! Hem Bana, hem size düşman olanlara sevgi ile atılarak onları
dost edinmeyin…” de buyurmaktadır.8

Yine Kur’ân, ‘İbrahim ve onunla beraber olanlar’da, bizim için
‘uyulacak güzel bir örnek’ olduğunu bildirir. Bu örnek, onların, kendi
kavimlerine “Biz, sizden ve Allah dışında taptıklarınızdan uzağız” demeleri;
onların imana uymayan hal, tavır, yaşayış, tefekkür ve yapılanmaları ile
aralarında bir mesafe tutmaları; ve aradaki bu mesafenin onlar da imanî ölçüleri
tanıyıncaya kadar bâki kalacağını beyan etmeleridir.9 Başka bir
âyette ise, ‘severek küfrü imana tercih ederler’ ise, ‘babalarını ve
kardeşlerini dostlar edinen’ler, ‘zalimlerin ta kendisi’ olarak ilan
edilmektedir.10

Tüm bu âyetler, eksenini coğrafya ya da ırkın değil, imanın
teşkil ettiği bir ‘birarada yaşama’ ve ‘hoşgörü’ yaklaşımı öngörmektedir. Oysa,
bugün coğrafya, ırk ya da ‘Nuh’un gemisi’ne benzetilen ‘devlet gemisi’ ekseninde
bir ‘hoşgörü’ ve ‘birarada yaşama’ modeli oluşturan kimi ehl-i dinin, en başta
aynı coğrafyada ve aynı ‘gemi’de yaşadığı iman kardeşi ile ‘çok merhametli’ bir
hoşgörü örneği sergileyemediği görülmektedir. İslâm’a bakışındaki olumsuzluğu
açıkça ifade eden kimi isimlere ‘hoşgörü’ ile açılan kapılar, her gün beş kez
aynı kıbleye yönelip aynı Allah’a ibadet eden ‘mesleken muhalif’ iman
kardeşlerine kapalıdır. Belki imanî hassasiyetten gelen bir eleştiri, bazı
isimlerin üstünün çizilmesine; belli yayın organlarında reklam metinleri
içerisinde dahi isminin yer almamasına sebep olabilmektedir.

Adresteki yanlışlık

Açıkçası, belli bir gruba has olmayıp, genel olarak ehl-i dini
kuşatan ciddi bir hastalık sözkonusudur: İslâmî bir kimlik taşımayan, hatta bir
kısmı dini reddeden kesimlere karşı gösterilen ‘hoşgörü’yü mü’min kardeşinden
esirgeme. İnançsızlar ile dahi ‘birarada yaşama’nın yolunu ararken, mü’min
kardeşleriyle geçinememe.

Bu vâkıa, zannımızca, sözkonusu mo-dellerin içerdiği ‘pragmatik’
yönle doğrudan ilintilidir. Zira, hoşgörülen kişi veya zümre, asla ‘rakip’
olmayacak ‘başka bir alan’ın mensubudur. Oysa mü’min kardeşi, ‘aynı alan’
içindeki rakip bir oluşumun mensubudur. Böyle bir psikolojik boyutu da
bulunduğuna inandığımız bu hal, bugün meslek noktasındaki rekabet ve ihtilafın
iman noktasındaki beraberliğin önüne geçtiğini de ihsas etmektedir. Halbuki,
ehl-i imanın, meslekleri açısından ihtilaf halinde ve hizmet noktasında
yarışıyor olmakla birlikte, birarada yaşamayı öğrenmeleri hem Kur’ânî bir emir,
hem yaşanan hayatın da-yattığı bir zorunluluktur.

Kur’ân, iman-temelli bir ‘hoşgörü’yü öngörür. Öncelikle
mü’minlerin kendi aralarında bunu tesis etmesini ister. İnananlar ancak
kardeştirler. Beraberce Allah’ın ipine sarılma ve asla tefrikaya düşmeme
yükümlülüğü altındadırlar. Ve, onların farklı meslek ve meşreplere sahip olması,
bir açıdan ‘işbölümü’ hükmündedir; bir diğer açıdan ise, birbiri için ‘denge
unsuru’ olmaktadır.11

Zira, her ne kadar insan bütün isimlere mazhar olabilecek
şekilde yaratılmış ise de, yönelim, eğilim ve istidat farkları ‘tenevvü-ü
esmâ’ya yol açmaktadır. Bazı kişilerde hikmet ağır basmakta; bir diğerinde sevgi
öne çıkmakta; kiminde celâl, kiminde cemal vurgusu görülmektedir. Nebîlerin ayrı
ayrı şeriatları, velîlerin başka başka tarikatları, bu hususla ilgilidir. Meselâ
ehl-i aşkta Vedûd ismi, tefekkür ehlinde ise Hakîm ismi daha ziyade hâkimdir.
Dolayısıyla, her bir grup belki tek başına tüm ilahî isimlere tam bir mazhariyet
örneği sergileyememektedir; ama her birinin mazhariyeti bir potada eritildiğinde
bundan söz etmek mümkün hale gelecektir.

Konuya bu açıdan bakıldığında, kendisinde celâlin öne çıktığı
mü’minlerin de, cemalin öne çıktığı mü’minlerin de birbirlerini bir ‘rakip’
olarak değil, bir ‘kazanç’ olarak görmesi pekâlâ mümkündür. Çünkü, biri diğerini
dengelemektedir. Ola ki, eğer cemal vurgusunda bulunmayan mü’minler olmasa,
celâl tavrı öne çıkan mü’minler bunu ifrat düzeyine vardıracaklardır. Keza, eğer
celâl vurgusunda bulunmayan mü’minler olmasa, ola ki, cemal tavrı öne çıkan
mü’minler bunda ifrat edeceklerdir. Geçmişte Haricîlerin ve kimi bâtınîlerin
sergilediği hal, bu ‘ifrat’ın varacağı boyutların habercisidir.

Açıkçası, birbirini ‘hoşgörmek’ ve ‘barış içinde birarada
yaşamak’ şartıyla, farklı, hatta zıt eğilimlere sahip mü’minlerin ve İslâmî
yapılanmaların varlığı bir sıhhat alametidir. Böylece, kendi donanımı ve
yönelimi itibarıyla yalnızca bir ismin adesesiyle eşyaya ve olaylara bakmakla
kalacak bir mü’min, sair isimlerin adesesiyle de bakma imkânı bulmaktadır. İhlas
Risalesi’ndeki “Hakikî, samimi bir ittifakta her bir ferd, sair kardeşlerin
göziyle de ba-kabilir ve kulaklarıyle de işitebilir. Güyâ on hakiki müttehid
adamın her biri yirmi gözle bakıyor, on akılla düşünüyor, yirmi kulakla
işitiyor, yirmi elle çalışıyor bir tarzda manevî kıymeti ve kuvvetleri vardır”
tesbitini, bu çerçevede değerlendirmek pekâlâ olasıdır. “Ümmetimin ihtilafı
rahmettir” hadisi de, böyle ‘tamamlayıcı’ ve ‘dengeleyici’ bir ihtilafa bakıyor
olsa gerektir.

Bu ‘denge’nin tesisi ise, bir kez daha belirtelim, ehl-i dinin
kendi fikrine muhalif din kardeşini—fikriyatını eleştirse bile—hoşgörebilmesi
ile; ehl-i imanın birarada yaşamayı öğrenmesi ile mümkündür. Ehl-i dini
hoşgörmeyi ve birarada yaşamayı öğrenmeden sergilediğimiz tüm ‘hoşgörü’
tabloları, gerçekliği olmayan temelsiz fantazilerden öte birşey değildir.

Kur’ân’ın, hoşgörüyü coğrafî ve ırkî değil, imanî bir temele
dayandırdığının bir başka delili, ‘ehl-i kitab’a karşı takındığı tavırdır. Bu
ifade onları diğer gayrimüslimlerden ayırmakta; onların—artık muharref de
olsa—bir semavî kitabı, peygamberi, Allah’ı ve âhireti kabul etme gibi
özelliklerini gözardı etmemektedir. Bir müslüman erkek inançsız bir kadınla asla
evlenemez, ama ehl-i kitab olan bir kadınla evlenebilir. Hiçbir müteal otorite
tanımayanların ‘dârü’l-İslâm’da yaşamaları fıkhın ölçüle-rine bakılırsa mümkün
görünmemektedir; ama kitab ehli olanlara zımmî olarak yaşama ve aralarında kendi
hukuklarını tatbik etme hakkı tanınmıştır. Sahabilerin, Bizans ile Sâsânîler
arasındaki savaşta ateşperest Sâsânîlere karşı Bizans’ın galibiyetini
arzulamaları, iman-eksenli yaklaşımın geniş dairedeki bir yansımasıdır.

Risale-i Nur müellifinin şu sözlerinde, bu tavrın bugüne bakan
bir uzantısını görmek mümkündür:

“Hadis-i sahîhle, ahir zamanda İsevîlerin hakiki dindarları
ehl-i Kur’ân ile ittifak edip, müşterek düşmanları olan zındıkaya karşı
dayanacakları gibi, şu zamanda dahi ehl-i diyanet ve ehl-i hakikat, değil yalnız
dindaşı, meslekdaşı, kardeşi olanlarla samimi ittifak etmek, belki
Hıristiyanların hakiki dindar ruhanîleri ile dahi, medar-ı ihtilaf noktaları
muvakkaten medar-ı münakaşa ve niza etmiyerek müşterek düşmanları olan mütecaviz
dinsizlere karşı ittifaka muhtaçtırlar…” ( bkz. İhlas Risalesi)

Ama, küfür ve nifak ehline karşı hoşgörü göstermenin izah edilir
bir tarafı yoktur. Kâfirlerin, müslümanlara ve ehl-i Kur’ân’a düşman olmaları
küfrün bir gereğidir. Çünkü, küfür imana zıttır. Hem, Kur’ân, kâfirleri idam-ı
ebedî ile mahkum etmiş; onların şu dünyada her bir mevcudun Rabbinin varlığına
ve birliğine ettiği şehadeti inkâr edip O’nu tanımadan yaşamakla işlediği hadsiz
cinayete karşılık ebedî bir azabı tadacaklarını bildirmiştir. Dolayısıyla,
onların müslümanlar ile ülfet ve muhabbetleri mümkün değildir. O halde, onlara
gösterilen muhabbet boşa gitmektedir. Onların muhabbetiyle karşılaşılamaz.
Onlardan meded beklenilemez.12

Kur’ân’ın, ehl-i imanı ehl-i küfre karşı uyaran âyetlerini işte
bu noktayı da gözönüne alarak değerlendirmek gerekir. Küfür, mahiyeti itibarıyla
imana zıttır; ve dolayısıyla küfür ehli, tanım gereği, mü’mine düşmandır.13
O halde, mü’minin itikadî çizgisini muhafaza ettiği bir ‘uzlaşma’ya razı olmaz;
imandan taviz ister:

“Adımıza başka şeyler uydurman için, neredeyse seni, sana
vahyettiğimiz hakikatlerden caydıracaklardı. İşte o zaman seni dost
edineceklerdi. Andolsun! Eğer sana kuvvet ve sebat vermiş olmasaydık, onlara bir
miktar meyletmeye yanaşacaktın. İşte böyle bir durumda, hayatta da, ölümde de
iki kat azap sana tattırırdık, sonra sen Biz’e karşı hiçbir yardımcı
bulamazdın.”14

Bu âyetler, Peygamberi (a.s.m.) bile ehl-i küfre karşı yumuşama
ihtimaline binaen uyarır. Bir sonraki âyet, Allah’ın verdiği kuvvet ve sebat ile
onlara ‘bir miktar’ olsun yanaşmaması karşısında ise, ehl-i küfrün iç dünyasını
nasıl bir adavet halinin doldurduğunu ifşa eder:

“Nerede ise, seni taciz ederek, yeryüzünden söküp atacaklardı.”15

O yüzden, ‘âlemlere rahmet olarak gönderildiği’ beyan buyurulan;
ve mü’minlere karşı şefkat ve merhametli dolu olduğu, üzerlerine titrediği,
onlara gelen sıkıntının ona ağır geldiği övgü ile anlatılan Peygamber (a.s.m.),
şu emrin de muhatabıdır:

“Ey Peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara
sert davran.”16

Şunu belirtelim: Bu celâl tavrı, zımnında bir ‘cemal ve rahmet’i
barındırır. Çünkü, iman ile küfrün arasının böylesine net biçimde ayrılmasıdır
ki, Asr-ı Saadette, imanın ve sıdkın bütün güzelliğiyle, küfrün ve yalanın bütün
çirkinliğiyle görülmesine zemin hazırlamıştır. İnsan, Kâfirûn sûresi ile hemen
ardındaki Nasr sûresini beraberce tefekkür ettiğinde, bunu kolaylıkla
görecektir. Kâfirûn sûresi, baştan sona keskin ayrımlar içermekte ve “Sizin
dininiz size, benimki bana” mealindeki âyetle son bulmaktadır. Bugünün ‘hoşgörü’
ve ‘uzlaşma’ yaklaşımlarının gözlüğüyle bakınca, insana ‘ters’ gelen bir haldir
bu. Bu kadar keskin bir ayrımla kime yanaşılır, kime ne anlatılır? Oysa, daha
sonraları nazil olan bir sonraki sûre, bu keskin ayrımla belki ‘karşı tarafa’
düşen; ama böylece imanın ve ubudiyetin güzelliğini, küfrün ve inkârın
çirkinliğini görme imkânı bulan insanların ‘bölük bölük, küme küme Allah’ın
dinine gelişi’ne dikkat çekmektedir.

Bu yüzden, şu asırda Peygamberin yo-lunda yaşamış, Kur’ân ve
sünneti tereddütsüz rehber edinmiş olan Said Nursî’nin, zâhiren çok ‘ters’ gelen
şu iki sözü, gerçekte tam bir uyum ihtiva etmektedir: Bir yanda, “Biz muhabbet
fedaileriyiz. Husumete vaktimiz yoktur” ve diğer tarafta, “Zalimler için yaşasın
cehennem!”

Gariptir ki, celâl-cemal dengesini, bir yanın ağır basması
sûretinde yitirmiş iki ayrı eğilim, Said Nursî’yi de bu iki sözden biriyle
almaktadır—tıpkı, Resul-i Ekrem (a.s.m.) başta olmak üzere Asr-ı Saadetten
alınan örneklerde olduğu gibi. “Biz muhabbet fedaileriyiz” diyen kimi insanlar
“Zalimler için yaşasın cehennem” celâlinden mahrum; “Zalimler için yaşasın
cehennem”i sloganlaştıran kimileri ise, “Biz muhabbet fedaileriyiz”
hakikatinden.

Oysa, şefkatini İkinci Dünya Savaşının dehşeti ve kışın soğuğu
hengâmesinde Avrupa’da ve Rusya’da ölen çoluk-çocuğun ve savaşa istemeyerek
maruz kalmış sivillerin âkıbetini düşünecek kadar geniş tutan; sonbaharda solan
çiçekler ve dökülen yapraklar için dahi gözyaşı döken Said Nursî, ‘şeâir’
hükmüne geçmiş ‘sarık’ gibi bir sünnet için ölümü göze alan kişidir de. Ve,
‘ecnebî âdetleri’ ile ‘şeâir-i İslâmiye’ arasında, bazı şeâirden vazgeçme
şartına dayalı bir ‘uzlaşma’ isteyenlere kesin bir tavır koymaktadır. Bu
zümrelere yanaşan ‘ehl-i bid’a’ ise, iman ile küfür arasındaki mahiyet farkını
netlikle çizen bu insanın şu uyarısına muhatap olacaktır:

“Ey uykuda iken kendilerini ayık zannedenler! Umur-u diniyede
müsamaha veya teşebbühle medenîlere yanaşmayın. Çünki, aramızdaki dere pek
derindir. Doldurup hatt-ı muvâsalayı temin edemezsiniz. Ya siz de onlara iltihak
edersiniz veya dalâlete düşer boğulursunuz.”17

Sonuç yerine: yeniden denge halini bulma zarureti

Bu bakımdan, ehl-i dinin, ‘hoşgörü,’ ‘uzlaşma’ ve ‘bir arada
yaşama’ gibi kalbe ve kulağa hoş gelen kavramların içini Kur’ânî bir çerçeveyle
doldurması, kaçınılmaz bir zorunluluktur. Hoşgörü olmalıdır; ama Rabbimizin
istediği şartlarda. Birarada yaşanmalıdır; ama Rabbimizin birarada yaşamamıza
izin verdikleriyle. Uzlaşma olmalıdır; ama iman esasları temelinde.

Yoksa, itikadî bir düzleme oturmayan pragmatist yaklaşımların
gelip dayanacağı nokta, Hz. Ömer’in dikkat çektiği ‘inandığı gibi yaşayamayınca,
yaşadığı gibi inanma’ noktasıdır. Bugün ehl-i dünyanın hayat tarzıyla
olabildiğine barışık hale gelen; başörtüsü ve namaz gibi belli kıstaslar hariç,
milliyetçilikten tüketim köleliğine, devletçilikten kalkınmacılığa.. her alanda
ehl-i dünya ile benzeşen ehl-i dinin, bu haliyle imanın güzelliğini göstermesi
mümkün değildir.

Bu kabul edilmediği sürece, ölçüsüz ve dengesiz bir hoşgörü
yaklaşımıyla, iki-yönlü bir yanlışa kapı açılması muhtemeldir. Sözkonusu tavır,
bir yanda ‘ölçüsüz bir celâl’ sergileyen radikal eği-limlere bir meşruiyet
zemini hazırlamakta; diğer taraftan ehl-i dünyanın ‘gerçek İslâm’a gelişini
engellemektedir. Belki daha da önemlisi, bu eğilim içerisinde, ‘dönüştürme’
adına bu modelleri geliştiren kesimlerin ‘dönüşüme’ uğramasıdır!

Bir semavî asldan neş’et etmekle birlikte Musevîliğin
Yahudiliğe, İsevîliğin Hıristiyanlığa inkılâbından, mü’minlerin alacağı manidar
dersler vardır. Musevîleri Yahudilere dönüştüren, cemal boyutu sıfırlanmış
dengesiz bir celâl ile, Hz. Musa’ya inen Nâmûs’un dünyevî bir ceza kanununa
dönüştürülmesidir. İş o raddeye gelmiştir ki, bu ‘ruhsuz şeriat’a dayanarak, Hz.
Yahya gibi bir peygamber şehid edilmiş, Hz. İsa’nın da katline yeltenilmiştir.
İsevîliği muharref Hıristiyanlığa döndüren ise, celâl boyutu sıfırlanmış,
dolayısıyla ‘dünyevî-ruhanî’ ayrımıyla dünyevî Roma ile iktidarı ‘kırışacak’
dengesiz bir ‘cemal’ ve ‘sevgi’ anlayışıdır.

Buna mukabil, Kur’ân’ın aydınlığında, Resul-i Ekrem’in
sünnetinde ve sahabiler başta olmak üzere selef-i sâlihînin çizgisinde, bu ifrat
ve tefritten uzak bir istikamet çizgisi okunmaktadır.

Zira, kâinat kitabının da bildirip gösterdiği gibi, Rabbimiz,
hem celâl ve azamet, hem de cemâl ve rahmet sahibi bir Rab’dir. Celîl-i Zülcemal
ve Cemîl-i Zülcelâl’dir. Ve kullarından, emrine mutî melekler gibi, hem
celâline, hem de cemaline ayna olduğu bir ‘kemâl–i ubudiyet’ sergilemelerini
istemektedir.18

Dipnotlar

1. ‘Ondokuzuncu Mektup’ta Said Nursî’nin serdettiği şu
hükmün de bu çerçevede yorumlanması gerektiğini düşünüyorum: “Kur’ân, ism-i
A’zama mazhar olan Resûl-i Ekrem aleyhissalâtu vesselâmın pek büyük ve pek
parlak derece-i îmanını ifade ediyor.”

2. bkz. A’raf, 7:180.

3. Risale-i Nur’da, esmâ-i hüsnâyı kavrayış açısından önemi
vurgulanan ‘celâl-cemal’ denk-lemine paralel bir denklem de, vahidiyet-ehadiyet
denklemidir. Hatta, Mesnevî-i Nûriye’de bu ikisi beraberce çalışılır: “Ve keza,
celâl, vahidiyetin tecellisinden; cemal dahi ehadiyetin tecellisinden zâhir
olur. Bazan da, cemal celâlden tecelli eder. Evet cemalin gözünde celâl ne kadar
cemîldir, celâlin gözünde dahi cemal o kadar celîldir” (bkz. s. 192). Üç sayfa
ileride de ‘cemal ile ehadiyet, celâl ile vahidiyet’ denkliğinden söz
edilmektedir.

Yine Risale-i Nur’da sıklıkla çalışılan rububiyet-uluhiyet denk-lemini bu
çerçevede mütalaa etmek; bir yanda cemal-ehadiyet-rububiyet, diğer yanda
celâl-vahidiyet-uluhiyet denkliğini görmek mümkündür. Elbette, sonuçta ‘lehul
esmâul husnâ’ya gelmek üzere…

4. Bu konunun kapsamlı bir tahlili için, bkz. Bediüzzaman
Said Nursî, İşârâtü’l-İ’caz, s. 70.

5. Mesnevî-i Nûriye’deki ‘Onuncu Risale’nin ilk sayfaları bu
hususa tahsis edilmiştir. ‘Onbeşinci Söz’ de aynı âyeti tefsir etmekte; ve yine
‘kânun-u mübareze’ye işaretle, bizi ‘melekler’i imtisale çağırmaktadır: “Gözünü
aç, kafa fenerini bırak, gündüz gibi îcaz ışığı içinde şu âyetin mânâsını gör. O
âyetin semasından bir hakikat yıldızı al; senin başındaki şeytana at, kendi
şeytanını recmet. Biz dahi etmeliyiz…”

6. Bkz. Fetih, 48:29. Ayrıca bkz. Maide, 5:54: “Ey iman
edenler! Sizden kim dininden dönerse, Allah kâfirlere karşı sert, mü’minlere
karşı yumuşak, Allah’ı seven, Allah’ın da onları sevdiği bir toplumu
getirecektir.”

7. Bkz. Maide, 5:57.

8. Bkz. Mümtehine, 60:1. Aynı sûrenin 9. âyeti bu hususa
dikkat çekmektedir: “Allah ancak sizinle din konusunda savaşanları, sizi
yurtlarınızdan çıkaranları ve çıkarılmasınıza yardım edenleri dost edinmenizi
yasaklar. Artık kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin ta
kendileridir.”

9. Bkz. Mümtehine, 60:4.

10. Bkz. Tevbe, 9:23.

11. İhlas ve Uhuvvet Risaleleri, bu noktada ‘hoşgörü’nün
asıl adresine dair açık hükümler içerir. Bir örnek olarak, birinci İhlas
Risalesi’nin ‘dokuz düsturu’na bakılabilir. Ayrıca, Uhuvvet Risalesi’ndeki şu
tahlil de, mü’minler arasındaki hoşgörünün teminine ilişkin ‘pratik’ bir örnek
hükmündedir: “…Halbuki mü’min kardeşinden sana gelen bir fenalığı, bütün bütün
ona verip, onu mahkûm edemezsin. Çünkü, evvelâ, kaderin onda bir hissesi var.
Onu çıkarıp o kader ve kaza hissesine karşı rıza ile mukabele etmek gerektir.

Sâniyen, nefis ve şeytanın hissesini de ayırıp, o adama adavet değil, belki
nefsine mağlûb olduğundan acımak ve nedamet edeceğini beklemek.

Sâlisen, sen kendi nefsinde görmediğin veya görmek istemediğin kusurunu gör; bir
hisse de ona ver.

Sonra bâki kalan küçük bir hisseye karşı en selametli ve en çabuk hasmını mağlub
edecek afv ve safh ile ve uluvvucenablıkla mukabele etsen, zulümden ve zarardan
kurtulursun.”

12. Bkz. Mesnevî-i Nûriye, s. 81.

13. ‘Kur’ân’da ada-vet’i çalışan sevgili bir dostumuzun
tesbit ettiği çok manidar ölçülerin yakın bir zamanda bir makale halinde neşrini
arzulamaktayım.

14. Bkz. İsra, 17:73-5.

15. Bkz. İsra, 17:76.

16. Bkz. Tahrîm, 66:9.

17. Bkz. Mesnevî-i Nûriye, s. 115

18. Ehl-i din arasındaki ‘hoşgörü’nün yine ‘esmâ-i hüsnâ’
ek-seninde kapsamlı bir analizi için, Karakalem dergisinin 5. sayısındaki ‘Bütün
Renkler Güzeldir’ başlıklı yazımıza bakılabilir. Ayrıca, Kur’ân Okumaları
başlıklı kitabımızın (Karakalem Yay., İst. 1996), bazı bölümlerinde de bu
konular çalışılmıştır. Özellikle bkz. ‘Nuh’un Gemisine Binmek,’ (s. 8l-85);
‘Dengeli Olabilmek,’ (s. 120-123); ‘Yitirilmiş Bir Özgürlük,’ (s. 142-146).