Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Risale-i Nur Penceresinden İman Esasları ve Tıp İlişkisine Bir Bakış – Dr. Cafer KAYSİCİ

 

 

Özet

Risale-i Nur ve Tıp, bu sahada belki de ilk kez çalışılan bir konudur. Her
ne kadar tıp, alan uzmanlarının ele alıp konuşacağı bir konu olsa da, imanla
kurulan ilişkisinden dolayı özellikle de ilahiyat uzmanları tarafından bu konunun
farklı bir açıdan ele alınmasında fayda görülecektir. Zira tıbbın doğrudan
hitab ettiği ve ilgilendiği insan, sadece bedenî değil, ruhî ve manevî
yapıya da sahip bir varlıktır. İnsanın beden sağlığı kadar, ruhî ve manevi
sağlığı da önemlidir. Ruh-beden bütünlüğü ve sağlığı, tıp ve ilahiyat sahalarının
müşterek hareket etmesiyle doğrudan alâkalıdır.
Bu amaçla, yapılan çalışmada imanın insan sağlığına etkisine dikkat çekilmiştir.
Bu makale sınırlı bir çalışma olup, konunun pek çok farklı yönlerinin
sonraki çalışmalarda ele alınması konunun aydınlığa kavuşmasına
katkı sunacaktır.
Anahtar Kelimeler: İman, tıp, hastalık, ilaç, tedavi, insan

 

 

 

From the Risale-i Nur’s Point Of Wiew A Review of The Principles of Faith and Medicin

 

Abstract

“Risale-i Nur And Rhe Medicine” is perhaps the first study in this field.
Although medicine is an issue that field specialists will discuss and talk
about, it will be beneficial to deal with this issue from a different perspective
especially by theologians because of its relationship with faith. Because the
person directly addressed and interested in by medicine is not only a body
but also has a spiritual structure. Spiritual health are as important as the human
body health. The soul-body integrity and health is directly related to the
joint action of the fields of medicine and theology.
For this purpose, attention has been drawn to the effect of faith on human
health in this article. This article is a limited study, and addressing many
different aspects of the subject to be held in subsequent studies will contribute
to the clarification of the issue.
Keywords: Faith, medicine, disease, medicine, treatment, human