Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Ayetü’l-Kübra Risalesi’nde Metodolojik Prensipler – Prof Dr. İlyas ÜZÜM

 

 

Özet

Metot, bir amacı gerçekleştirmek yahut bir gerçeğe ulaşmak için izlenen
düzenli yol demektir. Metot aynı zamanda bir sistemi, metodik düşünme
de sistemli düşünmeyi ifade eder. İlimler tarihine baktığımızda, bütün
ilim dalları açısından metodun son derece önemli olduğu, bilimsel gelişmelerin
temelinde tutarlı metodik prensipler olduğunu görürüz. Bu yüzden
İslam düşünce tarihinde de erken dönemden itibaren gerek Kur’an’ı
gerekse hadisleri anlamada usûl ilimleri doğmuş, tefsir usûlü Kur’an’ı, hadis
usûlü nebevî beyanları anlamanın prensiplerini ortaya koymuştur. Bu çalışmada
Ayetü’l-Kübra Risalesi’nin İkinci Makamının Birinci Bâbı esas alınarak
öne çıkan metodolojik bazı prensiplere işaret edilecektir. Zira bu eseri
bir bütün halinde metodolojik olarak ele alıp incelemek çok yönlü bir birikim
ve çok ciddi bir çaba gerektirdiği için bizi ziyadesiyle aşar. Biz, bunu
ileride yapılacak çalışmalara havale edip bazı genel değinmelerde bulunmakla
iktifa edeceğiz.
Anahtar Kelimeler: Ayetü’l-Kübra, Metodoloji, Sorgulama, Yaratıcı,
Sema

 

Methodological Principles in Ayetü’l-Kübra
Treatise

Abstract

Method means the regular way followed to achieve a goal or reach a
truth. Method also refers to a system, and methodical thinking refers to
systematic thinking. When we look at the history of sciences, we see that
the method is extremely important in terms of all branches of science and
that there are consistent methodical principles on the basis of scientific developments.
Therefore, methodological sciences have emerged in understanding
both the Qur’an and the Hadiths from an early period in the
history of Islamic thought; The Tafsir Method revealed the principles of
understanding the Qur’an and the Hadith method revealed the prophetic
statements. In this study, the prominent methodological principles will
be pointed out based on the First Chapter of the Second Station of the
Ayetü’l-kübrâ Treatise. Because, methodologically considering and examining
this treatise as a whole is beyond us, as it requires a multi-faceted experience
and a very serious effort. We will refer this to future studies and
make some general references.
Key Words: Ayetü’l-Kübra, Methodology, Questioning, Creator, Heaven