Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Ayetü’l-Kübra’da Mükemmel Sayılar ve Ahenk – Doç. Dr. Hakan Murat ARSLAN

 

 

 

Özet

Risale-i Nur külliyatında aynen Kur’an’da olduğu gibi tevhid, haşir, nübüvvet,
adalet ve ubudiyet gibi meseleler hâkimdir. Özellikle Ayetü’l-Kübra
risalesinde tevhid bahsi hususen işlenmektedir. Bediüzzaman, Rabbini arayan
seyyaha kâinatın her tabakasında, Allah’ın, isimleri ve sıfatları ile nasıl
var olduğunu; tabiri caiz ise tek tek gösteriyor. Ancak tabakalar kitab-ı
kebir-i kâinatın sayfaları olması hasebi ile mükemmel ölçüde yaratılmışlardır.
Bu mükemmelliği ifade için Bediüzzaman öyle sayısal ifadeler kullanmıştır
ki, hayrette kalmamak mümkün değil, çünkü çokluğu ifade için
kullanılan bu verilerin rastgele/öylesine söylenmiş sayılar olmadığı yapılan
tetkik neticesinde ortaya çıkmıştır. Bu mantık çerçevesinde çalışmada,
Ayetü’l-Kübra risalesinde on iki sayısal çokluğun geçtiği paragraf tespit
edilmiştir. İlgili paragraflarda geçen rakamsal değerlerin ne denli bilimsel
verilerle örtüştüğünün incelenmesi çalışmanın temel problemini oluşturmaktadır.
Çalışmanın neticesinde, Müslümanlar için Bediüzzaman’ın ve
Risale-i Nurların ne denli kıymetli olduğu bir kez daha gösterilmiştir. Ayrıca
şu unutulmamalıdır ki yaklaşık yüz sene önce telif edilen bu eserde
geçen sayısal verilerin bu denli gerçek değerlerine yakın olması müellifinin
harikulâde vehbi bir ilminin göstergesidir. Çünkü ilim dünyası ancak
hâlihazırdaki gelişmişlik düzeyi ile bu değerlerin doğruluğunu ifade edebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Bediüzzaman, Risale-i Nur, Ayetü’l-Kübra, Sayısal Çokluk

 

 

 

Perfect Numbers and Harmony in
Ayetü’l-Kübra

 

Abstract

In the Risale-i Nur, just like in the Qur’an, issues such as tawhid, resurrection,
prophecy, justice and worship are dominate. In particular, the subject
of tawhid is dealt with in the Ayetü’l-Kübra tractate. Bediuzzaman tells
the traveler who seeks his God, how Allah exists in every layer of the universe
with his names and attributes; so to speak, it shows one by one. However,
since the layers are pages of the book of the universe, they were created
perfectly. To express this perfection, Bediuzzaman uses such numerical expressions
that it is impossible not to be astonished, because it has been revealed
as a result of the examination that these expressions used to express
the multiplicity are not random/spoken numbers. Within the framework of
this logic, in the study, the paragraph in which twelve numerical multiplicities
are mentioned in the treatise of Ayetü’l-Kübra has been determined.
The main problem of the study is to examine how much the numerical values
in the relevant paragraphs coincide with the scientific data. As a result of
the study; It has been shown once again how precious Bediuzzaman and Risale-
i Nur are for Muslims. In addition, it should not be forgotten that the
numerical data in this work, which was written about a hundred years ago,
are so close to their real values, that it is an indication of the author’s wonderful
innate knowledge. Because the world of science can only express the
accuracy of these values with its current level of development.
Key Words: Bediüzzaman, Risale-i Nur, Ayetü’l-Kübra, Numerical Multiplicity