Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Cismaniyet Ekseninde Ayetü’l-Kübra – Kolektif

 

 

Özet

İnsan, kapıları hayalâta ve hakikate açılan bir mucize-i hilkattir. Eğer
sabit bir nokta-i istinad bulamazsa çok hayalâtı hakikatle karıştırır. Hâl-i
âlem ilcaatına uymayan pek çok fiiller ondan sudur edebilir. Bu durum ise
yaşadığı âlemin şartlarına muvafık bir hâl oluşturmadığından muvazene
kaybolacaktır. Yaratıcının kelam sıfatından gelen Kur’an-ı Kerim ve kudret
sıfatının tecellisi olan kitab-ı kebîr-i kâinat, birlikte okunulabildiği ölçüde
beşerin kemale yolculuğu devam edecektir. Fert, kemale yürüyüşte, akılkalp
birlikteliğini, ruh-beden uyumunu temine muhtaçtır. İşte “Kâinattan
Hâlik’ını soran bir seyyahın müşâhedâtıdır.” girişi ile Ayetü’l-Kübra, gözü
kapamak yerine beş açarak kâinata bakmanın gerçek öğretisidir. Cismaniyetten
(reel hayattan) uzak sanal dünyanın cazibesine kapılmak insanî istidatlarını
baltalayıp bireyin hürriyetini elinden alacaktır. Böylelikle insanlık,
cemaat ruhu ve ortak akıldan uzaklaşarak sürü psikolojisi ile kolayca kontrol
edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Ayetü’l-Kübra, Cismaniyet, Tefekkür, Akıl Kalp Birlikteliği, Cemaat Ruhu

 

Ayetü’l-Kübra on the Axis of Materiality

Abstract

Man is a miracle of creation, whose doors open to imagination and truth.
If he cannot find a stable base, he will confuse the illusion with the truth.
Many actions that do not comply with the current condition of the world
can arise from this. Since this situation does not create a state suitable for the
conditions of the world in which he lives, the balance will be lost. Man’s journey
to perfection will continue to the extent that the Qur’an, which comes
from the title of “Word” of the Creator, and the great book of the universe,
which is the reflection of the attribute of the “Power”, can be read together.
The individual needs to ensure the mind-heart unity, soul-body harmony in
the process of reaching maturity. Here is the observation of a traveler who
asks about the Creator of the Universe. Ayetü’l-Kübra is the true teaching
of looking at the universe with five eyes instead of closing one’s eyes. Being
attracted to the virtual world away from materiality (real life) will undermine
human abilities and take away the freedom of the individual. In this way,
humanity will be easily controlled by the herd psychology by moving away
from the community spirit and common mind.
Key Words: Ayetü’l-Kübra, Materiality, Contemplation, Mind-Heart Unity, Community Spirit