Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Çoklu Zekâ Teorisi ve Ayetü’l-Kübra – İ. Seyda DURGUN

 

 

 

Özet

Zekâ, birçok başka kabiliyetle de beraber, akıl yürütmeyi, plan yapmayı,
problem çözmeyi, soyut düşünmeyi, karmaşık fikirleri idrak etmeyi, çabuk
öğrenmeyi ve tecrübelerden kazanım sağlamayı içeren zihnî yeteneklerdir.
Zekâ çoğu kez zannedildiği gibi, salt olarak kitaptan öğrenme, sınırlı akademik
yetenekler kazanma, test çözme başarısı değildir. Zekâ, çevreyi kavramak
için gerekli kabiliyetleri de içerir.
Zekâ, sadece zihinsel/entelektüel faaliyetleri içermez. Zihinsel zekanın
yanında duygusal, ruhsal, merak ve doğa zekâsı gibi zekâ alanları vardır. Zekanın
tanımından yola çıktığımızda, insanın kendini ve çevresini tanıması,
istidatlarının farkına varması, neyi yapıp neyi yapamayacağının sınırını
çizmesi; Ayetü’l-Kübra’da ortaya konan hakikatlerle örtüşmektedir. Zira
bu eser, hakikate ulaşmak ve Allah’ı tanımak için takip edilmesi gereken bir
metodolojiyi ortaya koyar. Buradan hareketle bu çalışmada çoklu zeka teorisi
üzerinden Ayetü’l-Kübra Risalesi değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Çoklu Zeka Teorisi, Ayetü’l-Kübra, Kainat Kitabı,
Tefekkür, İlim, Marifet

 

 

 

Multiple Intelligence Theory and Ayetü’l-Kübra

 

Abstract

Intelligence, along with many other abilities, is mental abilities that include
reasoning, planning, problem solving, abstract thinking, perceiving
complex ideas, learning quickly, and gaining from experience. Intelligence is
not merely learning from a book, gaining limited academic abilities, or success
in solving a test, as is often assumed. Intelligence also includes the abilities
necessary to comprehend the environment.
Intelligence does not only include mental/intellectual activities. In addition
to mental intelligence, there are types of intelligence such as emotional
and spiritual intelligence, curiosity and nature intelligence. When we start
from the definition of intelligence, a person’s knowing himself and his environment,
being aware of his abilities, drawing the limits of what he can and
cannot do; It coincides with the truths revealed in Ayetü’l-Kübra. Because
this work reveals a methodology that must be followed in order to reach the
truth and to know Allah. In this study, Ayetü’l-Kübra Treatise will be evaluated
through the theory of multiple intelligence theories.
Key Words: Multiple Intelligence Theory, Ayetü’l-Kübra, The Book of the Universe, Contemplation, Science, Cognition