Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Modernlik ve Sonrası Tasvir Yaklaşımlarına Karşılık: Bir Örnek Olarak Ayetü’l-Kübra Risalesi – Caner KUTLU

“Allah her sanatkârın ve sanatının sanatkârıdır.”
(Hadis-i Şerif, Camiüssağir)

 

 

Özet

Sanat, görme ve gösterme şeklindeki bir çalışmayı ifade eder. Her sanatkar
da sanatını başkalarına göstermek ister. Bunun için, sanat ve muhatap
arasında karşılıklı bire bir görme ve gördüğünü gösterme ilişkisi kurulur.
Özü itibariyle sanatkar da Sani-i Hakîm olan bir Sanatkar’ın sanatıdır.
Bu yönüyle sanatkarın vazifesi, kendindeki sanatları göstererek Sanatkâr’ın
sanatını gördüğünü O’na göstermesi ve O’nun sanatını yansıtması olacaktır.
Risale-i Nur’un neredeyse tamamı, görme ve gösterme eğitimini veren bir
teori kitabı ve bunların karşılıklarının üretildiği bir laboratuardır. Bunun en
açık bir örneği Ayetü’l-Kübra risalesidir. Bu çalışmada Ayetü’l- Kübra örneği
üzerinden modernlik sonrası sanat yaklaşımları ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sanat, Sanatkar, Tasvir, Modernlik, Bakmak, Görmek, Işık

 

 

 

Against Modernity and Post-modern Depainting Approaches: The Treatise Supreme Sign As an Example

“God is the artist of every artist and his art.”
(Hadith-i Sharif, Camiussagir)

 

Abstract

Art refers to a work of seeing and showing. Every artist also wants to
show his art to others.For this, a mutual seeing and showing is established
between the art and its addressee. In essence, the artist is also the art of an
artisan who is the Peerless Creator. In this respect, the duty of the artist is to
show that he sees The Peerless Creator’s art via showing his own arts. Almost
all the Risale-i Nur is a theory book collection that teach seeing and showing,
and a laboratory in which their equivalents are produced. The clearest
example of this is the Ayetü’l-Kübra treatise. In this study, post-modern art
approaches will be discussed through the example of Ayetü’l-Kübra.
Key Words: Art, Artist, Depainting, Modernity, Look, See, Light