Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Teşebbüs-i Şahsî: ‘Zaruret’ ve İşsizlik Problemine Asr-ı Saadet Formülü – Dr. H. İbrahim ŞENGÜN

 

Özet

Bediüzzaman Said Nursî Risale-i Nur’un muhtelif yerlerinde de geçtiği
üzere, İslamîyet’i insaniyet-i kübra olarak gösterdiği için sadece İslam
alemini değil tüm dünyayı ilgilendiren konular üzerinde durmuştur. Makro
planda selamet-i ammenin yolunun da ittihad-ı İslamdan geçtiğini ifade
eden Bediüzzaman, sosyal bilimcilerin içinden çıkamadığı pek çok konuda
asr-ı saadetten aldığı referanslarla evrensel mesajlar vermiştir. Bu açıdan
sağlık ve fen bilimlerinin yanında sosyal ve beşerî bilimler için de çağımızı
aydınlatan çözüm önerileri sunmuştur. Ekonomi bilimi de sosyal
bilimlerde önemli bir yer edinmektedir. Bununla birlikte ekonomik sorunlar
seküler veya ye’se kapılmış yani “hasta” zihinlerin uğraşıp da çözüm bulamadığı
önemli sorunlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ekonomik
kalkınmanın önemli parametrelerinden olan işsizliğin çözümü noktasında
palyatif çözüm arayışları krizi derinleştirmekten öteye geçememektedir.
Bediüzzaman ise bu konuda da Asr-ı saadetten çözüm aramış ve meşru
rızık arama yöntemlerini orada bulmaya çalışmıştır. Yaşadığı coğrafyanın
da kültürel kodlarına ziyadesiyle hâkim olduğu için nebevî telkinin fıtri ve
kültürel uygunluğunu nazara vererek ekonomik krizin üstesinden gelme ve
menfaat-i şahsiye yerine menfaat-i umumiyeyi netice vermesi bağlamında
Teşebbüs-i Şahsî konusuna vurgu yapmıştır.
Bu çalışmada Said Nursî’nin “Üç düşmanımız var: cehalet, zaruret, ihtilaf.
Bu üç düşmana karşı sanat, marifet, ittifak silahıyla cihad edeceğiz.” ifadesindeki
sanatın özelde zaruret yani fakirlik problemine genelde de makro
ekonomik birçok probleme çözüm olma kapasitesinden yola çıkarak san’at/
sanayi ile ilgili bir kavram olan teşebbüs-i sahsînin önemine değinilecektir.
Anahtar Kelimeler: Teşebbüs-i Şahsî, Girişimcilik, İstihdam, İktisat, Faiz, Zekat

 

 

 

Individual Entrepreneurship: Age Of Bliss As A Formula To The Problem Of Poverty And Unemployment

 

Abstract

Bediuzzaman Said Nursi, as emphasized in various parts of the Risale-i
Nur, focused on issues that concern not only the Islamic world but the whole
world, since he saw Islam as the great humanity in its most comprehensive
and broadest sense. Bediuzzaman, who stated that the path to public welfare
in the macro plan was also through the Islamic Union, gave universal
messages with references from the Age of Bliss on many issues that social
scientists got stuck. In this respect, he offered solutions for social and human
sciences as well as health and physical sciences. Economics also has an
important place in social sciences to illuminate our age. However, economic
problems emerge as one of the important problems that secular or “hopeless”
minds cannot find a solution to. Palliative solutions for unemployment,
which is one of the important parameters of economic development, cannot
go beyond deepening the crisis. On the other hand, Bediuzzaman sought a
solution from the Age of Bliss and tried to find legitimate means of seeking
livelihood and sustenance there. Since he had a great command of the
cultural codes of the geography he lived in; he took into account the natural
and cultural suitability of the Prophet’s way and emphasized the issue of individual
entrepreneurship in the context of overcoming the economic crisis
and yielding social benefit instead of personal benefit.
In this study, we will discuss in private a Said Nursi’s saying: “We have
three enemies: ignorance, poorness and conflict. We will jihad against these
three enemies with the weapon of art, ingenuity and alliance” and in general,
the importance of individual entrepreneurship in terms of being a solution
to many macroeconomic problems will be mentioned.
Keywords: Individual Entrepreneurship, Entrepreneurship, Employment, Economics, Interest, Zakat