123. Sayı | Yaz 2013 | İnsanlık ve Dünya Barışı İçin Said Nursî’nin Milliyet Anlayışı

 
 • Said Nursî ve Milliyetçilik

  Said Nursi and Nationalism Giriş: Kavramsal ve Tarihi Çerçeve Milliyetçilik, Hıristiyan Batı toplumlarının “modernleşme” sürecinde ortaya çıkan ve sanayi toplumunun üretim ve tüketim kalıplarıyla, matbaa kapitalizminin tetiklediği kitle iletişiminden beslenen […]

   
 •  
 • Said Nursî’nin Milliyet Anlayışı

  Said Nursi’s Understanding of Nationality GİRİŞ Said Nursî, yaşadığı dönemin bir münevveridir. Münevver, zor zamanda konuşan ve yaşadığı dönemin sorunları hakkında hiç kimsenin etkisinde kalmadan objektif bir şekilde karar veren […]

   
 •  
 • Bediüzzaman ve Ziya Gökalp’te “Fikr-i Milliyet” Meselesi

  “The Idea of Nationality” in Bediuzzaman and Ziya Gökalp Giriş Modern devletlerin, daha doğrusu modernliğin başat özelliklerinden biri, birey açısından inanç sahasındaki “birlik”in, yerini biyolojik bakışa terk etmesidir. Tanzimat’la birlikte […]

   
 •  
 • Bediüzzaman’a Göre Din ve Milliyet

  Religion and Nationality According to B ediuzzaman Din ve Milliyet kavramı İnsanlar yaratılışta farklı özelliklerle yaratılmıştır. İlk bakışta bir ka¬rışıklık gibi görünen bu farkların, Kur’ân’daki ilgili âyetlerin anlamından gerçekte birlikte […]

   
 •  
 • (Bediüzzaman Said Nursî’ninYorumu Çerçevesinde) Kur’ân-ı Kerîm’de Sosyal Barışın Teminini Sağlayan Ahlâk İlkeleri

  Moral Principles in Quran Providing Social Peace (Within the Interpretation of Bediuzzaman Said Nursi) I. Giriş Kur’ân-ı Kerîm dünya ve ahiret saadetine rehberlik eden bir kitab-ı şe¬riat, bir kitab-ı dua, […]

   
 •  
 • Milliyetçilik, Kavmiyetçilik ve Dünya Barışı

  Nationalism, Racism and World Peace Ulus-devlet sisteminin ortaya çıkmasıyla birlikte, etnik kimliğe ve kavmi¬yete dayalı milliyetçilik anlayışı, insanlığın ulus-devlet içerisinde örgütlenmesi gerektiğini ifade ederek, hızla İmparatorlukları parçalarken, tek ulusa, tek […]

   
 •