123. Sayı | Yaz 2013 | İnsanlık ve Dünya Barışı İçin Said Nursî’nin Milliyet Anlayışı

 
 • Bediüzzaman Said Nursî’de Müsbet Milliyet Kavramı

  Bediuzzaman Said Nursi’s Positive Nationality Concept Bediüzzaman Said Nursî’de Müsbet Milliyet Kavramı 1. Millet Kavramı Üzerine Arapça’da millet kelimesi şeriat ve din anlamına gelir. Kur’ân ve Sün¬net’teki kullanımı da bu […]

   
 •  
 • Risâle-i Nur’da Milliyetçilik

  Nationalism in Risale-i Nur Said Nursî için rehber, sahih söz Kur’ân’dır. Kur’ân’da “Sizi tâife tâife, millet millet, kabîle kabîle yaratmışım; ta birbirinize muavenet edesiniz. Husûmet ve adâvet (garaz) edesiniz değil” […]

   
 •  
 • Said Nursî ve Milliyetçilik

  Said Nursi and Nationalism Giriş: Kavramsal ve Tarihi Çerçeve Milliyetçilik, Hıristiyan Batı toplumlarının “modernleşme” sürecinde ortaya çıkan ve sanayi toplumunun üretim ve tüketim kalıplarıyla, matbaa kapitalizminin tetiklediği kitle iletişiminden beslenen […]

   
 •  
 • Said Nursî’nin Milliyet Anlayışı

  Said Nursi’s Understanding of Nationality GİRİŞ Said Nursî, yaşadığı dönemin bir münevveridir. Münevver, zor zamanda konuşan ve yaşadığı dönemin sorunları hakkında hiç kimsenin etkisinde kalmadan objektif bir şekilde karar veren […]

   
 •  
 • Bediüzzaman ve Ziya Gökalp’te “Fikr-i Milliyet” Meselesi

  “The Idea of Nationality” in Bediuzzaman and Ziya Gökalp Giriş Modern devletlerin, daha doğrusu modernliğin başat özelliklerinden biri, birey açısından inanç sahasındaki “birlik”in, yerini biyolojik bakışa terk etmesidir. Tanzimat’la birlikte […]

   
 •  
 • Bediüzzaman’a Göre Din ve Milliyet

  Religion and Nationality According to B ediuzzaman Din ve Milliyet kavramı İnsanlar yaratılışta farklı özelliklerle yaratılmıştır. İlk bakışta bir ka¬rışıklık gibi görünen bu farkların, Kur’ân’daki ilgili âyetlerin anlamından gerçekte birlikte […]

   
 •