123. Sayı | Yaz 2013 | İnsanlık ve Dünya Barışı İçin Said Nursî’nin Milliyet Anlayışı

 
 • Said Nursi’s Understanding of Nationalism for Humanity and World Peace

  The Risale-i Nur Institute has organized the 8th Congress of Risale-i Nur during March 2013 under the title “Said Nursi’s understanding of nationalism for humanity and world peace”. The purpose […]

   
 •  
 • Milliyetimiz bir vücuddur; rûhu İslâmiyet, aklı Kur’ân ve îmandır

  Üçüncü Mebhas “Sizi tâife tâife, millet millet, kabîle kabîle yaratmışım; tâ birbirinizi ta¬nımalısınız ve birbirinizdeki hayatı içtimâiyeye âit münâsebetlerinizi bi¬lesiniz birbirinize muâvenet edesiniz. Yoksa, sizi kabîle kabîle yaptım ki yekdiğerinize […]

   
 •  
 • Bediüzzaman Said Nursî’de Müsbet Milliyet Kavramı

  Bediuzzaman Said Nursi’s Positive Nationality Concept Bediüzzaman Said Nursî’de Müsbet Milliyet Kavramı 1. Millet Kavramı Üzerine Arapça’da millet kelimesi şeriat ve din anlamına gelir. Kur’ân ve Sün¬net’teki kullanımı da bu […]

   
 •  
 • Risâle-i Nur’da Milliyetçilik

  Nationalism in Risale-i Nur Said Nursî için rehber, sahih söz Kur’ân’dır. Kur’ân’da “Sizi tâife tâife, millet millet, kabîle kabîle yaratmışım; ta birbirinize muavenet edesiniz. Husûmet ve adâvet (garaz) edesiniz değil” […]

   
 •  
 • Said Nursî ve Milliyetçilik

  Said Nursi and Nationalism Giriş: Kavramsal ve Tarihi Çerçeve Milliyetçilik, Hıristiyan Batı toplumlarının “modernleşme” sürecinde ortaya çıkan ve sanayi toplumunun üretim ve tüketim kalıplarıyla, matbaa kapitalizminin tetiklediği kitle iletişiminden beslenen […]

   
 •  
 • Said Nursî’nin Milliyet Anlayışı

  Said Nursi’s Understanding of Nationality GİRİŞ Said Nursî, yaşadığı dönemin bir münevveridir. Münevver, zor zamanda konuşan ve yaşadığı dönemin sorunları hakkında hiç kimsenin etkisinde kalmadan objektif bir şekilde karar veren […]

   
 •