071. Sayı | Yaz 2000 | Güzellik Felsefesi: Estetik

 
 • Huzuru Yaşatan İktisat

  Toplum hayatımın çeşitli safhaları vardır. Bir toplumun, ticari, iktisadi, hukuki, ahlaki kültürel, dini siyasi, örf ve adetler gibi çeşitli yönleri vardır. Bunlar genellikle birbiri içine girmiş olup, karşılıklı etkilenme içindedir. […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’da Güzellik Anlayışı

  Güzel gören, güzel düşünür; güzel düşünen hayatından lezzet alır. Mektubat, s. 457. Beşer, fıtraten, şu kâinatın Hâlıkına karşı hadsiz bir muhabbet üzerine yaratılmıştır. Çünkü fıtrat-ı beşeriyede cemâle karşı bir muhabbet […]

   
 •  
 • Tüketim Çağında Estetik

  Medeniyetlerin ve çağların zihnimizdeki imajları, onlar hakkındaki çağrışımlarımız çoğunlukla estetik kaygıların ürünü olan sanat eserleri ya da yine aynı kaygıların biçimlendirdiği, somut yaşama ait materyallerdir. İnsanlık tarihindeki devreler ve kadim […]

   
 •  
 • Estetik’te “Güzel”i Görmek

  Sanat, Arapça’da amel yani iş yapma manasına gelen sun’ kökünden türemiştir. Bu kelime tabiat da Cenab-ı Hakk’ın kudret eseri olarak yarattığı ve hayranlık uyandıracak her türlü sanat-ı İlahiyeyi (renkler, şekiller […]

   
 •  
 • Platon Felsefesinde Estetik Kaygu ve Hakîkat veya Şiir ve Felsefe

  Mukaddime: Şiir, Şâir, Estetik; Anti-Poetrism ve Anti-Estetizm hakkında genel bir mülâhaza Platon’un Felsefe (Philosophy) ile Şiir San’atı (Poetry) arasına barışmaz ve uzlaşmaz bir zıtlık koyması, onun genel felsefesinin tabiî bir […]

   
 •  
 • Estetik ve Tarihçesi

  Estetik Yunanca’daki “aisthesis” ya da “aisthanshai” kelimesinden gelir. Aisthesis duygu, duyuş anlamındadır. Aisthanshai ise duymak, algılamak anlamlarına gelir. Estetik denilince genelde “güzellik” ve onun değerlendirilmesi anlaşılır. Lugatte estetik sözün güzel […]

   
 •  
 • Yozlaştırılan Bir Kavram: Estetik

  Estetik, Yunanca “hassasiyet ve duygu” anlamına gelen (Esthesis) kelimesinden alınarak bütün batı dillerine geçmiş olan bir tabirdir. Duygu ilmi manasını ifade ederse de, bugün sanattaki güzelliğin mahiyetinden bahseden ilim anlamında […]

   
 •  
 • Sonsuzluğun Yankısı

  Kâinata konuk olarak gönderilen insana kâinattaki yerinin güzel olması gerektiği bildirilmiştir. Vahiy, insandaki hamlığı, kabalığı, vicdansızlığı, korkuyu, riyayı, hayvanîliği güzele dönüştürme niteliği taşımaktadır. Ancak insandaki güzele dönüşme olgusu, vahye kulak […]

   
 •  
 • Bediüzzaman’da Edebiyat Düşüncesi

   
 • İslam Sanatı ve Estetiği Üzerine “Aykırı” Düşünceler

   
 • Varoluş, Aşk, Bakış

   
 • Esma’ya Açılan Kapı: Estetik